PhDr. Karel Straka, Ph.D.

Narozen 1975, samostatný vědecký pracovník. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory Kulturně-historická regionalistika a Dějepis. Rigorózní řízení a postgraduální doktorandské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vývojem československé branné moci v letech 1918–1939. Předmětem jeho zvláštního odborného zájmu jsou činnost a výsledky práce vrcholových orgánů obrany státu z meziválečného období. Výrazně se zaměřuje rovněž na problematiku československého vojenského zpravodajství a na výzkum vztahů Československa a Francie v oblasti vojenství mezi dvěma světovými válkami. Věnuje se též popularizaci historie.

Udělená vyznamenání resortu Ministerstva obrany České republiky a Ozbrojených sil České republiky:

Záslužný kříž náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky 2. stupně (pořadové číslo 107, dekret ze dne 18. 12. 2015).

Pamětní odznak Hradní stráže (pořadové číslo 221, dekret ze dne 6. 12. 2013).

Pamětní medaile Krajského vojenského velitelství Pardubice (dekret ze dne 9. 6. 2010).

Vojenské rezortní vyznamenání Záslužný kříž III. stupně (dekret ze dne 11. 11. 2009).

Pamětní odznak Ředitelství personální podpory za zodpovědné plnění služebních úkolů (pořadové číslo 299, dekret ze dne 8. 5. 2007).

 

Absolvované školicí a vzdělávací kurzy resortu Ministerstva obrany České republiky:

Osvědčení o dosažené jazykové úrovni podle STANAG 6001 z francouzského jazyka, standardizovaný jazykový profil (SLP) 2 (datum přezkoušení 14. 6. 2012, osvědčení evidenční číslo 4035 z 16. 6. 2012).

Kontakt: museum@army.cz

 

Aktivní účast na vědeckých konferencích, kolokviích a seminářích:

 

Název konference: Mezinárodní konference Conference Democratic processes in the Eastern and Central Europe in 1917: political, military, social and cultural aspects

Místo a data konání: Lotyšsko, Riga, 27.‒28. 4. 2017

Pořádající organizace: Lotyšské válečné muzeum (Latvijas Kara muzejā) v Rize

Přednesený konferenční příspěvek: The First Decade of the Franco-Czechoslovak Military-political Alliance (1917‒1927)

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference France and the Second World War in Global Perspective, 1919‒45

Místo a data konání: Velká Británie, Glasgow, 2.‒3. 7. 2015

Pořádající organizace: University of Strathclyde, Glasgow ve spolupráci s redakcí mezinárodního časopisu Global War Studies

Přednesený konferenční příspěvek: An asymmetric alliance: The Renaissance of French-Czechoslovak military cooperation during the break-up of collective security (1932–1938).

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Kolokvium: pořádáno při příležitosti vernisáže výstavy VHÚ Praha pod názvem Relations France-Tchécoslovaquie de 1914 à 1939

Místo a data konání: Francie, Agde, 4. 6. 2015

Pořádající organizace: L’Association pour la Mémoire du Camp d’Agde (AMCA)

Přednesený příspěvek: Les relations politico-militaires franco-tchécoslovaques dans les années 1918‒1939

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference Dimensions of the First World War (Dimenzije prve svetovne vojne)

Místo a data konání: Slovinsko, Lublaň, 12. 11. 2014

Pořádající organizace: Inštitut za novejšo zgodovino

Přednesený konferenční příspěvek: Sending of the French military mission to the Czechoslovak Republic in 1919 as a means to create the French post-war grand coalition

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference Kontrwywiad II RP v systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1918‒1939

Místo a data konání: Polsko, Varšava-Emów, 5.‒8. 11. 2013

Pořádající organizace: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Centralny Ośrodek Szkolenia

Přednesený konferenční příspěvek: Czechoslovak and Polish Military Intelligence in the Context of Alliance with France in the 1930s

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Výroční mezinárodní konference pracovní skupiny pro studium konfliktů (Conflict Studies Working Group – CSWG) Konsorcia akademií obrany a institutů bezpečnostních studií partnerství pro mír (The Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes ‒  PfPC)

Místo a data konání: Bulharsko, Sofie, 27.–31. 5. 2013

Pořádající organizace: Národní akademie obrany G. S. Rakovskiho

Přednesený konferenční příspěvek: An asymmetric alliance: The Renaissance of Czech-French military cooperation during the break-up of collective security (1932–1938)

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název semináře: Od Sokolova ke Kyjevu

Místo a data konání: Česká republika, Praha, 6. 3. 2013

Pořádající organizace: Vojenský historický ústav Praha

Přednesený příspěvek: Jaroš, Kudlič, Lom, padlí velitelé rot 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR a jejich vojenská služba ve vlasti

 

Název konference: Mezinárodní konference Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939‒1945

Místo a data konání: Česká republika, Praha, 5. 12. 2006

Pořádající organizace: Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Přednesený konferenční příspěvek: Československá vojenská delegace na jednáních Mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení českého pohraničí v říjnu 1938

 

Publikační činnost:

Monografie:

Divizní generál Stanislav Čeček, příliš krátký život na velký úděl. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2017.

Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933‒1939. Zpravodajské ústředí. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2017.

Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918‒1932. Historie československé armády, 2. díl. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2013.

Vojáci, politici a diplomaté. Československá vojenská delegace na jednáních Mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení českého pohraničí v říjnu 1938. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008.

Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932–1939. Historie československé armády, 3. díl. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2007.

Souvislosti vědy a výzkumu s obranou Československé republiky – Vojenský ústav vědecký v letech 1936–1938. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2006.

 

Příspěvky do kolektivních prací, sborníků a encyklopedií:

Ministr národní obrany František Udržal a branná strategie Československé republiky z let 1921‒1929. In: František Udržal. Sedlák a státník (ed. Jaroslav Rokoský ‒ Jiří Urban a kol.). Praha 2016, s. 103‒126.

Czechoslovak and Polish Military Intelligence in the Context of Alliance with France in the 1930s. In: Sekretna wojna II. Z dziejów kontrwywiadu II RP. (ed.) Zbigniew Nawrocki. Poznań 2015, s. 729‒744.

Vojenské zpravodajství (1918‒1939). In: Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň 2015, s. 74‒85.

Vojenská kancelář prezidenta republiky v letech 1918‒1939. In: Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2015, s. 6‒63.

Hradní stráž a samostatný československý stát 1918‒1938. In: Stráž na Hradě pražském. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2013, s. 18‒83.

Československá vojenská delegace na jednáních Mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení českého pohraničí v říjnu 1938. In: Československá zahraniční služba v letech 1939‒1945 (ed. Zlatica Zudová-Lešková). Praha 2008, s. 92‒103.

František Machník (1886‒1967) ‒ spolutvůrce systému obrany Československé republiky. In: Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2003, s. 83‒101.

Nerealizovaný záměr výstavby těžkého opevnění v oblasti Krušných hor. In: Fortsborník. Svazek 7. Společnost přátel československého opevnění, Brno 2000, s. 6‒20.

Realizace odstoupení pohraničních oblastí v důsledku mnichovské dohody v úseku velitelství 1. skupiny československé branné moci. In: Historie okupovaného pohraničí 1938‒1945. Svazek 3. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1999, s. 144‒170.

 

Odborné časopisecké studie, materiály, recenzní statě a informace:

Odborné časopisecké studie a materiály:

Prezident republiky Edvard Beneš a československá branná moc v jubilejním roce 1937. Historie a vojenství 2017, č. 2, s. 4‒21.

Zrození monumentu: počátky moderního opevňování v meziválečném Československu, II. část ‒ dokončení. Historie a vojenství 2015, č. 2, s. 4‒13.

Zrození monumentu: počátky moderního opevňování v meziválečném Československu, I. část. Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 4‒19.

Znamenalo vítězství spojeneckého tábora v první světové válce též výhru míru? Vojenské rozhledy 2014, č. 3, s. 170‒176.

Agenturní síť čs. armády v Čechách a v Německu (1937‒1938). Historie a vojenství 2012, č. 4, s. 46‒66.

Skupina 1, nestandardní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (II. část ‒ dokončení). Historie a vojenství 2012, č. 1, s. 36‒57.

Skupina 1, nestandardní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (I. část). Historie a vojenství 2011, č. 4, s. 4‒23.

Vznik Skupiny 1 v květnu 1938 a její předchůdci v Čs. branné moci. Historie a vojenství 2011, č. 3, s. 4‒25.

Památník osvobození (1929‒1939) a jeho předchůdci. Historie a vojenství 2009, č. 3, s. 32‒64.

Československé a francouzské vojenské zpravodajství 1933‒1938. Historie a vojenství 2009, č. 2, s. 32‒65.

Tajná zpráva z roku 1937 o nedostatcích lehkých tanků vz. 35. Historie a vojenství 2008, č. 1, s. 92‒108.

Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929‒1938 a příčiny jejich nezdaru (II. část ‒ dokončení). Historie a vojenství 2007, č. 1, s. 4‒15.

Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929‒1938 a příčiny jejich nezdaru. Historie a vojenství 2006, č. 4, s. 4‒19.

Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936‒1938. Historie a vojenství 2006, č. 2, s. 4‒23.

 

Informace, nekrology a recenzní statě:

Vyznamenání Zlaté lípy pro předního historika protinacistického odboje. Historie a vojenství 2017, č. 2, s. 127.

Historik Jan Kuklík oceněn Vyznamenáním Zlaté lípy in memoriam. Historie a vojenství 2017, č. 1, s. 121.

Zpráva o dvou vyznamenaných (Jaroslav Werstadt, Robert Kvaček). Historie a vojenství 2016, č. 1, s. 127‒128.

Karel STRAKA ‒ Jaroslav LÁNÍK, Vyznamenání ke Dni vítězství (Jaroslav Boháč a Jan Galandauer). Historie a vojenství 2015, č. 2, s. 143.

Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. (13. 11. 1926 ‒ 7. 3. 2015). Historie a vojenství 2015, č. 2, s. 146.

Zpráva o dvou vyznamenaných. Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 127.

Maryska Sandiford-Pellé (1922‒2014). Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 142.

Inspirativní setkání s Radko Břachem. Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 110‒119.

Mezinárodní konference pracovní skupiny pro studium konfliktů Konsorcia partnerství pro mír. Historie a vojenství 2013, č. 3, s. 126‒127.

Ivo Pejčoch ‒ Prokop Tomek a kolektiv, Od svobody k nesvobodě 1945‒1956 (recenzní stať). Historie a vojenství 2012, č. 1, s. 148‒149.

Katya Kocourek, Čechoslovakista Rudolf Medek. Politický životopis (recenzní stať). Praha 2011. Historie a vojenství 2011, č. 2, s. 141.

Ivan Medek (1925‒2010). Historie a vojenství 2010, č. 1, s. 144‒146.

Výstava Mobilizace 1938. Historie a vojenství 2008, č. 4, s. 94‒96.

Francie a Československo 1914‒1945 (zpráva o výstavě). Historie a vojenství 2008, č. 2, s. 99‒102.

Radko Břach, Generál Maurice Pellé. První náčelník hlavního štábu čs. branné moci. Praha 2007. Historie a vojenství 2007, č. 3, s. 140‒142.

Libor Stejskal, Drama ’38. Opevnění, Češi a Němci (recenzní stať). Mobilizace na Liberecku v roce 1938. Liberec 2003. Historie a vojenství 2005, č. 4, s. 129‒130.

 

Příspěvky na webových stránkách Vojenského historického ústavu Praha

(řazeno od nejstarších k nejnovějším, stav k 1. 1. 2018)

 

2013

Výročí francouzského generála, který velel všem branným silám v Československu (17. 4.).

Čs. jednotky za první světové války v Itálii měly až 20 000 vojáků (18. 4.).

Rota Nazdar: nejen o památném boji z 9. května 1915 (6. 5.).

Částečná mobilizace v květnu 1938: od domněnek k faktům (21. 5.).

Stvoření mýtu: čs. armáda na X. všesokolském sletu v roce 1938 (5. 7.).

První dobrovolníci v Rusku: vznik a bojová činnost České družiny (6. 8.).

Byl henleinovský pokus o puč v září 1938 očekáván? (3. 10.).

Účast jednotek Československé armády v bitvě u Vouziers v říjnu 1918 (23. 10.).

 

2014

Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924 (22. 1.)

Mimořádně významný dokument ze zahraničního archivního výzkumu (25. 1.)

Francouzská vojenská mise v Československu 1919–1938 (10. 2.)

Válka, politika, důsledky. Jaké poučení si můžeme z 1. světové války odnést? (11. 3.)

Měl být informován? Prezident Hácha a zpravodajská varování před okupací českých zemí v březnu 1939 (14. 3.)

Dilema z metropole nad Seinou: československá otázka ve francouzském Stálém výboru národní obrany z roku 1938 (24. 3.)

1936 ‒ rok strategických rozhodnutí (9. 6.)

Osmdesáté druhé výročí nejslavnějších okamžiků Památníku osvobození (3. 7.)

Zpětné vazby vrchního velitele. Prezident Beneš na závěrečných cvičeních z roku 1937 (12. 8.)

Síla důkazů bez respektu (8. 10.)

Obnova československo-francouzské zpravodajské kooperace mezi březnem a srpnem 1939 (30. 10.)

 

2015

Výročí narození divizního generála Maurice Césara Josepha Pellé (16. 4.)

Brigádní generál M. R. Štefánik: výročí 135 let (20. 7.)

Generál Rudolf Medek (19. 8.)

Biografická črta ‒ doc. PhDr. Radko Břach, CSc. (22. 8.)

Modernizační opatření v rezortu Ministerstva vnitra z let 1936‒1938: Četnictvo a státní policie (8. 10.)

Výročí 28. října 1918 ‒ příležitost k historické rekapitulaci (27. 10.)

 

2016

Vojenské školství meziválečného Československa (6. 1.)

Unifikace československé branné moci (12. 1.)

Akta ceněná i zneuctěná ‒ k osudům česko-slovenských vojenských písemností po 15. březnu 1939 (14. 3.)

Hrdina dvou odbojů z Památníku osvobození (pplk.konc. in memoriam Jaroslav Boháč, 4. 5.)

 

2017

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol (13. 1.)

Ministr národní obrany František Udržal (3. 2.)

Zborov: bitva, která čs. vojákům vydobyla respekt (30. 6.)

Závěrečná cvičení čs. branné moci z roku 1929 (25. 8.)

Hossbachův protokol (24. 11.)

 

Muzejní publikace, informační a jubilejní materiály rezortu Ministerstva obrany ČR:

Jiří BÍLEK ‒ Ladislav ČEPIČKA ‒ Karel STRAKA, Od knížecí družiny k posádkovému městu. Praha vojenská od nejstarších dob po současnost. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2006.

70. výročí mobilizace československé branné moci (1938‒2008). Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008 (ve spolupráci se sekcí plánování sil Ministerstva obrany ČR).

90 let československé státnosti. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 6‒9.

90 Years of Czechoslovakian Statehood. Armed Forces Rewiew 2008, 1, s. 4‒5.

Armáda, přehlídky a společnost v proměnách historie. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 10‒13.

Kalendář na rok 2009 ‒ meziválečná československá armáda. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008.

Francie a Československo 1914‒1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. La France et la Tchécoslovaquie 1914‒1945. Les années d’éspoir, de destruction et de combats communs. Ministerstvo obrany ČR ‒ OKP. Praha 2011.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2017.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2018.

 

Dokumentární filmy:

Autorský podíl na scénáři filmového dokumentárního pásma, sestaveného pro webové stránky Ministerstva obrany ČR v rámci prezentace příprav na přehlídku Ozbrojených sil České republiky (2008).

Mobilizace 1938. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008 (scénář).

Odborná expozé a konzultační činnost při natáčení televizního dokumentu o událostech roku 1938 a československém stálém opevnění pro společnost Parking Lot Productions, Inc. z USA (2017).

 

Podíl na výstavách VHÚ Praha:

V zákopech 1. světové války. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2014‒2017 (spolupráce na doprovodných textech).

Cestami odboje, krátkodobá panelová výstava, zahájena 30. 6. 2015 při příležitosti Dne Ozbrojených sil ČR. Generální štáb AČR (autor).

Mezníky československé vojenské historie 20. století, krátkodobá panelová výstava, zahájena 30. 6. 2011 při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky. Generální štáb AČR (spoluautor).

Mobilizace 1938, krátkodobá panelová výstava, zahájena 23. 9. 2010 při příležitosti 72. výročí mobilizace čs. branné moci. Generální štáb AČR (autor).

Cestami odboje, krátkodobá panelová výstava, zahájena 30. 6. 2010 při příležitosti Dne Ozbrojených sil ČR. Generální štáb AČR (autor).

Mobilizace. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2008‒2010 (zpracování doprovodných textů a kalendárií).

La France et la Tchécoslovaquie 1914‒1945. Les années d’éspoir, de destruction et de combats communs. Francie a Československo 1914‒1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. Musee de l’Armee Paříž, 2008 (spoluautor a komisař výstavy)

Doteky 2. světové války. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2005‒2008 (zpracování doprovodných textů).

 

Lektorská činnost:

Přednášky v rámci výuky na katedře celoživotního vzdělávání Univerzity obrany Brno (2009‒2013).

Lektorský podíl na předvýjezdové přípravě přidělenců Ministerstva obrany České republiky.

Příležitostné přednášky pro útvary a zařízení Armády České republiky

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha