Die k. u. k. Streitkräfte auf und vor Kreta 1897/1898

 

Ostrov Kréta byl před 120 lety dosud součástí Osmanské říše (od roku 1669), i když po ukončení rusko-turecké války, berlínské konferenci a částečném rozpadu tureckého impéria roku 1878 již jako autonomní stát. Autonomii Kréty ale roku 1889 turecký guvernér zrušil. To vedlo k řadě nepokojů, které roku 1895 přerostly v lokální povstání, jež se ale do následujícího léta rozšířilo na většinu ostrova. Povstalci byli podporováni ze strany Řeckého království, které se počátkem roku 1897 rozhodlo přímo intervenovat, což vedlo ke krátké řecko-turecké válce. Do celé záležitosti se ovšem vložily evropské velmoci, které se rozhodly nastolit pořádek a v březnu roku 1897 zahájily blokádu Kréty, přičemž na ostrově se vylodily také jejich pozemní jednotky.

Na blokádě Kréty se nemalou měrou podílelo také rakousko-uherské válečné námořnictvo, jehož blokádní flotila byla po britské a italské třetí nejpočetnější. Pozemní síly habsburského mocnářství nasazené k obnovení pořádku (jakési mírové misi konce 19. století) již tak výrazné nebyly. Přesto představovalo téměř 700 mužů 2. praporu štýrského pěšího pluku č. 87 s přiděleným zdravotnickým oddílem nemalou sílu. Za pozornost stojí fakt, že dle publikovaných seznamů důstojníků jak námořnictva, tak armády se na této polozapomenuté operaci podíleli také vojáci z českých zemí, či českého původu. Rakousko-uherské vojáky a námořníky čekalo roční nasazení v extrémních podmínkách. Z Kréty se c. a k. jednotky stáhly až v dubnu 1898.

Toho roku došlo v létě k masakru Řeků a několika britských vojáků, což vedlo velmoci k vypuzení tureckých jednotek z ostrova a vyhlášení samostatného státu Kréta, který se roku 1908 spojil s Řeckem, což bylo mezinárodně uznáno po ukončení balkánských válek roku 1913.

Prezentovaná oficiální rakouská publikace formátu téměř A4 je vázána v pevných kartonových deskách se hřbetem a rohy zpevněnými hnědým plátnem. Text je doplněn několika mapkami, skicami a v neposlední řadě zajímavými fotografiemi, které mimo jiné dokumentují rakousko-uherskou tropickou výstroj, již vojáci pěšího pluku č. 87 k cestě na Krétu fasovali. Struktura textu je přehledná, místy doplněná poznámkami pod čarou, a podrobný obsah umožňuje čtenáři rychlou orientaci. Text samotný obsahuje po nezbytném uvedení do problematiky podrobný popis jak pozemních, tak námořních operací rakousko-uherských sil. V dodatcích nalezne badatel edici několika dokumentů, jako například Direktivy k počínání si během obsazení pevnosti Izzeddin (Directiven für das Verhalten der Besatzung des Forts Izzeddin).

Prezentovaná kniha je jedinečným detailním zdrojem informací k dnes již téměř zapomenuté vojenské operaci, na níž se podíleli také vojáci a námořníci z českých zemí. Jako taková si jistě najde i dnes své čtenáře.

Citace:

K. und k. Reichs-Kriegs-Ministerium. Die k. u. k. Streitkräfte auf und vor Kreta 1897/1898. Wien: Kaiserlich königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1901.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha