Návštěvní řád muzeí VHÚ Praha

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MUZEÍ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU PRAHA

 

 

I. Muzea Vojenského historického ústavu Praha

Muzea Vojenského historického ústavu Praha tvoří Armádní muzeum Žižkov, Vojenské technické muzeum Lešany, Letecké muzeum Kbely, Národní památník hrdinů heydrichiády a Jízdárna ruzyňských kasáren – pietní místo. Muzea jsou vojenskými objekty ve smyslu obecně závazných právních předpisů a člení se na jednotlivé expozice. Všech pět muzeí spravuje Vojenský historický ústav Praha, který je vojenským zařízením ve smyslu zákona o ozbrojených silách, organizačně spadajícím pod Ministerstvo obrany ČR.

 

II. Otevírací doba

1. Armádní muzeum Žižkov (AM Žižkov) je otevřeno pro návštěvníky denně, kromě pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin. Poslední návštěvník bude do muzea vpuštěn v 17.45 hodin.

2. Vojenské technické muzeum Lešany (VTM Lešany) je otevřeno:
červenec, srpen denně, kromě pondělí, od 9.30 do 17.30 hodin
červen, září – sobota a neděle od 9.30 do 17.30 hodin
Muzeum je otevřeno vždy od předposledního víkendu měsíce května do posledního víkendu v září.
Poslední návštěvník bude do muzea vpuštěn v 17.00 hodin.

3. Letecké muzeum Kbely (LM Kbely) je otevřeno:
květen až říjen denně, kromě pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin.
Poslední návštěvník je do muzea vpuštěn v 17:30 hodin.

4. Národní památník hrdinů heydrichiády je otevřen:
celoročně, kromě pondělí, od 9.00 do 17.00 hodin.
Poslední návštěvník je do muzea vpuštěn v 16:45 hodin.

5.  Jízdárna ruzyňských kasáren – pietní místo je otevřeno:
ve vybraných dnech, které jsou zveřejněny na webových stránkách Vojenského historického ústavu, vstup je podmíněn předchozí rezervací.
Návštěvní dny a hodiny mohou být podle provozních podmínek upraveny.

6. Předem objednané skupiny mohou všechna muzea navštívit i mimo výše uvedenou návštěvní dobu.

 

III. Vstupné

Vstup do všech muzeí Vojenského historického ústavu Praha je zdarma.

 

IV. Prohlídka objektů

1. Prohlídky se konají individuálně.

2. Po předchozí dohodě může být skupinám poskytnut průvodce. Průvodcovský výklad je zdarma.

3. Vedoucí skupin dbají na dodržování návštěvního řádu účastníky skupiny.

 

V. Jiné užívání prostor Vojenského historického ústavu Praha

1. Jakékoli jiné využívání prostor a objektů muzeí VHÚ Praha se uskutečňuje výhradně na základě povolení ředitele Vojenského historického ústavu Praha.

2. V objektech muzeí Vojenského historického ústavu Praha je zakázána jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje. Výjimky povoluje VUSS Praha a ředitel Vojenského historického ústavu Praha na základě písemné žádosti a uzavřené smlouvy.

 

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech muzeí Vojenského historického ústavu Praha chovat s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu muzeí Vojenského historického ústavu, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.

2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu, ochrany objektu a příslušníků Armády ČR. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán a je povinen objekt neprodleně opustit.

3. Návštěvníkům je v muzeu povolen pohyb pouze v prostoru určeném pro veřejnost. Vstup mimo prostory určené pro veřejnost je zakázán a VHÚ Praha neodpovídá za žádné škody vzniklé porušením tohoto zákazu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou výrazně označeny. (piktogram č. 1)

4. Návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek a návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu, nebo návštěvníkům se silně asociálním chováním, nebude přístup do objektu umožněn.

5. Návštěvníci nesmějí do expozic Armádního muzea Žižkov vstupovat s batohy a předměty o rozměrech větších než 50x30x20 cm, dále s deštníky, turistickými holemi apod. K odložení věcí je zdarma k dispozici šatna (viz článek VIII, piktogram č. 2a a 2b).

6. Není povolen vstup do vnitřních expozic muzeí VHÚ Praha s jízdními koly, vstup na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. (piktogram č. 3 a značka „cyklisto sesedni z kola“)

7. Do vnitřních uzavřených prostor muzeí VHÚ Praha platí zákaz vstupu s nápoji a jídlem. (piktogram č. 4)

8. S ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic používat mobilní telefony ani jakkoli jinak rušit hlukem (hudbou, zpěvem, hlasitými projevy apod.). (piktogram č. 5)

9. Děti mohou užívat prostory muzeí označené jako „dětský koutek„ pouze za dozoru dospělé osoby. (piktogram č. 6)

10. Do Armádního muzea Žižkov a jednotlivých vnitřních expozic VTM Lešany, LM Kbely, Národní památník hrdinů heydrichiády a Jízdárna ruzyňských kasáren je zakázán vstup se zvířaty. Do venkovních prostor VTM Lešany a LM Kbely zvířata mají vstup povolen. Volné pobíhání zvířat je však zakázáno. Pohyb zvířat mimo vnitřní expozice je možný pouze na vodítku a s náhubkem. Za jakékoliv znečištění, které tato zvířata způsobí, odpovídá jejich majitel. (piktogram č. 7a a 7b)

11. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky i jiný majetek v areálu objektu, dotýkat se vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech či vitrínách, ani je jakkoli jinak poškozovat. (piktogram č. 8)

12. V okamžiku ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Vojenské policie nebo Policie ČR).

 

VII. Fotografování a filmování

1. Fotografování a filmování pro soukromé účely bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (světlo, zdroj) je v muzeích Vojenského historického ústavu Praha povoleno, není-li u konkrétního exponátu uvedeno jinak. Za soukromé účely se nepovažuje použití fotografií k účelům komerčním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod. (piktogram č. 9a a piktogram 9b)

2. Fotografování a filmování pro jiné účely než soukromé je možné pouze na základě předchozí písemné žádosti a po písemném souhlasu ředitele Vojenského historického ústavu Praha, na základě uzavřené smlouvy.

3. Použití jakékoli fotografie nebo filmového materiálu bez povolení bude řešeno soudní cestou.

4. V Leteckém muzeu Kbely je fotografování prostorů 24. základny dopravního letectva přísně zakázáno.

 

VIII. Provoz šatny v Armádním muzeu Žižkov

1. Provozní doba šatny je 10.00–18.00 hodin, šatna je otevřena pouze v otevírací době muzea.

2. Vzhledem k možnosti poškození vystavovaných předmětů či vitrín musí všichni návštěvníci po příchodu do muzea odložit batohy a předměty o rozměrech větších než 50x30x20 cm, deštníky, turistické hole apod.

3. V případě, že návštěvník neodloží svůj svrchní oděv (bundu, kabát apod.) do šatny, je povinen jej nosit po celou dobu prohlídky expozic VHÚ Praha na sobě oblečený nebo uvázán kolem pasu, nikoli složený přes ruku (piktogram č. 2a). V tom případě je nutno, aby uposlechl případného upozornění pracovníka VHÚ Praha a tuto část oděvu odložil také do šatny.

4. Věci do úschovy převezme od návštěvníků šatnář/ka, uloží je do šatny a předá návštěvníkovi štítek s číslem úschovy a po prohlídce expozic je návštěvníkům vrátí proti předložení štítku. K rozlišení odložených věcí slouží šatnové štítky s čísly. Bez štítku s odpovídajícím číslem nebude předmět vydán.

5. Do šatny nejsou přijímány rozměrné předměty jako např. kola, lyže, surfová prkna apod.

6. Doklady, peníze, mobilní telefony a cenné předměty jsou návštěvníci povinni brát si s sebou do prostor muzea.

7. Šatna je pro návštěvníky muzea zdarma.

 

IX. Požární ochrana a bezpečnost

1. Uvnitř muzeí Vojenského historického ústavu je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou označena. (piktogram č. 10)

2. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků Vojenského historického ústavu Praha.

3. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit a používat v muzeích Vojenského historického ústavu Praha jakékoli zbraně včetně plynových, pružinových a jejich replik. Výjimku povoluje ředitel VHÚ Praha. (piktogram č. 11)

4. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno dotýkat se a vstupovat na vystavované exponáty a vitríny, pokud není uvedeno jinak. Dále je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá VHÚ Praha žádnou zodpovědnost. (piktogram č. 8)

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Přání, stížnosti, připomínky a pochvaly mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy návštěv, která je k dispozici u východu z muzea, nebo se písemnou formou obrátit na pracovníky Vojenského historického ústavu Praha.

2. Vojenský historický ústav Praha nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu. Náhrada vzniklé škody na sbírkových předmětech nebo majetku muzea bude požadována po osobě, která škodu způsobila.

3. Výjimku z návštěvního řádu může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze ředitel Vojenského historického ústavu Praha.

4. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 3. 2010. Všem návštěvníkům Vojenského historického ústavu děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.

 

ředitel VHÚ Praha
brigádní generál Mgr. Aleš Knížek