BENNETT, Matthew a kol. Bojové techniky středověkého světa

 

Středověké válečnictví a jeho mnohá dosud neobjasněná tajemství je téma, které stále přitahuje laickou i odbornou veřejnost. Jednou z nejhůře probádaných oblastí přitom zůstávají otázky středověké taktiky. Protože z období evropského středověku nemáme k dispozici prakticky žádné dobové taktické příručky (ty vznikaly až v průběhu renesance), ani žádné dochované přesné rozkazy, musí se historici popisující středověkou taktiku naučit dovedně proplést předivem více či méně útržkovitých pramenů. Ze značně zkreslených popisů bitev ve středověkých kronikách, ze střípků účetních záznamů či z omezeného množství archeologických pramenů musí, s nutným použitím analogií a podobností, skládat mozaikový obraz středověkého vojenství.

Kolektiv britských autorů se v roce 2005 pokusil shrnout některé starší i novější poznatky o středověké taktice ve výpravné a čtenářsky široce dostupné publikaci. Kniha Bojové techniky středověkého světa se zaměřuje na změny ve vojenské taktice, kterých doznalo středověké evropské válečnictví mezí léty 500 a 1500 našeho letopočtu. Publikaci je možno zařadit do žánru přehledové, populárně-naučné literatury. Absenci poznámkového aparátu, který však pro podobný typ publikace není podmínkou, může vyvážit vysoká odbornost autorů.

Autorský tým vedl významný vojenský historik středověku Matthew Bennett, Ph. D. (nar. 1954), který před nedávným odchodem do penze působil na britské Královské vojenské akademii v Sandhurstu. Doktor Bennett byl jedním ze dvou autorů významné encyklopedie středověkého válečnictví Cambridge Atlas of Warfare: The Middle Ages 768-1487 (Cambridge University Press, 1996). Českému čtenáři však bude patrně známější jako jeden z autorů paperbackových vojensko-historických publikací známého vydavatelství Osprey Military Publishing, kde se věnoval například bitvě u Azincourtu (r. 1415), nebo normanské invazi do Anglie. Jeho nejdůležitějším kolegou byl starší historik Jim Bradbury (nar. 1937), který je autorem významné publikace o středověkých obléhacích technikách The Medieval Siege (The Boydell Press, 1992), avšak věnoval se také tématu bitvy u Hastingsu (r. 1066) či středověkým lučištníkům.

Prezentovaná publikace je rozdělena do pěti kapitol: První se zabývá rolí pěchoty ve středověku, která bývá často neprávem podceňována. Autoři zde upozorňují mimo jiné na kontinuitu starověkých taktických tradic pěchotního boje ve formaci. Druhá kapitola pak popisuje roli jezdectva, které, především ve formě tzv. těžkého rytířského jezdectva, získalo ve vrcholném středověku na bitevních polích na určitou dobu výraznou převahu. Další kapitola se věnuje otázkám velení a řízení vojska, které bývalo i ve středověku obvykle propracovanější, než se obecně soudí. Čtvrtá kapitola popisuje techniky obléhání a poslední kapitola pak techniky námořního boje. Všechny kapitoly jsou doplněny barevnými a černobílými ilustracemi a boxy s citáty z dobových pramenů. Přibližný průběh významných středověkých bitev pak přibližují počítačově vytvořené taktické mapy. Výsledný dojem z publikace kalí pouze neodborný český překlad a nedostatečná práce editora. Autor překladu se zjevně neorientuje v historické problematice (např. překlady „maďarský král“ pro označení středověkého uherského panovníka, paušální používání výrazu „brnění“ pro zbroj, „generál“ pro velitele apod.). Editorovi navíc uniklo několik závažných chyb v syntaxi a v logické návaznosti vět.

Kniha je vázaná v pevné vazbě, má 256 stran a obsahuje více než 150 ilustrací a 20 taktických map. Na konci knihy je přiložena také výběrová bibliografie obsahující 78 titulů, které vyšly především v anglickém jazyce nebo v anglickém překladu a vztahují se k tematice středověkého vojenství. Publikace představuje ve svém žánru dílo vysoké kvality a s uvedenými výhradami k českému vydání ji lze doporučit všem zájemcům o středověké vojenství.

Citace:

BENNETT, Matthew, BRADBURY, Jim, DEVRIES, Kelly, DICKIE, Iain, JESTICE, Phyllis. Bojové techniky středověkého světa. Praha: Deus, 2007, 256 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha