Operace Historikon – základní informace

UPOZORŇUJEME: Vzhledem k rekonstrukci budovy Armádního muzea Žižkov se projekt Operace Historikon v současné době nerealizuje. Nabídka vzdělávacích programů bude po znovuotevření muzea upravena a rozšířena v závislosti na nově instalovaných expozicích.

 

Vojenský historický ústav Praha ve snaze pomoci školám ve výuce dějin 20. století připravil edukativní program pro žáky základních a studenty středních škol. Cílem projektu „OPERACE HISTORIKON“ je nabídnout kvalitní program, který zvýší zájem žáků a studentů o dějiny naší země a zároveň svou náplní obohatí výuku vlastivědy a dějepisu na školách. Projekt se plně realizuje v Armádním muzeu Žižkov.

 

Jedním z hlavních pilířů edukativního programu pro žáky ZŠ a studenty SŠ jsou komentované prohlídky s průvodcem, který návštěvníky expozicí provede klasickou formou od jejího začátku až do konce. Ke všem expozicím muzea byl pro žáky různých věkových kategorií vytvořen pracovní list. V něm je uvedeno několik otázek, na něž žáci naleznou odpověď v expozicích Armádního muzea Žižkov. V listech jsou uvedeny krátké texty, seznamující čtenáře s nejdůležitějšími informacemi s důrazem na dějiny naší země a působení československých vojáků na válečných frontách.

Další součástí programu jsou přednášky k expozicím Armádního muzea. Každá z expozic nabízí několik témat, kterým je možno věnovat se podrobněji, než je tomu u klasických komentovaných prohlídek. Každá škola si může vybrat z mnoha tematických okruhů.

 

 

Historie projektu

Program Historikon v Armádním muzeu Žižkov

Projekt byl připravován od roku 2010. Prvním krokem přípravné fáze bylo vytvoření předběžné koncepce edukativního programu pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Po dokončení základní nabídky byla navázána spolupráce s pražskými základními a středními školami. Učitelé vlastivědy a dějepisu byli pozváni do Armádního muzea Žižkov na diskusní fórum, kde jim byla nabídka VHÚ Praha představena. Šlo o ukázku komentovaných prohlídek expozic Armádního muzea, přednášku na téma „Atentát na Heydricha“, ukázku sbírkových předmětů vztahujících se k tématu atentátu a prezentaci pracovních listů ke stálým expozicím muzea.

V rámci závěrečné diskuse se společně s pedagogy podařilo sestavit konkrétní koncepci edukativního programu pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Diskusních setkání se v Armádním muzeu zúčastnilo 75 pedagogů z 59 pražských ZŠ, SŠ a gymnázií. Z diskusních setkání vzešlo mnoho podnětů a připomínek, které byly zakomponovány do finální podoby edukativního programu. Ve snaze zkvalitnit komentované prohlídky expozic vznikl ve spolupráci s vedením Vojenského historického ústavu, kurátory sbírkových fondů a oddělením pro komunikaci s veřejností průvodcovský manuál, dle kterého se každý průvodce při komentované prohlídce řídí. V manuálu jsou uvedeny nejrůznější historické zajímavosti z expozic, otázky a náměty k diskusím s dětskými návštěvníky.

Náplň a konečná podoba programu byla dokončena v druhé polovině roku 2010, poté byl program pilotně testován s několika základními a středními školami. V roce 2011 začala jeho plná realizace.

 

Poděkování za spolupráci

 

Děkujeme všem učitelům vlastivědy a dějepisu za spolupráci v přípravné fázi projektu „OPERACE HISTORIKON“.

Na tvorbě edukativního programu se podíleli pedagogové z následujících pražských základních škol, středních škol a gymnázií: ZŠ Albrechtická, ZŠ Barrandov, ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Boleslavova, ZŠ Břečťanová, ZŠ Donovalská, ZŠ Drtinova, ZŠ generála Janouška, ZŠ Glowackého, ZŠ Grafická, ZŠ Hornoměcholupská, ZŠ Chodov, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Jílovská, ZŠ Jižní IV, ZŠ Josefská, ZŠ Kladská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Letohradská, ZŠ Litvínovská, ZŠ Lupáčova, ZŠ Malostranská, ZŠ Molákova, ZŠ Mýtní, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ náměstí J. z Lobkovitz, ZŠ Na Smetance, ZŠ Nepomucká, ZŠ Norbertov, ZŠ Od Školy, ZŠ Písnická, ZŠ Pražačka, ZŠ Sdružení, ZŠ Špitálská, ZŠ T.G.M., ZŠ Tusarova, ZŠ Umělecká, ZŠ U Santošky, ZŠ Ústavní, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Vladivostocká, ZŠ Žákovská, SOŠ sociální o.p.s, SPŠ elektrotechnická v Úžlabině, Arcibiskupské gymnázium, SŠ managementu Nad Rokoskou, SPŠ zeměměřická, Gymnázium Sázavská, Gymnázium K. Sladkovského, Evangelická akademie, SŠ veřejnoprávní TRIVIS, Smíchovská střední průmyslová škola , Gymnázium Nad Štolou, Gymnázium U Libeňského zámku , Gymnázium Omská, Obchodní akademie a ekonomické lyceum Svatoslavova, Střední průmyslová škola Novoborská, Střední průmyslová škola Na Třebešíně.

 

Výběr z některých referencí pedagogů:

 

V loňském roce jsem v rámci Letní školy historie navštívila Vojenské historické muzeum. Zaujala mě nabídka prohlídky expozice s průvodcem a vyplňování pracovních listů žáky. Hned v září jsem s žáky 9. ročníku svůj nápad realizovala.

Rozhodla jsem se pro program 1. světová válka. Důvodem byla skutečnost, že vše žáci uvidí na vlastní oči – uniformy, zbraně – a uslyší odborníka. Vyplňování pracovních listů je bude nutit k pozornosti a také v orientaci v prostoru a vyhledávání odpovědí. Moje předpoklady se naplnily. Sama jsem byla mile překvapena zájmem žáků, proto jsme pokračovali už samostatně do expozice 2. světová válka. Žáky zaujaly zejména vitríny s maketami bojů, které jim usnadnily orientaci.

Po návratu do školy jsem připravila pro žáky několik otázek jako zpětnou vazbu. Exkurze byla hodnocena kladně, žáci se dozvěděli nové informace, lépe se v učivu orientují, mnohé věci si na místě ujasnili. Pozitivní reakce žáků přispěla k tomu, že jsem se letos počátkem října vypravila na stejnou exkurzi s dalším 9. ročníkem. Opět jsme byli spokojeni, dokonce i naši dva hyperaktivní žáci zapomněli na to, že jsou hyperaktivní, a pozorně vše sledovali.

Děkuji touto cestou pracovníkům muzea za čas, který nám věnovali, i za to, že nám tuto exkurzi umožnili, a to zdarma.

Mgr. Zdeňka Havlíčková, ZŠ Dolní Dobrouč

*

ZŠ Tusarova se účastnila výukové přednášky již několikrát. S programem a výkladem byla naše škola velmi spokojena. Návštěva VHÚ výborně doplnila výuku dějepisu v devátém ročníku a rovněž seznámila, zábavnou formou, žáky dějepisného semináře s historií Československa. Vřele doporučujeme všem školám.

Bc. Karin Houdová, ZŠ Tusarova, Praha 7

*

Začátkem listopadu tohoto roku jsem s žáky 1. a 3. ročníku v rámci vlastivědného kroužku navštívila Armádní muzeum na Žižkově. Předem jsem písemně požádala zaměstnankyni AM Mgr. Petru Formánkovou o možnost komentované prohlídky. Netrvalo dlouho a záhy jsme se domluvily na pevném datu návštěvy. Náš průvodce nádherným jazykem děti uvedl do přetěžkého období obou světových válek. Po celé dvě hodiny děti velmi bedlivě naslouchaly a s úžasem se zajímaly o vystavené exponáty. Průvodce dokázal tak malým dětem na všechny jejich dotazy s nesmírným pochopením a trpělivě odpovídat. Po prohlídce muzea nás čekalo další milé překvapení – děti obdržely pexesa, záložky a fotografie – vše s vojenskou tématikou. Chtěla bych touto cestou ještě jednou mnohokrát poděkovat za odborný výklad, za dárky a vstřícnost, kterou nám pracovníci AM po celý čas naší návštěvy projevovali.

Milada Kocianová, ZŠ Norbertov, Praha 6 – Střešovice

*

Armádní muzeum Žižkov navštěvuje naše škola většinou se studenty maturitních ročníků nebo v rámci Historického semináře určeného pro zájemce o dějiny. Události 20. st. probíráme většinou právě v posledním ročníku. Expozice první a druhé světové války a odboje Čechů a Slováků je velmi vhodným doplněním středoškolského učiva, studenti mají možnost získat konkrétní poznatky, popř. ověřit své vědomosti. V této souvislosti je nutné ocenit především zasvěcený odborný výklad i možnost „osahat si“ některé exponáty (zbraně, uniformy, vyznamenání atd.).

Přístup pracovníků muzea byl vždy velmi vstřícný, ochotně vyhověli našim případným požadavkům a také nás informovali o dalších aktivitách (nové expozice, soutěže, projekty.)

PaedDr. Jan Jech, Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3

*

V říjnu 2010 jsem se zúčastnila semináře pro učitele dějepisu ve VHÚ v Praze. Při této příležitosti nám byly nabídnuty komentované prohlídky pro studenty, doplněné pracovními listy. Tato myšlenka se mi zalíbila, tak jsem se rozhodla této nabídky využít a trochu tím oživit výuku dějin 20. století. Naše první návštěva se uskutečnila v listopadu 2010 a od té doby chodím se svými studenty do Armádního muzea opakovaně. Využívám prohlídky expozice 1. a 2. světové války k doplnění znalostí a završení procesu výuky těchto tematických celků ve 3. ročnících ekonomického lycea.

Návštěvu expozice volím bezprostředně poté, co jsme látku probrali ve škole a studenti ji mají ještě v živé paměti. Komentovaná prohlídka je tak významným přínosem k rozšíření jejich znalostí a doufám, že alespoň v některých případech probudí hlubší zájem o historii českého národa a projevy jeho vlastenectví. Je to sice fráze, ale chce se mi ji použít: „ Je třeba poznat historii, abychom dokázali pochopit současnost.“

Přínosem pro nás je rovněž práce s pracovními listy, které nutí studenty k samostatnému hledání informací ve vitrínách. I přitom se dá narazit na ledacos zajímavého, co by třeba při běžné prohlídce uniklo naší pozornosti. A nádavkem si mohu ohodnotit znalosti studentů podle jejich reakcí během prohlídky i podle výsledků práce s pracovními listy. Je to pro mne příležitost k takové „bezbolestné klasifikaci“.

Závěrem bych chtěla poděkovat za vstřícnost pracovníkům muzea, kteří se podílejí na organizaci našich návštěv, a průvodcům za kvalifikovaný a přitažlivý výklad.

Mgr. Milena Kotašová, Obchodní akademie a ekonomické lyceum, Svatoslavova, Praha 4

*

Jako vyučující dějepisu na střední odborné škole ráda využívám nabídky a služeb armádního muzea. Již druhým rokem mají studenti 2. ročníku naší školy možnost seznámit se s prostředím a expozicí, která se vztahuje k významným okamžikům historie našeho národa ve 20. století. Díky řadě zajímavých exponátů a poskytnutého odborného výkladu je návštěva muzea vítaným zpestřením, ale i pomocí při putování po cestě poznávání. Oceňuji vstřícný přístup při zařizování návštěvních termínů, odborné provádění po expozici nebo možnost využití pracovních listů. Pevně věřím, že slibný potenciál bude v případě možnosti dále pozitivně rozvíjen.

Mgr. Miroslav Houska, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5

*

Expozice Armádního muzea Žižkov je bohatá a různorodá (zbraně, uniformy, vyznamenání, autentické dokumenty, fotografie). Prostory jsou oživeny atraktivními a nápaditými interiéry, scénickým osvětlením a audiovizuální technikou. Interaktivní expozice, v níž se propojují období 1. světové války, meziválečné období a období 2. světové války, nabízí jakýsi příběh, který osloví návštěvníky každé věkové kategorie.

Žáky naší školy expozice velmi zaujala. V prostorách muzea se mohli volně pohybovat a během prohlídky plnili úkoly z pracovního listu. Vypracovávání úkolů jim nečinilo potíže a práce je celkem bavila.

Mgr. Ivana Hošková, Gymnázium Týn nad Vltavou