Publikační etika

Publikační etika / Publication Ethics

 

Povinnosti autorů

K publikaci v časopise Historie a vojenství mohou být nabídnuty pouze původní příspěvky, které nebyly uveřejněny či právě neprocházejí recenzním řízením v jiném časopise. Autoři se musí při přípravě rukopisu řídit normami uvedenými v Pokynech pro autory. Pokud autor obdrží rozhodnutí příspěvek přepracovat, je povinen se řídit pokyny a návrhy recenzentů a práci řádně upravit. V případě nesouhlasu s posudkem má právo se odvolat k šéfredaktorovi nebo svůj příspěvek stáhnout. Odevzdáním příspěvku autoři potvrzují, že všechny uvedené informace a zdroje jsou pravdivé a autentické, že jsou jedinými autory práce a že práce není plagiát.

 

Povinnosti šéfredaktora

Šéfredaktor zodpovídá za obsah časopisu a kvalitu uveřejněných statí. Má být objektivní a vyhýbat se možnému konfliktu zájmu. Respektuje hlavní kritéria výběru statí k publikaci, jimiž jsou relevance stati vzhledem k odbornému zaměření časopisu a kvalita. Zajišťuje plnou anonymitu recenzního procesu. V součinnosti s redakční radou vyřizuje odvolání autorů proti rozhodnutí recenzentů a jiné stížnosti. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí stati k publikaci je plnou zodpovědností šéfredaktora.

 

Povinnosti recenzentů

Recenzent musí být při hodnocení práce objektivní a nesmí zneužívat informace v práci obsažené pro svůj vlastní prospěch. Má právo odmítnout zpracování recenze v případě následujících okolností:

  • rozpoznání identity autora;
  • profesní, finanční či osobní prospěch z přijetí či odmítnutí recenzované stati;
  • zásadní názorové rozpory mezi recenzentem a autorem;
  • spolupráce na projektu, jehož je práce výstupem (v případě rozpoznání identity autora či projektu);
  • blízký profesní či osobní vztah k autorovi či některému členu kolektivu autorů (v případě rozpoznání identity).

Pokud recenzent neodmítne zpracování z výše uvedených důvodů, šéfredaktor se může důvodně domnívat, že konflikt zájmů nenastává.

 

Povinnosti redakční rady

Redakční rada se snaží zlepšovat odbornou a formální kvalitu časopisu, podporuje svobodu slova a pluralitu názorů. Vydává instrukce k edičnímu a recenznímu řízení (pokyny pro autory, recenzenty apod.) a dohlíží na dodržování těchto pravidel.

 


Publication Ethics

Authors’ responsibilities

Only articles and other contributions that have not been published in or submitted to another journal can be submitted in Historie a vojenství. Authors are required to follow the author guidelines. Once a decision suggesting revisions has been reached, authors are obliged respond to reviewers’ comments and make the suggested modifications. In disputable cases they may appeal to the editor of the journal with particular objections or retract the paper respectively. By submitting a paper authors confirm that all data in the paper are accurate and authentic, that they are the sole authors and that they do not commit plagiarism.

 

Editorial responsibilities

The editor-in-chief takes responsibility for the content of the journal and the quality of the published articles. The editor-in-chief is objective and avoids conflict of interest with respect to all submitted articles. S/he respects the key criteria of article selection – the relevance of the article to the professional focus of the journal and the quality of the article. S/he is obliged to preserve anonymity of both reviewers and authors in the peer review process. In cooperation with editorial board, the editor-in-chief addresses possible appeals of the authors against the reviewers’ comments and other complaints. The editor-in-chief has full responsibility and authority to accept and/or reject an article.

 

Reviewers’ responsibilities

The reviewer has to be objective in his or her assessment and must not misuse information stated in the article under review for personal or other gain. S/he can refuse to review a paper for reasons of competing professional interests, such as:

  • the recognition of the author’s identity;
  • professional, financial or personal benefit from accepting or rejecting the paper under review;
  • fundamental difference in opinions on the topic of the paper under review;
  • cooperation on given project in the past five years (if author identity is recognized);
  • close professional or personal relationship to the author or some member of the group of authors (if author identity is recognized).

Unless the reviewer refuses to review for the above reasons, the editor-in-chief takes it for granted that there is no conflict of interests.

 

Responsibilities of the editorial board

The editorial board constantly makes an effort to improve the professional and formal quality of the journal, supports the freedom of speech and plurality of opinions in the field of study. It issues instructions concerning the whole editorial work (instructions for authors, guidelines for peer review process and reviewers etc.) and guarantees observation of the above rules.