Pokyny pro autory příspěvků do časopisu Historie a vojenství

Příspěvky do Historie a vojenství by měly být v českém jazyce. Přípustné jsou i světové jazyky (jako např. angličtina, francouzština, němčina či španělština) a slovenština. Délka publikovaných příspěvků se pohybuje okolo 40 normostran včetně všech částí, jako je text, tabulky a poznámkový aparát (tj. cca 72 000 znaků včetně mezer). Rukopisy je nutné zasílat elektronicky ve formátu MS Word, ilustrace (fotografie) nejlépe ve formátu JPEG na e-mailovou adresu vhuhav@seznam.cz. Historie a vojenství publikuje pouze původní materiály založené na archivním výzkumu. Přednost mají příspěvky zaměřené na dějiny českého a československého vojenství s důrazem na 19. a 20. století.

 

Rukopis odevzdávejte v úpravě dle následujících instrukcí:

  • písmo Times New Roman, velikost 12 bodů
  • název článku – Times New Roman 12, tučně
  • jméno autora (autorů) uvádějte hned pod názvem článku (bez akademických titulů)
  • řádkování jeden a půl
  • neupravujte pravý okraj, nepoužívejte formátování textu
  • používejte poznámky pod čarou průběžně číslované

 

POZNÁMKOVÝ APARÁT

Každý příspěvek musí obsahovat poznámkový aparát.

Vzory:

Citační úzus:
Nejprve se uvádí křestní jméno autora, poté velkými písmeny příjmení, které je od titulu odděleno čárkou. Je-li více autorů, uvádějí se odděleni dlouhou pomlčkou v takovém pořadí, jak je uvedeno na obálce. Kromě titulu se uvádí i podtitul. Titul i podtitul jsou psány kurzívou a zakončeny tečkou. Poté následuje název nakladatelství, místo a rok vydání, odkaz na stránku je oddělen čárkou.
Pozn.: Je-li uvedeno více křestních jmen (např. u ruských autorů je uvedeno i jméno po otci), rozepisuje se jen první z nich.
Je-li v poznámce více titulů, jsou odděleny středníkem.

Příklady:
Jun NAKATA, Der Grenz- und Landesschutz in der Weimarer Republik. Die geheime Ausrüstung und die deutsche Gesellschaft. Rombach Verlag, Freiburg im Breisgau 2002, s. 12–17.
Jan HÁJEK – Vlastislav LACINA, Od úvěrních družstev k bankovním koncernům. Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 109.
Winston L. S. CHURCHILL, Druhá světové válka. Díl III. Velká aliance. Nová doba, Praha 1993.

U editorů sborníků se uvádí latinská zkratka (Ed.), u německých publikací zkratka (Hg.). Jméno a příjmení autorů se píší ve výše uvedené podobě.

Příklad:
Zborov 1917–1997. (Ed.) Jan GALANDAUER – Petr HOFMAN – Ivan ŠEDIVÝ. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 1997.

Při citaci článků se u běžně známých titulů používají zkratky a uvádí se rok vydání. U méně známých periodik je nutno název rozepsat, a jsou-li zároveň občasníky, uvádí se i číslo svazku.

Příklady:
Jiří FRIEDL, Vztahy mezi československou a polskou armádou v Británii: listopad 1940–červen 1941. HaV 2004, č. 2, s. 61–76.
Emil JENERÁL, Trocha zpráv z napoleonské okupace Znojemska roku 1809. Jižní Morava 29, 1993 (sv. 32), s. 243–255.

 

ZKRÁCENÉ CITACE

Jméno autora je uvedeno iniciálou prvního (případně dalšího) křestního jména, příjmení se píše opět velkými písmeny a je odděleno od názvu publikace či článku čárkou. Název knihy, studie apod. se zkracuje zpravidla k prvnímu podstatnému jménu, ale je nutno se řídit kritériem srozumitelnosti, při více titulech s obdobným názvem je nutno jejich název uvést tak, aby je nebylo možné zaměnit. Ve zkrácené citaci následuje po názvu čárka.

Upozornění: Nepoužívat c. d., popř. o. c. Za zkráceným titulem nenásledují tři tečky!

Příklady:
J. NAKATA, Der Grenz- und Landesschutz, s. 15.
J. HÁJEK – V. LACINA, Od úvěrních družstev, s. 37–39.
E. JENERÁL, Trocha zpráv, s. 243.

Poděkování
Případné poděkování umístěte za závěrečnou část článku (užijte kurzívu).

Tabulky
Tabulky jsou číslovány průběžně arabskými čísly (Tab. č. 1 atd.).

Ilustrace (fotografie)
Pokud máte k článku obrazové přílohy (fotografie, kresby, faksimile dokumentů, mapy apod.) posílejte je samostatně nejlépe ve formátu JPEG (v rozlišení nejméně 300 dpi). Každou ilustraci označte jednoduchým kódem (např. HIST.01 až HIST.XY). Kód nesmí mít více než 8 znaků. V rukopisu pak příslušným kódem vyznačte místo, kam ilustraci zařadit. Fotografie musí splňovat standardní kvalitativní požadavky pro tisk. Popisky k ilustracím uvádějte vždy jako součást článku v jeho samém závěru. Nikdy ne v samostatném souboru! U všech fotografií uvádějte jejich zdroj (např. VÚA–VHA, NA, IWM atd., atp.)

Résumé
Na závěr rukopisu je nezbytně nutné dodat résumé (v češtině!, ale pokud resumé obsahuje názvy zahraničních institucí či některé specifické odborné výrazy, uveďte je – pokud možno – v angličtině). Resumé bude přeloženo do angličtiny. Délka resumé by neměla překročit 4 normostrany (7200 znaků).

 

INFORMACE O AUTOROVI

Na konci každého článku je uvedena krátká informace o autorovi včetně jeho podobenky.

Vzor:
Mgr. Josef Novák, PhD. (1979)

vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity v XY. Nyní působí jako odborný asistent na Katedře sociálních věd a práva na Vysoké škole TAMATAM. Zabývá se dějinami vojenství, historiografií a obecnými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na anglo-americký prostor.

Kontakt na autora
Na konci rukopisu uveďte kontaktní údaje na autora, popř. autory. Adresa instituce, e-mailová adresa, popř. telefon.