Základní informace o čtvrtletníku Historie a vojenství

Časopis Historie a vojenství je jediným českým specializovaným vědeckým a recenzovaným periodikem v oblasti vojenské historie. Vychází čtyřikrát do roka, ve formátu A4 s barevnými a černobílými reprodukcemi. Časopis vydává Vojenský historický ústav Praha, který je vědeckovýzkumným, muzejním a knihovním zařízením Armády České republiky.

 

Posláním časopisu je vědecké zpracování vojenské historie, především české a československé, s důrazem na 20. století, a to na základě původního archivního výzkumu.

Publikovány jsou studie a materiály především k dějinám českého a československého vojenství, edice archivních dokumentů, statě o sbírkových předmětech, informace z muzeí a o výstavách v tuzemsku i zahraničí, konferencích či recenze a anotace nových knih a nekrology významných osobností českého a československého vojenství. U všech studií a článků, materiálů i edic dokumentů jsou publikována anglická resumé. Veškeré studie, články, materiály a edice musejí před případným publikováním projít recenzním řízením.

 

Výtisky časopisu lze zakoupit v běžné síti prodejen denního tisku, případně přímo v sídle Vojenského historického ústavu Praha – Armádním muzeu Žižkov, Praha 3, U Památníku 2.

Informace o předplatném najdete zde.

Kontakt: Mgr. David Pazdera – šéfredaktor. Telefon: +420 973 204 941

 

K dispozici je rovněž Archiv časopisu Historie a vojenství, a to v podobě jednotlivých ročníků a čísel s možností prohlížení, včetně fulltextového vyhledávání. Archiv je digitalizován a umístěn v prostředí Digitální studovny Ministerstva obrany ČR. 

 

 

Časopis Historie a vojenství vychází od roku 1952, ale teprve po listopadu 1989 mohl začít zcela naplňovat programové vize vyslovené již po konci druhé světové války. Tehdy bylo postulováno, že „bude shromažďovat vědecké práce se zvláštním zřetelem na dobu nejnovější a historii obou našich odbojů po stránce vojenské a vojensko-politické s důrazem na dokumentárnost uveřejňovaných prací a pramenů. Studie budou doprovázeny mapami, náčrty, fotografiemi, reprodukcemi grafickými a statickými tabulkami“. Byl rovněž vysloven požadavek „naprosté historické věrnosti a vědecké nestrannosti, založené na přesném vážení a ocenění historických faktů a jevů, z nichž žádný nesmí být záměrně opomíjen anebo jakýmikoliv ohledy stranickými nebo osobními podložen“.

Zároveň tehdy padlo rozhodnutí, že periodikum bude platformou všech oddělení Vojenského historického ústavu, „a proto bude přinášet také reprodukce děl grafických, sochařských, fotografie apod., pokud slouží k ozřejmění našich bojů za svobodu, k uměleckému nebo dokumentárnímu zpodobnění našeho vojáka a vojska“. I proto se v současnosti časopis zaměřuje nejen na historii vojenství, ale i na muzejnictví a archivnictví.

 

Bibliografie časopisu z let 1990-2010

Dvacetiletá bibliografie časopisu Historie a vojenství je tematicky členěná do kategorií, je možné se orientovat i podle obsahu článku. Z formálního hlediska je každá tematická kategorie členěna na hlavní články, za něž jsou považovány studie, materiály, dokumenty, biografie a vzpomínky, a na články s vedlejším badatelským významem, mezi něž počítáme recenze, informace, nekrology, zprávy, anotace a bibliografie.

Bibliografie je k dispozici ve formátu PDF, který je plně fulltextově prohledávatelný (klávesová zkratka Ctrl+F). Pro větší přehlednost v závěru přikládáme rejstřík autorů článků. Celou bibliografii otevřete kliknutím na tento odkaz: PDF Bibliografie Historie a vojenstvi 1990-2015