Základní informace o vojenské symbolice

Upozornění: tato stránka a její jednotlivé sekce (Prapory, Rukávové znaky, Vyznamenání…) obsahuje jen základní informace o dané tematice. Na komplexnějším obsahu jednotlivých rubrik v současné době pracujeme, připravujeme také rozsáhlou obrazovou galerii. Děkujeme za pochopení. 

 

Vojenský historický ústav je institucí Armády ČR určenou nejen k připomínání slavných vojenských tradic našeho státu skrze muzejní expozice, ale také slouží k udržování a uchovávání těchto tradic jako takových. Do této činnosti patří kromě mnoha jiných úkolů – které klade na VHÚ rezort obrany nebo jiné instituce a občané – i udržování kontinuity české a československé vojenské symboliky v mnoha podobách.

 

Komise vojenských tradic a symboliky

 

František Kupka: Návrh praporu čs. střeleckých pluků ve Francii, 1918

K tomuto účelu byla zřízena ředitelem Vojenského historického ústavu na sklonku roku 2002 „Komise vojenských tradic a symboliky“, jejíž práce dnes již neodmyslitelně patří k hlavním činnostem VHÚ a v poslední době je patrně nejvytíženějším poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu. Celá činnost komise směřuje k udržování tradic a symboliky s ohledem na nejslavnější část moderní historie naší armády, tj. k období 1914 – 1945.

Zřízení Komise až v tak pozdní době souviselo se zásadními změnami prováděnými v rezortu obrany a s reorganizací tehdejšího Historického ústavu AČR, bylo i odrazem nástupu nových vedoucích činitelů a zaměstnanců této instituce. Kromě organizačních změn byl změněn i název instituce na původní a tradiční „Vojenský historický ústav“, který v roce 1945 udělil instituci prezident Edvard Beneš. Snaha zřídit tuto komisi se ukázala nejen jako nejvýše prospěšnou, ale i účelnou. Vojenská symbolika je jako celek jedním z nejdůležitějších odlišujících markantů. Potřeba specializovaného poradního orgánu se ukázala přímo nutností, a to i díky vzrůstajícímu zájmu o odborná stanoviska na poli vojenské symboliky od jednotlivých složek MO, společenských organizací, občanů a dalších orgánů státní správy, např. Policie ČR a Vězeňské služby.

Komise tak zpracovává grafické návrhy, odborné analýzy a expertizy týkající se celého spektra vojenské symboliky – od znaků útvarů, přes prapory, medaile až k odznakům. Zajišťuje návrat k dodržování symboliky chladných zbraní a cviky se zbraní pro zvýraznění pietních aktů, čestných názvů atd. Celá odborná činnost Komise je zaznamenávána, dokumentována a archivována v úředním sběrači a ve vnitřním archivu Komise. Komise pak jedná na základě mnoha právních norem a dokumentů.

Řád Bílého lva, 1.třída vojenské skupiny

Symbolika a tradice jsou dva velice úzce propojené pojmy, které v moderní demokratické společnosti, poučené z historie a se vztahem k vlastním tradicím, musí být v souladu. Činnost Komise je různorodá. Jen v prvním roce existence, tj. v roce 2003, uvedla do praxe 16 znaků útvarů, 2 bojové prapory, 13 medailí a pamětních odznaků. Dále začala řešit projekt tradičních doplňků ke stejnokrojům. V následujícím roce 2004 byl nárůst výstupů Komise oproti roku 2003 téměř trojnásobný, bylo zavedeno více než 50 nových znaků útvarů, 25 pamětních odznaků se stužkou, 15 bojových praporů a čestných historických názvů, byl zahájen projekt insignií University obrany projekt chladných zbraní pro Hradní stráž. Zaveden byl pamětní odznak GŠ, schválen odznak pro instruktory výcviku, zahájen projekt odznaků tříd a proběhla kontrola tradičních názvů a ztvárnění vojenských hodností. V roce 2005 bylo schváleno 45 znaků útvarů, 25 útvarových medailí, 12 bojových praporů. V tomto vysokém tempu se pokračuje dodnes.

V oblasti tvorby znaků byl řešen velký projekt pro Polici ČR, zaměřený na vytvoření systému znaků pro veškeré útvary Policie (nejdříve pro pořádkové a speciální zásahové jednotky). Dále Komise vypracovala množství odborných analýz, například pro účely soudního řízení ve věcech krádeží a pro účely vyšetřování šíření předmětů s nacistickou symbolikou.

Komise vojenských tradic a symboliky je interdisciplinárně obsazena odborníky z různých oblastí. Jejími členy jsou historik, kurátor sbírek stejnokrojů, falerista, heraldik a výtvarník.

 

Členové komise:

Předseda komise: Mgr. Jan Biederman PhD.

Heraldik a archivář: Mgr. Tomáš Jakl

Falerista: Mgr. Jan Biederman PhD.

Historik: PhDr. Karel Straka PhD.

Výtvarník: Mg. A. Pavel Holý (akademický malíř)

Členové: plk. Mgr. Pavel Löffler, Zdeněk Špitálník

 

Rukávový znak pro Hradní stráž

Schvalování a posuzování praporů, znaků a medailí tvoří většinu náplně fungování Komise. Mezi další, neméně důležité činnosti patří i odborná stanoviska k otázkám zjednodušení a snížení počtů variant stejnokrojů, úpravy a modernizace stejnokrojů. Dále Komise posuzuje změny výstrojních doplňků s účelem je více přiblížit k tradicím první republiky apod. Jedním z nejdůležitějších úkolů byla i změna dosavadního hodnostního systému, kdy důsledně lpíme na dodržování tradičního ztvárnění hodností i jejich názvů (od poddůstojníků až po generály).

K dalším rozsáhlým projektům patří třídnostní odznaky, Odznak za bojový kontakt, odznak pro absolventy kurzů KOMANDO, odznaky pro výsadkáře a v současnosti i projekt nových leteckých odznaků. K dalším návrhům, kterým se Komise intenzivně věnovala, jsou šavle vz. 24/05 pro Čestnou stráž Posádkového velitelství Praha. Jedním z největších, a to doslova, byl projekt designového ztvárnění nových letedel transportních letadel Airbus 24. Základny dopravního letectva „T.G. Masaryka“ Kbely. Kromě mnoha dalších rozmanitých projektů, je tu i drobná tvorba, jako např. loga pro výročí či z nejnovějších logo pro Vojenský technický ústav.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha