Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ v roce 2018

Jubilejní rok 2018, který v sobě spojil významné historické výročí českého státu s tradicí jeho ozbrojených sil, byl rovněž bohatý z hlediska náplně činnosti Komise vojenských tradic a symboliky. Značná část úkolů plněných Komisí ostatně s tímto výročím souvisela buď přímo, či nepřímo prostřednictvím navazujících menších výročí, připomínaných v rámci jednotlivých dílčích organizačních celků Armády České republiky. Komise vojenských tradic a symboliky se jakožto poradní orgán ředitele VHÚ snažila věnovat všem žádostem s maximálním úsilím a tvůrčím nasazením, jehož praktickým realizátorem byl v drtivé většině jako již tradičně pracovník VHÚ, malíř a grafik Pavel Holý.

 

Komise se v průběhu roku věnovala prakticky všem směrům své činnosti – faleristice, vexilologii i znakotvorbě, byť ne všem stejnou měrou s ohledem na zaměření jednotlivých žádostí.

Nejméně žádostí se týkalo vexilologické tvorby, z níž během tohoto roku vzešly například dva prapory pěších rot aktivních záloh pro Krajská vojenská velitelství Zlín a Karlovy Vary. Poměrně nízký byl rovněž počet žádostí souvisejících se znakotvorbou, jíž se týká vytvoření znaku Odboru pro válečné veterány a schválení výtvarné podoby znaku Výcvikové jednotky chemického vojska v Iráku, při jehož tvorbě měla Komise vojenských tradic a symboliky spíše konzultační úlohu. Podoba inkriminovaného znaku je dílem příslušníků chemického vojska AČR, přičemž akcentuje symboliku 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, tedy siluetu liberecké dominanty Ještědu v kombinaci se siluetou státu Irák.

S oblastí znakotvorby souvisejí nepřímo také grafická loga, která byla v tvorbě Komise rovněž zastoupena. V této souvislosti je na místě uvést logo Komunitního centra pro válečné veterány Brno a logo související s výroční vojenskou přehlídkou roku 2018.

Většina žádostí připadala v roce 2018 na faleristickou tvorbu, již lze tematicky rozdělit do několika celků. První z nich představují výroční pamětní odznaky na stuze, přičemž připomínaná výročí se týkají jak armády jako celku, tak historie dílčích organizačních celků AČR. Zde je na místě uvést především Pamětní medaili 25. výročí vzniku Armády České republiky. Následuje Pamětní odznak 15. výročí založení 102. průzkumného praporu, který použitou symbolikou odkazuje na historii někdejších organizačních celků průzkumného vojska a Pamětní odznak generála Josefa Petrše k 25. výročí logistiky AČR a k 5. výročí založení Agentury logistiky.

Druhý a současně nejobsáhlejší celek tvoří dekorace související s nasazením příslušníků AČR v zahraničních misích. Přítomnost sil NATO v Pobaltí generovala vznik nového vyznamenání v řadě dekorací udělovaných ministrem obrany: Medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí – eFP, vztahující se k účasti jednotek AČR v bojových uskupeních posílené předsunuté přítomnosti (eFP – Enhanced Forward Presence). V této souvislosti vznikl rovněž Pamětní odznak 1. úkolového uskupení eFP.

Následují dekorace nově zřizovaných výcvikových jednotek v Iráku – Pamětní odznak Výcvikové jednotky chemického vojska v Iráku a Pamětní odznak Výcvikové jednotky Vojenské policie v Iráku.

V rámci činnosti Komise byly samozřejmě řešeny také žádosti o vznik dekorací ve vztahu k déle probíhajícím zahraničním misím v Mali a Afghánistánu, z nichž můžeme jmenovat například Pamětní odznak 24. leteckého poradního týmu (AAT), Pamětní odznaky 10. a 11. úkolového uskupení Mali EU-TM či Pamětní odznak 10. strážní roty BAF úkolového uskupení AČR Resolute Support nebo přímo Pamětní odznak 17. úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT.

Poslední celek faleristické tvorby pak představují dekorace se vztahem k dílčím organizačním celkům, z nichž lze namátkou uvést Pamětní odznak Vojenské nemocnice Olomouc, Pamětní odznak Společného operačního centra Ministerstva obrany nebo Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha. V procesu schvalování Pamětního odznaku 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“, jehož návrh vzešel od příslušníků 42. mechanizovaného praporu, plnila Komise vojenských tradic a symboliky opět spíše úlohu konzultace a korekce.

Detailní popis všech úkolů řešených Komisí vojenských tradic a symboliky v průběhu roku 2018 by ovšem zabral příliš mnoho místa. Souhrnně řešila Komise v průběhu kalendářního roku 2018 více než sedm desítek různých žádostí.

Jan Biederman

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha