O návratu jednoho zapomenutého obrazu

Do sbírek výtvarného umění Vojenského historického ústavu Praha byl před několika dny získán jeden zajímavý obraz, se kterým je spojen příběh z konce druhé světové války. Námět díla nebyl dlouhé roky přesně identifikován – až nyní bylo zjištěno, že obraz nese název Slavnostní shromáždění Národních gard a pochází z roku 1929. Jeho autorem je Anton Schreyer ze známé rodiny mnichovských malířů. .

 

Za mrazivého zimního dne počátku roku 1945 mířily k jihoalsaskému Colmaru jednotky francouzské 1. armády generála Jeana De Lattre De Tassigny. Jakou součást Deversovy 6. skupiny spojeneckých armád se účastnily prolomení tzv. Colmarské kapsy, což byl územní pás na západním břehu Rýna, v němž byly soustředěny německé jednotky od listopadu 1944. Závěrečné bojové operace v okolí Colmaru probíhaly v období od 20. ledna do 9. února za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. Zima posledního válečného roku byla velice krutá.

Na konci ledna 1945 vystoupila z vlaku na colmarském nádraží skupina francouzských vojáků a odtud se vydala na ubikace do nedalekých kasáren. Jeden z mužů si jako památku na pobyt v Mnichově přivážel obraz, jednoduše zabalený v prostěradle. Jeho jméno bohužel dnes neznáme. Víme jen, že bylo svázáno krátkým přátelstvím s rodinou colmarského vinaře Martina Müllera. Jejich domek stál tehdy za nádražím poblíž kasáren, a tak návštěvy mohly být časté, pokud to okolnosti hektické doby připouštěly. Po osvobození města na počátku února 1945 si voják mnichovský obraz uschoval u svého přítele s příslibem, že se pro něj vrátí, až skončí válka. Ti dva se od té doby už nikdy nesetkali.

Po sedmdesáti letech, na jaře roku 2015 se vnuk onoho colmarského vinaře Jean Marc Müller rozhodl rozluštit příběh obrazu, který zdědil po svých předcích. Po dlouhých peripetiích korespondence s německými a českými archivy se pan Müller konečně dopátral zjištění, co je tématem obrazu a že jeho kořeny souvisí s vojenskými dějinami Československa. Zásluhou Vojenského historického ústavu v Praze byly popřeny mylné domněnky o maďarské provenienci malby, neboť téma je ryze české. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se majitel obrazu nakonec rozhodl jej darovat do sbírek naší instituce.

Autor malby Anton Schreyer pocházel ze známé rodiny mnichovských malířů. Musel mít nepochybně kontakty s českým prostředím, protože v roce 1929 obraz namaloval zřejmě na spěšnou objednávku některého ze svých přátel či známých. Malba na kartonu o rozměrech 62 x 83 cm je vytvořena kombinovanou technikou, používanou od počátku 19. století. Předlohou však nebyl grafický list, ale již ve dvacátých letech běžně rozšířená fotografie. Na obraze je vymalována scéna ze slavnostního shromáždění příslušníků jednotek Svazu ozbrojených jednot RČS (od roku 1930 Národní gardy) u příležitosti desetiletého výročí vzniku Československa v roce 1928. Vojáci jsou shromážděni na otevřeném prostranství, pravděpodobně v Praze na Pankráci, v místě zvaném Na Zelené lišce (v blízkosti komplexu Zbrojovky Františka Janečky). Zavádějící je pouze podoba stavby vodojemu v pozadí malby, která neodpovídá přesně skutečnosti. Ale je možné, že autor obrazu nikdy Prahu nenavštívil a příslušné místo ve skutečnosti ani neviděl. Na malbě je dobře vidět poněkud netradiční vzhled stejnokrojů s mnoha zdobnými prvky, zavedený v roce 1927.

Podle kusých informací již dnes nelze prokázat, kde přesně už námi zmíněný francouzský voják obraz získal nebo jej ukořistil. Nemůžeme ani vyloučit, že za pobytu své jednotky v Mnichově přišel do kontaktu přímo s rodinou Schreyerů. Mnohé osudy však zůstávají nevyjasněné, ponechejme je tedy minulosti. Podstatné je, že získaná malba patří k výjimečnému ikonografickému materiálu dané tématiky a navíc má svůj vlastní příběh.

 Ilona Krbcová

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha