Návštěvní řád muzeí VHÚ Praha

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MUZEÍ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU PRAHA

 

I. Muzea Vojenského historického ústavu Praha

Muzea Vojenského historického ústavu Praha (dále jen „muzea“) tvoří Armádní muzeum Žižkov, Vojenské technické muzeum Lešany, Letecké muzeum Kbely, Národní památník hrdinů heydrichiády a Jízdárna ruzyňských kasáren – pietní místo. Muzea jsou vojenskými objekty ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a člení se na jednotlivé expozice. Všech pět muzeí spravuje Vojenský historický ústav Praha (dále jen „VHÚ“), který je vojenským zařízením ve smyslu § 2 odst. 3 zákona a je součástí Ministerstva obrany ČR.

 

II. Otevírací doba muzeí VHÚ

1. Armádní muzeum Žižkov (dále jen „AM Žižkov“) je otevřeno pro návštěvníky denně, kromě pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin. Poslední návštěvník bude do muzea vpuštěn v 17.30 hodin.

2. Vojenské technické muzeum Lešany (dále jen „VTM Lešany“) je otevřeno pro návštěvníky:
červenec, srpen denně, kromě pondělí, od 9.30 do 17.30 hodin
červen, září v sobotu a neděli od 9.30 do 17.30 hodin
Muzeum je otevřeno vždy od předposledního víkendu měsíce května do posledního víkendu v září. Poslední návštěvník bude do muzea vpuštěn v 17.00 hodin.

3. Letecké muzeum Kbely (dále jen „LM Kbely“) je otevřeno:
květen až září denně, kromě pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin.
říjen v sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hodin
Poslední návštěvník je do muzea vpuštěn v 17:30 hodin.

4. Národní památník hrdinů heydrichiády je otevřen:
celoročně, kromě pondělí, od 9.00 do 17.00 hodin.
Poslední návštěvník je do muzea vpuštěn v 16:30 hodin.

5. Jízdárna ruzyňských kasáren – pietní místo, je otevřena pouze ve vybraných dnech, které jsou zveřejněny na webových stránkách VHÚ, vstup je podmíněn předchozí rezervací.

6. Otevírací doba jednotlivých muzeí platí s výjimkou těchto státních svátků – 1. 1., 24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31.12.

7. Předem objednané skupiny mohou, po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem VHÚ, všechna muzea navštívit i mimo výše uvedenou návštěvní dobu.

8. Návštěvní dny a otevírací hodiny jednotlivých muzeí mohou být podle provozních podmínek upraveny.

9. VHÚ si vyhrazuje právo uzavřít muzea nebo jejich části z důvodů provozně-technických.

 

III. Vstupné do muzeí

Vstup do všech muzeí VHÚ je zdarma.

 

IV. Prohlídka muzeí

1. Prohlídky muzeí se konají individuálně.

2. Po předchozí dohodě může být skupinám poskytnut průvodce. Průvodcovský výklad je zdarma.

3. Vedoucí skupin a pedagogické doprovody školních skupin dbají na dodržování tohoto návštěvního řádu účastníky skupiny.

 

V. Jiné užívání muzeí

1. Jakékoli jiné využívání prostor muzeí se uskutečňuje výhradně na základě povolení ředitele Vojenského historického ústavu Praha, a to na základě písemné žádosti.

2. V muzeích je zakázána jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje. Výjimky povoluje AHNM Praha a ředitel VHÚ na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy.

 

VI. Ochrana a bezpečnost sbírek VHÚ

1. Návštěvníci muzeí (dále jen „návštěvníci“) jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v muzeích chovat s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu muzeí, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě muzeí, sbírkových předmětů i vůči ostatním návštěvníkům. Osoby mladší 15 let smějí vstupovat do muzeí v doprovodu osoby starší 18 let, zákonného zástupce nebo osoby povinné vykonávat nad nimi dohled nebo dozor.

2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků muzeí a ochrany muzeí. Při nedodržení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany muzeí nebo sbírek bude návštěvník z muzea vykázán a je povinen muzeum neprodleně opustit.

3. Návštěvníkům je v muzeu povolen pohyb pouze v prostoru určeném pro veřejnost. Vstup mimo prostory určené pro veřejnost je zakázán a VHÚ neodpovídá za žádné škody vzniklé porušením tohoto zákazu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou výrazně označeny.

4. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do muzeí alkoholické nápoje, omamné látky, jedovaté látky, chemikálie, střelné zbraně (střelné zbraně není možné v muzeích uložit) a jakkoli s nimi manipulovat. Návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek, návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu, nebo návštěvníkům se silně asociálním chováním, nebude přístup do muzeí umožněn.

5. Návštěvníci nesmějí do expozic AMŽ vstupovat s batohy, dětskými kočárky, předměty o rozměrech větších než 50x30x20 cm, dále s deštníky, turistickými holemi apod. K odložení věcí jsou k dispozici skříňky na mince v hodnotě 5,- Kč nebo 1 €.

6. Do vnitřních expozic muzeí je zakázán vstup s jízdními koly, na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. Je zakázáno vstupovat nebo pohybovat se po muzeích na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. Výjimky tvoří kompenzační pomůcky a kočárky v případě, že je tomu muzeum uzpůsobené nebo není v tomto návštěvním řádu stanoveno pro jednotlivá muzea jinak. Při návštěvě AMŽ, budou kočárky zanechány u Návštěvnické recepce. V případě, že muzea navštívíte s kočárkem (netýká se AMŽ), důrazně žádáme, aby nezůstávaly ponechávány na schodištích a v dalších návštěvnických prostorách, kde blokují únikové cesty a zamezují plynulému chodu návštěvníků. Děkujeme za pochopení.

7. Do vnitřních uzavřených prostor muzeí je zakázán vstup s nápoji a jídlem. Ve vnitřních prostorách muzeí je zakázáno kouření, a to i elektronických cigaret, a tomu podobných zařízení.

8. S ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic používat mobilní telefony, ani jakkoli jinak rušit hlukem (hudbou, zpěvem, hlasitými projevy apod.).

9. Do AMŽ a jednotlivých vnitřních expozic VTM Lešany, LM Kbely, Národní památník hrdinů heydrichiády a Jízdárna ruzyňských kasáren je zakázán vstup s jakýmikoliv zvířaty s výjimkou vodících a asistenčních psů. Tento zákaz se vztahuje také na psy v náruči, na psy v přepravních boxech či podobné přenosné tašce. Do venkovních prostor VTM Lešany a LM Kbely zvířata mají vstup povolen. Volné pobíhání zvířat je však zakázáno. Pohyb zvířat mimo vnitřní expozice je možný pouze na vodítku a s náhubkem. Za jakékoliv škody, které tato zvířata způsobí, odpovídá jejich majitel.

10. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat muzea, sbírkové předměty i jiný majetek v areálu muzea, dotýkat se vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech či vitrínách, ani je jakkoli jinak poškozovat.

11. V okamžiku poškození muzea nebo ztráty či poškození sbírkových předmětů anebo jiného majetku během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách muzea, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Vojenské policie nebo Policie ČR).

12. Vstup na terasu kavárny AMŽ je povolen pouze v případě příznivého počasí a mimo topnou sezonu. Na terase kavárny AMŽ je zakázáno sedět na zábradlí terasy, vstupovat na zídku pod zábradlím nebo se přes zábradlí nahýbat. Za bezpečnost dětí na terase odpovídají jejich rodiče nebo pedagogický dozor nebo vedoucí skupin. Dále je zakázáno dotýkat se vlajkového stožáru na terase nebo jakýmkoliv způsobem s ním manipulovat nebo manipulovat se státní vlajkou na něm umístěnou.

 

VII. Fotografování a filmování v muzeích

1. Fotografování a filmování pro soukromé účely bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (světlo, zdroj) je v muzeích povoleno, není-li u konkrétního exponátu uvedeno jinak. Za soukromé účely se nepovažuje použití fotografií k účelům komerčním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod.

2. Fotografování a filmování pro jiné účely než soukromé, je možné pouze na základě předchozí písemné žádosti a po písemném souhlasu ředitele VHÚ, na základě uzavřené smlouvy.

3. Použití jakékoli fotografie nebo filmového materiálu pro jiné účely než soukromé, bez předchozího písemného povolení, bude řešeno v rámci obecně závazných právních předpisů.

4. V LM Kbely je fotografování prostorů 24. základny dopravního letectva přísně zakázáno.

 

VIII. Provoz odkládacích skříněk v AMŽ

1. Provozní doba odkládacích skříněk je po celou otevírací dobu AMŽ.

2. Vzhledem k možnosti poškození vystavovaných předmětů či vitrín musí všichni návštěvníci po příchodu do muzea odložit věci, s nimiž je zakázáno do AMŽ vstupovat (viz článek VI. odst. 5 Návštěvního řádu) do odkládacích skříněk. Nadměrným zavazadlem se pro účely Návštěvního řádu myslí kufr, krosna, batoh a jakýkoli obal určený k přenosu věcí s rozměry většími než 50x30x20 cm.

3. V případě, že návštěvník neodloží svůj svrchní oděv (bundu, kabát apod.) do odkládacích skříněk, je povinen jej nosit po celou dobu prohlídky AMŽ na sobě oblečený nebo uvázán kolem pasu, nikoli složený přes ruku. Nedodržení této podmínky je porušením Návštěvního řádu s příslušnými následky.

4. Doklady, peníze, mobilní telefony a cenné předměty jsou návštěvníci povinni brát si s sebou do prostor AMŽ.

 

IX. Ochrana a bezpečnost návštěvníků a bezpečnostní pravidla

1. Uvnitř muzeí je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety a tomu podobná zařízení. Povolená místa pro kouření jsou označena.

2. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků VHÚ. Při mimořádné situaci, vzniku požáru a nutné evakuaci muzea (vyhlášené místním rozhlasem) jsou návštěvníci povinni zachovat klid a okamžitě podle pokynů zaměstnanců VHÚ opustit muzeum po vyznačených evakuačních cestách. Nouzové východy z muzea jsou značené únikovou cedulí.

Důležitá telefonní čísla:
112 tísňová linka
150 hasiči
155 rychlá záchranná služba
158 policie

3. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit a používat v muzeích jakékoli zbraně včetně plynových, pružinových a jejich replik (netýká se dětských hraček). Výjimku povoluje ředitel VHÚ Praha.

4. Z důvodu bezpečnosti je dále zakázáno:
a) dotýkat se a vstupovat na vystavované exponáty a vitríny, pokud není uvedeno jinak,
b) dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů. S výjimkou exponátů a zařízení k tomu určených (skřínky v rámci dětského programu).
c) sedat a stoupat na radiátory a parapety v AMŽ,
d) vstupovat do prostorů, které nejsou určené návštěvníkům,
e) odstraňovat nebo jakkoliv jinak manipulovat s vytyčenými bezpečnostními zábranami,
f) vyhazovat odpadky mimo odpadkové koše. Návštěvníci jsou povinni třídit odpad, tím se rozumí sběr jednotlivých druhů odpadu oddělen od ostatních, do nádob k tomu určených, aby mohly být recyklovány.
g) odkládat zavazadla a jiné předměty (včetně kočárků) a nechávat je v prostorách muzeí bez dozoru.

5. Pro ochranu návštěvníků muzea, samotného objektu muzea a exponátů jsou venkovní i veřejně přístupné prostory monitorovány kamerovým systémem. Videozáznamy bez zvuku se zaznamenaným datem a časem pořízení nejsou uchovávány déle než 15 dní v souladu s GDPR.

6. Při úrazu a indispozici v průběhu prohlídky se může návštěvník obrátit na kteréhokoliv zaměstnance VHÚ. Následně mu bude poskytnuta potřebná pomoc, či přivolána lékařská pomoc.

7. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením Návštěvního řádu nepřebírá VHÚ žádnou zodpovědnost.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Přání, stížnosti, připomínky, dojmy a pochvaly mohou návštěvníci uplatnit písemně do návštěvní knihy, která je k dispozici v návštěvnické recepci AMŽ, a na vrátnicích u všech ostatních muzeí VHÚ, nebo se písemnou formou obrátit na pracovníky VHÚ.

2. VHÚ nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu. Náhrada vzniklé škody na budově, sbírkových předmětech nebo majetku muzea anebo jiného zařízení bude požadována po osobě, která škodu způsobila.

3. VHÚ neručí za případné ztráty peněz a osobních věcí.

4. Odpovědnost za úmyslné poškození, za škody nebo úrazy způsobené nerespektováním Návštěvního řádu se řídí obecně závaznými právními předpisy.

5. Výjimku z Návštěvního řádu může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze ředitel VHÚ.

6. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. února 2023.

7. Všem návštěvníkům VHÚ děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.

 

Schválil dne 1. 2. 2023

ředitel VHÚ
brigádní generál Mgr. Aleš Knížek