Záznam o zajetí Jaroslava Haška

 

Je všeobecně známo, že autor Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války čerpal při psaní svého světoznámého románu z vlastních zážitků z vojenské služby. Stejně jako Švejk, i Hašek sloužil u c. a k. 91. pěšího pluku, s jehož pochodovým praporem odešel v roce 1915 na východní bojiště, aby tak zahájil svoji privátní ruskou anabázi, která po zajetí u Chorupan vedla přes carské lágry a československé legie až k bolševické Rudé armádě. Za tu dobu několikrát unikl blízké smrti – kromě všudypřítomných nemocí hrozila postupně z rukou ruských, rakousko-uherských či německých vojáků a nakonec i od československých legionářů, kteří na něj jako na zběha a organizátora rudoarmějců dokonce vydali zatykač. Do Čech se vrátil po více než pěti letech, přičemž jeho zdraví zatížené špatnou životosprávou mu již příliš roků života nedarovalo.

Stopy jeho působení u českobudějovického 91. pluku je možné mimo jiné dohledat v oficiálně vydávaných válečných seznamech s informacemi o příslušnících rakousko-uherských ozbrojených sil. První z nich je zpráva o hospitalizaci jednoročního dobrovolníka Haška v budějovické záložní nemocnici z března 1915 vyšlá v periodiku Zprávy o raněných a nemocných (Nachrichten über verwundete und Kranke). Hašek zamířil do ošetřování nedlouho po svém narukování, v tomto ohledu můžeme také hledat menší paralelu s jeho románovým hrdinou.

Druhou je pak záznam o jeho vzetí do zajetí. Ten vyšel v 566. čísle Seznamů ztrát (Verlustliste) ze 4. května 1917 a oznamoval, že domobranecký svobodník (Landsturm Gefreiter) 1. náhradní roty Jaroslav Hašek se stal válečným zajatcem s umístěním: Penza, Rusko. K Haškovu zajetí přitom reálně došlo v září 1915 a v době vydání příslušného seznamu byl již téměř rok příslušníkem československých legií. Takto opožděné záznamy byly nicméně v Seznamech ztrát dosti obvyklé. Problematická je i lokalizace Haškova zajateckého tábora, nejbližší známé místo jeho internace, Tockoje, je totiž od Penzy vzdáleno stovky kilometrů směrem na východ. I přes tyto zjevné nedostatky jsou výše zmíněné seznamy zajímavým doplňujícím informačním zdrojem o Haškově životě a zdaleka nejen o něm.

Citace:

GEMEINSAMES ZENTRALNACHWEISEBÜRO. Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am = Zprávy o raněných a nemocných vydané. Wien: K. k. Hof – und Staatsdruckerei, 1915, (355). ISSN 2076-0426.

K. U. K. KRIEGSMINISTERIUM. Verlustliste ausgegeben am = Seznam ztrát vydaný. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1917, (566). ISSN 2076-0434.

Oba záznamy najdete v Digitální studovně Ministerstva obrany ČR zde a zde.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha