EMLER, Josef. Rukověť chronologie křesťanské zvláště české.

Jak napovídá název této knihy, jedná se o rukověť neboli příručku jedné z předních pomocných věd historických. Tou není žádná jiná než historická chronologie, která se zabývá způsoby měření času a jejich vývojem. Přitom se rovněž věnuje konkrétním chronologickým kategoriím a jejich užívání v každodenním životě. Tato práce bez nadsázky představovala více jak půlstoletí nejpoužívanější pomůcku u nás pro každého, kdo pracoval s nevydanými historickými prameny. Takovým byl například i známý historik Václav Vladivoj Tomek, kterému je práce dedikována. Na tomto místě je také třeba zdůraznit skutečnost, že Rukověť chronologie křesťanské zvláště české byla první česky psanou chronologickou příručkou. Roku 1876 tak poměrně rychle nahradila dosud používanou pomůcku Františka Palackého, která byla otištěna již roku 1829 na stránkách Časopisu Českého musea. Své výsadní postavení v příručních knihovnách historiků si udržela až do roku 1934, kdy ji začala vytlačovat modernější příručka Emlerova nástupce Gustava Friedricha. Autorem záslužné práce s názvem Rukověť chronologie křesťanské je Josef Emler (1836–1899), který je dodnes uctíván v české obci archivářské. Zasloužil se o to nejen svým působením v Českém zemském archivu a posléze v Archivu hlavního města Prahy, ale především vydáním bezpočtu středověkých pramenů. Alespoň z nejznámějších edičních počinů lze uvést podíl na řadách Fontes rerum Bohemicarum a Českomoravská regesta. Opomenuto by nemělo zůstat ani jeho profesorské působení na oboru pomocných věd historických na pražské univerzitě.
Struktura knihy je poměrně přehledná. Po stručném teoretickém uvedení následují převodové tabulky, seznamy nejvyšších duchovních i světských představitelů a nezbytný rejstřík. Na převádění datací pomocí křesťanských svátků u nás zavedl systém 35 tabulek, který se používá dodnes. Naproti tomu k převádění z římského datování nabídl 12 tabulek po jednotlivých měsících, což se ale příliš neosvědčilo, a v novějších příručkách byl tento způsob nahrazen tabulkou jedinou.
I přesto, že vedle Rukověti chronologie křesťanské byly už vydány další dvě modernější příručky, kromě zmiňované práce Gustava Friedricha je to objemná Historická chronologie Marie Bláhové (2001), je možné tuto pomůcku stále použít v praxi. V některých případech sice muže činit badateli používání tohoto veterána drobné problémy obzvláště tehdy, pokud je dotyčný navyklý na práci s některou z mladších příruček, ale atmosféra a pocit historických souvislostí při manipulaci s tímto předním dílem českých pomocných věd historických bezpochyby překryje případné drobné komplikace s převodem data.

Knihu si můžete přečíst on-line.

citace:
EMLER, Josef. Rukověť chronologie křesťanské zvláště české : potřebná pomůcka pro archiváře, dějepisce, duchovní, soudce a advokáty. Praha : Spolek historický, 1876. 90 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha