Bažanti a supráci: kde byly kořeny šikany v armádě před rokem 1989?

Bažanti a supráci: kde byly kořeny šikany v armádě před rokem 1989?

23. 01. 2012

Šikanování v ČSLA bylo především v 70. a 80. letech noční můrou snad každého brance, který tehdy nastupoval na vojenskou základní službu. Tomuto neblahému fenoménu se nyní věnuje rozsáhlá a objevná studie, která vznikla na půdě Vojenského historického ústavu Praha.

Autorem více než třicetistránkové studie nazvané „Šikana, skrytý problém v Československé lidové armádě po roce 1969“, je historik VHÚ Praha PhDr. Prokop Tomek. Ve své práci se věnuje prakticky všem aspektům problému. Nejprve definuje samotný fenomén šikany a uvádí jeho nejtypičtější a nejčastější projevy. Vedle toho vyčerpávajícím způsobem objasňuje jak konkrétní, tak obecné příčiny šikany. Jsou zde uvedeny také některé konkrétní příklady, které se v tehdejší době dostaly až k soudnímu řízení. Unikátní část textu tvoří i popisy opatření, kterými armáda a režim chtěli proti šikaně bojovat.

Bažanti nastupují, mazáci postupují

Tomek ve své práci zmiňuje, jak se v období socialismu šikana armádou šířila a jak nabývala čím dál hrozivějších rozměrů. Podle sociologických výzkumů mělo s šikanou v armádě před rokem 1948 zkušenost jen 25 % vojáků, v následujícím dvacetiletí zhruba 50 %, ale po roce 1969 to bylo již více než 75 % příslušníků ČSLA. Zatímco psychologové obvykle dělí šikanu na tři základní oblasti – psychologickou, fyzickou a ekonomickou, Tomek ji v případě armádních podmínek člení specifičtěji.

První oblast souvisela s prací, výkonem služby a výcvikem, kdy „obtížnější a méně příjemné práce při výcviku i úklidu ubytovacích prostor vykonávali automaticky vojáci prvního ročníku. Vojíni druhého ročníku si ale při organizování a přidělování práce neoprávněně přisvojovali práva poddůstojníků … Vojáci prvního ročníku navíc byli nuceni vojákům druhého ročníku sloužit. Zejména museli čistit boty, stlát postele, připravovat občerstvení z dostupných zdrojů, nebo prát košile a ponožky …“

Druhou oblast šikany představovaly rituály, privilegia a kastovnictví. „Přechody mezi skupinami nástupních termínů se uskutečňovaly formou nelegálních iniciačních rituálů, tzv. povyšování, zpravidla bití opaskem. Rituály se lišily od místa posádky a jejich pravidla se předávala mezi ročníky.“

A konečně třetí oblastí šikany byly případy jednoznačného ponižování lidské důstojnosti a fyzického násilí. „Většinou šlo o zcela svévolné a nevyprovokované chování, často vyvolané nebo podpořené konzumací alkoholu … Byly to fyzické tresty, jako tzv. klikování a dřepování, bití opaskem, dlaní do zátylku nebo do čela či fackování a šlapání na záda … Do této oblasti šikany je třeba započítat i donucování vojáků k nesmyslnému úklidu, jako drhnutí podlah s nadměrným množstvím vody, případně rozhazování skleněných střepů, úklid pomocí štětky na holení nebo kartáčku na zuby …“ Formy psychické a zejména fyzické šikany byly prakticky neomezené, zvrhlá fantazie pachatelů neznala hranic.

Hlavní zdroj šikany se podle Tomka skrýval přímo v systému skupinové příslušnosti vojáků základní služby. Šlo o rozdělení vojáků na služebně starší a mladší, nováčky. Dvě základní skupiny se pak mohly dělit ještě do dvou podskupin podle jarního a podzimního nástupního termínu: „bažanti“, „starší rajonisti“, „mazáci“ a „supráci“.

Lepší vězení

Jaké byly podle Tomka příčiny šikany? „Lze je rozdělit na vinu přímých pachatelů a na podíl prostředí. U přímých pachatelů to byly osobní vlastnosti a návyky z civilního života, kde se obdobné jevy objevovaly v kolektivních zařízeních. Byl to celkový vliv atmosféry ve společnosti, morální vyprázdnění a narušení systému hodnot. Do jisté míry ovšem šlo i o něco víc. Prostředí ČSLA se ukázalo být vhodným pro kultivaci osob, kompenzujících si svoji osobnostní neschopnost a nedostatek pozitivní tvořivé energie. Izolované prostředí umožňovalo růst vrozeně sadistických osobností, které zde mohly dosáhnout dominance nad jinými lidmi a udělat si z nich bezmocný objekt své vůle. Významný podíl na šikaně nesl alkohol, který odstraňoval poslední zábrany. Vyvolaná atmosféra strachu pak zajišťovala beztrestnost pachatelů.“

Vedle těchto příčin zde Tomek analyzuje i celou společenskopolitickou atmosféru, která šikaně v armádě nahrávala: „Vojenská služba pomalu ztrácela od sedmdesátých let v očích mladé generace dřívější pozitivní význam. Stala se ve větší míře symbolem omezení svobody a nutného zla. (…) Jaký vlastně mělo smysl odvádět mladé muže daleko do domova, izolovat v uměle vytvořených, věkově a pohlavně homogenních skupinách sotva dospělých jedinců, trávících prakticky veškerý pracovní i osobní čas v prostředí vyznačujícím se vysokou mírou uniformity a stereotypie …? Možnou odpovědí je konstatování, že základní vojenská služba tehdy nesla silně totalitní rysy a jejím smyslem bylo mimo jiné velmi specifickým způsobem „socializovat“ mladé muže a přetvořit je ve spolehlivé a předvídatelné příslušníky společnosti totalitního státu. Paradoxní je skutečnost, že na jedné straně byla základní vojenská služba čestnou občanskou povinností a na druhé straně její reálný výkon lze přirovnat k podmínkám lepšího vězení.“

I Husák věděl

Pozoruhodné jsou i ty pasáže Tomkova textu, v nichž je popisován způsob, jakým se k šikaně stavělo tehdejší velení armády a stranické špičky. Autor zde například uvádí, že vojenská kontrarozvědka měla pro zjišťování šikany díky své zpravodajské síti velice dobré podmínky, vyšší velitelé a vedoucí představitelé armády o problému věděli, ale nic se nedělo. Pokud se některé případy skutečně „provalily“ a řešily se dokonce soudní cestou, šlo jen o pomyslnou špičku ledovce. K řešení se také přistupovalo často až ve chvílích, kdy došlo k extrémním následkům – tedy sebevraždám vojáků, kteří šikanou trpěli.

V roce 1985 vydal tehdejší ministr obrany Milán Václavík rozkaz číslo 108, který byl asi nejvýznamnějším pokusem o řešení problematiky. I když rozkaz popisuje samotné projevy šikanování a vypočítává množství možných příčin, odpovědnost podle něj nesou vojáci z povolání, kteří nedostatečně plní povinnosti ve vztahu k lidem a mají prý deformované právní vědomí. Širší důvody zmíněny nejsou, byly pochopitelně tabu.

Ojedinělým dokumentem je také „informace pro generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka o jednání kolegia ministra národní obrany ze 14. března 1975“. O závažnosti problému svědčí i to, že z plánovaných sedmi bodů kolegium ministra tehdy projednalo jen jediný bod: šikanu. A věnovalo jí bezmála pět hodin debaty! Podkladem pro jednání bylo sedmnáct případů zaznamenaných v ČSLA v průběhu roku 1974. Řadu z nich se podařilo zjistit jen díky stížnostem rodičů postižených vojáků.

I když se o šikaně vědělo, oficiální sdělovací prostředky, včetně těch armádních, o ní dlouho mlčely, případně ji bagatelizovaly a označovaly za ojedinělé excesy. Například ve specializovaném čtrnáctideníku Československý voják se první obsáhlejší článek objevuje až v roce 1989. Jde o rozhovor s vojákem, obětí šikany, doplněný komentáři odborníků i vojáka z povolání. Kuriózním příkladem byl projekt herecké skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Představení s mnohoznačným názvem „Proces“ mělo být rekonstrukcí skutečného případu šikanování vojáka, který skončil sebevraždou zastřelením. Dramatizace doplněná autentickými diapozitivy vznikla v lednu 1989 jako pomůcka pro právní výchovu vojáků a skupina s ním v průběhu roku objížděla vojenské posádky.

Profesionalizace pomohla

Je smutným faktem, že šikana nezmizela z armády ani s pádem komunistického režimu po roce 1989. I počátek devadesátých let zde Tomek zmiňuje. Změna se nicméně projevila v tom, že armáda se k problému začala stavět aktivně a vzala si také na pomoc odborníky z oblasti sociologie a psychologie. Ti tehdy navrhovali především vytvořit homogenizované jednotky složené z vojáků jednoho nástupního termínu, posílení role tzv. důvěrníků, další možné řešení viděli v postupné profesionalizaci armády. Jako důležitý prvek se jim jevilo i vytipování branců s předpoklady špatné adaptability (jako možných objektů i subjektů šikany) a jejich nezařazování do bojových jednotek a náročných funkcí. Některé z uvedených návrhů pak skutečně byly realizovány.

Prokop Tomek ve svém textu také uvádí výsledky dalšího výzkumu v této oblasti, který se konal v roce 1995 a který přinesl již pozitivnější výsledky. Šikana se nadále vyskytovala, ale v menší míře a více ve formě úsluh. Fyzická napadení se objevovala zřídka. Lze také konstatovat, že ve zmiňované podobě problém zcela vymizel nejpozději v roce 2005, kdy se Armáda ČR stala plně profesionální.

Celý text studie PhDr. Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu Praha si budou moci zájemci přečíst v některém z letošních čísel čtvrtletníku Historie a vojenství. O vydání konkrétního čísla, ve kterém bude text zveřejněn, budeme informovat.

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…