Seznamy padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných či zajatých v 1. světové válce

Vojenský historický ústav Praha připravil pro veřejnost ve spolupráci s Národní knihovnou ČR on-line digitální kolekci tištěných pramenů k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z let 1914-1918. S ohledem na blížící se výročí sta let od vypuknutí první světové války stojí za to připomenout, jaké zdroje jsou dostupné, co v nich můžeme nalézt a jak se dají co nejúčelněji využívat.

 

S vypuknutím první světové války rakousko-uherská vojenská správa stanula před problémem, jak obyvatelstvo informovat o válečných ztrátách – o padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných a zajatých vojácích. Vzorů z minulosti nebylo mnoho. Do té doby poslední jmenné seznamy ztrát vyšly po prusko-rakouské válce v roce 1866, a to ještě soukromým nákladem pražského vydavatele Dr. Františka Skrejšovského. Další bojové operace rakousko-uherské armády – okupace Bosny a Hercegoviny (1878) a boje proti tamním povstalcům (1882) – vojenské správě nestály za vytištění jmenných seznamů ztrát, zato se dočkaly knižního vydání v podobě útlých statistických přehledů.

Do bojů první světové války vstupovala rakousko-uherská armáda sice s propracovaným systémem evidence válečných ztrát a s ním souvisejícími pohřebními a pozůstalostními postupy, ale jako všechny ostatní válčící armády silně podcenila budoucí rozsah této agendy. C. a k. ministerstvo války přistoupilo už od prvních dnů války k průběžnému vydávání úředních seznamů ztrát a vzápětí i abecedních jmenných rejstříků. Na základě úzké  spolupráce s Rakouskou společností Červeného kříže k nim přibyly další periodické tiskoviny, které informovaly zejména o zajatých, raněných a nemocných vojácích. O jak rozsáhlý úřad nakonec šlo, vyplývá mimoděk i z množství více než 78 tisíc stran celkem vydaných v letech 1914-1919.

Níže uvedené tištěné prameny jsou veřejnosti volně přístupné prostřednictvím digitální knihovny Kramerius NK ČR. Ke konkrétnímu titulu Vás dovede odkaz umístěný v jeho názvu.

Je třeba připomenout, že všechny strany prošly v průběhu digitalizace i automatickým procesem optického rozpoznávání písma (OCR), čímž jsme získali základní strojový přepis textu, jenž umožňuje vyhledávání. Vzhledem k množství stran však nebylo možné tento přepis opravovat, a tak jeho přesnost závisí na kvalitě předlohy. Tyto tištěné prameny úřední povahy sice obsahují mnohé chyby, jež se vloudily při zpracovávání, ale přesto tvoří nanejvýš užitečné informační zdroje.

 

Seznam ztrát vydaný (Verlustliste ausgegeben am)

Vycházel od č. 1 (12. 8. 1914) do č. 709 (14. 2. 1919), čítá celkem 39144 stran (v průměru 55 stran na číslo).

Zpracováním tištěných Seznamů ztrát byla pověřena nejprve skupina pro seznamy ztrát při 10. oddělení c. a k. ministerstva války (10./Verlustlistengruppe Abteilung KM), od léta 1917 samostatné oddělení ztrát téhož ministerstva (10./VL Abteilung KM), kam stanovenou služební cestou přicházely jmenné seznamy ztrát od pododdílů jednotlivých vojskových těles. Zpočátku neexistoval pro tyto podklady ani jednotný formulář a zhotovitelé v nich často opomenuli zmínit některé zásadní údaje nezbytné pro ztotožnění vojáka. Není proto divu, že v několika prvních číslech najdeme velké množství neúplných záznamů s poznámkami, že data budou později doplněna. Zpracovatelé tištěných Seznamů ztrát však v průběhu války i nadále pracovali s došlými podklady a opravovali i aktualizovali údaje podle čerstvých zpráv, přicházejících zejména prostřednictvím Červeného kříže.

Od původně velkorysého a přehledného tabulkového provedení Seznamů ztrát se postupně z úsporných důvodů upouštělo. Tabulky zabírající celou dvojstranu nahradily od 11. 9. 1914 (č. 12) jednostránkové tabulky, které za necelý měsíc (od č. 21) nadobro vystřídaly dva hutné sloupce na každé straně. Tytéž snahy o úsporu místa vedly postupně k používání  řady  zkratek. Pro snazší orientaci je zájemcům k dispozici Abecední seznam zkratek (odkaz ke stažení ve formátu PDF zde), který navíc obsahuje i český překlad výrazů.

Seznamy ztrát uvádějí jména padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných a zajatých vojenských osob v rámci každého čísla v abecedním pořadí, a to zvlášť příslušníky důstojnického sboru (Offiziere) a mužstva (Mannschaft). Od 23. 12. 1916 (č. 506) přibyla samostatná kategorie pro jednoroční dobrovolníky (Einjährig-Freiwillige).

Struktura záznamu:

č. 1 (12. 8. 1914) – č. 20 (5. 10. 1914)

hodnost – příjmení, jméno – vojskové těleso – pododdíl – domovská země – domovský politický okres (župa) – domovská obec – rok narození – označení bitvy – mrtev – raněn – zajat – poznámka

od č. 21 (8. 10. 1914) – č. 709 (14. 2. 1919)

příjmení, jméno – hodnost – vojskové těleso – pododdíl – domovská země – domovský politický okres – domovská obec – rok narození – zpráva

 

-        Údaje o hodnosti, příslušnosti k vojskovému tělesu (pluku), pododdílu (setnině, eskadroně, baterii) a znění zprávy či poznámky jsou uvedeny výhradně v německém jazyce.

-        Příjmení, pokud nedošlo k jeho zkomolení, či záměrnému poněmčení/pomaďarštění, by mělo odpovídat matričnímu zápisu.

-        Křestní jména se vyskytují zpravidla v německé podobě, v případě obyvatel zalitavské části habsburské monarchie často dominuje maďarské znění jména.

-        Místopisné názvy týkající se domovské příslušnosti odpovídají německé, popřípadě maďarské nomenklatuře podle sčítání obyvatelstva z 31. 12. 1910.

 

Pro rešerše v Seznamu ztrát použijte vyhledávací rámeček na levé straně obrazovky:

-        zaškrtněte pole „hledat v aktuálním titulu“

-        do řádku vepište hledaná slova (Novák Franz – vyhledává jednotlivé výrazy Novák a Franz v libovolném pořadí), případně přesný řetězec znaků z obou stran ohraničený uvozovkami (např. „Novák Franz“„LIR. Nr. 12“, „Beneschau, Kladrub“– vyhledává přesnou kombinaci znaků, resp. slov v daném pořadí)

-        výsledky dotazu obsahují jak odkaz na digitální obraz dokumentu,  tak i náhled úseku textu, v němž je červeně vyznačen nalezený výraz

 

Za zmínku stojí, že výpisy ze Seznamů ztrát uveřejňoval v různé podobě tehdejší denní tisk. V rubrice nazvané „Výkaz ztrát“ například Národní politika pravidelně informovala své čtenáře nejen o ztrátách vojáků s domovským právem v českých zemích, ale i těch, kteří sloužili u vojskových těles odváděných z českých zemí.

V meziválečném období posloužily vydané Seznamy ztrát Dr. Wilhelmu Winklerovi za podklad k jeho statistickým studiím o ztrátách rakousko-uherské armády v první světové válce.

 

Abecední seznam jmen, uvedených v Seznamech ztrát … (Alphabetisches Verzeichnis der in der Verlustlisten … angeführten Namen)

 

Vycházel od č. I (2. 9. 1914) do č. CXLI (24. 5. 1919), čítá celkem 9372 stran (v průměru 66 stran na číslo). Průměrně na každých 5 čísel Seznamů ztrát vyšel jeden takovýto průběžný jmenný rejstřík.

Jména obsažená v příslušném rozsahu Seznamů ztrát uvádí rejstřík v abecedním pořadí, zvlášť důstojníky, mužstvo a později i jednoroční dobrovolníky.

Struktura záznamu:

příjmení, jméno – číslo Seznamu ztrát

 

Pro rešerše v Abecedním seznamu jmen platí stejné postupy jako v případě Seznamů ztrát. Lze sice vyhledávat pouze podle jména, ale vzhledem ke kvalitnější předloze a zřetelnějšímu tisku tu strojový přepis vykazuje vyšší přesnost. Díky tomu se podaří dopátrat i jména, jež vyhledávání prostřednictvím Seznamů ztrát nezaznamenalo.

 

Doplňky a opravy vydané (Ergänzungen und Berichtigungen ausgegeben am)

Vycházely od č. E 1 (9. 10. 1914) do č. E 11 (16. 7. 1915), celkem čítají 552 stran. Výskyt tohoto samostatného titulu souvisí s počátečními nedostatky v evidenci ztrát. Následné doplňky a opravy se uveřejňovaly už na stránkách Seznamů ztrát.

 

Váleční zajatci v Přemyšlu (In Przemyśl Kriegsgefangene)

Titul vycházel od č. P 1 (25. 5. 1915) do č. P 4 (23. 2 1916) a čítá celkem 114 stran. Podklady k vypracování seznamu rakousko-uherských vojáků zajatých ruskou carskou armádou po kapitulaci pevnosti Przemyślu poskytl ruský Červený kříž. V zájmu včasného vydání tohoto soupisu c. a k. ministerstvo války upustilo od prověřování osobních údajů uvedených osob, čímž se zároveň zříkalo odpovědnosti za správnost a úplnost soupisu.

 

Váleční zajatci (Kriegsgefangene)

Titul vycházel od č. 1 (11. 3. 1916) do č. 6 (15. 4. 1918) a obnáší celkem 1226 stran. Uvádí jména zajatců, jejichž příslušnost k vojskovému tělesu či domovskou příslušnost nebylo možné zjistit kvůli nedostatkům v záznamech, které přišly od Červeného kříže států znepřátelených s Rakouskem-Uherskem. Od dubna 1917 se seznamy pořádaly abecedně: č. 3 – písmena A-D, č. 4 – písmena E-I, č. 5 – písmena J-L, č. 6 – písmeno M. Řada bohužel není kompletní.

Struktura záznamu je orientační a závisí na dostupných údajích:

příjmení, jméno – hodnost – vojskové těleso – vyznání – věk – datum a místo zajetí – místo, oblast a země internace – zpráva (poznámka)

 

 

Zprávy o raněných a nemocných vydané (Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am)

Vycházely od č. 1 (24. 8. 1914) do č. 546 (23. 11. 1917), celkem čítají 27874 stran (v průměru 51 stran na číslo).

Zprávy zpracovávala Společná ústřední průkazní kancelář Rakouské společnosti Červeného kříže (Gemeinsames Zentralnachweisebüro der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz). Od č. 249 (28. 1. 1915) titul obsahuje jen jména těch raněných a nemocných, jejichž nejbližší nebyli přímo vyrozuměni.

Struktura záznamu:

příjmení, jméno – vojskové těleso – pododdíl – rodiště – rok narození – druh zranění nebo nemoci – zemřel – nynější pobyt – poznámka

 

Digitalizace všech uvedených titulů se uskutečnila v rámci „Národního programu mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius“ s využitím dotace Ministerstva kultury ČR. Těchto projektů se Knihovna Vojenského historického ústavu Praha účastní každoročně již od roku 2006 a využívá je k systematické digitalizaci vojenských a vojensko-historických periodik, přičemž pravidelně spolupracuje s knihovnami, archivy a muzei v České republice i v Rakousku, aby získaná data byla co možná kompletní.

 

Samy o sobě však tyto prameny nestačí. I přes svůj značný rozsah představují jen malou část palety podkladů, které lze použít při pátrání po vlastních předcích. Je nezbytné  konfrontovat je a kombinovat s dalšími, a proto VHÚ Praha ve spolupráci s pražským Vojenským historickým archivem (VÚA-VHA) a Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky (OVV MO ČR) pracuje na projektu, jenž v digitální podobě vbrzku zpřístupní relevantní literaturu i archivní zdroje v přívětivém uživatelském prostředí na společném portálu „Digitální studovny MO ČR“.

 

Bibliografické citace k představeným digitalizovaným titulům:

K. u. k. Kriegsministerium. Verlustliste ausgegeben am = Veszteség lajstrom kiadatott = Seznam ztrát vydaný = Lista strat wydana dnia = Листа утрат видана дня = Popis gubitaka izdan dne = Lista de perderi edată în = Seznamek izgub izdan dne = Ztratna listina vydano dňa = Lista delle perdite pubblicata il. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1914-1919. ISSN 2076-0434.

 

K. u. k. Kriegsministerium. Alphabetisches Verzeichnis der in den Verlustlisten … angeführten Namen = Betűsoros jégyzék … számu veszteségi kimutatásban felsorolt nevekről = Abecední seznam jmen, uvedených v Seznamech ztrát … = Wykaz alfabetyczny nazwisk, wymienionych w listach strat … = Поазбучний показчик назвиск, поданих у виказах втрат … = Alfabetski popis imena, navedenih u popisima gubitaka … = Consemnarea alfabetică numelor indicate în listele de pierdere … = Abecedni seznamek imen, navedenih v seznamkih izgub … = Abecedarský zeznam mén v lístoch straty … naznačeních = Elenco alfabetico dei nomi citati nelle liste delle perdite … Wien : K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1914-1919. ISSN 2076-8532.

 

K. u. k. Kriegsministerium. Ergänzungen und Berichtigungen ausgegeben am = Pótlások és helyesbitések kiadatott = Doplňky a opravy vydané = Uzupełnienia i sprostowania wydane dnia = Доповненя та поправки видані дня = Popune i ispravci izdani dne = Completări şi corecture edate în = Dopolnila in popravki izdani dne = Vicelnini a vipraveni vydane dňa = Supplementi e emendamenti pubblicati il. Wien: K. k. Kriegsministerium, 1914-1915. ISSN 2076-9644.

 

K. u. k. Kriegsministerium. In Przemyśl Kriegsgefangene = Przemyslben hadifogságba jutottak = Váleční zajatci v Přemyšlu = Jeńci wojenni z Przemyśla = Ratni zarobljenici iz Przemyśla = Prizonieri de răsboiu din Przemyśl = Zajatí v Przemyśli = Vojni ujetniki v Przemyślu = Воєнні бранцї в Перемишлї = Prigionieri di guerra a Przemyśl. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1915-1916. ISSN 2076-8540.

 

K. u. k. Kriegsministerium. Kriegsgefangene = Hadifoglyok = Váleční zajatci = Jeńci wojenni = Воєнні бранцї = Ratni zarobljenici = Prizonieri de răsboiu = Zajatí v Przemyśli = Vojni ujetniki = Vojenský zajatý = Prigionieri di guerra. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1916-1918. ISSN 2076-8540.

 

Gemeinsames Zentralnachweisebüro [der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz]. Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am = Hirek a sebesültek és betegekről kiadatott = Zprávy o raněných a nemocných vydané = Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia = Вісти про ранених і недужих виданї дня = Vijesti o ranjenicima i bolesnicima izdane dne = Notificări asupra răniţilor şi bolnavilor edată în = Poročila o ranjencih in bolnikih izdana dne = Oznamosti prez raňene a nemocne vydano dňa = Notizie su feriti e ammalati pubblicate il. Wien: K. k. Hof – und Staatsdruckerei, 1914-1917. ISSN 2076-0426.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha