PhDr. Jiří Plachý, PhD.

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1975 v Praze. V letech 1989–1993 absolvoval středoškolská studia na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou, v letech 1993–1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze. V letech 2004–2008 vystudoval obor veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2007 dosud je vědeckým pracovníkem historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze. V letech 2009–2012 byl současně vedoucím Oddělení vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako vědecký pracovník. Roku 2013 v Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové úspěšně ukončil obhajobou disertační práce na téma „Perzekuce bývalých členů výsadkových skupin ze Západu po únoru 1948“ postgraduální doktorské studium (Ph.D.).

Specializuje se především na dějiny druhého zahraničního odboje a poúnorovou perzekuci jeho účastníků. Autor nebo spoluautor deseti knižních titulů a zhruba stovky článků a studií, uveřejněných v českých i zahraničních odborných periodikách. V letech 2012–2013 byl členem redakční rady časopisu Vojenství/Vojenstvo. V současné době je členem redakčních rad odborných periodik Historie a vojenství (VHÚ Praha), Vojennij sbornik (Státní univerzita Soči, Ruská federace) a Securitas Imperii (ÚSTR Praha). Od roku 2015 je členem českého výboru Mezinárodní komise pro vojenskou historii (International Commission of Military History).

Za knihu „Horší než doba války… Osudy československých parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu“ obdržel v roce 2015 Literární cenu Jaroslava Golla. Ve stejném roce byl ministrem spravedlnosti jmenován soudním znalcem v oboru sociální vědy, odvětví politologie se specializací na protinacistický a protikomunistický odboj.

Kontakt: museum@army.cz

 

Monografie

 

 

 

1) Případ FRITZ (Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB)

ÚDV, Praha 2002, Sešity č. 5, 112 str.

2) Tomáš SEDLÁČEK – Jiří PLACHÝ, Vydržet! (Paměti generála Tomáše Sedláčka) AVIS, Praha 2008, 192 s.

3) Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939

PIC MO, Praha 2009, 168 s.

4) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Okupace, kolaborace, retribuce.

Praha 2010, 328 s., (kolektivní monografie).

5) Filozofové v battledressech

FF UK, Praha 2010, 129 s.

6) Kříže a hvězdy od Dunkerque

Svět křídel, Cheb 2011, 332 s.

7) Hugo VANÍČEK ; Jiří PLACHÝ (ed.), Duch a síla. Příspěvek k dějinám zahraničního odboje.

Academia, Praha 2012, 320 s.

8) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Masarykovy oprátky

Svět křídel, Cheb 2012, 208 s.

9) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Zemřeli na Západě

MO – OKP, Praha 2012, 300 s.

10) Jiří PLACHÝ, Horší než doba války… Osudy parašutistů v poúnorovém Československu

Svět křídel, Cheb 2014, ISBN – 978-80-87567-46-3, 372 s.

11) Pavla PLACHÁ – Jiří PLACHÝ (edd.), Neblahé dny. Deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti Dunkerque

MO – VHÚ, Praha 2014, ISBN – 978-80-7278-635-0

12) Vilém TOMAN ; Jiří PLACHÝ (ed.), Na západní straně. Osobní vzpomínky na dobu v odboji od roku 1940 do roku 1945.

MO – VHÚ, Praha 2015, ISBN 978-80-7278-649-7, 116 s.

13) Jindřich MAREK – Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ – Tomáš JAKL

Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945

MO – VHÚ, Praha 2015, ISBN 978-80-7278-652-7, 392 s.

14) Jiří PLACHÝ – Daniel POVOLNÝ – Karel STRAKA

Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky. History and Contemporary of the Military Office of the President of the Czech Republic.

MO – VHÚ, Praha 2015, ISBN 978-80-7278-661-9, 160 s.

15) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ

Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948.

Svět křídel, Cheb 2016, ISBN 978-80-87567-86-9, 212 s.

16) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH

Velké kriminální případy.

Academia, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2554-8, 236 s.

17) Roztoky proti totalitě. Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948.

Svět křídel, Cheb 2016, ISBN 978-80-87567-90-6, 96 s.

18) Kol., Osudy odvážných

MO – VHÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-7278-718-0

(pozn.: souborně vydané články z Lidových novin od ledna 2016 do června 2017)

 

 

Edice pramenů

 

 

18) Jiří PLACHÝ a kol.

Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, I. a II. část. OKP MO, Praha 2011, 522 s.

 

 

Inventáře

 

 

 

1) Kamil Henner – inventář osobního fondu

Archiv Akademie věd ČR, Praha 1995

2) Viktor Dvorský – inventář osobního fondu

Archiv Akademie věd ČR, Praha 1998

 

Studie a články

 

1) Účast českých studentů na převratu 28. října 1918

Národní osvobození, 29. 10. 1996, str. 7.

 2) Komunistická moc v tažení proti katolické církvi

In: Za svobodu a demokracii III (Třetí /protikomunistický/ odboj), Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2002, str. 142-153.

6) Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK (Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem)

In: Securitas Imperii 10, ÚDV, Praha 2003, str. 59-72.

3) Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945

In: Od rywalizacji do wspóĺpracy (Relacje polsko-czeskie w badaniach mĺodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocĺaw 2003, str. 137-148.

 4) Agent A-54 s StB

In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004, OASS MV, Praha 2004, str. 281-292.

5) Kam se poděli čeští konfidenti gestapa?

Lidové noviny, 3. 8. 2004, str. 15, 18.

6) Neveklovský konsul v Praze (JUDr. Alois Štůla 1885-1941)

In: Rodopisná revue, č. 1, r. 2004, str. 23-24.

7) Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954

In: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech – II. díl, ÚDV, Praha 2004, str. 13-29.

8) Mjr. René Černý – oběť komunistické justiční zvůle

In: Protinacistický odboj v Pojizeří (Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi), ČSPB, Mladá Boleslav 2004, (nečísl.).

9) Roztocký mukl Jiří Baborský

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), č. 12, 2004, str. 28-29.

10) Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna

Historie a vojenství, 1/2005, str. 75-79.

11) Perzekuce polských občanů v Československu po roce 1945

In: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita (sborník), Libri, Praha 2005, str. 364-371; 390-391.

12) Zwischen Galizien, Wien und Prag – Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942)

In: Wissenschaft in Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 (sborník), Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, str. 251-261.

13) Mezi Haličí, Vídní a Prahou – Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942)

Slovanský přehled, 1/2005, roč. XCI, s. 147-152.

14) Destrukce občanské společnosti po únoru 1948

In: Ideje na nichž stojí Česká republika (sborník), Evropské hnutí v ČR, Praha 2005, s. 25-29.

15) Ještě ke stavbě pomníků (Židovská komunita v Roztokách v meziválečném období)

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), č. 5, 2005, s. 15.

16) „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností (podle personálního stavu k 1. 1. 1989)

In: Securitas Imperii 11, ÚDV, Praha 2005, str. 5-89, 405.

17) Biskup Trochta v hodině velké zkoušky

In: Securitas Imperii 11, ÚDV, Praha 2005, str. 129-134, 406.

18) Nezemřu jako zapomenutá spisovatelka

Mladá fronta Dnes, 5. 10. 2005, s. B/8.

19) Národnostní menšiny a cizinci v Roztokách počátkem 30. let 20. století

In: Středočeský vlastivědný sborník, č. 23, Středočeské muzeum, Roztoky 2005, s. 54-72.

20) Major René Černý – zapomenutá oběť

In: Securitas Imperii 12, ÚDV, Praha 2005, str. 209-226, 391-392.

21) Československo jako tranzitní země polské emigrace po roce 1945

In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV (sborník), Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2005, s. 464-469.

22) Liška, Otakar a kol. (Plachý, Jiří eds. a spoluautor 2. vyd.): Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989

ÚDV, Praha 2006, Sešity č. 2, 2. opravené a rozšířené vydání, 296 str.

23) České země na sklonku války

In: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí (spoluautor publikace), Živá paměť, Praha 2006, s. 66-70.

24) Podivné životní osudy divizního generála Františka Bartoše a plukovníka Aloise Švece

Historie a vojenství, 2/2006, str. 77-91.

25) Strážkyně hranic

In: Securitas Imperii 13, ÚDV, Praha 2006, str. 76-84.

26) Problem lustracji w spoĺeczeństwie czeskim po 1989 roku

In: Solidarnie ku wolności (sborník), Solidarność Polsko-czesko-sĺowacka – ATUT, Wroclaw 2006, s. 47-55.

27) Katolická církev, StB a my

Lidové noviny, 18. 12. 2006, s. 11.

28) Druhá česká oběť „schvalování“ atentátu na Hitlera z 20. července 1944

In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 4/2006, Archiv bezpečnostních složek MV ČR, Praha 2006, str. 369-371.

29) Hrdinný odbojář s kněžským kolárkem (Trnitá cesta životem P. Josefa Pojara)

Katolický týdeník – Perspektivy, roč. XVIII, č. 5 (Perspektivy č. 3), 30. 1. 2007, s. IV.

29 a) Hrdinný odbojář s kněžským kolárkem (Trnitá cesta životem P. Josefa Pojara)

Vídeňské svobodné noviny, roč. 62, č. 24/25, červen 2007, s. 5.

(Článek přetištěn z Katolického týdeníku)

29 b) Hrdinný odbojář s kněžským kolárkem (Trnitá cesta životem P. Josefa Pojara)

Kanadské listy, roč. 41, č. 7-8, červenec-srpen 2007, s. 6.

(Článek přetištěn z Katolického týdeníku)

30) Případ kpt. P. Josefa Pojara

In: Securitas Imperii 14, ÚDV, Praha 2007, str. 90-138.

31) Noc sv. Bartoloměje v Šonově u Broumova (srpen 1945)

In: Securitas Imperii 14, ÚDV, Praha 2007, str. 170-183.

32) „Mrzli jsme a Šverma kecal o VŘSR…“ (Reflexe vojenské porážky SNP v pamětech náčelníka štábu dělostřelectva 2. československé samostatné paradesantní brigády kpt. Tomáše Sedláčka)

In: Slovenská republika očami mladých historikov V (sborník), Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2006, s. 63-68.

33) Za ostnatým drátem (Příspěvek k problematice vojáků 1. čsl. divize ve Francii v německých zajateckých táborech)

Historie a plastikové modelářství, č. 9/2007, s. 28-29.

34) „Dějinné spravedlnosti učiněno zadost“ (Životní osudy pražského kata Františka Nenáhla)

Historie a vojenství, 3/2007, str. 87-97.

 35) Die katholische Kirche in der Tschechoslowakei – das problematische Erbe der Jahre 1948-1989

In: Ost-West Europäische Perspektiven, 3/2007, str. 195-201.

37) Druhý život npor. Václava Kindla

Historie a vojenství, 4/2007, str. 89-94.

38) Devadesátiny gentlemana s červeným baretem

Historie a vojenství, 1/2008, str. 124-125.

39) Rajlich, Jiří – Plachý, Jiří: Colloredo-Mansfeldové v druhé světové válce

Historie a vojenství, 1/2008, str. 149-151.

 40) Případy mladoboleslavské hrdelní retribuce 1945-1947

In: Středočeský sborník historický, č. 30-34/2004-2007, SOA Praha, Praha 2008, str. 154-176.

41) Brněnský odbojář Alois Zíma (1897-1942) Případ pedela Právnické fakulty Masarykovy university v Brně

In: Brno v minulosti a dnes, roč. XXI, 2008, str. 359-372.

42) První padlí legionáři 2. světové války

Národní osvobození, č. 9, 24. dubna 2008, s. 5.

 43) Příběh muže, který nevstoupil do dějin – rotný Karel Svoboda (1912-1982)

Historie a vojenství, 2/2008, str. 81-91.

44) Konrád Henlein v čs. armádě

Historie a vojenství, 2/2008, str. 151.

45) Generál Miloš Knorr (1918-2008) – nekrolog

Historie a vojenství, 3/2008, str. 143-144.

46) Bojovníci proti totalitě očima dětí (katalog výstavy, spoluautor)

MO-AVIS, Praha 2008.

47) Roztocký obránce Saint-Gondonu

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), č. 9, 2008, str. 20.

48) Die Instrumentalisierung von NS-Kriegsverbrechern durch die tschechoslowakische Staatssicherheit nach 1945

In: kol.: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2008, s. 153-169.

49) Chabarovský incident v září 1918

Národní osvobození, č. 19, 11. září 2008, s. 5.

50) Hrdelní procesy u pražského Divisního soudu v letech 1937-1938

In: Historica Pragensia, 2/2005, Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2008, s. 163-182.

51) Kapitán letectva Alfréd Löffler – biografický nástin

In: Vojenská história, 3/2008, VHÚ Bratislava, s.125-131.

52) Konec třešňového snu (Smutný konec posledního majitele Sakury)

Odraz (měsíční Roztok a Žalova), 12/2008, s. 14-15.

53) Přistání v Maria Lanzendorfu

Historie a plastikové modelářství, 12/2008, s.

54) Hrdelní retribuce – absolutní vypořádání se s nacistickou totalitou?

In: Totalitarismus 4 (sborník Katedry antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni), Dryada, Mníšek pod Brdy 2008, s. 114-118.

55) Synové Emanuela Moravce

In: Historie a vojenství, 1/2009, s. (spoluautor s Ivo Pejčochem)

56) K typologii lidských ztrát československé armády v letech 1938-1939

In: České, slovenské a československé dějiny 20. století (kolektivní monografie), Historický ústav Filosofické fakulty University Hradec Králové – OFTIS, Ústí nad Orlicí 2008, s. 193-200.

57) Vojáci „špinavé války“ – Češi a Slováci jako příslušníci Cizinecké legie v bojích v Indočíně (1948-1954)

In: Historie a vojenství, 2/2009, s. 81-84.

58) „Náhlé soudy“ v čs.-maďarské válce v roce 1919

In: Historie a vojenství, 2/2009, s. 150-151.

59) Sestřel čs. letounu maďarskými stíhači 25. října 1938

Historie a plastikové modelářství, č. 6, 2009, s. 40-41.

60) Od Vltavy, přes východní Afriku k Dunkerque

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), 9/2009, s. 19-20.

61) Plachá, Pavla – Plachý, Jiří: Wulkowský kolaborant před Mimořádným lidovým soudem v Praze

Terezínské studie a dokumenty, Praha 2008, s. 46-60.

61a) Plachá, Pavla – Plachý, Jiří: Der Wulkower Kollaborateur vor dem Ausserordentlichen Volksgericht in Prag

Theresienstädter Studien und Dokumente, Praha 2008, s. 48-63.

62) Tragédie rodiny Neuradovy

Středočeský vlastivědný sborník, 27, Roztoky 2009, s. 76-86.

63) Československé tankové výcvikové středisko ve Velké Británii

Historie a vojenství, 4/2009, s. 60-69.

64) Lidské ztráty čs. armády 1938–1939

Střelecká revue, 12/2009, s. 80-83.

65) Rusínští vojáci čs. armády umírali za Československo

Podkarpatská Rus, 1/2010, s. 3.

66) Návrat nechtěných spojenců (Problém repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR)

In: Východočeské listy historické 2009, 26, Hradec Králové 2010, s. 26-49.

67) Padlí a zemřelí vojáci čs. armády ze Slovenska (květen 1938 – březen 1939)

Pamäť národa, 1/2010, s. 34-44.

68) Československý podíl na spojenecké pomoci při výstavbě jugoslávských jednotek v letech 1944–1945 (Příspěvek k československo-jugoslávským vztahům)

Slovanský přehled, 1-2/2010, s. 161-167.

69) Případ komisaře Galla a židovští konfidenti pražského gestapa

In: Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, s. 128-133.

70) Antonín Wödlich – život obyčejného hrdiny

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), 6/2010, s. 21-22.

71) Voják Jan Opletal

Historie a vojenství, 1/2010, s. 151.

72) Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta a její studenti v polovině 50. let 20. století z pohledu Státní bezpečnosti

In: Martina Fiamová – Pavol Jakubčín (edd.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. ÚPN, Bratislava 2010, s. 84-95.

73) Obraz nepřítele. Posádka pevnosti Dunkerque ve výpovědích německých  ců

Historie a vojenství, 2/2010, s. 67-91.

74) Hroby vojáků padlých v letech 1938-1939 na území dnešní ČR a SR

Historie a vojenství, 3/2010, s. 44-51.

75) Hroby vojáků československé armády na území bývalé Podkarpatské Rusi

Historie a vojenství, 4/2010, s. 46-56.

76) Alfred Frenzel – Trojský kůň v Bundestagu.

Dějiny a současnost, mimořádné číslo 2010, s. 45-50.

77) Medailony: Vladimír Vařecha (překladatel), Karel Chytil (tajný biskup), Richard Husman (spisovatel), Vilém Jakš (boxer), Jan Smudek (legenda odboje), Josef František (eso)

Dějiny a současnost, mimořádné číslo 2010, s. 36, 39, 42, 44, 48, 50.

78) Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“

Securitas Imperii, 17, 2/2010, s. 46-59.

79) Tomáš JAKL – Jiří PLACHÝ – Ivan PROCHÁZKA: Padlí a zemřelí vojáci čs. zahraniční armády ve Francii v době od 26. září 1939 do 27. června 1940. In: Gustav SVOBODA: 1. československá divize ve Francii (1939-1940).

PIC MO, Praha 2010, s. 268-281.

80) Podkarpatoruští vojáci v československých jednotkách na západní frontě.

Podkarpatská Rus, 1/2011, s. 14, 16.

81) Problematický vykonavatel jihočeské národní očisty

Hobby historie, 8, 2011, s. 42-45.

82) Průnik StB do struktur římskokatolické církve – Možnosti a limity historického poznání

Salve – revue pro teologii a duchovní život, 1/2011, s. 53-69.

83) Stalin u Dunkerque

Historie a vojenství, 2/2011, s. 140.

84) Tajné přepážky polského podzemí v Československu po roce 1945

Historie a vojenství, 3/2011, s. 65-68.

85) Smrt Františka Leskoty

Střelecká revue, 10/2011, s. 78-79.

86) Československý Londýn

In: Martin KOVÁŘ a kol.: Londýn – Kulturně-historický průvodce, Academia, Praha 2011, s. 56-73.

87) Průběh zářijové mobilizace v roce 1938 na Podkarpatské Rusi

Historie a vojenství, 4/2011, s. 24-28.

88) Michal Stehlík – Jiří Plachý, Zničené kostely severních Čech 1945–1989. Katalog ke stejnojmenné výstavě.

89) Vysocké pomníky – vojín Josef Pilař – jeden z padlých obránců hranic

Větrník, zpravodaj Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou, listopad – prosinec 2011, s. 16.

90) „Andersowcy” w powojennej Czechosłowacji (1945–1948)

In: Bogusław Polak – Paweł Skubisz (ed.), „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956. Szczecin 2011, s. 189-196.

91) Třetí republika a armáda generála Prchaly

In: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. PIC MO, Praha 2011, s. 33-37.

92) Čekání na válku. Česká společnost a obrana státu ve 20. a 30. letech 20. století

Dějiny a současnost, 5/2012, s. 36-39.

93) K činnosti některých negativistických stran na Podkarpatské Rusi v roce 1938

Slovenský přehled, 1-2/2012, s. 117-136.

94) Josef Škvorecký (1924–2012) – nekrolog

Historie a vojenství, 2/2012, s. 140-141.

95) Smrt nadějného filosofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910–1944)

Pamäť národa, VIII, 1/2012, s. 80-87.

96) Tomáš Sedláček (1918–2012) – nekrolog

Historie a vojenství, 4/2012, s. 136-143.

97) Český důstojník v bojích za uhájení územní integrity ČSR v letech 1918–1919

Legionářský směr, 0/2012, s. 22-23.

98) „Zapomenutý“ voják, filozof a sociolog PhDr. Josef Doppler

Vojenské rozhledy, 1/2013, s. 187-193.

99) Tomáš SEDLÁČEK sen. – Jiří PLACHÝ (ed.), Vzpomínky na ruskou frontu v roce 1914–1915

Vojenství, 2/2013, s. 36-39.

100) „Wintonovy děti“ v zahraničním odboji

Historie a vojenství, 1/2013, s. 15-39.

101) Byli „Španěláci“ první?

Hobby historie, 19, 2013, s. 4-6.

102) Zajatci, kteří neexistovali

Extra VÁLKA – II. světová, 26. dubna 2013, s. 10-13.

103) Praha – Žatec a StB?

Paměť a dějiny, 1, 2013, s. 47-55.

104) Sousedská pomoc

Revue Válka – speciál, Osvobození 1945, s. 44-45.

105) Yankees ve středu Evropy

Revue Válka – speciál, Osvobození 1945, s. 63-65.

106) Ideolog ve službách ďábla – Jaroslav Procházka a „jeho“ 20. století

Vojenství, 3/2013, s. 32-35.

107) První padlí 2. světové války

Válka revue – speciál Mobilisace 1938, 2013, s. 81-85.

108) Senioři druhého odboje

Legionářský směr, 3/2013, s. 22-24.

109) Jak se Adina Mandlová stala poddanou britského krále

Hobby historie, 22, 2013, s. 38-39.

110) Případ soudce Eberharda Rölliga

Hobby historie, 23, 2013, s. 32-34.

111) Vzpurní interbrigadisté

II. světová, prosinec 2013, s. 36-39.

112) Křižníkový Cromwell

Revue Válka – speciál. Svět tanků. S. 96.

113) Osudné selhání čs. zpravodajské služby? K předpokladům zařazení rt. Karla   do speciálních operací.

Historie a vojenství, 4/2013, s. 60-70.

114) Vzpomínka na Kaye

Paměť a dějiny, 3/2013, s. 135.

115) Krvavá ikona jménem Dukla

Tajemství české minulosti, březen 2014, s. 46-50.

116) Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH, Fähnrich Emil Poidinger a M.C.202 Folgore. Česko-německo-italská dezerce do Švédska.

Hobby historie, 25, 2014, s. 62-65.

117) Hnědá kukaččí vejce v Benešově baště

Extra VÁLKA – II. světová, 7. března 2014, s. 27-29.

118) Tobrucké krysy

Extra VÁLKA – II. světová, 21. března 2014, s. 37-39.

119) Vítané posily z okupované Evropy

Extra VÁLKA – II. světová, 21. března 2014, s. 46-49.

120) Z Vídně pro Londýn. Výsadková operace GUMMIT a odbojová skupina Curieu v rakouském a československém odboji.

Historie a vojenství, 1/2014, s. 35-48.

121) „Muži bez křídel“ – poválečné osudy příslušníků čs. výsadkových skupin ze Západu.

Legionářský směr, 1/2013, s. 16-19. (dodatečný zápis)

122) Evropská armáda pod československým velením

Extra VÁLKA – I. světová, 11. dubna 2014, s. 74-78.

123) Podivný odboj

Extra VÁLKA – II. světová, 25. dubna 2014, s. 47-49.

124) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, 70. výročí vylodění v Normandii a u Dunkerquu (výstavní katalog). Praha 2014, 48 s.

125) Mrtví z druhého břehu

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), č. 6, 2014, str. 12.

126) Milan KOPECKÝ – Jiří PLACHÝ, Odboj v číslech.

Extra VÁLKA – II. světová, 6. června 2014, s. 98.

127) Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta

Paměť a dějiny, 2, 2014, s. 89-99.

128) Proč nepadla Pevnost Dunkerque?

Extra VÁLKA – Zbraně, 7, 10. října 2014, s. 44-46.

129) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Prokop TOMEK, Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa (výstavní katalog).

Praha 2014, s. 12.

130) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Prokop TOMEK, Громадяни Підкарпатської Руси у боях за свободу Чехословаччини (1938 – 1945). Praha 2014, s. 12.

131) Problematický spojenec. Československo-jugoslávské exilové vztahy v letech 1941–1945.

Hobby historie, 28, 2014, s. 26-27.

132) Od pololegálního spolku k protičeskému povstání. Několik poznámek k založení a existenci „Karpatské Siče“ v letech 1938–1939.

Historie a vojenství, 4/2014, s. 40-47.

133) Pravoslav Kubišta – dopisy z Normandie

Historie a vojenství, 4/2014, s. 48-54.

134) Záhadné zmizení Leona Norbona

Hobby historie, 15, 2012, s. 34-36.

135) Co s „Podkarpatskou Ukrajinou“? Přednáška ministra Huberta Ripky v Podkarpatském klubu v Londýně dne 20. října 1944

Podkarpatská Rus, 4/2014, s. 7-8.

136) Hrdinové proti nacistům. Čs. výsadkové operace z Velké Británie 1941–1945

Revue Válka, 3, 2015, s. 6-13.

137) Kdo bude stát v čele?

Extra VÁLKA – II. světová, 6. března 2015, s. 20-21.

138) České kolonie na Madagaskaru a léčivé konopí. Profesor Jan Kabelík ve druhém zahraničním odboji

Brno v minulosti a dnes, roč. XXVII, 2014, s. 209-230.

139) Nenávidění synové nenáviděného otce

Extra VÁLKA – II. světová, 24. dubna 2015, s. 31-33.

140) Za službu vlasti se neděkuje…

Revue Válka, 6, 2015, s. 25-29.

141) Smrt nadějného filozofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910–1944)

In: Roman GRONSKÝ, Byl jsem u toho, a nežil jsem zbytečně. Olomouc 2015, s. 95-102.

(Přetištěno z Pamäti národa.)

142) Rakouští občané v československých jednotkách na západní frontě 1939–1945, I. část.

Historie a vojenství, 2/2015, s. 39-50.

143) Zpráva pplk. Antonína Zemana – Barovského o událostech na Podkarpatské Rusi v březnu 1939

Securitas Imperii, 1/2015, 26, s. 170-190.

144) Za ostnatým drátem. Osudy německých zajatců.

Revue VÁLKA – speciál, 7. srpna 2015, s. 90-91.

145) Zápas o exilový odboj

Extra VÁLKA – II. světová, 25. září 2015, s. 15-17.

146) Jiří PLACHÝ, Obyvatelé Podkarpatské Rusi v československém zahraničním odboji na Západě (1939–1945).

In: Pidkarpatska Rus v roki Drugoj svitovoj vijni. Materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji 16 – 17 žotvnja 2014 roku. Užgorod 2015, s. 151-160.

147) Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ, Devadesátý čs. účastník Bitvy o Británii

Hobby historie, 32, 2015, s. 4-13.

148) Padlý obránce Podkarpatské Rusi

Lidové noviny, 15. ledna 2016, s. 20.

149) Uranová velmoc východního bloku

Revue VÁLKA – speciál, 5. 2. 2016, s. 62-63.

150) Jiří PLACHÝ, Připraveni k boji. Výsadková skupina WOLFRAM.

Městská část Brno-Líšeň – KVH „Pětačtyřicítka“ Brno, Brno 2015, 20 s.

151) Nejstarší český voják na Západě

Lidové noviny, 12. února 2016, s. 20.

152) Tanky u Dunkerque

Hobby historie, 33, 1/2016, s. 10-13.

153) Smutný návrat. K problému repatriace ostatků padlých a zemřelých příslušníků čs. zahraniční armády ve Velké Británii po válce do vlasti.

Historie a vojenství, 1/2016, s. 50-53.

154) Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ (edd.), Bojiště jednotek čs. zahraniční armády v hlášeních Vrchního velení Wehrmachtu

Historie a vojenství, 1/2016, s. 86-98.

155) Špion s kněžským kolárkem

Lidové noviny, 8. Dubna 2016, s. 22.

156) Hugo Vaníček – jezuita v první linii

Lidové noviny, 15. dubna 2016, s. 20.

157) Nevděčná vlast

Extra VÁLKA – II. světová, 20. května 2016, s. 44-46.

158) Nechtěli čekat na smrt

Extra VÁLKA – Vojska, 27. května 2016, s. 16-18.

159) První Čech na plážích Normandie

Lidové noviny, 10. června 2016, s. 20.

160) Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ, Jindřich Opavský – zrádce z Bělehradu. Vyzrazení tzv. balkánské cesty nacistickým bezpečnostním složkám v říjnu 1939.

Historie a vojenství, 2/2016, s. 87-97.

161) „Wintonovo dítě“ v bombardéru

Lidové noviny, 17. června 2016, s. 22.

162) Karel Schwarz a další – roztočtí občané v boji proti totalitě

Měsíčník Roztok a Žalova Odraz, 6/2016, s. 13-14.

163) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Zdenka Mizerovská. Příběh první ženy, popravené v Československu za vraždu

Reflex, č. 25, 2016, s. 56-61.

164) Muž z operace Locksmith

Lidové noviny, 8. července 2016, s. 22.

165) Naše služba jako úředníků gestapa nebyla lehká. Kurt Max Walter Richter. Nacistický válečný zločinec, jehož zachránil Antonín Zápotocký.

Paměť a dějiny, 2, 2016, s. 89-100.

166) Květnové povstání v Roztokách. Exhumace hromadného hrobu popravených Němců a kolaborantů.

Paměť a dějiny, 2, 2016, s. 119-121.

167) Lidický vrah bez trestu

Speciál Revue VÁLKA, 5. srpna 2016, s. 74-77.

168) Útěk z tábora v uniformě SS

Lidové noviny, 5. srpna 2016, s. 20.

169) Rodáci z Kroměřížska v československých pozemních jednotkách na Západě v letech 1939–1945

In: Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Sborník z mezinárodní odborné konference, Kroměříž 16. a 17. září 2015. Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Kroměříž, Kroměříž 2015, s. 51-60.

170) Vzbouřenci z Cholmondeley

Historie a vojenství, 3/2016, s. 19-38 (I. část); 4/2016, s. 20-57 (II. část).

171) Nepolapitelný Jan Smudek

Lidové noviny, 23. září 2016, s. 22.

172) Flight Lieutenant Václav Martínek – oběť únorového převratu

Paměť a dějiny, 3, 2016, s. 41-46.

173) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Popravy nepřátel lidově demokratického hospodářství

Paměť a dějiny, 3, 2016, s. 17-29.

174) Gentleman Tomáš Sedláček

Lidové noviny, 21. října 2016, s. 20.

175) Hraničář, který si zvolil smrt

Lidové noviny, 4. listopadu 2016, s. 20.

176) Armáda dezertérů

Revue VÁLKA, 11. listopadu 1911, s. 42-45.

177) Jadranský Gibraltar – ostrov Vis za 2. světové války

Hobby historie, 36, 2016, s. 34-36.

178) Rozporuplný hrdina druhého odboje

Extra VÁLKA – II. světová, 18. listopadu 2016, s. 12-14.

179) Starosta, který odešel do války

Lidové noviny, 2. prosince 2016, s. 22.

180) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Hrdelní procesy s padělateli potravinových lístků

Paměť a dějiny, 4, 2016, s. 49-58.

181) Burcoval Čechy v Paříži

Lidové noviny, 20. ledna 2017, s. 22.

182) Voják, kterého opustilo štěstí

Lidové noviny, 10. února 2017, s. 20.

183) Zahraniční vojáci z Roztok

Měsíčník Roztok a Žalova Odraz, 2, 2017, s. 13-14.

184) Two journeys to the gallows. Life stories of members of the Prague Gestapo Wilhelm Wollner and Friedrich Dennert

Behinde the Iron Courtain, 4, 2016, s. 138-151.

185) „Hodlá sloužiti i nadále […]“ – říčanský rodák Jan Šebek v československém zahraničním odboji

Brno v minulosti a dnes, 29, 2016, s. 245-264, 489.

186) Zachránil stovkám vězňů život

Lidové noviny, 28. dubna 2017, s. 20.

187) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, F. X. Sommerhof – omylem popravený příslušník SS

Hobby historie, 38, 2017, s. 80-82.

188) Zatčena přímo v nemocnici

Lidové noviny, 2. června 2017, s. 20.

189) Spisovatel v uniformě

Lidové noviny, 4. srpna 2017, s. 20.

190) Pomáhala druhým i v lágru

Lidové noviny, 25. srpna 2017, s. 22.

191) Jaroslav Chuchvalec – překladatel Hlavy XXII

Hobby historie, 39, 2017, s. 78-79.

192) Génius průměrnosti

Revue Válka – Speciál, 4. srpna 2017, s. 78-81.

193) Voják republiky Jan Opletal

Lidové noviny, 10. listopadu 2017, s. 20.

194) Proces s Hansem Krebsem, Ernstem Kundtem a spol. (1946–1947)

In: Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, vyd. Aleš Čeněk, Ostrava 2017, s. 581-586.

195) Jak StB hledala a (ne)našla lidické děti

Paměť a dějiny, 3, 2017, s. 58-67.

196) Legionář s nevšedním osudem

Lidové noviny, 1. prosince 2017, s. 20.

197) Agent TOR – špion, který prozradil tajemství „dne D“. Česká stopa v boji o uchování tajemství invazních plánů

Historie a vojenství, 4/2017, s. 36-53.

Anotace a recenze:

1) Deák, Ladislav: Politcký profil Jánosa Esterházyho. Bratislava 1996. 24 s., Slovanský přehled, 2/1999, s. 164.

2) Novotný, Gustav: Dr. Ing. Rudolf Spazier (1887-1963). Zapomenutá osobnost historie Brna. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2005, 114 s., vydání první.

In: Securitas Imperii 13, ÚDV, Praha 2006, str. 203.

3)   Józef Franek: Z Azji do Evropy przez Afryke i Amerike. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Český Těšín 2003, str. 80.

In: Historie a vojenství, 4/2006, str. 148.

4) Vizovická Mata Hari (ČT Ostrava 2005)

In: Securitas Imperii 14, ÚDV, Praha 2007, str. 440-453.

5) Martin Lacko (eds.): Situačné hlásenia okresných náčelníkov január – august 1944. Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metóda, Trnava 2005, 284 s. In: Historie a vojenství, 3/2009, str. 148-149.

6) Ze sovětského zajetí do polské armády. Vzpomínky Józefa Franka. Vyšehrad, Praha 2010, 112 s.

Historie a vojenství, 4/2010, s. 149.

7) Martin Lacko (ed.): Proti Polsku (Odraz taženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády). Ústav pamäti národa, Bratislava 2007, 256 s., ISBN 978-80-89335-00-8.

Historie a vojenství, 1/2011, s. 151.

8) Ivo Pejčoch: Přechody přes Železnou oponu, 3. díl. Svět křídel, Cheb 2011, 192 s., ISBN 978-80-86808-94-9.

Historie a vojenství, 4/2011, s. 150.

9) V novém světle – Jiří Rajlich, David Majtenyi: Jan Ferák a ti druzí (Čs. interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939). Svět křídel, Cheb 2012, 744 s.

Hobby historie, 14, 2012, s. 50.

10) Powstanie ´44 w komiksie – Antalogia prac konkursowych 2010 – Morowe oanny. Egmont Polska, Warszawa 2011, 128 s., ISBN 978-83-237-4680-5.

Historie a vojenství, 3/2012, s. 150.

11) Bedřich Utitz, Kaleidoskop mého století. Academia, Praha 2013, 264 s. ISBN 978-80-200-2279-0.

Historie a vojenství, 4/2013, s. 147-148.

12) Pavel Knihař – Ladislav Kudrna (ed.): Legie, můj život. Od vojína k veliteli praporu. Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, edice Paměť, sv. 68, Praha 2013, 249 s., ISBN 978-80-200-2289 (Academia); 978-80-87211-80-9 (ÚSTR).

Historie a vojenství, 2/2014, s. 147-148.

13) Jiří Šitler – Adrian Barbu: Ocelová křídla. Mladá fronta, Praha 2015, 48 s., ISBN 978-80-204-3929-1.

Historie a vojenství, 1/2016, s. 151.

14) Jiří Friedl: Generál Karel Lukas. Životní příběh severomoravského rodáka. Nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta, 2. doplněné a opravené vydání, Štíty 2016, 224 s., ISBN 978-80-86438-60-3.

Historie a vojenství, 1/2017, s. 145.

 

Zprávy a informace:

1) Polsko, Česká republika a Slovensko mezi východem a západem Evropy. Wroclaw, 10. 9. 2005 (konference).

In: Securitas Imperii 13, ÚDV, Praha 2006, str. 167.

 

2) Únor 1948 v Československu (konference, Praha 25.-27. 2. 2008)

In: Historie a vojenství, 2/2008, str. 125.

 

3) Konference o Obraně národa

In: Historie a vojenství, 2/2008, str. 125-126.

 

4) Konference o Banderovcích

In: Historie a vojenství, 2/2008, str. 142.

 

5) Zapomenutí hrdinové (konference)

In: Historie a vojenství, 4/2008, str. 126.

 

6) Josef kardinál Beran – Odchody a návraty (seminář)

In: Historie a vojenství, 2/2009, str. 137.

 

7) Muzeum SNP v Banské Bystrici

In: Historie a vojenství, 3/2009, str. 136-137

 

8) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ocenila zahraniční vojáky

Historie a vojenství, 1/2011, s. 115-117.

 

9) Pád bílého Krymu: 90. výročí evakuace vojsk generála Wrangela

Historie a vojenství, 1/2011, s. 118.

 

10) Státní archiv Zakarpatské oblasti Ukrajiny v Užhorodu, pobočka Berehovo

Historie a vojenství, 1/2011, s. 119.

 

11) Nově dohledané hroby čs. vojáků padlých v letech 1938–1939

Historie a vojenství, 3/2011, s. 124-125.

 

12) Udělení Medkovy medaile praporu důstojnické školy polského vojenského letectva v Deblinu

Historie a vojenství, 1/2012, s. 142.

 

13) VI. ročník festivalu „Méně Tekel“

Historie a vojenství, 1/2012, s. 142.

 

14) Polská konference „Tobruk 1941“ – 70. Výročí účasti Samostatné brigády karpatských střelců na obraně Tobruku

Historie a vojenství, 1/2012, s. 141.

 

15) Muzeum Varšavského povstání

Historie a vojenství, 3/2012, s. 115-116.

 

16) Památník obětem Katyňského masakru a padlým z řad československé a polské zahraniční armády v Českém Těšíně

Historie a vojenství, 3/2012, s. 116-118.

 

17) Dokumentační archiv rakouského odboje ve Vídni

Historie a vojenství, 3/2012, s. 118-119.

 

18) Armádní generál Jan Sergěj Ingr byl pohřben v rodné obci

Historie a vojenství, 4/2012, s. 117-118.

 

19) Polský institut a Sikorského muzeum v Londýně

Historie a vojenství, 4/2012, s. 119.

 

20) Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. Století

Historie a vojenství, 4/2012, s. 134.

 

21) Muzeum utrpení spojeneckých válečných zajatců v Zaháni

Historie a vojenství, 3/2013, s. 127-128.

 

22) Josef Adámek (1920–2013)

Historie a vojenství, 3/2013, s. 143.

 

23) Chicago – město, kde vznikl druhý odboj

Historie a vojenství, 4/2013, s. 122-124.

 

24) Kde bychom si měli připomínat výročí bojů u Dukly?

Historie a vojenství, 4/2013, s. 124-125.

 

25) Odhalení pamětní desky plukovníku Josefu Chvalovskému

Historie a vojenství, 1/2014, s. 140.

 

26) Výstava 70. výročí vylodění v Normandii a bojů u Dunkerque

Historie a vojenství, 2/2014, s. 131.

 

27) An Meine Völker! Der Erste Weltkrieg 1914–1918

Historie a vojenství, 3/2014, s. 139.

 

Dilia – doplnit:

28) Podkarpatská Rus v československém státě a její občané v boji za svobodu

Historie a vojenství, 4/2014, s. 125-126.

 

29) Pomník generála Tomáše Sedláčka v Praze-Dejvicích

Historie a vojenství, 4/2014, s. 126.

 

30) Konference k 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada

Historie a vojenství, 4/2014, s. 126.

 

31) Připomínka 70. Výročí příchodu čs. vojáků do belgických a francouzských Flander

Historie a vojenství, 4/2014, s. 128-129.

 

32) Odboj bude! K článku Petra Malloty „Protikomunistická odbojová skupina Praha-Žatec. Spekulace fakta a role Jiřího Vovse“

Securitas imperii, 2/2014, s. 334-335.

 

33) Jiří PLACHÝ – Prokop TOMEK, Podkarpatská Rus v rámci Československa. Mezinárodní vědecká konference, Praha a Užhorod.

Paměť a dějiny, 4, 2014, s. 132-133.

 

34) Milena Jesenská – biografie, historie, vzpomínky. Česko-německá konference, Praha.

Paměť a dějiny, 4, 2014, s. 133.

 

35) Odhalení pomníku Jozefa Gabčíka v Rajeckých Teplicích

Historie a vojenství, 1/2015, s. 141.

 

36) Archiv Svazu Čechů v Daruvaru

Historie a vojenství, 2/2015, s. 128-1929.

 

37) Československý hřbitov v Užhorodě

Podkarpatská Rus, 2/2011, s.

 

37a) Československý hřbitov v Užhorodě

Náš kalendář 2012, Užhorod 2012, s. 87-88.

 

38) Konference „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“

Historie a vojenství, 4/2015, s. 137.

 

39) Podkarpatská Rus – 70 let poté

Historie a vojenství, 4/2015, s. 145.

 

40) Nová expozice v Památníku koncentračního tábora Mauthausen

Historie a vojenství, 1/2016, s. 126-127.

 

41) Odhalení pamětní desky npor. Janu Kavalemu (1914–1944) v Mačicích

Historie a vojenství, 1/2016, s. 130.

 

42) Vlastivědné muzeum v Chustu (Chustskij krajevznačnij muzej) – ukrajinská reflexe vývoje Podkarpatské Rusi v letech 1938–1939

Historie a vojenství, 1/2016, s. 136-137.

 

43) Výstava transport smrti Litoměřice – Velešín

Historie a vojenství, 1/2017, s. 120-121.

 

44) Severoafrická kampaň 1940–1942

Historie a vojenství, 1/2017, s. 126.

 

45) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Tank Museum Bovington

Historie a vojenství, 2/2017, s. 128-132.

 

46) Muzea dějin 20. století ve Varšavě

Historie a vojenství, 2/2017, s. 138-141.

 

47) Bedřich Utitz (1920–2017)

Historie a vojenství, 2/2017, s. 148.

 

48) Odešel vydavatel Kanadských listů

Paměť a dějiny, 1/2017, s. 108-109.

 

49) Muzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách

Historie a vojenství, 3/2017, s. 110-112.

 

50) Polské Muzeum obrany pobřeží na Helu

Historie a vojenství, 3/2017, 117-118.

 

51) Muzeum podhalanských střelců v Cieszyne

Historie a vojenství, 3/2017, s. 119.

 

52) Nalezený hrob voj. Josefa Dražila

Historie a vojenství, 3/2017, s. 120-121.

 

53) Diskusní večer Ústavu pamäti národa o odboji

Historie a vojenství, 3/2017, s. 112.

 

54) Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Juraj Strauss (1917–2017)

Historie a vojenství, 3/2017, s. 145.

 

55) Mečislav Borák (1945–2017)

Historie a vojenství, 3/2017, s. 145.

 

56) Jaroslav Klemeš (1922–2017)

Historie a vojenství, 3/2017, s. 147-148.

 

57) Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Imperial War Museum Duxford

Historie a vojenství, 4/2017, s. 129-135.

 

Rozhovory:

Jen velmi málo kněží spolupracovalo dobrovolně (rozhovor o lidech ve svazcích StB s historikem Jiřím Plachým)

Katolický týdeník, roč. XVIII, č. 1, 2. ledna 2007.

 

Koncentrační tábory budou vznikat i v budoucnu! Bohužel…

Historik PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. (Vojenský historický ústav)

In: Václav SUCHAN a kol., Příběhy z pekla. Blesk extra speciál, Praha 2015, s. 8-11.

 

Názor:

Nepřichází k nám jenom chátra

Metro, 22. 6. 2001, s. 14.

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha