Sbírkové fondy

Vojenský historický ústav Praha spravuje v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů sbírku evidovanou v CES MK ČR. Ke konci roku 2012 obsahovala sbírka Vojenského historického ústavu Praha 182 061 inventárních položek představujících více než 300 tisíc sbírkových předmětů rozdělených do třiceti podsbírek. Jsou to:

 

I. chladné zbraně a zbroj

 

Rakousko-uherská šavle pro důstoníky jezdectva vzor 04

V současné době fond obsahuje ke čtyřem tisícům kusů chladných zbraní všeho druhu – zbraní sečných, bodných, úderných, pobočních i dřevcových, sbírku historické zbroje i menší sbírku mechanických střelných zbraní. Jádrem sbírky chladných zbraní jsou vojenské vzorové šavle, palaše, kordy a tesáky, jak se vyvíjely se vznikem a výstavbou stálých armád. Ve sbírce jsou bohatě zastoupeny chladné zbraně Rakouska, Československa, Ruska, Francie a Německa, v podstatně menším měřítku oproti tomu zbraně anglické, americké, balkánské nebo zbraně severských zemí. Sbírková činnost se v posledních desetiletích zaměřila především na zkompletování kolekce zbraní habsburské monarchie 19. století, která patří bezesporu k nejlepším v Evropě.

Sbírka chladných zbraní však obsahuje i velké množství exemplářů starších, jako např. meče z 11. – 15. století, honosné meče ze slavných toledských, solingenských a milánských dílen (práce Petra z Toleda, Pietra Hernandeze, Joannese Hoppeho, Antonia Picinina apod.), pozoruhodné krátké zbraně z italských a německých dílen 15. – 17. století, cennou kolekci dvouručních mečů, četné exempláře dřevcových zbraní 15. – 17. století.

Součástí sbírky je i velmi bohatá kolekce chladných zbraní třetí říše, které tvoří zcela specifický a ve 20. století zřejmě s ničím nesrovnatelný ucelený soubor mečů, šavlí, kordů, tesáků, nožů a dýk.

Poměrně málo početná je sbírka historické zbroje, ačkoliv i ta dnes zahrnuje cenné a pozoruhodné exempláře – např. kroužkovou košili z přelomu 14. a 15. století, landsknechtský kyrys z první čtvrtiny 16. století nebo plnou plátovou zdobenou zbroj ze třetí čtvrtiny 16. století, vynikající půlzbroje důstojníků ze 17. století apod.

 

II. palné zbraně do roku 1870

 

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem

Fond obsahuje přes dva a půl tisíce kusů historických ručních palných zbraní od jejich vzniku ve 14. století až do roku 1870. Vedle palných zbraní (pušky, karabiny, pistole, revolvery) jsou ve fondu i vzduchové zbraně a příslušenství palných zbraní (prachovnice, kleště na lití střel aj.). Dobře je zachycen vývoj vojenských palných zbraní na našem území, početněji jsou zastoupeny i zbraně dalších evropských armád, zejména účastníků konfliktů na našem území (napoleonské války, válka 1866). V menším rozsahu jsou zastoupeny i vojenské zbraně mimoevropských států včetně zbraní amerických, orientálních aj. Ve fondu jsou i zbraně civilní – lovecké, terčové a pro osobní obranu. Ve značném počtu jde o práce českých puškařů, zastoupeny jsou však i mnohé zahraniční dílny.

 

III. krátké palné zbraně po roce 1870

 

Čs. pistole ČZ vz. 28 s nástavnou pažbou

Podsbírku krátkých palných zbraní vyrobených po roce 1870 tvoří více než dva a půl tisíce položek, z nich převážnou většinu představují samonabíjecí pistole z 22 států světa. Kromě armádních a služebních pistolí je zde zastoupena široká paleta civilních modelů. Z hlediska hodnoty tvoří přirozené těžiště podsbírky kolekce československých pistolí, zejména jejich vývojových exemplářů. V tomto směru lze považovat soubor exemplářů z vývoje pro čs. armádu za ucelenou a hodnotnou kolekci, jedinou na našem území. Podsbírka zahrnuje rovněž mechanické opakovací pistole vzniklé v posledních dekádách 19. století, jež dnes patří mezi sběratelsky vyhledávané exempláře.

Menší, nikoli zanedbatelnou část podsbírky tvoří revolvery, pocházející z 15 zemí světa. Vzhledem ke skutečnosti, že ve výzbroji řady států se nacházely v průběhu 20. století v menším měřítku oproti pistolím, převažují zde civilní výrobky. Za jedinečné lze považovat především vývojové revolvery, vyrobené v tehdejším Československu, kde tento typ palné zbraně neměl tradici.

Nelze opominout ani signální pistole, tvořící nejmenší samostatnou skupinu, v níž převažují exempláře německého původu, avšak zahrnuje ucelenou a přehlednou řadu čs. signálních pistolí.

 

IV. dlouhé palné zbraně po roce 1870

 

Ruská puška Berdan II – svědek bitvy u Zborova

Těžiště podsbírky, čítající téměř dva a půl tisíce položek, představují armádní jednoranové a opakovací pušky, zavedené a používané v 41 státech světa. S celkovým počtem téměř 1500 kusů tak tvoří největší soubor tohoto typu v muzejních sbírkách na území České republiky. Kromě standardně vyráběných typů a modelů se zde nacházejí některé pokusné konstrukce, jež se do sériové výroby nikdy nedostaly, např. pušky Josefa Schulhofa, Antona Špitálského, Alfreda Jurnitschka, ale také čs. poválečné vývojové pušky na náboj střední balistické výkonnosti. Samostatný ucelený soubor tvoří pušky českých konstruktérů Silvestra a Karla Krnky, jejichž jména jsou dodnes spojována s počátky naší konstrukční školy.

Pestrá kolekce loveckých zbraní je zastoupena řadou exemplářů pocházejících z dílen předních českých puškařů, z nichž samostatný soubor představují zbraně proslulé pražské firmy A. V. Lebedy. Nechybějí zde ukázky rakouských či německých puškařských prací. Počátky sportovní střelby připomíná kolekce více než 50 exemplářů terčovnic s vysokým stupněm zpracování. Nezanedbatelnou součást podsbírky představují protitankové pušky, především čs. původu, z nichž nejcennější exempláře dokládají vývoj tohoto typu zbraně v Československé zbrojovce v Brně a u firmy Ing. František Janeček v Praze-Nuslích.

Pestrost celého souboru zvyšují speciální zbraně, využívané pro různé druhy měření, ať již se jedná o tlakoměrné či rozptyloměrné pušky.

 

V. automatické zbraně

 

Čs. pokusný kulomet Praga 23-I

Počátky automatických zbraní spadají do poloviny osmdesátých let 19. století a jejich následný rozvoj umožnil vznik řady kategorií střeleckých zbraní, ať již šlo o zbraně samonabíjecí či automatické. Na tři tisíce inventárních položek tvořících podsbírku s názvem automatické zbraně představují samonabíjecí pušky, těžké a lehké kulomety včetně leteckých modifikací, samopaly a útočné pušky.

Zcela přirozené jádro podsbírky tvoří vývojové a sériově vyráběné samonabíjecí a automatické zbraně československého původu. Dokumentují tak vznik a rozvoj zbrojního průmyslu na našem území po roce 1918, kdy během dvaceti let existence svobodné republiky vznikala řada pozoruhodných konstrukcí, jež v mnoha případech proslavila Československou zbrojovku v Brně a Českou zbrojovku ve Strakonicích. Nachází se zde ucelená vývojová řada čs. kulometů ZB, samonabíjecích pušek z obou továren, ale také pokusné pušky ing. Jeronýma Kynčla ze Zbrojovky Ing. František Janeček v Praze-Nuslích. Prakticky celá škála prototypů samopalů vyvinutých v hektickém období let 1945–1948, zakončeném zavedením samopalu vzor 48 do výzbroje čs. armády, se nachází právě zde. Další vývojové linie tzv. „těžkých samopalů“, tzn. zbraní zařízených na náboj střední balistické výkonnosti, dnes označovaných jako útočné pušky, jsou zastoupeny až po soubor zbraní LADA, k jehož zavedení do výzbroje po roce 1989 již nedošlo.

Mezi standardními pěchotními zbraněmi zahraničního původu se nachází také světové unikáty: například německý pokusný samopal EMP 36 či francouzské letecké kulomety CSRG Mle. 1913, jež se v zemích původu nenacházejí. Základem unikátní podsbírky, svým rozsahem také jednoznačně největší na našem území, však zůstávají automatické zbraně zavedené do výzbroje armád řady států.

 

VI. dělostřelecký materiál a optika

 

9cm polní kanón vzor 1875

Sbírkové předměty pocházejí z celého světa, největší měrou však z území České republiky, popřípadě bývalého Československa či Rakouska-Uherska. Největší část sbírkových předmětů pochází z období konec 19. století až konec 20. století. Podsbírku tvoří děla a minomety různých států, ráží a typů, dělostřelecká munice, doplňkový dělostřelecký materiál, ruční a puškové granáty, různé druhy raket, řízených a neřízených střel, letecké pumy a kanony, dalekohledy, zaměřovací přístroje a přístroje pro noční vidění. Nejvýznamnější částí podsbírky jsou děla soustavy Škoda. Unikátní je také soubor hlavní lodních děl z 16. století, které se účastnily na straně johanitů bitvy o Rhodos v roce 1523.

 

 

 

VII. střelivo

 

Pokusné střely Karla Krnky z roku 1898

Základ pozdější podsbírky položil v roce 1922 nákup sbírky nadporučíka 6. polního dělostřeleckého regimentu Carla Cejnka, již tvořilo na 800 položek nábojů do ručních palných zbraní, zejména rakouského původu, ale také řady doplňkových předmětů, např. tabla s různými typy puškových mířidel.

V současné době tvoří podsbírku přes sedm tisíc položek počínaje olověnými střelami pro křesadlové a perkusní zbraně přes vojenské a civilní náboje včetně nábojů loveckých až po různá provedení balení nábojů. Nominálně je podsbírka ohraničena do ráže 20 mm, kde již začínají středorážové zbraně.

 

 

 

VIII. stejnokroje a výstroj

 

Čepice československého vojska na Rusi, 1918

Sbírka stejnokrojů a výstroje se skládá z několika velkých podskupin předmětů. Nejvýznamnější a expozičně nejvyužívanější část tvoří součásti stejnokrojů, od pokrývek hlavy až po obuv, a to z období od 18. století až do současnosti. Dále jsou zde zahrnuty nejrůznější typy distinkčního označení, rukávové a výsostné znaky.

Jádrem sbírky jsou předměty se vztahem k čs. armádě od jejího počátku až po současnou armádu. Kolekce legionářských předmětů pochází z velké části již z období Památníku odboje a obsahuje tak skutečné unikátní součásti (stejnokroje Roty Nazdar, České družiny…). Meziválečná armáda je zastoupena poměrně bohatě, avšak sbírka stále neobsahuje ucelenou vývojovou řadu stejnokrojů a výstroje. Unikátní je kolekce prototypových součástí napříč historií čs. armády. Mezi největší skvosty této sbírky patří stejnokroje osobností čs. armády – generálů Eliáše, Petříka, Medka atd. Rozsahem a důležitostí je jednoznačně nejzajímavější část sbírky z období 2. světové války. Mezi desítkami stejnokrojů vojáků čs. zahraničního odboje nalezneme i osobní věci významných představitelů a osobností doby – Edvarda Beneše, Jana Masaryka, Otakara Jaroše, Ludvíka Svobody, Aloise Vašátka, předměty po parašutistech vyslaných z Velké Británie atd.

Sbírka čs. stejnokrojů po roce 1945 je již vývojově ucelenější. Mezi nejvýznamnější „dotýkané“ předměty zde patří osobní stejnokroje generálů Klapálka, Svobody, prezidentů Gottwalda a Zápotockého, či sbírka stejnokrojů ministrů NO a NGŠ. Kromě zavedených výstrojních součástí se zde nacházejí i prototypy stejnokrojů pro AČR a HS.

Mimo tento rámec se ve sbírce nachází také jedna z vůbec největších kolekcí rakouských a rakousko-uherských stejnokrojů na světě. Nejstarší předměty pocházejí již z 18. století. Největší zastoupení zda mají stejnokroje důstojníků a honosné stejnokroje příslušníků jezdectva. Bohužel není dostatečné množství typů stejnokrojů a výstroje řadové pěchoty. O trochu lepší situace je až u stejnokrojů z období 1. světové války.

 

IX. bodáky

 

Československý bodák na pušku Mannlicher vzor 1895

Sbírka v současné době obsahuje přes tisíc bodáků a velmi kvalitně mapuje vývoj této zbraně od nejstarších typů zátkových bodáků přes bodáky tulejové, střenkové až po současné bojové nože, kombinující v sobě funkci bodáků, útočných nožů a víceúčelových nástrojů.

Ve sbírce jsou bohatě zastoupeny bodáky rakouské, československé, francouzské, anglické, ruské a sovětské armády. Naopak ve velmi malém počtu jsou zastoupeny severské země a země jižní Evropy. Pouze výjimečně a v jednotlivých exemplářích pak země mimoevropské (Japonsko, Kanada, Mexiko, USA).

V posledních letech byla nákupy a výměnami sbírka bodáků doplněna zejména o bodáky československé, rakouské, britské a francouzské.

 

X. archeologie

 

Torzo ostruhy a třmenu, 14.-15. století

Archeologické artefakty jako součást sbírky VHÚ tvoří uzavřenou podsbírku, která čítá přes dva tisíce sbírkových předmětů.

Základ podsbírky archeologie tvoří předměty, které pocházejí ze systematických výzkumů v lokalitách Bolkov, Sión a Výprachtice. Tyto výzkumy probíhaly v 60. letech 20. století ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR. Kromě artefaktů militární povahy (části zbroje, fragmenty zbraní, munice) se zde nalézají i doklady jiných oblastí lidské činnosti (výroba keramiky, textilu, umělecká řemesla). Podle druhu materiálu, způsobu zpracování a výzdoby zahrnují předměty fondu archeologie období od sklonku pozdní doby bronzové (asi 750 př. Kr.) do doby prusko-rakouské války roku 1866.

Nejstarší předměty podsbírky pocházejí z období mladší doby bronzové (laténské). Jde vesměs o železné zemědělské nástroje (srpy, kosy a sekyry).

K zajímavým předmětům, tentokrát z husitského období, patří mimo jiné kachel s vyobrazením rodového znaku Roháčů z Dubé a symboly husitství nebo munice střelných zbraní, používaných k obraně Siónu.

 

XI. faleristika

 

Podsbírka „Faleristika a drobná plastika“ představuje v kontextu České republiky jeden z největších a nejsystematičtějších souborů. Specifické zaměření na faleristický materiál vojenského charakteru pak její význam ještě znásobuje. Fond podchycuje prakticky všechen československý materiál vojenského a polovojenského charakteru i všechna státní vyznamenání. Zahrnuje i zahraniční materiál udílený našim a spojeneckým vojákům a vojenským institucím za zásluhy v boji za státní a národní nezávislost. Systematické zaměření sbírky umožňuje dokumentovat téměř každou vojenskou a vojensko-historickou problematiku nejen v evropském, ale i ve světovém kontextu.

Teritoriálně největší část sbírky přirozeně zaujímají předměty z území České republiky (Československa) a habsburské monarchie. Těžištěm fondu jsou řády a vyznamenání udílené vojenským osobnostem. Klenotem fondu a vůbec sbírek VHÚ je kolekce nejvyšších řádů různých zemí světa udělených prvním dvěma československým prezidentům T. G. Masarykovi a E. Benešovi, jeho chloubou pak kompletní řada československého Řádu Bílého lva, zachycující období od roku 1922 do 1989. Chronologicky sbírka pokrývá období od 18. století po současnost, největší část materiálu pochází z 20. století.

Díky převodu z roku 2005 ze strany Kanceláře prezidenta republiky, zprostředkovaného MK ČR, byla řada československého Řádu Bílého lva doplněna dalšími exempláři novějšího typu (po roce 1960).

 

XII. malby a plastiky

 

Otakar Číla-Předání praporu České družině v Kyjevě 1914

Podsbírka malby a plastiky vznikla v roce 2004 rozdělením původního fondu výtvarného umění na malbu, plastiku, grafiku a kresbu. Kurátoři se snažili udržet základní kritérium výběru (technika díla) s ohledem na zachování původních tematických celků.

Jádro sbírky tvořila v počátcích existence Památníku odboje díla malířů-legionářů, kteří bojovali na frontách první světové války v Rusku, Francii a Itálii. K nejvýznamnějším patří díla F. Kupky, O. Nejedlého, J. Vlčka, V. Nikodema, L. Šímy, O. Koníčka a dalších.

Ve dvacátých a třicátých letech získal Památník osvobození do výtvarných fondů několik set uměleckých děl, jejichž vznik můžeme datovat již do první poloviny 17. století. Šlo o původní sbírku umění zrušeného Vojenského muzea RČS, které se od vzniku republiky soustředilo na shromažďování výtvarných děl s militární tematikou před rokem 1914. Z této sbírky starého umění v podstatě čerpáme dodnes.

V roce 2004 byla také k nově vzniklému fondu definitivně přičleněna sbírka výtvarníků Armádního výtvarného studia (AVS). Tato sbírka obsahuje až na několik výjimek převážně ideologicky zaměřená díla, poplatná své době. Od sedmdesátých let se však sbírka AVS soustředila více na umělecky kvalitní tvorbu současných umělců.

K ojedinělým a velmi vzácným kolekcím náleží dílo Aléna Diviše, výjimečné osobnosti v dějinách českého výtvarného umění. Jeho práce, které byly autorovými vzpomínkami na pobyt ve francouzských věznicích, se dostaly do sbírek Vojenského historického ústavu v padesátých letech minulého století.

Tradičně největší podíl na akvizicích fondu malby a plastiky tvoří umělecká díla v rámci převodů z vojenských útvarů. Umělecká kvalita těchto výtvarných děl převážně z tvorby autorů Armádního výtvarného studia je velmi diskutabilní. Přesto se však v rámci těchto akvizic objevují i hodnotná díla rakouských a německých malířů a sochařů z období 2. poloviny 19. století.

 

XIII. varia

 

Vyhláška o popravě prvních dvou čsl generálů Vojty a Bílého

Podsbírka vznikla původně za účelem ukládání pozůstalostí po významných představitelích čs. armády. Dnes jsou její součástí nejen zmíněné pozůstalosti, ale také např. mapy a plány, fotografie, knihy, vyhlášky, mince, bankovky, legitimace a průkazy, poháry a ceny, předměty z koncentračních táborů, bysty, upomínkové předměty, předměty katolického ritu, řády a vyznamenání, knihy, letové deníky atp. Naposledy byla podsbírka rozšířena o předměty spojené s vojenskými misemi čs. a české armády po roce 1989. Řada sbírkových předmětů patří k tzv. předmětům dotýkaným. Varia obsahují takto dotýkané předměty např. po významných legionářích, hrdinech z boje v Resslově ulici z 18. června 1942, po gen. Bílém, Eliášovi, Lužovi, Janouškovi, Syrovém nebo Moravcovi či po škpt. Morávkovi, pplk. Mašínovi a kpt. Jarošovi…

K nejstarším předmětům patří středověké české mince, k nejmladším naopak např. pozůstalost po architektu Janu Kaplickém, časové rozpětí tedy zahrnuje cca 800 let. Předměty pocházejí v drtivé většině případů z regionu Čech, popř. Rakouska, Rakousko-Uherska, Ruska (SSSR), Německa, Francie, Velké Británie a Itálie.

Kulturně historická hodnota sbírky je – vzhledem k jedinečnosti a unikátnosti řady předmětů, nevyčíslitelná.

 

XIV. vexilologie

 

Detail rubové strany praporu Jezdeckého pluku 9, 30. léta 20. stol.

Jde o sbírku historických praporů, bojových zástav, stuh a kmenových knih praporů. Nejstarší předměty fondu pocházejí z počátku 17. století a jsou většinou rakouské provenience. Zastoupení takovýchto historických praporů je však minimální a většinovou část starší části sbírky tvoří praporové stuhy. Ucelenější je až sbírka praporů čs. legionářských a dobrovoleckých jednotek. Sbírka praporů, standart a korouhví z období první republiky představuje svým významem jádro sbírky. Mezi nejdůležitější části sbírky patří kolekce praporů čs. zahraničních vojenských jednotek a revolučních praporů z let druhé světové války, které jsou symboly české státnosti. Rozsahem největší je sbírka bojových zástav vzor 52 Československé lidové armády a zástav států Varšavské dohody, stejně jako prapory organizací a spolků z období 1948–1989. Z nejnovějších předmětů jsou ve fondu zastoupeny prapory zrušených útvarů AČR a prapory vzniklé pro zahraniční vojenské mise. Posledním celkem jsou státní vlajky a prapory, včetně návrhů a provizorních vlajek a prezidentské standarty.

 

XV. cínové figurky

 

Podsbírka obsahuje plastické cínové figurky, vyrobené převážně ve 20. století (výjimečně i starší). Zobrazují vojenské reálie od období starověku až do 2. světové války. Je inventována podle druhů a typů a tematicky rozdělena podle historických období a zemí. Počet inventárních jednotek nyní přesahuje 11 tisíc kusů. Zastoupena jsou zde rozličná historická období i teritoria – starověk – Římané a Germáni, husité a bojovníci německé selské války, žoldnéři 16. století, dobývání Ameriky, žoldnéři třicetileté války, turecké války 16. – 18. století, rakouská armáda 17. – 18. století (Evžen Savojský), vojsko sedmileté války (Prusko, Rakousko), napoleonské války (snad nejpočetněji zastoupená skupina fondu), prusko-rakouská válka 1866, koloniální války v Africe – Anglie, Německo, rakousko-uherská armáda konce 19. století, I. světová válka – Německo, Rakousko-Uherko, Rusko, Anglie, Francie, Itálie).

Z výstavního hlediska jsou „nejužitečnější“ částí fondu modely a dioramata.

 

XVI. spojovací materiál

 

První československá rádiová stanice TRD vz. 2328.

Podsbírku spojovacího materiálu tvoří rozsáhlý soubor rádiových stanic, polních telefonů, telegrafů a dalšího obdobného materiálu. Nejstarší předměty pocházejí z období 1. světové války, nejcennější jádro podsbírky ale tvoří především nejrozsáhlejší existující kolekce čs. meziválečné spojovací techniky, zejména výrobků Vojenských telegrafních dílen Kbely. Relativně ucelenou kolekci představuje rovněž spojovací materiál z období 2. světové války. Jsou zde zastoupeny nejvýznamnější konstrukce všech hlavních bojujících stran včetně některých velmi cenných typů agenturních radiostanic a odposlechových a dohledávacích prostředků. Poválečná technika je zastoupena především ucelenou řadou spojovacích prostředků bývalé Varšavské smlouvy. V posledních letech se podařilo podsbírku doplnit i o některé základní typy používané v 50. až 80. letech armádami NATO.

 

XVII. letecký materiál

 

Š-2, první vojenský letoun čs. konstrukce po renovaci v LM VHÚ

Jádro podsbírky tvoří letouny používané v čs. vojenském i civilním letectví prakticky od roku 1918 až po současnost. Sbírka je vytvářena soustavným sběrem od poloviny šedesátých let a snaží se pokrýt vývoj letectví v naší republice. Necelá polovina letadel je vystavena v krytých i nekrytých expozicích, zbytek je uložen v depozitních hangárech a na depozitních plochách.

Je nutné podotknout, že kromě hlavního fondu letadel je v tomto souboru devět různě velikých fondů, z nichž nejobjemnější jsou fondy motorů a vrtulí. Dále se zde nachází sbírka leteckého modelářství, leteckých provozních prostředků, částí letadel, leteckých navigačních pomůcek, leteckých optických přístrojů, trenažérů a zlomků letadel z letecké archeologie.

Chloubou letecké sbírky VHÚ jsou některé výjimečně dobře zachované exponáty jako letoun SPAD VII, Šmolík Šm 2.16, Šmolík Š-218, Iljušin Il-2 m3, Avia S-92 (Messerschmitt Me 262 A), Avia CS-199 (Messerschmitt Bf 109 G-12), Avia B-33 (Il-10) nebo prototyp cvičného Aera L-39 Albatros.

K doplnění kolekce se VHÚ snaží dlouhodobě získávat i letouny, které nesloužily přímo v našem letectvu, ale jsou zajímavé pro porovnání s konstrukcemi používanými u nás.

Další velkou zajímavostí je souvislá kolekce proudových letounů první generace, která obsahuje zástupce z Německa, Velké Británie, USA a SSSR. Ve zcela nedávné době byla rozšířena o americký stíhací letoun Republic F-84 G, získaný z bývalé Jugoslávie.

 

XVIII. chemický materiál

 

Radiační průzkum, 60 léta 20. století

Sbírkové předměty pocházejí z celého světa, největší měrou však z území České republiky, popřípadě bývalého Československa. Jsou zde zastoupeny jak prostředky individuální a kolektivní ochrany, tak prostředky sloužící k chemické a radiační kontrole a průzkumu, a to z celého 20. století. Samostatnou kapitolou jsou plamenomety, které jsou tu zastoupeny v malém množství, přesto ale přibližují vývoj těchto zbraní od 1. do 2. světové války. Nejpočetněji jsou zde zastoupeny ochranné masky, z nichž vojenské dokumentují jejich vývoj od 1. světové války do současnosti. Nejvzácnější jsou vojenské ochranné masky britské, francouzské, ruské, německé a italské provenience právě z období 1. světové války. K těmto se řadí také ucelená sbírka ochranných (protiplynových) masek československých z 30. let 20. století. Jsou zde taktéž zachovány ochranné masky pro koně.

 

 

 

 

XIX. historická fotografie

 

Podsbírku tvoří původní „fotosbírka“ Vojenského historického ústavu, která je od roku 2005 systematicky doplňována novými akvizicemi. Převážnou část materiálu tvoří pozitivy (zvětšeniny, kontaktní kopie) a fotoalba. Další skupinou jsou negativy (24x36mm, 6x6cm, 6x9cm, případně větších formátů), na kinofilmech, planfilmech, případně emulze na skleněné podložce. Dále je do fondu přiřazena skupina kompletů instruktážních diafilmů.

 

XX. těžká bojová a automobilní technika

 

Československý lehký tank Škoda LT vz. 35

Základ podsbírky byl položen po 2. světové válce, systematické získávání sbírkových předmětů je ale spojeno až s rozvojem leteckého muzea ve Kbelích, kde byla podsbírka původně uložena. V současnosti ji tvoří především tanky, obrněné transportéry, osobní a nákladní automobily a motocykly mnoha států světa od 20. let minulého století do současnosti. Nejcennější část sbírky představuje unikátní rozsáhlá kolekce české konstrukční školy meziválečného období, která je neustále doplňována. Sbírku techniky z období 2. světové války se v posledních letech podařilo obohatit o řadu cenných exponátů především britské provenience. Poválečná technika je soustavně doplňována převody od útvarů AČR a výměnami či dary ze zahraničí. V posledních letech se tak postupně daří vytvářet reprezentativní vzorek vývoje tankové techniky po roce 1945. Charakteristickým znakem podsbírky je snaha udržovat maximální množství techniky v provozuschopném stavu a předvádět její funkčnost návštěvníkům v rámci prezentačních dnů Vojenského technického muzea v Lešanech.

 

XXI. ženijní materiál

 

Čs. lehké opevnění vz. 36 s protitankovými překážkami ježek

Sbírkové předměty pocházejí z celého světa, největší měrou však z území České republiky, popřípadě bývalého Československa či Rakouska-Uherska. Největší část sbírkových předmětů pochází z období 2. světové války a 2. poloviny 20. století. Podsbírku tvoří rozsáhlý soubor min, náloživa, rozněcovačů a dalšího ženijního materiálu včetně polních pevnůstek a bunkrů. Asi nejzajímavějším exponátem je objekt lehkého opevnění vzor 1936, získaný do sbírky v roce 2011.

 

 

 

 

XXII. týlový materiál

 

Sedlo generála Aloise Eliáše a veterinární souprava čs. armády, 30. léta

Sbírkové předměty pocházejí z celého světa, největší měrou však z území České republiky, popřípadě bývalého Československa či Rakouska-Uherska, to znamená z 19. a 20. století. Podsbírka je velmi různorodá a taktéž samotný charakter „týlového materiálu“ zpomaluje její systematický výzkum a zhodnocování. Tematicky je rozdělena na zdravotní materiál, jezdecký a vozatajský materiál, proviantní materiál, jednoduché dopravní prostředky, jako jsou kola či lyže, a různé jednotlivosti jako voj. kufry, informační cedule apod. O něco později byla podsbírka rozčleněna ještě do skupin nábytek, nástroje a nářadí a topografie. Mezi nejvýznamnější část sbírky patří dotýkané předměty, tedy předměty spojené s konkrétními osobnostmi či událostmi čs. vojenských dějin (čs. legionáři, piloti a letecký personál RAF a podobně).

Z jezdeckého a vozatajského materiálu je akviziční činnost zaměřena na koňské postroje rakousko-uherské armády a legionářů v Rusku, sedla rak.-uherské armády a čs. armády do 50. let. Dále také na koňské postroje, protože kompletní postroje chybí. Sedla a další části jsou v podsbírce většinou z období 1. republiky. Několik třmenů a uzd pak z prusko-rakouské války.

Polní kuchyně ve fondu jsou československé po 2. sv. válce a jen jedna německá z 2. sv. války. Proviantní materiál z 1. a 2. sv. války až na výjimky chybí.

 

XXIII. hudebniny

 

Buben malý pěchotní, Velká Británie, 2. světová válka

Sbírka hudebních nástrojů a hudebnin byla v Památníku osvobození vytvářena průběžně od vzniku samostatného Československa. První přírůstky jsou zaznamenány již v roce 1921. Od nově vzniklých čs. pluků přicházely do muzea dary, které si legionáři přivezli z fronty jako válečnou kořist nebo jen jako vzpomínku na dobu války.

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se o akvizice zasloužila Vojenská hudební škola v Praze, Finanční správa čs. legií i jiné instituce. Po druhé světové válce snaha o rozšíření sbírky značně upadala. Akvizice byly až na několik výjimek víceméně nahodilé, pasivně reagující na nabídky. Cílené nákupy se prakticky neuskutečňovaly. Výjimkou byl v roce 2009 převod několika desítek hudebních nástrojů z Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem po jejím zrušení.

 

 

 

XXXIV. kosmonautika

 

Modul kosmicke lodi Sojuz 28 a skafandr V. Remka

Fond kosmonautiky není příliš rozsáhlý, obsahuje jen něco málo přes osmdesát inventárních položek. Většina sbírkových předmětů byla získána po roce 1978, kdy byl tento fond ve VHÚ založen. Jeho těžiště spočívá především v předmětech souvisejících s programem Interkosmos a s letem 1. čs. kosmonauta do vesmíru. Složení kolekce je velmi různorodé, od kabiny lodi Sojuz 28 přes výstroj kosmonautů až po různé vědecké přístroje. Součástí fondu jsou také dary prvnímu čs. kosmonautovi, které mají silné ideové zabarvení ve stylu pozdních sedmdesátých let. Dalšími zajímavostmi jsou vzorek měsíční horniny, věnovaný ČSSR vládou USA po letu Apolla 11, spalovací komora z rakety A-4 nebo zadní část protiletadlové rakety Wasserfall.

Převážná část uvedených sbírkových předmětů pochází z bývalého SSSR a vztahuje se ke konci sedmdesátých let minulého století. Jsou mezi nimi ale i vědecké přístroje a pomůcky vyvinuté v ČSAV, převážně pro již zmíněný program Interkosmos. Například první čs. družice Magion, vypuštěná v roce 1978.

 

XXV. padáky

 

Padák F.P.S, 1928

Fond pokrývá z větší části vývoj padákového vybavení v naší republice s hlavním důrazem na jeho použití v armádě. Pro srovnání byly získávány jednotlivé druhy padáků ze zahraničí, hlavně z USA, Ruska, Francie, Jugoslávie, Maďarska a Polska. Mimoto fond mapuje i vývoj padáků pro sportovní parašutismus a pro speciální využití. Tematicky je sbírka rozdělena na osobní zádové padáky, pilotní zádové a sedací padáky, záchranné systémy, záložní padáky, brzdící padáky, nákladní padáky, speciální padáky a padákové zásobníky. Sbírka obsahuje velmi vzácné britské padáky G. Q. Statichute, které použila výsadková skupina Antimony, nebo historické padáky F.P.S. a Salvator. K velmi zajímavým předmětů patří také padákové kontejnery, ať již pocházejí z německé, nebo sovětské produkce.

Převážná část sbírkových předmětů pochází z našeho území, nebo ze SSSR. Po 2. světové válce se u nás hodně využívaly kořistní německé padáky – až do vypotřebování jejich zásob, a to nejprve v armádě a potom ve Svazarmu. Pro porovnání jsou ve sbírkách i konstrukce ze zahraničí. Nejstarší systémy pocházejí z dvacátých let minulého století, nejmodernější jsou z konce let devadesátých, například známý výsadkový tandemový padák VTP-100.

 

XXVI. meteorologie

 

Balónový meteorograf z počátku 20. st.

Soubor obsahuje na 170 sbírkových položek, které byly pro VHÚ většinou získány jednorázovým převzetím historických meteorologických přístrojů od Čs. meteorologické společnosti v Praze v roce 1975. Kolekce poměrně dobře mapuje vývoj měřicích přístrojů a zařízení pro zkoumání atmosféry od počátku 19. století. V roce 1994 byla velká část přístrojů opravena v laboratořích Hlavního povětrnostního ústředí AČR a posléze byl celý soubor uložen v Hlavním depozitáři Lešany. V poslední době se daří soubor rozšiřovat nejen přebíráním meteorologického materiálu od armády, ale také cílenými nákupy.

Velká část sbírkových předmětů pochází z Evropy, a to z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jsou zde hodně zastoupeny přístroje z Německa, Francie, USA a Velké Británie, ale lze nalézt i rakouské výrobky. Dále jsou ve sbírce přístroje používané již v Československé republice, a to i domácí provenience našich tradičních výrobců přesné mechaniky. Nejmladší jsou pak zařízení pro dálkové sledování povětrnosti, vyrobená hlavně v SSSR, USA a u nás. Ta jsou převážně z druhé poloviny dvacátého století. Jako opravdovou raritu lze uvést původní staniční budku z Klementina, která pochází z počátku devatenáctého století a byla při zrodu moderního zaznamenávání klimatických jevů.

 

XXVII. filmotéka

 

Npor. Vyšín, iniciátor vzniku čs. armádní kinematografie

Filmová sbírka je zaměřena zvláště na problematiku historického vývoje ozbrojených sil zachycených na audiovizuálním záznamu, především historie vojenské techniky a vojenství obecně. Uchovává a zpracovává archiválie vzniklé hlavně z činnosti armádní audiovizuální tvorby a zpřístupňuje je ke studijním účelům odborné veřejnosti. V menší míře tvoří sbírku filmová a audiovizuální technika a předměty související s výrobou, distribucí a projekcí filmových a audiovizuálních materiálů. Větší část sbírky je tvořena filmy a dalšími audiovizuálními záznamy na různých nosičích, přičemž základním materiálem jsou filmové pásy různých formátů. Obsáhlý je také různý doprovodný materiál spojený s armádní filmovou tvorbou – evidenční knihy, výrobní listy, fotografie apod. Z hlediska obsahu a původu filmů a audiovizuálních záznamů lze filmovou část sbírky rozdělit do několika okruhů, které jsou odlišné typem archivovaného audiovizuálního materiálu, vztahem k výrobní činnosti filmové tvorby v resortu MO a původem (včetně autorských práv).

 

 

XXVIII. modely

 

Model vodního hradu Švihov

Sbírkové předměty pocházejí z celého světa, největší měrou však z území české republiky, popřípadě Evropy. Nacházejí se zde modely znázorňující převážně vojenskou, ale i civilní techniku od husitství až po nejmodernější dobu. Kromě techniky jsou tu však zastoupeny i panoramata s válečnými výjevy a modely budov, pevností a podobně. Mezi nejzajímavější předměty patří modely prototypů vojenské techniky a také soubor sádrových figurek čs. vojáků z období 1. světové války, 1. republiky a 2. světové války a soubor sádrových figurek vojáků a civilistů z napoleonského období. Součástí jsou i větší celky plastikových modelů, které jsou však získávány jen výjimečně a jejichž akvizice není rozhodně prioritou.

 

 

 

 XXIX. grafika

 

František Kupka – návrhy čs. vyznamenání

Podsbírka vznikla v roce 2004 rozdělením původního fondu výtvarného umění na malbu, plastiku, grafiku a kresbu. Kurátoři se snažili udržet základní kritérium výběru (technika díla) s ohledem na zachování původních tematických celků.

Jádro grafické sbírky tvořila v počátcích existence Památníku odboje díla malířů – legionářů, kteří bojovali na frontách 1. světové války v Rusku, Francii a Itálii. K nejzajímavějším a také dodnes nejvzácnějším předmětům patří grafické soubory Josefa Váchala nebo politické karikatury Emila Filly, propagační práce Františka Kupky či drobné kresby Otty Gutfreunda. Ve sbírce se rovněž nacházejí stovky předloh ilustrací do legionářských časopisů zcela neznámých autorů, kteří pouze využili svého výtvarného nadáni za války.

Ve dvacátých a třicátých letech získal Památník osvobození ze sbírek zrušeného Vojenského muzea RČS do svých fondů několik tisíc grafických listů, jejichž vznik můžeme datovat již od konce 16. století. Mědiryty a dřevoryty zachycují tematicky období rakouských vojenských dějin od počátku třicetileté války do 1. třetiny 19. století. Nacházejí se zde díla z grafických dílen tehdy evropského věhlasu, jako jsou například kolorované figury mušketýrů od Jacoba de Gheyna nebo veduty evropských měst I. L. Rugendase.

Za zmínku stojí rozsáhlá sbírka plakátů, která čítá několik stovek kusů. Ideologicky rázné agitace z tvorby členů Armádního výtvarného studia jsou dnes historicky i umělecky velmi ceněny. Poněkud paradoxní, avšak ze sběratelského hlediska cenné jsou nacistické plakáty, tištěné za druhé světové války v ruštině, slovenštině nebo rumunštině.

V roce 2004 byla také k nově vzniklému fondu definitivně přičleněna sbírka grafické tvorby výtvarníků Armádního výtvarného studia.

 

XXX. dary

 

Dar armády Vietnamské socialistické republiky

Podsbírku tvoří předměty, dary, které získaly různé osobnosti politického i vojenského života během své profesionální kariéry. Jsou to dary získané od oficiálních návštěv i při oficiálních návštěvách těchto osobností jak doma, tak i v zahraničí. Sbírkové předměty tedy pocházejí z celého světa. Hodnota těchto předmětů je velice různorodá. Nacházejí se zde převážně dary z éry vlády komunistické strany, tedy předměty ideově odpovídají tomuto období. Nově se zde objevují dary ministrům a vojenským hodnostářům z období po roce 1989.