Základní informace o Vojenském historickém ústavu Praha

Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je – ve smyslu platných legislativních norem – soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti.

Výsledky této práce prezentuje VHÚ Praha především v muzejní a výstavní činnosti, dále v knihovnických službách, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, v historickém servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti. Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory. Vědeckovýzkumná činnost VHÚ je prioritně zaměřena na zkoumání a dokumentaci historie českého a československého vojenství včetně problematiky 1., 2. a 3. odboje.

Organizačně je VHÚ Praha tvořen ředitelstvím a čtyřmi specializovanými odbory: muzejním odborem s odděleními sbírkových fondů, správy muzejních sbírek a restaurátorským a konzervátorským oddělením, dále historicko dokumentačním odborem, pod nějž spadá oddělení vojenské historie, vojenské historické knihovny a oddělení výuky a vzdělávání, dále odborem zahraničních aktivit, komunikace a propagace s odděleními monitoringu zahraničních operací a komunikace a vztahů s veřejností, a také provozně-ekonomickým odborem s odděleními zabezpečení a ostrahy.

VHÚ Praha je členem komisí Mezinárodního výboru muzeí (ICOM) a Mezinárodní asociace muzeí zbraní a vojenské historie (ICOMAM) při UNESCO. Vojenskou historii reprezentuje v zahraničí Česká komise pro vojenské dějiny, která je členem Mezinárodního komitétu pro vojenské dějiny (CIHM).

 

Správní činnost

 

Hlavním úkolem VHÚ Praha je péče o muzejní sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. VHÚ Praha odborně zpracovává sbírky a zpřístupňuje je veřejnosti ve stálých expozicích a příležitostných výstavách. Provádí také restaurování a konzervování sbírkových předmětů. Ze zákona je garantem udílení povolení k vývozu militárií. Je zároveň garantem ochrany v oblasti vojenské historie v rámci Armády ČR i mimo ni. Komise Vojenských tradic a symboliky vytváří, posuzuje a schvaluje jednotlivé znaky a bojové prapory vojenských útvarů a zařízení v Armádě ČR. VHÚ Praha dále poskytuje odborné služby státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám, zpracovává vědecké studie a expertizy.

 

Ke stažení

- barevný znak Vojenského historického ústavu Praha ve formátu pdf: ZDE

- černobílý znak Vojenského historického ústavu Praha ve formátu pdf: ZDE 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha