PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

Zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1957. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 1995. V letech 1995–1997 vědecký pracovník, dále vědecký tajemník ústavu (1997–2002), šéfredaktor Historie a vojenství (1998–2002), zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru (2003 – dosud). Člen redakční rady odborného čtvrtletníku Historie a vojenství.

Okruhy odborného zájmu: Ekonomický vývoj Československa po roce 1945, vliv zbrojení na ekonomiku státu v 50. letech 20. století, vývoj zbrojního průmyslu.

Kontakt: museum@army.cz

 

Publikované knižní monografie:

 

Jaroslav LÁNÍK – PILÁT, Vladimír. Historie. Moderní dějiny. Praha 2000, Scientia 2000. (učebnice pro 8. a 9. ročníky ZŠ a první ročníky gymnázií).

Jiří BÍLEK, Jaroslav LÁNÍK, Jan ŠACH, Československá armáda v prvním poválečném desetiletí květen 1945 – květen 1955, AVIS 2006.

Jiří BÍLEK, Jaroslav LÁNÍK, Pavel MINAŔÍK, Daniel POVOLNÝ, Jan ŠACH, Historie československé armády, Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy květen 1955 – srpen 1968. AVIS 2008.

Jaroslav LÁNÍK – Miloš CIKRT, Dvě tisíciletí vápenictví a cementárenství v českých zemích. Praha, VUMO 2001.

Jaroslav LÁNÍK ¬ Velký příběh. 120 let Králodvorské cementárny 1889–2009. Českomoravský cement, Závod Králův Dvůr 2009.

Jaroslav LÁNÍK, Dějiny Prahy II. Paseka, Praha, Litomyšl (spoluautor).

Jaroslav LÁNÍK, Historie a současnost podnikání v Praze, I Městské knihy, Žehušice 2003 (autor historické části)

Jaroslav LÁNÍK, Historie a současnost podnikání v Praze, II, Městské knihy, Žehušice 2003 (autor historické části)

Historie a současnost podnikání v Praze, III, Městské knihy, Žehušice 2004 (autor historické části)

Historie a současnost podnikání v Praze, IV. Městské knihy, Žehušice 2005 (autor historické části)

Historie a současnost podnikání v Praze, V. Městské knihy, Žehušice 2006 (autor historické části)

Historie a současnost podnikání Praha-východ, V. Městské knihy, Žehušice 2007 (autor historické části)

 

Výběrová bibliografie článků a studií v periodikách a sbornících:

 

LÁNÍK, Jaroslav. První světová válka na stránkách Militärgeschichtliche Mitteilungen.

(1995–2000). HaV 2002, č. 3, s. 722–732.

Jaroslav LÁNÍK, Financování čs. armády v letech první pětiletky. Historie a vojenství 2003, č. 3–4, s. 744–770.

Jaroslav LÁNÍK, Zbrojení na počátku 50. let 20. století a možnosti čs. průmyslu. Sborník VA Brno, řada C–D 2004, zvláštní číslo, s. 119–136 (z roku 2003).

Jaroslav LÁNÍK, Plán výroby výbušin v Československu na počátku 50. let 20. století. HaV 2004, č. 4, s. 83–94.Jaroslav LÁNÍK, Jaroslav. Dopad peněžní reformy na výstavbu československé armády. HaV 2007, č. 1, s. 61–69.

Jaroslav LÁNÍK, Vývoj čs. zbrojního průmyslu v druhé polovině 50. let minulého století. HaV 2009. č. 2, s. 85–100, č. 3, s. 88–101.

Jaroslav LÁNÍK, Druhá Berlínská krize a reakce ČSLA na výstavbu Berlínské zdi. Historie a vojenství 2011, č. 2, s. 91–104; č. 3, s. 69–81

Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945. Praha, MO ČR 2005. Odpovědný redaktor.

Vědecký redaktor sborníku Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2009.

 

Realizované výstavy:

 

Den ozbrojených sil. 2004 (spoluator)

NATO: Svoboda i odpovědnost. 60 let existence a 10 let členství. Praha, Valdštejnská zahrada 2009. (spoluautor)

Zlatá šedesátá? Praha, Národní památník 2010 (spoluautor).

Významné mezníky čs. vojenské historie ve 20. století. Open-air výstava před GŠ, 2011 (spoluautor)

60 let NATO. Open-air výstava před GŠ, 2011 (spoluautor).

Technika 20. století ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha. Národní technické muzeum Praha, 2011 (spoluautor).

Vojenský historický ústav Praha – včera a dnes. Open-air výstava před GŠ, 2012.

 

CD, DVD

 

CD Vojenské osobnosti čs. odboje 1939–1945. Praha 2005, odpovědný redaktor.

DVD Obrazy z českých dějin 1914–2004 (multimediální materiál pro základní a střední školy). Spoluautor – Čs. vojenské dějiny, vývoj československé armády a Armády České republiky v letech 1914–2004

DVD Vojáci a Praha. Pro Posádku Praha, 2008.

 

Webové stránky

 

90 let ozbrojených sil. Zpracování podkladových materiálů pro MO. 2008

Nejvyšší orgány obrany státu v Československu v letech 1945–1991. Pro Militargeschichtliches Forschungsamt, Postupim.

Zpracování podkladových materiálů pro www stránky projektu Bojovníci proti totalitě očima dětí.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha