PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1965. V letech 2001-2006 absolvoval kombinované magisterské studium v oboru historie na filozofické fakultě Univerzity Karlově v Praze. Téhož roku vykonal rigorózní zkoušku a získal titul PhDr. V roce 2012 ukončil doktorandské studium na FF UK obhajobou disertační práce na téma Historie československé redakce Rádia Svobodná Evropa a její význam pro české dějiny.

V letech 1996-2007 pracoval jako dokumentarista a později vedoucí oddělení dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Poté byl převeden na Ministerstvo vnitra – Odbor Archiv bezpečnostních složek jako odborný pracovník a později vedoucí oddělení dokumentace. V roce 2008 pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů jako vedoucí oddělení dokumentace. Od října 2008 pracuje v historicko-dokumentačním odboru Vojenského historického ústavu v Praze.

V roce 2012 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR do veřejné funkce, za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona 262/2011 Sb., členy komise pak byl zvolen místopředsedou Etické komise.

Od roku 2013 je členem redakční rady časopisu Paměť a dějiny.

Externě vyučuje na Vysoké škole CEVRO v Praze.

Člen českého výboru Mezinárodní komise pro vojenskou historii.

Odborné zaměření: V minulosti zpracovával řadu témat českých poválečných dějin. Soustřeďuje se zejména na problematiku vztahů občanů a moci v letech 1948-1989, například činnosti bezpečnostních složek totalitního režimu a perzekuce občanů, dále problematice exilu, zde zejména zahraničnímu rozhlasovému vysílání pro Československo. V poslední době se věnuje zejména problematice druhého a třetího odboje a Československé lidové armádě v době normalizace a jejímu působení v rámci Varšavské smlouvy.

 

 

Kontakt:

+420 973 204 936

Tomekp.vhu@seznam.cz

 

Samostatné publikace:

 

• Československý uran 1945-1989, Sešity ÚDV č. 1, Praha 1999

• Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989, Sešity ÚDV č. 3, Praha 2000

• “Objekt ALFA”. Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa, Sešity ÚDV č. 14, Praha 2006

• Okres na Východě 1960-1989. Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Vyšehrad, Praha 2008.

• Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách. ÚSTR, Praha 2008

• Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Vyšehrad, Praha 2009.

• Na frontě studené války. Československo 1948-1956. Katalog výstavy k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje. ÚSTR, Praha 2009

• (spoluautor Ivo PEJČOCH) Agenti chodci na popravišti. Svět křídel Cheb 2010

• Ivo PEJČOCH, Jiří PLACHÝ, Oldřich TOMEK, Prokop TOMEK, Seznam příslušníků vojenských jednotek na Západě. VHÚ Praha 2011

• Estébáckou Prahou. Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti. Academia Praha 2013

• (spoluautor Ivo Pejčoch) Policisté na popravišti. Příslušníci SNB popravení v Československu z politických nebo kriminálůních důvodů v letech 1949-1962. Svět křídel Cheb 2013

• (spoluautor Ivo Pejčoch) a kol. ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. MO ČR Praha 2014

• Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. MO ČR Praha 2014

• Nejlepší propaganda je pravda. Pavel Pecháček v Československém rozhlase, v Hlasu Ameriky a ve Svobodné Evropě. Nakladatelství Lidové noviny Praha 2014.

• Balony svobody. Letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956. Svět křídel Cheb 2014

• Československá redakce Radio Free Europe. Historie a vliv na československé dějiny. Academia Praha 2015.

• (spoluautor Ivo Pejčoch) Černá kniha sovětské okupace. Svět křídel Cheb 2015.

• (spoluautor Ivo Pejčoch) Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. VHÚ Praha 2017

 

 

 

Studie ve sbornících, odborných časopisech a kolektivních monografiích:

 

• Kamil Pixa – historie jedné kariéry. In: Dějiny a současnost 5/2000

• Akce “Kassel”. In: Soudobé dějiny 4/2003

• Československý zpravodajský úřad 1949-1956. In: Historie a Vojenství 3/2004

• Svazek StB jako historický pramen. In: Soudobé dějiny 1/2005

• “Případ Dr. Doležel a spol.” – vazební podmínky osob “Případu Krčmaň”. In: Securitas Imperii 7, Praha, ÚDV 2001, str. 12-31

• Tajná operativní věznice Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951-1955. In: Securitas Imperii 7, Praha, ÚDV 2001, str. 286-313

• Agent LIGHT – tajný spolupracovník v britské rozvědné službě. In: Securitas Imperii 8, Praha, ÚDV 2001, str. 149-182

• Josef Frolík – muž na nepravém místě. In: Securitas Imperii 8, Praha, ÚDV 2001, str. 183-202

• Tajná operativní věznice StB v letech 1951-1955. In: Dušan Janák (ed): Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955 – Sbormík z mezinárodní konference konané ve dnech 28.-29. 11. 2001 v Praze, Opava, Slezské zemské muzeum 2001

• Akce MANUEL. In: Securitas Imperii 9, Praha, ÚDV 2002, str. 326-333

• Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. In: Securitas Imperii 9, Praha, ÚDV 2002, str. 334-367

• Vývoj československého vězeňství v letech 1948-1989. In: Lukáš Babka a Václav Veber (eds.): Za svobodu a demokracii III – Třetí (protikomunistický) odboj, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 2002

• Československý uran 1945-1989. In: Jana Kohnová (ed.): Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách, Sborník přednášek XVI. letní škola historie, Praha, Porta Linguarum 2004

• Ambiciózní, ale neúspěšný pokus. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli. In: Petr Blažek (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989, Praha, Ústav českých dějin FF UK Praha a Dokořán 2005, str. 223-245

• Amon Tomašoff – dobrodruh ve službách komunistů. In: Securitas Imperii 12, Praha, ÚDV 2005, str. 5-28

• Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. Letech. In: Securitas Imperii 12, Praha, ÚDV 2005, str. 245-278

• Život a doba ministra vnitra Rudolfa Baráka. In: Securitas Imperii 12, Praha, ÚDV 2005, s. 329-362

• Kariéra a pád Rudolfa Baráka. In.: Sborník Muzea Blansko 2006, Blansko, Muzeum Blansko 2007, s. 17-35

• Celostátní projekt “akce KAPELA”. In: Securitas Imperii 14, Praha 2007

• Československo-britské zpravodajské soupeření, in Securitas Imperii 14, Praha 2007

• Amnesty International a Československo. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu, Libri prohibiti 2007.

• Odpírači vojenské služby a Amnesty International. In: Blažek Petr (ed.) A nepozdvihne meč…Odpírání vojenské služby v Československo 1948-1989, Academia Praha 2007, str. 98-110

• Prevence, profylaxe a výchova v pojetí Státní bezpečnosti. In: Sborník archivu bezpečnostních složek 5/2007, Odbor Archiv bezpečnostních složek MV ČR 2007, str. 137-154

• Vyzvědači ve Valdicích. In: Valdická kartouza 1627-1857-2007. Fenomén věznice. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Jičíně ve dnech 23.-24. října 2007, část II., str. 65-70.

• „Špionáž“ v normalizačním Československu. In.: Paměť a dějiny 3/2008, ÚSTR 2008, str. 5-24

• Die Struktur der Staatssicherheit in der ČSSR. In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag 2008. str. 99-108

• Die Entwicklung des tschechoslowakischen Gefängniswesens in den Jahren 1948 bis 1989. In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag 2008, str. 117-130

• Störsender gegen ausländische Rundfunksendungen. In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Studien zu kommunistischer hesrrschaft und repression. Leipziger Universitätsverlag 2008. str. 201-214.

• Hrdina odboje Rudolf Krzák agentem CIA? IN: Paměť a dějiny 1/2008, ÚSTR 2008, str. 174-181

• Na vlnách Rádia Svobodná Evropa. Příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. In: Paměť a dějiny 3/2008, ÚSTR 2008, str. 107-117

• Případ Milana Vlka a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu, Libri prohibiti 2/2008.

• Kdo zabil Matúše Černáka? In: Pamäť národa 1/2009, str. 42-47

• The Highs and Lows of Czech and Slovak Émigré Activism. In: Ieva Zake (ed.) Anti-communist minorities in the U.S. Polical activism of ethnic refugees, Palgrave MacMillan, New York 2009, str. 109-126

• Mise rakouského právníka. Henry Goldmann v Československu. In: Karner – Stehlík (eds.) Česko – Rakousko. Rozděleni, odloučeni, spojeni. Sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, Schallaburg a Jihlava 2009 (i v německé verzi)

• Osudy amerických vojáků v Československu po únoru 1948. In: Historie a vojenství 3/2009, str. 72-87

• Tragický případ Miroslav Dolejšího a Eugena Vrby. In: Soudobé dějiny, ročník XVI., číslo II.-III./2009

• Státní bezpečnost v listopadu 1989. In: Listopad 1989 v Československu, sborník příspěvků z konferenc e uspořádané Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, 10. října 2009. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2010, str. 27-42.

• Historický kontext sametové revoluce. In: Sborník z konference předsedů Parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů“, Senát Parlamentu ČR, Praha 2010

• Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československými bezpečnostními složkami v letech 1948-1952. In: Historie a vojenství 3/2010, str. 23-43

• VONS a problém takzvaných vyzvědačů. In: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu, Libri prohibiti 3/2010.

• Poválečná perzekuce bývalých československých příslušníků RAF. In: Dějiny a současnost, zvláštní číslo 2010

• Mýty a pravda o atentátu na majora Augustina Schramma. In: HaV 1/2011, str. 54-68.

• Ochrana státní hranice a Pohraniční stráž. In: Historie a vojenství 3/2011, str. 26-39

• Rádio Svobodná Evropa a jeho československá redakce. In: Marek Junek a kol: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Radioservis Praha 2011, str. 16-59.

• Balony svobody nad Československem. In: Marek Junek a kol: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Radioservis Praha 2011, str. 154-175.

• Reakce komunistické moci v Československu na vysílání RFE. In: Marek Junek a kol: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Radioservis Praha 2011, str. 176-205.

• Šikana, skrytý problém Československé lidové armády po roce 1969. In: Historie a vojenství 2/2012.

• Raketové nosiče jaderných zbraní na území Československa. In: Historie a vojenství 3/2012.

• Poúnorová zahraniční akce Čechů a Slováků. In: Ivo PEJČOCH, Prokop TOMEK, Od svobody k nesvobodě. Kolektivní monografie. VHÚ Praha 2011.

• Kurier des Westens. Die Geschichte eines Rapšacher Sohnes. In: Schauplatz Eiserner Vorhang. Beitragsband und Katalog zur Austellung. Weitra 2012.

• Možnosti odpírání, vyhýbání se vojenské službě a vojenská práce v letech 1969-1992. In: HaV 2/2013, s. 4-19

• Propaganda a Rádio Svobodná Evropa v padesátých letech. In: PAŽOUT Jaroslav (ed): Informační boj o Československo/v Československu (1945-1989). ÚSTR a TÚ v Liberci, Praha 2014.

• Přes redislokaci Československé armády k jejímu rozdělení. In: Dvě století nacionasmu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi. S. 388-405. 978-80-87782-35-4 Masaryků ústav a Archiv AV ČR v.v.i. a Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha 2014

• „This is the Voice of America“. Československá redakce státní rozhlasové stanice Spojených států amerických Hlas Ameriky. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 3-17.

• Byl jsem takový „zápaďák“. S redaktorem Rádia Svobodná Evropa Petrem Brodem o zákulisí vysílání, životě v exilu a návratu domů. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 69-78.

• Msgre. ThDr. Alexander Heidler – „otec Křišťan“ z Rádia Svobodná Evropa. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 99-107.

• Tvorba Miroslava Šaška na letácích Svobodné Evropy. In: Paměť a dějiny 1/2014 s. 124-129.

• Akce „Pecka“. Sledování ředitele čs. redakce Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka v červenci 1986 v Praze. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 117-121.

• Vzpomínka na Milana Schulze. In: Paměť a dějiny 1/2014, s. 130.

• „Vykliďte si to tady, já potom půdu zamknu“. Likvidace opěrných bodů Správy sledování v letech 1989-1990. In Paměť a dějiny 3/2014 s. 82-91.

• Sto let od narození generálmajora v. v. Rudolfa Krzáka. In: Historie a vojenství 4/2014 s. 72-81.

• Příslušník a agent StB Josef Damian. Pokus o portrét. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek 12/2014.

• Czechoslovakia and its Armed Forces in Times of Change. In: Inventing the National Defence: Eastern Europe Between the Fall of the Berlin Wall and Accesion to NATO. Estonian Yarbook of Military History 4 (10)/2014, Tallin. s. 38-61.

• Doslov, in: MICHÁLKA Jaroslav: Roky v pekle. Vzpomínky politického vězně z 50. let. Volvox Globator a ÚSTR Praha 2015, s. 165-186.

• StB a Sláva Volný. In: DENČEVOVÁ Ivana, STEHLÍK Michal a kol.: Rozděleni železnou oponou, Radioservis Praha 2015,

• The Response to RFE Broadcasting in Czechoslovakia: An Attempt at Evaluation. In: BISCHOF Anna, JÜRGENS Zuzana (eds): Voices of Freedom – Western Interference? 60 years of Radio Free Europe. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2015, s. 219-234.

• Balony svobody nad Československem. In: Michal Plavec (ed): Od balonu k transatlantickým letům. NTM 2014, s. 165-182.

• Tradice legií po únoru 1948. In: 100 let čs. legií. Sborník příspěvků z 2. Mezinárodní konference ČSOL, Praha 2014, s. 207-216.

• Sraz závadové mládeže aneb jak se žilo volné mládeži na Ostravsku. In: Paměť a dějiny 1/2015, s. 107–110.

• (S Ivo Pejčochem): Rudolf Gazda – životní souboj s totalitou. In: Paměť a dějiny 2/2015, s. 98-106.

• Rodiny rozdělené železnou oponou a helsinský proces. In: Paměť a dějiny 3/2015, s. 15-26.

• Svět zjevovaný na matnici. S fotografkou Evou Fukovou o padesátých letech v Praze a šedesátých letech v New Yorku. In: Paměť a dějiny 3/2015, s. 51-55.

• Vězení pro kurýry. Nová zjištění o tajné operativní věznici Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze. In: Paměť a dějiny 3/2015, s. 115-120.

• Akce ZÁSAH. Československá lidová armáda v listopadu 1989. In: Historie a vojenství 4/2015, s. 77-91.

• Czechoslovakia: The Czech Path between Totalitarianism and Democracy. In: DE GRAAFF Bob, NYCE M. James, LOCKE Chelsea (eds): Handbook of European Intelligence Cultures. Rowman & Littlefield Lanham , Boulder, New York, Toronto, Plymouth UK 2016. s. 81-94.

• Results of militaristic propaganda and education in conditions of communist totalitarianism. In: PASCHALIDOU S. Efpraxia, ORTNER Christian M. (eds): The Warriorʼs Ethos, the National Psyche and Soldiery. Hellenic Army General Staff, Athens 2015, s. 79-83

• Jiný pohled. Zpráva přidělenců obrany velvyslanectví Spojeného království v Praze za rok 1981. In: Historie a vojenství 2/2016, s. 60-72.

• Destalinizace v letácích Svobodné Evropy. In: Paměť a dějiny 1/2016, s. 54-59.

• Ve službách CIO. Dvojí život Josefa Potočka: In: Paměť a dějiny 1/2016, s. 68-72.

• Ladislav Nižňanský. Válečné zločiny a studená válka. In: Paměť a dějiny 2/2016, s. 68-78.

• Dům, v němž bydlel i Guevara. Historie konspiračního bytu „Venkov“. In: Paměť a dějiny 3/2016, s. 30-40.

• Legionář Zdeněk Fierlinger. In: Vstříc naději! 1915-2015. Sborník příspěvků z III. Mezinárodní konference ČSOL. Praha 2015, s. 227-238.

• Státní bezpečnost a Střední skupina sovětských vojsk v ČSSR.. In: Historie a vojenství 1/2017, s. 24-37.

• Snahy Západu o získání tajemství MiGu-15 a československé souvislosti. In: Paměť a dějiny 2/2017, s. 36-44.

• Akce Krkonoše: československé vojenské souvislosti polské krize. In: Paměť a dějiny 3/2017, s. 4-19.

• Vytváření branného národa v Československu. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva v letech 1971-1989. In: Securitas Imperii 30 (1/2017), s. 202-223.

 

 

 

Edice dokumentů:

 

• Dvě zahraniční svědectví o československé komunistické justici 70. let 20. Století. In.: Securitas Imperii č. 13, Praha, ÚDV 2006, s. 150-157

• Divoký cocktail soudruha Kodrleho. In: Paměť a dějiny 2/2008, ÚSTR 2008, str. 76-79

• Činnost kontrarozvědky StB proti Amnesty International v dochovaných dokumentech. In: Securitas Imperii 28 (01/2016), s. 276-318.

 

 

 

Články:

 

• Těžbu českého uranu řídilo moskevské politbyro, Lidové noviny 9. 10. 1999

• A vyřiďte pozdrav od Manuela, Lidové noviny 4. 11. 2000

• Rozvědka ministerstva vnitra, in Securitas Imperii č. 13, Praha 2006

• Vysílání Rádia Svobodná Evropa z Prahy v listopadu 1989. In: MF Dnes, 13. listopadu 2008.

• Guevarova česká skrýš. In: Lidové noviny. Orientace, 24. 4. 2010, str. 24

• Minulost vnímáme s velkou mírou hysterie. E 15, 12. 3. 2010, str. 15-17

• (spoluautor Jiří ŠŤASTNÝ), Proč je kostra pořád ve skříni. In. MF Dnes 23. 2. 2010, str. A11

• Proč by měl být třetí odboj chimérou? In. Lidové noviny, Orientace 2010, str. 27

• Třicáté výročí pumového útoku proti Svobodné Evropě a jeho české souvislosti. In Lidové noviny, Orientace 19. 2. 2011.

• Operačně taktické rakety R-11 a R-17 v kódu NATO SS-1 „Scud“. In: Hobby historie 35, s. 54-61.

• Taktické rakety Luna a Točka v ČSLA. In: Hobby historie 36, s. 38-45.

• Balony svobody. Letákové kampaně Svobodné Evropy v letech 1951-1956. In: Živá historie 6/2016

• Na Západ „vlakem svobody“. Netradiční útěk přes hranice komunistického Československa. In: Živá historie 10/2016, s. 44-45.

• Běž domů Ivane! 25 let od odchodu posledního sovětského vojáka. Blesk Extra, 2015.

• Balony ve zpravodajských operacích Studené války. In: Hobby historie 2/2015, s. 72-77.

• Sídlo centrály kontrarozvědky Státní bezpečnosti v Praze. In: Hobby historie 3/2015, s. 16-20.

• Rub a líc jedné legendy. Rudá armáda v Pražském povstání. II. světová speciál 2015, s. 76-79

 

 

 

Výstavy:

 

• Výstava Československý bezpečnostní aparát 1948-1989 na konferenci Komunistický bezpečnostní aparát ve střední a východní Evropě, Varšava 16.-18. 6. 2005. (Koncepce, obsah části výstavních panelů, organizace, realizace.)

• Výstava o práci Amnesty International v Československu před rokem 1989, prosinec 2006. (Obsah jednoho výstavního panelu.)

• Na frontě studené války. Československo 1948-1956, Muzeum hlavního města Prahy, únor až květen 2009. Památník Vojna u Příbrami srpen – říjen 2009, Kulturní středisko USA Praha listopad 2009-únor 2010. (Kurátor výstavy, autor koncepce, textů, výběr a skenování fotografií, výběr trojrozměrných exponátů.)

• NATO: svoboda i odpovědnost. 60 let existence a 10 let členství. Zahrada Senátu Parlamentu ČR, 12. březen 2009 až 2009. (Kurátor výstavy, autor části textů, výběr části fotografií.)

• „Za svobodu! Be free“. Národní muzeum – Nová budova, 16. 11. 2009-15. 7. 2010. Výstava pořádána NM, VHÚ a Senátem Parlamentu ČR. (Spoluautor koncepce, autor části textů, vyhledávání a výběr části fotografií výstavy.)

• Cesta z okovů, Senát Parlamentu ČR. 16. 11. 2009-51. 1. 2010. Výstava pořádána VHÚ, Senátem PČR, Národním muzeem. (Kurátor výstavy, autor části textů.)

• Výročí NATO, před Generálním štábem A ČR, vernisáž 14. 3. 2011. Spoluautor textové části, spoluzajištění obrazové části, zajištění výroby.

• Stimmen der Freiheit. Radio Free Europe im Kalten Krieg. České centrum Mnichov 30. 6. 2011- 15. 7. 2011, České centrum Budapešť 14. 7. – 24. 8. 2011, České centrum Kostnice 1. 8. – 15. 9. 2011, České centrum Bukurešť březen 2012. Autor textové části, zajištění obrazové části.

• Bratrské objetí? Varšavská smlouva 1955-1991. Zahrada Valdštejnského paláce od 27. 6. 2011. Spoluautor textové části, zajištění obrazové části, organizace výroby a instalace.

• Výstava k projektu Mene Tekel 2012, výstava Karolinum, únor 2012. Spoluautor textové části.

• Výstava Československá pomoc Alžírsku. Spoluautor textové části, spoluúčast na zajištění obrazové části, organizace. Vojenské muzeum Alžír listopad 2012.

• Výstava Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 1938-1945 (FF UK a VHÚ, spoluautor), Praha září 2014 a Užhorod říjen 2014.

• Plakáty a kresby Miroslava Šaška. American Center Praha (RFE/RL, ABS a nakladatelství Baobab, spoluautor). Listopad 2014.

 

 

Pedagogická a přednášková činnost:

 

• Vedoucí kurzu “Vyrovnání s minulostí”, katedra historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, zimní semestry 2006-2010.

• Cyklus přednášek „Opozice, odboj, odpor“, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, letní semestr 2007-2008.

• Volitelný předmět „Opozice, odpoj, odpor“, zimní semestr 2014-2015, volitelný předmět „Vyrovnání s minulostí“, letní semestr 2014-2015, Vysoká škola CEVRO Institut Praha.

 

Aktivní účast na konferencích:

 

• 28.-29. 11. 2001, referát na konferenci Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955, Praha, organizátoři: Slezské zemské muzeum Opava a Kabinet historie Vězeňské služby ČR.

• Září 2005, referát na konferenci “odpírači vojenské služby”, Praha, organizátor: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

• 20. 7. 2006, referát na mezinárodní konferenci věnované zpřístupnění archívu bývalé bulharské zpravodajské služby, Sofie, organizátoři: frakce „zelených“ Evropského parlamantu a nevládní organizace Bulharsko.

• 23. 3. 2007, referát na mezinárodní konferenci „Charta 77: Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989“. Praha, organizátoři: Národní muzeum, FF UK, USD AV ČR. Československé dokumentační středisko.

• Mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce s tajnými službami ve střední a východní Evropě 1945-1989. Bratislava 14.-16. listopadu 2007. Organizátoři: ÚPN, IPN. Vystoupení s referátem „Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých poměrech“.

• Mezinárodní vědecká konference „Secret weapon or victims of the Cold war? Central and Eastern European Political Emigrés“. Lublin, Polsko 13.-15. listopadu 2008. Organizátor IPN Polsko. Předsedající panelu „Čs. exil“ a účastník panelu „Bitevní pole RFE“ s referátem a prezentací na téma „RFE a čs. komunistický režim“.

• Mezinárodní konference „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II.“, Praha 19.-21. listopadu 2008. Vystoupení 20. listopadu 2008 s referátem „Společně proti RFE“ (spolupráce zpravodajských služeb východního bloku proti RFE z československého pohledu).

• Konference s mezinárodní účastí „Okupace, kolaborace, retribuce“, Praha. Organizátor VHÚ, 17.-18. března 2009, referát „Případ Matúše Černáka“ a vedení jednoho z panelů.

• Mezinárodní konference „Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě“, Praha 15.-16. dubna 2009, organizátor ÚSTR. Referát na téma „Netradiční způsoby překonávání státní hranice kurýry ve službách odboje“.

• Konference Listopad 1989 v Československu, Havlíčkův Brod, 10. října 2009. Příspěvek na téma „Státní bezpečnost v době pádu režimu“.

• Konference předsedů Parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů“. Senát Parlamentu ČR, 17. listopadu 2009. Příspěvek na téma „Historické souvislosti Sametové revoluce“ (současně i mediální výstup – přímý přenos ČT 24)

• Mezinárodní konference „Třetí odboj“, Praha 27. května 2010, ÚSTR a Metropolitní univerzita Praha. Referát na téma Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československým vojenským zpravodajstvím 1948-1952.

• Konference „Od svobody k nesvobodě 1945-1956“. Praha 18.-19. 2010, VHÚ. Referát na téma „Zahraniční akce Čechů a Slováků“ a organizační příprava konference.

• Stimmen der Freiheit oder westliche Provokazion? Mezinárodní konference Mnichov 28.-30. dubna 2011. Pořadatelé: České centrum v Mnichově, Colegium Carolinum a Ústav pro studium totalitních režimů. Referát na téma Reakce režimu na vysílání RFE.

• Konference Svobodně! Pořadatelé: Český rozhlas a RFE/RL. Praha Senát 5. 5. 2011. Referát Letákové operace Svobodné Evropy pro Československo.

• Seminář Ochrana státní hranice 1948-1955. Pořadatelé: Technické muzeum Brno a Archiv bezpečnostních složek, Brno 17.-19. 5. 2011. Referát na téma Kurýři západních zpravodajských služeb a jejich způsoby přechodu státní hranice.

• Konference Secret of Ciphers. Pořadatelé: Prague College, VHÚ Praha a NBÚ, 30. 5.-22. 6. 2011 Praha. Referát na téma Způsoby spojení zahraničních agentů v Československu 1970-1990.

• Konference Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku. Raabs an der Thaya, 8.-9. 3. 2012. Referát na téma Únosy československých občanů z Rakouska.

• Workshop ve spolupráci s Militärische Forschungsamt Potsdam, 4. 9. 2012. refrát na téma společná svičení NLA NDR a ČSLA ČSSR.

• Seminář na téma kurýři na západní hranici, Muzeum Policie ČR, 1. 11. 2012, referát na téma Vojáci v zahraničních zpravodajských strukturách.

• Seminář na téma Československo-rakouská hranice v době tzv. studené války, 27. 11. 2012, Univerzita Liberec. Referát a téma únosy z území Rakouska.

• Konference k výročí bitvy u Sokolova. Referát na téma Bohumír Lomský. Praha Na Valech, VHÚ, 6. 3. 2013.

• Konference Rok 1953 v Československu. Referát na téma Letákové operace Svobodné Evropy v době studené války. ÚSTR a Archiv České Budějovice. 17. 4. 2013.

• Konference – Hledání národní obrany, Inveting the National Defence 1990-2004. Referát na téma Transformace čs. armády po roce 1990. Tallin Estonsko, 25.-26. 4. 2013.

• 4. ročník leteckého historického semináře od balonu k transatlantickým letům. Referát Balonové operace Svobodné Evropy 1951-1956. NTM Praha, 11. 6. 2013.

• XXIII. Seminář k česko-slovenským vztahům. Referát na téma zahraniční rozhlasová propaganda před listopadem 1989. TU Liberec a ÚSTR. 22. 8. 2013.

• Konference o exilových aktivitách ze střední a východní Evropy po II. světové válce. Referát zahraniční rozhlasové vysílání jako prostředek komunikace exilu s domovem. ÚPN Bratislava, 19. a 20. 11. 2013.

• Konference o aktivitách čs. zpravodajských služeb na území Rakouska. Referát na téma Návrat agenta StB Josefa Hodice z Rakouska 1981. ÚSTR a Rakouský institut pro studium následků války. Telč 10. 12. 2013.

• Příslušník SNB Václav Šnajdr ve třetím odboji. Konference věnovaná třetímu odboji, Městský úřad Klatovy 5. 3. 2014

• Vojáci ve třetím odboji. Referát na 14th Annual Conference of the Auro-Atlantic Conflict Studies Working Group, Bratislava 10. 4. 2014

• Referát vojáci ve třetím odboji. Konference Společnost pro vědy a umění, Plzeň 1. 7. 2014

• Moderace Konference Podkarpatská Rus v éře první republiky 16. 9. 2014

• Referát na mezinárodní konferenci Free Europe Committee, Gdaňsk 5. 9. 2014

• Případ pplk. Josef Hodic, konference Österreichischer Zeitgeschitetag, Klagenfurt 1. 10. 2014

• Účast na panelové diskusi 25 let od pádu železné opony a zahájení výstavy Hlasy svobody. Centrum Bavaria Bohemia Schönsee 23. 10. 2014

• Tradice čs. legií po únoru 1948. Konference 100. let československých legií. 2. mezinárodní konference ČSOL, Praha 29. 11. 2014

• Stopy StB v Praze. Konference Česká společnost v 80. letech minulého století. Národní muzeum v Praze, 5. 12. 2014

• 15. výroční konference pracovní skupiny pro studium konfliktů, Atheny 26.-30. 4. 2015, referát na téma Education and militaristic propaganda in conditions of communist totalitarianism.

• Konference Ivan Medek Národní Muzeum, Praha Vítkov 15. 9. 2015. Referát s názvem: Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.

• Konference Reflexe undergroundu, ÚSTR a Knihovna Václava Havla, 22. 9. 2015, referát s názvem „Volná“ mládež pohledem StB napříč 70. a 80. lety.

• Konference Činnost StB na území Rakouska III., ÚSTR, ÚPN, LBI Bratislava, 30. 9. – 2. 10. 2015, referát s názvem Rakúske väzby Rádia Sloboná Európa a moderace jednoho panelu.

• Kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Praha ÚSTR, 26. 11. 2015, referát na téma Zahraniční zájem o politické vězně a moderace jednoho z panelů.

• Konference 100. let československých legií – 2. mezinárodní konference ČSOL, Praha 29. 11. 2014, referát s názvem Legionář Zdeněk Fierlinger.

• Seminář o vojenských zónách z doby studené války. Borne-Sulinowo, Polsko, 25-26. 5. 2016, referát na téma The withdrawal of Soviet troops from Czechoslovakia and its consequences.

• Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“. ÚSTR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 21. 9. 2016, referát: Proces s Jazzovou sekcí ve vysílání zahraničních rozhlasových stanic.

• Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů – Česko-slovenská komise historiků Liberec, 19. 10. 2016, referát: Čeští vojáci na Slovensku/Slovenští vojáci v českých zemích 1918-1992

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha