Čestná medaile za 25 členství v domobraneckých sborech

 

V souvislosti s 60. výročím své vlády zřídil císař František Josef I. hned několik pamětních odznaků. Jeden z nich představovala Čestná medaile za mnoholeté členství v domobraneckých sborech, zřízená 4. listopadu 1908. Dekorace se již podle názvu vztahovala k příslušníkům ozbrojených sil tzv. třetího sledu, tedy domobraně (Landsturm), jíž od pravidelného vojska dělily síly druhého sledu – zeměbrana (Landwehr). Služba v domobraně byla limitována věkovým rozpětím 19-42 let, avšak jedinci starší 42 let z možnosti další služby vyloučeni nebyli. Do domobrany byly také postupně začleňovány ostrostřelecké sbory.

Čestná medaile za mnoholeté členství v domobraneckých sborech byla udělována ve dvou stupních: 1. stupeň za 40 let členství a zde prazentovaný 2. stupeň za 25 let členství (Medaille für 25 Jahre Mitgliedschaft in einer landsturmpflichtigen Körperschaft). Dekorovaní museli mít k datu udílení odsloužený příslušný počet let u některého domobraneckého sboru, který podléhal ministerstvu zeměbrany nebo u sboru, na nějž se vztahovaly domobranecké předpisy. Členství v zeměbraneckých sborech ovšem nemuselo být nepřetržité a nemuselo se týkat výlučně jediného sboru.

Popis:

Pamětní odznak kruhového tvaru o průměru 35 mm ražený z bronzu, zavěšený na 38 mm široké žluto-černě polcené stuze, opatřené při okrajích vždy proužkem kontrastní barvy, žluté nebo černé. Stuha poskládaná do trojúhelníku.

Avers:

Na středu císařské iniciály FJI (František Josef I.), podložené vavřínovými ratolestmi a převýšené císařskou korunou. Při obvodu volně v ploše opis: CONSTANTIAE ET PATRIAE AMORI (vytrvalosti a lásce k vlasti).

Revers:

Na středu císařský orel, ve spodní části dvě vavřínové ratolesti. Při obvodu v horní části volně v ploše opis: QUINQUE LUSTRA (pět pětiletí).

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 1923.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha