PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ; narozen 1965. V letech 2001-2006 absolvoval kombinované magisterské studium v oboru historie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Téhož roku vykonal rigorózní zkoušku a získal titul PhDr. A v roce 2012 ukončil doktorandské studium na FF UK obhajobou disertační práce na téma Historie československé redakce Rádia Svobodná Evropa a její význam pro české dějiny.

V letech 1996-2007 pracoval jako dokumentarista a později vedoucí oddělení dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Poté byl převeden na Ministerstvo vnitra – Odbor Archiv bezpečnostních složek jako odborný pracovník a později vedoucí oddělení dokumentace. V roce 2008 pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů jako vedoucí oddělení dokumentace. Od října 2008 pracuje v Historicko-dokumentačním odboru Vojenského historického ústavu v Praze.

V roce 2012 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do veřejné funkce, za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona 262/2011 Sb., členy komise pak byl zvolen místopředsedou Etické komise. Znovu zvolen Poslaneckou sněmovnou do stejné funkce v roce 2017.

Od roku 2013 je členem redakční rady časopisu Paměť a dějiny. Externě vyučuje na Technické univerzitě v Liberci. Člen českého výboru Mezinárodní komise pro vojenskou historii.

Odborné zaměření: V minulosti zpracovával řadu témat českých poválečných dějin. Soustřeďuje se zejména na problematiku vztahů občanů a moci v letech 1948-1989, například činnosti bezpečnostních složek totalitního režimu a perzekuce občanů, dále problematice exilu, zde zejména zahraničnímu rozhlasovému vysílání pro Československo. V poslední době se věnuje zejména problematice druhého a třetího odboje a Československé lidové armádě v době normalizace a jejímu působení v rámci Varšavské smlouvy.

Kontakt: +420 973 204 953; tomekp.vhu@seznam.cz

 

Ocenění:

 

Pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky, č. dekretu 984, 11. 11. 2009

Záslužný kříž ministra obrany III. stupně, 30. 6. 2012

Pamětní medaile 100 let vojenského zpravodajství, č. dekretu VZ 216, 12. 11. 2018

 

Samostatné publikace:

 

Československý uran 1945-1989, Sešity ÚDV č. 1, Praha 1999

Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989, Sešity ÚDV č. 3, Praha 2000

“Objekt ALFA”. Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa, Sešity ÚDV č. 14, Praha 2006

Okres na Východě 1960-1989. Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Vyšehrad, Praha 2008.

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách. ÚSTR, Praha 2008

Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Vyšehrad, Praha 2009.

Na frontě studené války. Československo 1948-1956. Katalog výstavy k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje.  ÚSTR, Praha 2009

(spoluautor Ivo PEJČOCH) Agenti chodci na popravišti. Svět křídel Cheb 2010

Ivo PEJČOCH, Jiří PLACHÝ, Oldřich TOMEK, Prokop TOMEK, Seznam příslušníků vojenských jednotek na Západě.  VHÚ Praha 2011

Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti. Academia Praha 2013

(spoluautor Ivo Pejčoch) Policisté na popravišti. Příslušníci SNB popravení v Československu z politických nebo kriminálůních důvodů v letech 1949-1962. Svět křídel Cheb 2013

(spoluautor Ivo Pejčoch) a kol. ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. MO ČR Praha 2014

Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. MO ČR Praha 2014

Nejlepší propaganda je pravda. Pavel Pecháček v Československém rozhlase, v Hlasu Ameriky a ve Svobodné Evropě. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2014.

Balony svobody. Letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956. Svět křídel Cheb 2014

Československá redakce Radio Free Europe. Historie a vliv na československé dějiny. Academia Praha 2015.

(spoluautor Ivo Pejčoch) Černá kniha sovětské okupace. Svět křídel Cheb 2015.

(spoluautor Ivo Pejčoch) Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. VHÚ Praha 2017

(spoluautor Ivo Pejčoch), Černá kniha sovětské okupace. Druhé doplněné vydání. Svět křídel Cheb 2018

(spoluautoři Karel Straka a Tomáš Bandžuch), Ve službách republiky. 100 let vojenského zpravodajství. VHÚ a MO ČR Praha 2018

(ed.), Tábor nucené práce Mírov ve vzpomínkách plukovníka in memoriam JUDr. Františka Masaříka. VHÚ Praha 2017

(ed), Pavel Tigrid. Volá Londýn. Ze zákulisí československého vysílání z Londýna. ÚSTR Praha 2017

Československá armáda v čase Sametové revoluce. Proměny ozbrojených sil na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Svět křídel Cheb 2019

 

Studie ve sbornících, odborných časopisech a kolektivních monografiích:

 

Kamil Pixa – historie jedné kariéry. In: Dějiny a současnost 5/2000

Akce “Kassel”. In: Soudobé dějiny 4/2003

Československý zpravodajský úřad 1949-1956. In: Historie a Vojenství 3/2004

Svazek StB jako historický pramen. In: Soudobé dějiny 1/2005

“Případ Dr. Doležel a spol.” – vazební podmínky osob “Případu Krčmaň”. In: Securitas Imperii 7, Praha, ÚDV 2001, s. 12-31

Tajná operativní věznice Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951-1955. In: Securitas Imperii 7, Praha, ÚDV 2001, s. 286-313

Agent LIGHT – tajný spolupracovník v britské rozvědné službě. In: Securitas Imperii 8, Praha, ÚDV 2001, s. 149-182

Josef Frolík – muž na nepravém místě. In: Securitas Imperii 8, Praha, ÚDV 2001, s. 183-202

Tajná operativní věznice StB v letech 1951-1955. In:  Dušan Janák (ed): Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955 – Sbormík z mezinárodní konference konané ve dnech 28.-29. 11. 2001 v Praze, Opava, Slezské zemské muzeum 2001

Akce MANUEL. In: Securitas Imperii 9, Praha, ÚDV 2002, s. 326-333

Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. In: Securitas Imperii 9, Praha, ÚDV 2002, s. 334-367

Vývoj československého vězeňství v letech 1948-1989. In: Lukáš Babka a Václav Veber (eds.): Za svobodu a demokracii III – Třetí (protikomunistický) odboj, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 2002

Československý uran 1945-1989. In: Jana Kohnová (ed.): Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách, Sborník přednášek XVI. letní škola historie, Praha, Porta Linguarum 2004

Ambiciózní, ale neúspěšný pokus. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli. In: Petr Blažek (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989, Praha, Ústav českých dějin FF UK Praha a  Dokořán 2005, s. 223-245

Amon Tomašoff – dobrodruh ve službách komunistů. In: Securitas Imperii 12, Praha, ÚDV 2005, s. 5-28

Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. Letech. In: Securitas Imperii 12, Praha, ÚDV 2005, s. 245-278

Život a doba ministra vnitra Rudolfa Baráka. In: Securitas Imperii 12, Praha, ÚDV 2005, s. 329-362

Kariéra a pád Rudolfa Baráka. In.: Sborník Muzea Blansko 2006, Blansko, Muzeum Blansko 2007, s. 17-35

Celostátní projekt “akce KAPELA”. In: Securitas Imperii 14, Praha 2007

Československo-britské zpravodajské soupeření, in Securitas Imperii 14, Praha 2007

Amnesty International a Československo. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu, Libri prohibiti 2007

Odpírači vojenské služby a Amnesty International. In: Blažek Petr (ed.) A nepozdvihne meč…Odpírání vojenské služby v Československo 1948-1989, Academia Praha 2007, s. 98-110

Vysílání kurýrů do ČSR pomocí balonů v době studené války. Historie a vojenství 2/2007 s. 76-84

Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti. In: Sborník archivu bezpečnostních složek 5/2007, Odbor Archiv bezpečnostních složek MV ČR 2007, s. 137-154

Vyzvědači ve Valdicích. In: Valdická kartouza 1627-1857-2007. Fenomén věznice. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Jičíně ve dnech 23.-24. října 2007, část II., s. 65-70

„Špionáž“ v normalizačním Československu. In.: Paměť a dějiny 3/2008, ÚSTR 2008, s. 5-24

Die Struktur der Staatssicherheit in der ČSSR. In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag 2008. s. 99-108

Die Entwicklung des tschechoslowakischen Gefängniswesens in den Jahren 1948 bis 1989. In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag 2008, s. 117-130

Störsender gegen ausländische Rundfunksendungen. In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag 2008. s. 201-214

Hrdina odboje Rudolf Krzák agentem CIA? IN: Paměť a dějiny 1/2008, ÚSTR 2008, s. 174-181

Na vlnách Rádia Svobodná Evropa. Příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. In: Paměť a dějiny 3/2008, ÚSTR 2008, s. 107-117

Případ Milana Vlka a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu, Libri prohibiti 2/2008.

Kdo zabil Matúše Černáka? In: Pamäť národa 1/2009, s. 42-47

The Highs and Lows of Czech and Slovak Émigré Activism. In: Ieva Zake (ed.) Anti-communist minorities in the U.S. Polical activism of ethnic refugees, Palgrave MacMillan, New York 2009, s. 109-126

Mise rakouského právníka. Henry Goldmann v Československu. In: Karner – Stehlík (eds.) Česko – Rakousko. Rozděleni, odloučeni, spojeni. Sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, Schallaburg a Jihlava 2009 (i v německé verzi)

Osudy amerických vojáků v Československu po únoru 1948. In: Historie a vojenství 3/2009, s. 72-87

Tragický případ Miroslav Dolejšího a Eugena Vrby. In: Soudobé dějiny, ročník XVI., číslo II.-III./2009

Státní bezpečnost v listopadu 1989. In: Listopad 1989 v Československu, sborník příspěvků z konferenc e uspořádané Muzeem  Vysočiny Havlíčkův Brod, 10. října 2009. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2010, s. 27-42

Historický kontext sametové revoluce. In: Sborník z konference předsedů Parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů“, Senát Parlamentu ČR, Praha 2010

Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československými bezpečnostními složkami v letech 1948-1952. In: Historie a vojenství 3/2010, s. 23-43

VONS a problém takzvaných vyzvědačů. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu, Libri prohibiti 3/2010.

Poválečná perzekuce bývalých československých příslušníků RAF. In: Dějiny a současnost, zvláštní číslo 2010

Mýty a pravda o atentátu na majora Augustina Schramma. In: HaV 1/2011, s. 54-68

Ochrana státní hranice a Pohraniční stráž. In: Historie a vojenství 3/2011, s. 26-39

Rádio Svobodná Evropa a jeho československá redakce. In: Marek Junek a kol: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Radioservis Praha 2011, s. 16-59

Balony svobody nad Československem. In: Marek Junek a kol: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Radioservis Praha 2011, s. 154-175

Reakce komunistické moci v Československu na vysílání RFE. In: Marek Junek a kol: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Radioservis Praha 2011, s. 176-205

Poúnorová zahraniční akce Čechů a Slováků. In: Ivo PEJČOCH, Prokop TOMEK, Od svobody k nesvobodě. Kolektivní monografie. VHÚ Praha 2011

Kurier des Westens. Die Geschichte eines Rapšacher Sohnes. In: Schauplatz Eiserner Vorhang. Beitragsband und Katalog zur Austellung. Weitra 2012

Šikana, skrytý problém Československé lidové armády po roce 1969. In: Historie a vojenství 2/2012.

Raketové nosiče jaderných zbraní na území Československa. In: Historie a vojenství 3/2012.

Možnosti odpírání, vyhýbání se vojenské službě a vojenská práce v letech 1969-1992. In: HaV 2/2013, s. 4-19

Propaganda a Rádio Svobodná Evropa v padesátých letech. In: PAŽOUT Jaroslav (ed): Informační boj o Československo/v Československu (1945-1989). ÚSTR a Technická univerzita v Liberci, Praha 2014

Přes redislokaci Československé armády k jejímu rozdělení. In: Dvě století nacionasmu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi. Masarykův ústav a Archiv AV ČR  v.v.i. a Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha 2014, s. 388-405

„This is the Voice of America“. Československá redakce státní rozhlasové stanice Spojených států amerických Hlas Ameriky. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 3-17

Byl jsem takový „zápaďák“. S redaktorem Rádia Svobodná Evropa Petrem Brodem o zákulisí vysílání, životě v exilu a návratu domů. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 69-78

Msgre. ThDr. Alexander Heidler – „otec Křišťan“ z Rádia Svobodná Evropa.  In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 99-107

Tvorba Miroslava Šaška na letácích Svobodné Evropy. In: Paměť a dějiny 1/2014 s. 124-129

Akce „Pecka“. Sledování ředitele čs. redakce Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka v červenci 1986 v Praze. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 117-121

Vzpomínka na Milana Schulze. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 130

„Vykliďte si to tady,  já potom půdu zamknu“. Likvidace opěrných bodů Správy sledování v letech 1989-1990. In Paměť a dějiny 3/2014 s. 82-91

Sto let od narození generálmajora v. v. Rudolfa Krzáka. In: Historie a vojenství 4/2014 s. 72-81

Příslušník a agent StB Josef Damian. Pokus o portrét. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek 12/2014

Czechoslovakia and its  Armed Forces in Times of Change. In: Inventing the National Defence: Eastern Europe Between the Fall of the Berlin Wall and Accesion to NATO. Estonian Yarbook of  Military History 4 (10)/2014, Tallin. s. 38-61

Doslov, in: MICHÁLKA Jaroslav: Roky v pekle. Vzpomínky politického vězně z 50. let. Volvox Globator a ÚSTR Praha 2015, s. 165-186

StB a Sláva Volný. In: DENČEVOVÁ Ivana, STEHLÍK Michal a kol.: Rozděleni železnou oponou, Radioservis Praha 2015

The Response to RFE Broadcasting  in Czechoslovakia: An Attempt at Evaluation. In: BISCHOF Anna, JÜRGENS Zuzana (eds): Voices of Freedom – Western Interference? 60 years  of Radio Free Europe. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2015, s.  219-234

Balony svobody nad Československem. In: Michal Plavec (ed): Od balonu k transatlantickým letům. NTM 2014, s. 165-182

Tradice legií po únoru 1948. In: 100 let čs. legií. Sborník příspěvků z 2. Mezinárodní konference ČSOL, Praha 2014, s. 207-216

(spoluautor Ivo Pejčoch): Rudolf Gazda – životní souboj s totalitou. In: Paměť a dějiny 2/2015, s. 98-106

Rodiny rozdělené železnou oponou a helsinský proces. In: Paměť a dějiny 3/2015, s. 15-26

Svět zjevovaný na matnici. S fotografkou Evou Fukovou o padesátých letech v Praze a šedesátých letech v New Yorku. In: Paměť a dějiny 3/2015, s. 51-55

Vězení pro kurýry. Nová zjištění o tajné operativní věznici Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici  v Praze. In: Paměť a dějiny 3/2015, s. 115-120

Akce ZÁSAH. Československá lidová armáda v listopadu 1989. In: Historie a vojenství 4/2015, s. 77-91

Czechoslovakia: The Czech Path between Totalitarianism and Democracy. In: DE GRAAFF Bob, NYCE M. James, LOCKE Chelsea (eds): Handbook of European Intelligence Cultures. Rowman & Littlefield Lanham , Boulder, New York, Toronto, Plymouth UK 2016. s. 81-94

Results of militaristic propaganda and education in conditions of communist totalitarianism. In: PASCHALIDOU S. Efpraxia, ORTNER Christian M. (eds): The Warriorʼs Ethos, the National Psyche and Soldiery.  Hellenic Army General Staff, Athens 2015, s. 79-83

Jiný pohled. Zpráva přidělenců obrany velvyslanectví Spojeného království v Praze za rok 1981. In: Historie a vojenství 2/2016, s. 60-72

Destalinizace v letácích Svobodné Evropy. In: Paměť a dějiny 1/2016, s. 54-59

Ve službách CIO. Dvojí život Josefa Potočka: In: Paměť a dějiny 1/2016, s. 68-72

Ladislav Nižňanský. Válečné zločiny a studená válka. In: Paměť a dějiny 2/2016, s. 68-78.

Dům, v němž bydlel i Guevara. Historie konspiračního bytu „Venkov“. In: Paměť a dějiny 3/2016, s. 30-40

Legionář Zdeněk Fierlinger. In: Vstříc naději! 1915-2015. Sborník příspěvků z III. Mezinárodní konference ČSOL. Praha 2015, s. 227-238

Státní bezpečnost a Střední skupina sovětských vojsk v ČSSR. In: Historie a vojenství 1/2017, s. 24-37

Snahy Západu o získání tajemství MiGu-15 a československé souvislosti. In: Paměť a dějiny 2/2017, s. 36-44

Akce Krkonoše: československé vojenské souvislosti polské krize. In: Paměť a dějiny 3/2017, s. 4-19

Vytváření branného národa v Československu.  Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva  v letech 1971-1989. In: Securitas Imperii 30 (1/2017), s. 202-223

Čtyřicet let čs. delegace v Dozorčí komisi neutrální států v Koreji. In: HaV 2/2018, s. 22-45

Úřad zmocněnce vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk v ČSSR 1968-1990. In: HaV 3/2018, s. 4-31

Life with Soviet Troops in Czechoslovakia and after Their Withdrawal. In: Folklore, Vo. 70, Tartu 2017, s. 97-120

XIV. správa SNB. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti. In: Paměť a dějiny 02/2018, s. 64-68

Neobjasněné výbuchy u budov KSČ v letech 1986-1989. In: Paměť a dějiny 02/2018, s. 69-63.

1968. Interventia Militara in Cehoslovakia si reactia populatiei. In: Magazin Istoric (Bukurešť – Rumunsko) 8/2018, s. 10-14, 50.

Die Sowjetische Invasion der Tschechoslowakei. In: Truppendienst (Rakousko) 3/2018, s.

Působení Amnesty International ve prospěch vězňů svědomí v Československu. In: Securitas Imperii 33 (2/2018).

Tradice legií po únoru 1948. In: Historie a vojenství 1/2019, s. 42-59

Bezpečnostní aspekty rozmístění jaderných raket v Československu na podzim 1983 a reakce veřejnosti. In: Historie a vojenství 2/2019, s. 4-19

Bohumír Lomský: Služba v nejistých časech. In: Historie a vojenství 3/2019, s. 94-108

Životy Josefa Hodice. Reformátor, disident, exulant a spolupracovník Státní bezpečnosti.  In: Historie a vojenství 4/2019

Mimořádné události v ČSLA. In: Historie a vojenství 4/2019

Přelom let 1989-1990 v Československé lidové armádě. In: Historie a vojenství 4/2019

Bruno Sklenovský: Dluh, který je třeba splatit. Paměť a dějiny 2/2019, s. 71-80

Vyšetřování případů násilí proti demonstrantům v listopadu 1989. Paměť a dějiny 3/2019, s. 33-43

Sovětská základna uprostřed Čech. Milovice v době  sovětské vojenské přítomnosti na území Československa (1968-1991). In: Soudobé dějiny XXV/3-4, 2018, s. 433-489

Ostraha státních hranic po roce 1945. In: Petr Kopal a kol., Král Šumavy. Komunistický thriller. Academia a ÚSTR Praha 2019, s. 466-488

Sovětská vojska v ČSSR 1968-1969. In: Daniel Povolný a kol., Den hanby 1969. 21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských měst. Mladá fronta Praha 2019, s 41-50

Dvě armády v Olomouci. In: Miloslav Čermák (ed): Olomouc v roce 1989, Memoria Olomouc, s. 109-135

První rozhlasové zkušenosti Pavla Tigrida v Londýně. In: Dny Pavla Tigrida v Semilech 2017, s. 85-95

Pavel Tigrid v BBC během druhé světové války. In: Jitka Hanáková a kol., Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století. Národní muzeum Praha 2018, s. 16-21

 

Edice dokumentů:

 

Dvě zahraniční svědectví o československé komunistické justici 70. let 20. Století. In.: Securitas Imperii č. 13, Praha, ÚDV 2006, s. 150-157

Divoký cocktail soudruha Kodrleho. In: Paměť a dějiny 2/2008, ÚSTR 2008, str. 76-79

Činnost kontrarozvědky StB proti Amnesty International v dochovaných dokumentech. In: Securitas Imperii 28 (01/2016), s. 276-318.

Sraz závadové mládeže aneb jak se žilo volné mládeži na Ostravsku. In: Paměť a dějiny 1/2015, s. 107–110

 

 

Články:

 

Těžbu českého uranu řídilo moskevské politbyro, Lidové noviny 9. 10. 1999

A vyřiďte pozdrav od Manuela, Lidové noviny 4. 11. 2000

Rozvědka ministerstva vnitra, in Securitas Imperii č. 13, Praha 2006

Vysílání Rádia Svobodná Evropa z Prahy v listopadu 1989. In: MF Dnes, 13. listopadu 2008.

Guevarova česká skrýš. In: Lidové noviny. Orientace, 24. 4. 2010, s. 24

Minulost vnímáme s velkou mírou hysterie. E 15, 12. 3. 2010, s. 15-17

(spoluautor Jiří ŠŤASTNÝ), Proč je kostra pořád ve skříni. In. MF Dnes 23. 2. 2010, s. A11

Proč by měl být třetí odboj chimérou? In. Lidové noviny, Orientace 2010, s. 27

Třicáté výročí pumového útoku proti Svobodné Evropě a jeho české souvislosti. In Lidové noviny, Orientace 19.  2. 2011

Operačně taktické rakety R-11 a R-17 v kódu NATO SS-1 „Scud“. In: Hobby historie 35, s. 54-61

Taktické rakety Luna a Točka v ČSLA. In: Hobby historie 36, s. 38-45

Balony svobody. Letákové kampaně Svobodné Evropy v letech 1951-1956. In: Živá historie 6/2016

Na Západ „vlakem svobody“. Netradiční útěk přes hranice komunistického Československa. In: Živá historie 10/2016, s. 44-45

Běž domů Ivane! 25 let od odchodu posledního sovětského vojáka. Blesk Extra, 2015

Balony ve zpravodajských operacích Studené války. In: Hobby historie 2/2015, s. 72-77

Sídlo centrály kontrarozvědky Státní bezpečnosti v Praze. In: Hobby historie 3/2015, s. 16-20

Rub a líc jedné legendy. Rudá armáda v Pražském povstání. II. světová speciál 2015, s. 76-79

 

Výstavy:

 

Výstava Československý bezpečnostní aparát 1948-1989 na konferenci Komunistický bezpečnostní aparát ve střední a východní Evropě, Varšava 16.-18. 6. 2005. (Koncepce, obsah části výstavních panelů, organizace, realizace.)

Výstava o práci Amnesty International v Československu před rokem 1989, prosinec 2006. (Obsah jednoho výstavního panelu.)

Na frontě studené války. Československo 1948-1956, Muzeum hlavního města Prahy, únor až květen 2009. Památník Vojna u Příbrami srpen – říjen 2009, Kulturní středisko USA Praha listopad 2009-únor 2010. (Kurátor výstavy, autor koncepce, textů, výběr a skenování fotografií, výběr trojrozměrných exponátů.)

NATO: svoboda i odpovědnost. 60 let existence a 10 let členství. Zahrada Senátu Parlamentu ČR, 12. březen 2009 až 2009. (Kurátor výstavy, autor části textů, výběr části fotografií.)

„Za svobodu! Be free“.  Národní muzeum – Nová budova, 16. 11. 2009-15. 7. 2010. Výstava pořádána NM, VHÚ a Senátem Parlamentu ČR. (Spoluautor koncepce, autor části textů, vyhledávání a výběr části fotografií výstavy.)

Cesta z okovů, Senát Parlamentu ČR. 16. 11. 2009-51. 1. 2010. Výstava pořádána VHÚ, Senátem PČR, Národním muzeem. (Kurátor výstavy, autor části textů.)

Výročí NATO, před Generálním štábem A ČR, vernisáž 14. 3. 2011. Spoluautor textové části, spoluzajištění obrazové části, zajištění výroby.

Stimmen der Freiheit. Radio Free Europe im Kalten Krieg.  České centrum Mnichov 30. 6. 2011- 15. 7. 2011, České centrum Budapešť 14. 7. – 24. 8. 2011, České centrum Kostnice 1. 8. – 15. 9. 2011, České centrum Bukurešť březen 2012.  Autor textové části, zajištění obrazové části.

Bratrské objetí? Varšavská smlouva 1955-1991. Zahrada Valdštejnského paláce od 27. 6. 2011. Spoluautor textové části, zajištění obrazové části, organizace výroby a instalace.

Výstava k projektu Mene Tekel 2012, výstava Karolinum, únor 2012. Spoluautor textové části.

Výstava Československá pomoc Alžírsku. Spoluautor textové části, spoluúčast na zajištění obrazové části, organizace.  Vojenské muzeum Alžír listopad 2012.

Výstava Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 1938-1945 (FF UK a VHÚ, spoluautor), Praha září 2014 a Užhorod říjen 2014.

Plakáty a kresby Miroslava Šaška. American Center Praha (RFE/RL, ABS a nakladatelství Baobab, spoluautor). Listopad 2014.

Spoluautor panelů stálé expozice ženijního vojska v Bechyni, červen 2017

Panelová výstava 100 let raket, výstava před generálním štábem,  5. 9. 2017 – spoluautor s Ivo Pejčochem koncepce a textů.

Panelová výstava „25 let armády ČR“, výstava před generálním štábem, vernisáž Praha 1. 2. 2018 – spoluautor koncepce a textů.

Panelová výstava „Ve službách republiky. 100 let vojenského zpravodajství.“, výstava před generálním štábem, vernisáž, vernisáž Praha 16. 11. 2018.

Panelová výstava 20 let České republiky v NATO, výstava před generálním štábem (spoluúčast), březen 2019.

Panelová výstava Destrukce důstojnického sboru, výstava před generálním štábem (spoluúčast), červen 2019.

Panelová výstava Cesta ke svobodě – Galerie Skleňák Praha 6 (spoluúčast), listopad 2019.

 

Pedagogická a přednášková činnost:

 

Vedoucí kurzu “Vyrovnání s minulostí”, katedra historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, zimní semestry 2006-2010.

Cyklus přednášek „Opozice, odboj, odpor“, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, letní semestr 2007-2008.

Volitelný předmět „Opozice, odpoj, odpor“, zimní semestr 2014-2015, volitelný předmět „Vyrovnání s minulostí“, letní semestr 2014-2015, Vysoká škola CEVRO Institut Praha.

Technická univerzita Liberec, zimní semestr 2017-2018, letní semestr 2019-2020, kurs Vybrané problémy moderních českých dějin

 

Aktivní účast na konferencích:

 

28.-29. 11. 2001, referát na konferenci Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955, Praha, organizátoři: Slezské zemské muzeum Opava a Kabinet historie Vězeňské služby ČR.

Září 2005, referát na konferenci “odpírači vojenské služby”, Praha, organizátor: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

20. 7. 2006, referát na mezinárodní konferenci věnované zpřístupnění archívu bývalé bulharské zpravodajské služby, Sofie, organizátoři: frakce „zelených“ Evropského parlamantu a nevládní organizace Bulharsko.

23. 3. 2007, referát na mezinárodní konferenci „Charta 77: Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci  1977-1989“. Praha, organizátoři: Národní muzeum, FF UK, USD AV ČR. Československé dokumentační středisko.

Mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce s tajnými službami ve střední a východní Evropě 1945-1989. Bratislava 14.-16. listopadu 2007. Organizátoři: ÚPN, IPN. Vystoupení s referátem „Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých poměrech“.

Mezinárodní vědecká konference „Secret weapon or victims of the Cold war? Central and Eastern European Political Emigrés“. Lublin, Polsko 13.-15. listopadu 2008. Organizátor IPN Polsko.  Předsedající panelu „Čs. exil“ a účastník panelu „Bitevní pole RFE“ s referátem a prezentací na téma „RFE a čs. komunistický režim“.

Mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II.“, Praha 19.-21. listopadu 2008. Vystoupení 20. listopadu 2008 s referátem „Společně proti RFE“ (spolupráce zpravodajských služeb východního   bloku proti RFE z československého pohledu).

Konference s mezinárodní účastí „Okupace, kolaborace, retribuce“, Praha. Organizátor VHÚ, 17.-18. března  2009, referát „Případ Matúše Černáka“ a vedení jednoho z panelů.

Mezinárodní konference „Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě“, Praha 15.-16. dubna 2009, organizátor ÚSTR. Referát na téma „Netradiční způsoby překonávání státní hranice kurýry ve službách odboje“.

Konference Listopad 1989 v Československu, Havlíčkův Brod, 10. října 2009. Příspěvek na téma „Státní bezpečnost v době pádu režimu“.

Konference předsedů Parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů“. Senát Parlamentu ČR, 17. listopadu 2009. Příspěvek na téma „Historické souvislosti Sametové revoluce“ (současně i mediální výstup – přímý přenos ČT 24)

Mezinárodní konference „Třetí odboj“, Praha 27. května 2010, ÚSTR a Metropolitní univerzita Praha. Referát na téma Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československým vojenským zpravodajstvím 1948-1952.

Konference „Od svobody k nesvobodě 1945-1956“. Praha 18.-19. 2010, VHÚ. Referát na téma „Zahraniční akce Čechů a Slováků“ a organizační příprava konference.

Stimmen der Freiheit oder westliche Provokazion? Mezinárodní konference Mnichov 28.-30. dubna 2011. Pořadatelé: České centrum v Mnichově, Colegium Carolinum a Ústav pro studium totalitních režimů. Referát na téma Reakce režimu na vysílání RFE.

Konference Svobodně! Pořadatelé: Český rozhlas a RFE/RL. Praha Senát 5. 5. 2011. Referát Letákové operace Svobodné Evropy pro Československo.

Seminář Ochrana státní hranice 1948-1955. Pořadatelé: Technické muzeum Brno a Archiv bezpečnostních složek, Brno 17.-19. 5. 2011. Referát na téma Kurýři západních zpravodajských služeb a jejich způsoby přechodu státní hranice.

Konference Secret of Ciphers. Pořadatelé: Prague College, VHÚ Praha a NBÚ, 30. 5.-22. 6. 2011 Praha. Referát na téma Způsoby spojení zahraničních agentů v Československu 1970-1990.

Konference Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku. Raabs an der Thaya, 8.-9. 3. 2012. Referát na téma Únosy československých občanů z Rakouska.

Workshop  ve spolupráci s Militärische Forschungsamt Potsdam, 4. 9. 2012. refrát na téma společná svičení NLA NDR a ČSLA ČSSR.

Seminář na téma kurýři na západní hranici, Muzeum Policie ČR, 1. 11. 2012, referát na téma Vojáci v zahraničních zpravodajských strukturách.

Seminář na  téma Československo-rakouská hranice v době tzv. studené války, 27. 11. 2012, Univerzita Liberec. Referát a téma únosy z území Rakouska.

Konference k výročí bitvy u Sokolova. Referát na téma Bohumír Lomský. Praha Na Valech, VHÚ, 6. 3. 2013.

Konference Rok 1953 v Československu. Referát na téma Letákové operace Svobodné Evropy v době studené války. ÚSTR a Archiv České Budějovice. 17. 4. 2013.

Konference – Hledání národní obrany, Inveting the National Defence 1990-2004. Referát na téma Transformace čs. armády po roce 1990. Tallin Estonsko, 25.-26. 4. 2013.

4. ročník leteckého historického semináře od balonu k transatlantickým letům. Referát Balonové operace Svobodné Evropy 1951-1956. NTM Praha, 11. 6. 2013.

XXIII. Seminář k česko-slovenským vztahům. Referát na téma zahraniční rozhlasová propaganda před listopadem 1989. TU Liberec a ÚSTR. 22. 8. 2013.

Konference o exilových aktivitách ze střední a východní Evropy po II. světové válce. Referát zahraniční rozhlasové vysílání jako prostředek komunikace exilu s domovem. ÚPN Bratislava, 19. a 20. 11. 2013.

Konference o aktivitách čs. zpravodajských služeb na území Rakouska. Referát na téma Návrat agenta StB Josefa Hodice z Rakouska 1981. ÚSTR a Rakouský institut pro studium následků války. Telč 10. 12. 2013.

Příslušník SNB Václav Šnajdr ve třetím odboji. Konference věnovaná třetímu odboji, Městský úřad Klatovy 5. 3. 2014

Vojáci ve třetím odboji. Referát na 14th Annual Conference of the Auro-Atlantic Conflict Studies Working Group, Bratislava 10. 4. 2014

Referát vojáci ve třetím odboji. Konference Společnost pro vědy a umění, Plzeň 1. 7. 2014

Moderace Konference Podkarpatská Rus v éře první republiky 16. 9. 2014

Referát na mezinárodní konferenci Free Europe Committee, Gdaňsk 5. 9. 2014

Případ pplk. Josef Hodic, konference Österreichischer Zeitgeschitetag, Klagenfurt 1. 10. 2014

Účast na panelové diskusi 25 let od pádu železné opony a zahájení výstavy Hlasy svobody. Centrum Bavaria Bohemia Schönsee 23. 10. 2014

Tradice čs. legií po únoru 1948. Konference 100. let československých legií. 2. mezinárodní konference ČSOL, Praha 29. 11. 2014

Stopy StB v Praze. Konference Česká společnost v 80. letech minulého století. Národní muzeum v Praze, 5. 12. 2014

15. výroční konference pracovní skupiny pro studium konfliktů, Atheny 26.-30. 4. 2015, referát na téma Education and militaristic propaganda in conditions of communist totalitarianism.

Konference Ivan Medek Národní Muzeum, Praha Vítkov 15. 9. 2015. Referát s názvem: Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.

Konference Reflexe undergroundu, ÚSTR a Knihovna Václava Havla, 22. 9. 2015, referát   s názvem „Volná“ mládež pohledem StB napříč 70. a 80. lety.

Konference Činnost StB na území Rakouska III., ÚSTR, ÚPN, LBI Bratislava, 30. 9. – 2. 10. 2015, referát s názvem Rakúske väzby   Rádia Sloboná Európa a moderace jednoho panelu.

Kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Praha ÚSTR, 26. 11. 2015, referát na téma Zahraniční zájem o politické vězně a moderace jednoho z panelů.

Konference 100. let československých legií – 2. mezinárodní konference ČSOL, Praha 29. 11. 2014, referát s názvem Legionář Zdeněk Fierlinger.

Seminář o vojenských zónách z doby studené války. Borne-Sulinowo, Polsko, 25-26. 5. 2016, referát na téma The withdrawal of Soviet troops from Czechoslovakia and its consequences.

Interdisciplinární kolokvium  o Jazzové sekci „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“. ÚSTR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 21. 9. 2016, referát: Proces s Jazzovou sekcí ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic.

Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů – Česko-slovenská komise historiků Liberec, 19. 10. 2016, referát: Čeští vojáci na Slovensku/Slovenští vojáci v českých zemích 1918-1992

Korean Security and the 65 Year Search for Peace. Anglo-American University Prague. Referát: The Czechoslovak participation on the NSSC work in Korea 1953-1992.

Great Crises of Communist Régimes in Central Europe in a Transnational Perspective. Konference Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, referát: The journal “Student” and RFE. Praha 12.-15. 6. 2018.

Sovětská vojska v Československu 1945, 1968-1991. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 19. 10. 2018, referát: Agenda vládního zmocněnce pro pobyt Sovětské armády v Československu 1968-1991; s Ivo Pejčochem: Dvacet let okupace a její oběti.

Organizace, moderace a aktivní účast, seminář ČSLA a NLA na konci osmdesátých let, DAP Praha 3. 9. 2019, spolu s Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Potsdam.

18- 6. 2019 UNOB Brno konference referát ČSLA v listopadu 1989.

AktuálněPřipravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

Připravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

23. 09. 2021
Příští rok uplyne 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda…
Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

20. 09. 2021
Když jsme před dvanácti lety s Národní knihovnou ČR tento rozsáhlý tištěný…
Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

20. 09. 2021
Ve středu 29. září 2021 se uskuteční v budově bývalé jízdárny kasáren Ruzyně…
Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

16. 09. 2021
Po těžkých bojích československých legionářů s bolševiky a jejich senzačním obsazení magistrály…
Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

15. 09. 2021
Dne 14. září 2021 byla slavnostně otevřena výstava s názvem Pro koho kvetou…