Suezský průplav, 1920

První snímek zachycuje Suezský průplav roku 1920 při návratu ruských legií do vlasti. Na druhé fotografii je zaznamenáno centrum Port Saídu, přístavu ležícího na severním konci kanálu. Třetí snímek zachycuje budovu Společnosti Suezského průplavu tamtéž.

 

Suezský průplav, postavený v letech 1859–69, je neodmyslitelně spojen se jménem Francouze Ferdinanda Lessepse. Na zrodu průplavu se však významně podíleli také Rakušané – Vídeň měla ve východním Středomoří politické i hospodářské zájmy. V padesátých letech XIX. století se kolem císařova bratra Maxmiliána soustředil okruh stoupenců aktivní zámořské politiky – Wilhelm von Tegetthoff, terstský magnár Pasquale Revoltella nebo ministr financí Karl Ludwig von Bruck. Vážně byl zvažován zábor opěrných bodů na březích Rudého moře, včetně Sokotry; Revoltella se stal viceprezidentem Společnosti Suezského průplavu a na plánech stavby průplavu se výrazně podílel stavitel Alois Negrelli von Moldelbe.

Po porážce v severní Itálii roku 1859 však Rakousko ztratilo o koloniální dobrodružství zájem. Ministr Bruck spáchal sebevraždu kvůli neopodstatněným obviněním z korupce, Negrelli zemřel ještě před začátkem prací na průplavu, arcivévoda Maxmilián odcestoval do Mexika a rakouský kapitál nejevil o Suezský průplav zájem. I přesto, že Rakousko své plány na pomezí Asie a Afriky nakonec nerealizovalo, zůstávala rakousko-uherská přítomnost v této oblasti i v dalších desetiletích mnohem významnější než ve vzdálenějších mimoevropských oblastech.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha