GADDIS, John Lewis. Strategies of containment: critical appraisal of US national security policy during the Cold war

 

Studená válka, která zásadně ovlivňovala většinu světa po valnou část druhé poloviny 20. století, dodnes oprávněně přitahuje pozornost badatelů. Zároveň je neodmyslitelně spjata s americkou koncepcí zahraniční politiky. Oběma tématům se na vysoké odborné úrovni věnuje představovaná kniha.

Její autor, John Lewis Gaddis (1941–), je považován za předního odborníka na problematiku studené války. Je také profesorem vojenské a námořní historie a členem prestižního institutu Roberta A. Lovetta na Yaleské universitě. Je znám pro své přelomové práce z dějin mezinárodních vztahů a globální strategie Spojených států amerických. Gaddis je také oficiálním životopiscem „tvůrce“ koncepce zadržování komunismu George F. Kennana.

Představovaná publikace patří ke Gaddisovým nejvýznamnějším dílům. V jejím druhém vydání popsal převážně z post-revizionistické realistické a strukturální perspektivy vývoj americké politiky ve studené válce převážně vůči Sovětskému svazu. Také jej zhodnotil z retrospektivního pohledu při základním dělení na symetrické a asymetrické zadržování.

Kniha předkládá důkladnou kritickou analýzu původní strategie zadržování počínaje poválečnými plány Franklina D. Roosevelta, přes studii George F. Kennana a Nixon-Kissingerovu strategii rozptýlení (Détente) až po komplexní zhodnocení ukončení studené války Reaganem a Gorbačovem. Od prvního vydání, které vyšlo na začátku 80. let, se tato druhá edice odlišuje tím, že přidává nové kapitoly o konci studené války. Spolu se zhodnocením ukončení studené války, a tím i duálního vnímání světa, přináší vizi toho, jakou roli má hrát americká komplexní globální strategie ve světě v následujících konfliktech.

V úvodu autor předkládá příspěvek k mnohdy opomíjené Rooseveltově koncepci zadržování SSSR. Ta je snahou adaptovat se na důsledky příslovečné „smlouvy s ďáblem“, jak Gaddis označil výstup z Jaltské konference, na níž vznikly předpoklady k následnému rozdělení sfér vlivu. Přestože byla koncepce zadržování „oficiálně“ spuštěna až v roce 1947, tak „prapočátky“ můžeme nalézt u Rooseveltovy globální válečné strategie. Problém vždy tkvěl v tom, že USA potřebovaly sovětské a britské vojáky pro válečné úsilí s co nejmenšími ztrátami amerických občanů a vojáků. Tímto argumentem Gaddis napadá základní axiomy tradičních škol studené války, ve kterých je Roosevelt pokládán za naivního idealistu.

Rooseveltův plán integrace Ruska do poválečného společenství selhal, neboť ani jeho značné osobní kouzlo nedokázalo změnit Stalina. Takový přístup přesto zůstal cílem zahraniční politiky USA, dokud George Kennan nevytvořil svůj „dlouhý telegram“. Tvrdil v něm, že zdroj ruské nejistoty nebyl vnější, ale vnitřní, a tudíž nemohl být zmírněn diplomatickými prostředky. Místo toho navrhl strategii „trpělivosti a síly“ při jednání se sovětským Ruskem. Ta otevřeně uznala nutnost udržet vliv v klíčových oblastech i za cenu konfrontace se SSSR a navrhovala dislokaci přiměřených zdrojů pouze do strategických regionů, jakými byly Japonsko či západní Evropa.

Dalším velkým přínosem Gaddisovy práce je zdůraznění role prezidenta Reagana v procesu ukončení studené války. Autor provokativně konstatuje, že Reagan účinněji než kterýkoli jiný prezident studené války využil silných stránek symetrického a asymetrického zadržování a zároveň se vyhnul jejich slabým stránkám a tím se významně podílel na konci soupeření mezi „Východem a Západem“.

Kniha je vázaná v brožované vazbě a má 512 stran. Obsahuje poznámkový aparát a jmenný, místní a dokonce i věcný rejstřík. Doplněk textu tvoří přehled vývoje financování americké národní bezpečnosti od Trumanovy vlády do konce 80 let.

Závěrem lze konstatovat, že prezentovaná publikace je velmi informativní a určitě stojí za přečtení pro každého, kdo má zájem o historii studené války, velkou a globální strategii a počátky uspořádání světa po jejím ukončení. Nejenom výborně popisuje americkou koncepci národní bezpečnosti od Roosevelta po Reagana, ale zároveň budí potřebu rozmýšlet nad problematikou studené války a jejím vlivem na současný mezinárodní systém.

Citace:

GADDIS, John Lewis. Strategies of containment: a critical appraisal of postwar american national security policy during the Cold war. Revised and expanded ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0195174472.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha