PhDr. Karel Straka, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník VHÚ Praha. Narozen 1975, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory Kulturně-historická regionalistika a Dějepis. Rigorózní řízení a postgraduální doktorandské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve VHÚ Praha působí od roku 2005.

Zabývá se vývojem československé armády v letech 1918–1939 se zaměřením na činnost a výsledky práce vrcholových orgánů obrany státu. Předmětem jeho zvláštního odborného zájmu je problematika čs. vojenského zpravodajství v uvedeném časovém úseku a výzkum vztahů Československa a Francie v oblasti vojenství se zaměřením na léta 1925–1939. Věnuje se též popularizaci historie.

Udělená vyznamenání resortu Ministerstva obrany České republiky: Pamětní medaile Ředitelství personální podpory za řádné plnění služebních úkolů (2007). Vojenské rezortní vyznamenání Záslužný kříž III. stupně (2009). Pamětní medaile Krajského vojenského velitelství Pardubice (2010).

Kontakt: museum@army.cz

 

Publikované knižní monografie:

 

Karel STRAKA: Souvislosti vědy a výzkumu s obranou Československé republiky – Vojenský ústav vědecký v letech 1936–1938. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2006.

Karel STRAKA: Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932–1939. Historie československé armády, 3. díl. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2007.

Karel STRAKA: Vojáci, politici a diplomaté. Československá vojenská delegace na jednáních Mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení českého pohraničí v říjnu 1938. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2008.

 

Publikované odborné studie, materiály a edice dokumentů:

 

Karel STRAKA: Realizace odstoupení pohraničních oblastí v důsledku mnichovské dohody v úseku velitelství 1. skupiny československé branné moci. In: Historie okupovaného pohraničí 1938–1945. Svazek 3. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1999, s. 144–170.

Karel STRAKA: Nerealizovaný záměr výstavby těžkého opevnění v oblasti Krušných hor. In: Fortsborník. Svazek 7. Společnost přátel československého opevnění, Brno 2000, s. 6–20.

Karel STRAKA: František Machník (1886–1967) – spolutvůrce systému obrany Československé republiky. In: SEMPER IDEM. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2003, s. 83–101.

Karel STRAKA: Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936–1938. Historie a vojenství 2006, č. 2, s. 4–23.

Karel STRAKA: Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru. Historie a vojenství 2006, č. 4, s. 4–19.

Karel STRAKA: Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929–1938 a příčiny jejich nezdaru (II. část – dokončení). Historie a vojenství 2007, č. 1, s. 4–15.

Karel STRAKA: Tajná zpráva z roku 1937 o nedostatcích lehkých tanků vz. 35. Historie a vojenství 2008, č. 1, s. 92–108.

Karel STRAKA: Československé a francouzské vojenské zpravodajství 1933–1938. Historie a vojenství 2009, č. 2, s. 32–65.

Karel STRAKA: Památník osvobození (1929–1939) a jeho předchůdci. Historie a vojenství 2009, č. 3, s. 32–64.

Karel STRAKA: Vznik Skupiny 1 v květnu 1938 a její předchůdci v Čs. branné moci. Historie a vojenství 2011, č. 3, s. 4–25.

Karel STRAKA, Skupina 1, nestandardní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (I. část). Historie a vojenství 2011, č. 4, s. 4–23.

Karel STRAKA, Skupina 1, nestandardní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (II. část – dokončení). Historie a vojenství 2012, č. 1, s. 36–57.

Karel STRAKA, Agenturní síť čs. armády v Čechách a v Německu (1937–1938). Historie a vojenství 2012, č. 4, s. 46–66.

 

Recenzní statě:

 

Karel STRAKA, France and the Nazi Menace. Intelligence and Policy Making 1933–1939. Historie a vojenství 2005, č. 2, s. 147–148.

Karel STRAKA, Libor Stejskal – Jan Stejskal, Drama 38. Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku. Historie a vojenství 2005, č. 4, s. 129–130.

Karel STRAKA, Radko Břach: Generál Maurice Pellé. Prvn náčelník Hlavního štábu čs. branné moci. Historie a vojenství 2007, č. 3, s. 140–142.

Karel STRAKA, Katya Kocourek: Čechoslovakista Rudolf Medek. Politický životopis. Historie a vojenství 2011, č. 2, s. 141.

Karel STRAKA, Ivo Pejčoch – Prokop Tomek a kolektiv, Od svobody k nesvobodě 1945–1956, Historie a vojenství 2012, č. 1, s. 148–149.

 

Populárně-naučné práce, informační a jubilejní materiály rezortu Ministerstva obrany ČR:

 

Jiří BÍLEK – Ladislav ČEPIČKA – Karel STRAKA: Od knížecí družiny k posádkovému městu. Praha vojenská od nejstarších dob po současnost. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2006.

Karel STRAKA: Francie a Československo 1914–1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. Praha 2011. Trojjazyčná (česko-francouzsko-anglická) knižní verze výstavy La France et la Tchécoslovaquie, 1914–1945 Des années d´espoir, de destruction et de combats communs. Musee de l’Armee” Paříž, 2008.

70. výročí mobilizace československé branné moci (1938–2008). Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2008 (ve spolupráci se sekcí plánování sil Ministerstva obrany ČR).

Karel STRAKA: 90 let československé státnosti. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 6–9.

Karel STRAKA: 90 Years of Czechoslovakian Statehood. Armed Forces Rewiew 2008, 1, s. 4–5.

Karel STRAKA: Armáda, přehlídky a společnost v proměnách historie. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 10–13.

Karel STRAKA: Francie a Československo 1914–1945. Historie a vojenství 2008, č. 2, s. 99–102. Zpráva o výstavě.

Karel STRAKA: Výstava Mobilizace 1938. Historie a vojenství 2008, č. 4, s. 94–96.

Kalendář na rok 2009 – meziválečná československá armáda. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2008.

 

Dokumentární filmy:

 

Autorský podíl na scénáři střihového dokumentu pro webové stránky Ministerstva obrany ČR v rámci prezentace příprav na přehlídku Ozbrojených sil České republiky (2008).

Střihový dokument Mobilizace 1938. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2008 (scénář).

 

Podíl na výstavách VHÚ Praha:

 

Doteky 2. světové války. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2005–2008 (zpracování doprovodných textů).

Francie a Československo 1914–1945

Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách

La France et la Tchécoslovaquie, 1914–1945

Des années d´espoir, de destruction et de combats communs. Musee de l’Armee” Paříž, 2008 (spoluautor a komisař výstavy)

Mobilizace. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2008–2010 (zpracování doprovodných textů a kalendárií).

Cestami odboje, panelová výstava, zahájená 30. 6. 2010 při příležitosti Dne Ozbrojených sil ČR. Generální štáb AČR (autor).

Mobilizace 1938, panelová výstava, zahájená 23. 9. 2010 při příležitosti 72. výročí mobilizace Čs. branné moci. Generální štáb AČR (autor).

Mezníky čs. vojenské historie 20. století, panelová výstava, zahájená 30. 6. 2011 při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky. Generální štáb AČR (spoluautor).

Vojenský historický ústav Praha včera a dnes, panelový výstava, zahájeno v únoru 2012. Generální štáb AČR (spoluautor).

Spřízněni i rozděleni dějinami. Století česko-srbské vojenské spolupráce. Vojenské muzeum Bělehrad, 2013 (spoluautor).

 

Lektorská činnost:

 

Přednášky v rámci výuky na katedře celoživotního vzdělávání Univerzity obrany Brno.

Lektorský podíl na předvýjezdové přípravě přidělenců Ministerstva obrany České republiky.

Příležitostné přednášky pro útvary a zařízení Armády České republiky a pro veřejnost.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha