Neujahrsblaetter der Gesellschaft der Constaffler

 

Od 14. století vznikaly tzv. Stubengesellschaften – spolky, jejichž členy se stávali příslušníci městského patriciátu především v Porýní a v severním Švýcarsku. Tyto spolky, které postupně získávaly na stále větší oblibě, se někdy nazývaly též termínem Trinkstube a vykazovaly tedy určité společné znaky s budoucími stolními společnostmi přelomu 19. a 20. století. I v nich se u společného stolu probírala lokální politika a obchodní či společenské záležitosti. Roku 1336 byl založen takovýto spolek v Curychu, který – s určitými přestávkami – funguje dodnes. Jeho současný název zní Gesellschaft zur Constaffel. Právě termín Constaffel byl v jeho pojmenování vždy: jedná se o výraz vycházející z latiny spojením slov „comes stabuli“, která mohou v překladu značit štolmistry, či obecně měšťany.

Tehdejší curyšská Gesellschaft der Constaffel vydávala v letech 1689–1798 jednolisty ke každému novému roku. Jejich témata dávala znát, že mezi zájmy spolku jednoznačně patří vojenství: Ilustrované listy doplněné krátkými veršovanými texty se zpravidla týkaly dělostřelectva, vojenského výcviku, polních manévrů, pevnostního stavitelství, střelectví, děl, zbrojnic či výroby střelného prachu. Ilustrace byly často doplňovány výjevem Curychu na pozadí, případně byly s reáliemi města spojeny jiným způsobem.

V Knihovně Vojenského historického ústavu Praha je uložen svazek čítající 49 novoročních jednolistů vydávaných curyšským spolkem. Soubor je dodnes dochován ve velice dobrém stavu a zprostředkovává nám tak zajímavý obrazový pramen ilustrující nejen dobové vojenství, ale také řemesla, která s tehdejší válečnou vědou souvisela. Zatímco názvy jednolistů a nadpisy jednotlivých ilustrací jsou uvedeny ve dvou jazycích – latinsky a německy, vysvětlující veršované texty ve spodní části každého listu jsou zpravidla německé. Pod textem jsou vždy zmíněny autorské a nakladatelské údaje. Lze si proto všimnout, že autorem řady listů byl Johann Melchior Füssli (1677–1736), švýcarský kreslíř a rytec. Füssli se v Curychu narodil, většinu života ve městě působil a roku 1736 tam také zemřel. Není tedy vůbec překvapivé, že pro tvorbu novoročních jednolistů byl curyšskou Gesellschaft der Constaffel zvolen právě tento městský patriot.

Představovaný soubor listů curyšské Gesellschaft zur Constaffel nemá v českých veřejných sbírkách obdoby. V zahraničí je možné nalézt kompletní soubor všech listů z let 1689–1798 v curyšské Zentralbibliothek, která zajistila digitalizaci souboru.

Kompletní soubor jednolistů si můžete on-line prohlédnout zde. (http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-57027)

Citace:

Neujahrsblaetter der Gesellschaft der Constaffler und Feuer-Werken in Zeughause zu Zürich. [Zürich]: [Gesellschaft der Constaffler], [1689–1798]. 49 listů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha