Nová stálá posádková expozice v Hranicích na Moravě, kterou připravil VHÚ

Od května 2018 je možné navštívit nově otevřenou Stálou expozici posádky Hranice v kasárnách generála Otakara Zahálky. Expozice vznikla díky společnému úsilí Vojenského historického ústavu Praha a 7. mechanizované brigády.

 

Přestřižením pásky senátorkou Jitkou Seitlovou a arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem, byla 2. května 2018 slavnostně otevřena Stálá expozice posádky Hranice. Nová výstava, nad níž oba uvedení převzali i záštitu, vznikla v rámci projektu „Posádková muzea pod záštitou VHÚ Praha“. V současné době se jedná o dosud největší realizovanou stálou expozici v rámci tohoto projektu VHÚ.

Realizace celé expozice posádky Hranice byla započata v průběhu roku 2016. Během svého úvodního projevu zmínil velitel 7. mechanizované brigády plk. Jiří David také skutečnost, že v budoucnu dojde k rozšíření expozice, a to o dosud nezrekonstruované prostory jednoho z křídel kasáren gen. Zahálky.

Vzhledem k dlouholeté tradici vojenství v Hranicích nebyl pro historiky problém co do množství podkladového materiálu, ale spíše co vynechat nebo co upřednostnit. Rovněž samotné prostory kasáren gen. Zahálky v sobě skrývají genia loci v podobě konkrétních, ale i nehmatatelných projevů historie místa, spojených nejen s budovou, ale i s mnoha významnými osobnostmi, které od roku 1856 prošly branou zdejších kasáren.

Z tohoto důvodu, ale i vzhledem k rozlehlosti jednotlivých místností, se rozhodli gestor celého projektu nprap. Leoš Krejča a ak. mal. Pavel Holý z VHÚ koncipovat expozici chronologicky do časově navazujících úseků po jednotlivých „blocích“ s pevně stanoveným počtem panelů a přiřazením barevné výmalby danému období. Např. žlutá barva přináleží období Rakousko-uherské monarchie, jež je umístěno v první místnosti expozice. Naopak červená barva symbolizuje dobu nesvobody po roce 1948, zatímco černá barva je svázána s temným válečným obdobím.

Rovněž grafické zpracování jednotlivých panelů koresponduje s barvou daného období, o čemž se návštěvníci mohou přesvědčit na modrých panelech věnovaných první republice nebo na okrových panelech spojených se současnými zahraničními operacemi AČR.

Výstavní panely nezpracovávají jenom tématiku spojenou primárně s vojenskou historií posádky Hranice, ale na jejím pozadí přibližují i významné události z historie naší republiky. Návštěvník se tak může dozvědět, jak se dotýkaly příslušníků hranické posádky události, jakými byly např. vznik Československa, mnichovská zrada, Únor 1948, vpád sovětských vojsk v roce 1968 či rozdělení republiky v roce 1993.

Samostatnou kapitolu, důmyslně včleněnou do expozice, představují panely věnované historii 7. mechanizované brigády a jejím předchůdkyním a panely věnované nejvýznamnějším či spíše nejznámějším osobnostem Hranické akademie, v armádní khaki barvě. V této souvislosti patří poděkování historikům VHÚ Praha pod vedením PhDr. Jaroslava Láníka, kteří nad texty k více než 50 panelům strávili bezpočet hodin usilovné práce při studiu archivních dokumentů. Období rakousko-uherské monarchie a první světové války zpracoval Mgr. Petr Matějček, PhDr. Karel Straka PhD. zachytil léta meziválečná. PaedDr. Jindřich Marek se věnoval období druhé světové války a vývoj posádky Hranice po roce 1945 do devadesátých let minulého století zpracoval Mgr. Jan Šach.

Rovněž je nutné zmínit i velitele 7. mb plk. Jiřího Davida a tiskového mluvčího 7. mb kpt. Ladislava Kabáta, bez jejichž usilovné podpory by se expozice nepředstavila návštěvníkům v takové podobě, s jakou se mají možnost seznámit v těchto dnech. Zvláštní poděkování pak náleží plk. v. v. Václavu Bednářovi za jeho velmi cenné podněty a detaily, jež napomohly historicko-dokumentačnímu vyznění některých textů.

Je naší milou povinností poděkovat též paní ing. Nadě Jandové, ředitelce Muzea a galerie Hranice, panu Jiřímu Nebeskému a pracovníkům Vojenského historického archivu za historické fotografie a cenné připomínky.

Panely s texty a fotografiemi doplňuje celá řada artefaktů, z nichž se vymykají především nejstarší exponát, původní požární sud, objevený na půdě kasáren. Dále pak 122 mm houfnice vz. 38/74, umístěná jako hlavní trojrozměrný exponát v jedné z místností. Její rozebrání a následná instalace do interiéru se dlouhé týdny jevilo jako prakticky nesplnitelný a neproveditelný umělecký záměr. Nakonec se ho podařilozrealizovat díky odborníkům z Vojenského opravárenského zařízení Jaroměř, kteří odvedli vysoce profesionální práci. Během krátké doby houfnici ve svých dílnách rozebrali, částečně zrenovovali a po jejím převozu v rozloženém stavu zpět do Hranic zase složili.

Při vyklízení původní Síně odboje a Československé obce legionářské byly objeveny nečekané „perly“, které našly své místo i v nově vznikající expozici. K takovýmto artefaktům patří i nalezené nástěnky, jejichž zadní strany byly tvořeny původními výstřižky, texty, slogany nebo celými články a dobovými fotografiemi z období socialismu. Ty, společně s dalšími autentickými artefakty, tvoří i jeden z dokladů doby, kterou si ještě mnozí z nás dobře pamatují.

V poslední místnosti se nacházejí textové panely a exponáty představující historii i současnost 7. mechanizované brigády, jež je s hranickou posádkou nepřetržitě spjata od chvíle svého vzniku v roce 1994 a jejíž velitelství zde sídlí od roku 2004. Samotný závěr expozice patří nasazení příslušníků 7. mb v zahraničních operacích, kde si návštěvníci mohou prohlédnout artefakty z Afghánistánu, střepiny z raket, které dopadly na základnu, nebo kroniky z jednotlivých misí na Balkáně.

Součástí slavnostního otevření expozice bylo i představení kopie slavného obrazu T. G. Masaryka na koni v životní velikosti, který pro bývalou Vojenskou akademii v Hranicích namaloval Jaroslav Riedl. Původní originál obrazu býval pověšen v Zrcadlovém sále kasáren. Dnes je součástí sbírkového fondu Vojenského historického ústavu Praha a nyní je vystaven v Jízdárně Pražského hradu na výstavě Doteky státnosti.

Od svého otevření byla již expozice poctěna mnoha významnými návštěvami. Mezi jinými si příležitost seznámit se s výstavou nenechala ujít ani ministryně obrany České republiky Karla Šlechtová, která si ji prohlédla při své návštěvě 7. mechanizované brigády počátkem června 2018.

Přístup do expozice naleznou zájemci v místě bočního vstupu do Zrcadlového sálu, přibližně 100 metrů od hlavního vchodu do budovy velitelství 7. mechanizované brigády. Vstup do posádkového muzea je zdarma. Označení “stálá expozice” znamená, že výstava je v kasárnách umístěna trvale, její otevření veřejnosti se bude především vztahovat k významným svátkům naší republiky. Organizovaným skupinám i individuálním žádostem je samozřejmě možné v rámci daných možností vyhovět, nejprve však po dohodě konkrétního termínu a času návštěvy s tiskovým a informačním důstojníkem 7.mb kpt. Ladislavem Kabátem (724 233 282).

RED

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha