STEVIN, Simon. La castrametation.

 

Mezi letošní kulatá výročí (ačkoliv ta méně významná) můžeme zařadit i čtyři sta let od prvního francouzského vydání díla Castrametatio vlámského vědce Simona Stevina z roku 1618. Přestože tento autor v Česku příliš známý není, v Nizozemí a Belgii se mu dosud dostává značného uznání. Mimo jiné je po něm pojmenován belgický odborný matematický časopis a od roku 2012 také belgická oceánografická loď.

Simon Stevin (1548–1620) byl významným matematikem, fyzikem a vojenským inženýrem, který se zaměřoval především na vodní a pevnostní stavitelství. Zanechal po sobě řadu publikací, v nichž prezentuje své matematické či fyzikální teorie, ovšem i knihy, které jsou určeny k praktickému použití při plánování a realizaci vojenských staveb. Ačkoliv pravděpodobně nikdy neodpromoval, studia na univerzitě v Leidenu jeho život významně ovlivnila. Ve svých bezmála čtyřiceti letech se zapsal na univerzitu, kde se záhy seznámil s Mořicem Oranžským (1567–1625), synem místodržitele nizozemských provincií Viléma Oranžského. Vilém byl roku 1585 zavražděn, proto Mořic zaujal jeho místo a ke dvoru povolal i svého přítele Simona Stevina. Ten se stal poradcem a učitelem nového místodržitele, hlavou vládního úřadu pro veřejné stavby (především ty vodní) a později také generálním ubytovatelem (kvartýrmistrem) nizozemské armády.

Vedle Stevinových knih zaměřených především na matematiku nebo pevnostní stavitelství je publikace Castrametatio poměrně specifická. Stala se totiž jednou z mála knih, které se v 1. polovině 17. století zabývaly výlučně stavbou polních vojenských táborů. Kniha charakterizuje především nové způsoby zřizování táborů dle reforem Mořice Oranžského. Je rozdělena do čtyř částí. V první jsou popsány základní náležitosti tábora. Autor uvádí doporučenou podobu tábora pěchoty, jezdectva a dělostřelectva, popisuje ideální ležení panovníka i umístění tržiště nebo táborových vozů. V druhé části uveřejňuje vzorové seznamy osob a materiálního vybavení v táboře – v nich se zaměřuje především na důstojníky, jezdectvo, dělostřelectvo, munici, vozy a lodě. Třetí část je věnována návrhu a vyměření tábora, jeho rozdělení na kvartýry jednotlivých regimentů a dále také rozdělení těchto kvartýrů na menší sekce a jednotlivá ležení. Závěrečná část se zabývá porovnáním antických a raně novověkých táborů.

Kniha byla prvně vydána roku 1617 v autorově rodné vlámštině. Její překlady na sebe ovšem nenechaly dlouho čekat. Už následujícího léta došlo k dvěma francouzským vydáním vytištěným v Leidenu a v Rotterdamu. Německá edice se objevila teprve roku 1631 a vytištěna byla ve Frankfurtu nad Mohanem. Všechna vydání mají při svém nepříliš velkém rozsahu 26 ilustrací, díky kterým je text srozumitelnější i pro laiky. Název knihy je ve všech jazykových variantách uveden latinsky, případně odvozen z latinského termínu castrametatio, které označuje umění vyměřit a zřídit vojenský tábor.

V Knihovně VHÚ Praha je uložen exemplář jednoho z francouzských vydání Stevinovy publikace, který nese název La castrametation. Kniha obsahuje kromě ilustrací vojenských táborů také dedikační portrét Mořice Oranžského a ilustrační list s jeho osobním erbem. Publikace je dodnes zajímavým pramenem pro studium problematiky vojenských táborů v 1. polovině 17. století.

Knihu si můžete on-line přečíst zde.

Citace:

STEVIN, Simon. La castrametation. A Leyden: Chez Matthieu & Bonaventure Elzevier, 1618. [6], 54 s., il.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha