PhDr. Karel Straka, Ph.D.

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

(* 1975), samostatný vědecký pracovník. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory Kulturně-historická regionalistika a Dějepis. Rigorózní řízení a postgraduální doktorandské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve VHÚ Praha působí od roku 2005. Zabývá se vývojem československé branné moci s akcentací let 1918–1939 a se zaměřením na činnost a výsledky práce vrcholových orgánů obrany státu. Předmětem jeho zvláštního odborného zájmu je problematika československého vojenského zpravodajství v uvedeném časovém úseku a výzkum vztahů Československa a Francie v oblasti vojenství se zaměřením na období mezi dvěma světovými válkami. Věnuje se též popularizaci historie.

 

Udělená vyznamenání resortu Ministerstva obrany České republiky a Ozbrojených sil České republiky:

Pamětní medaile brigádního generála Františka Moravce, udělena genmjr. Ing. Janem Berounem, ředitelem Vojenského zpravodajství Ministerstva obrany ČR, za mimořádný přínos v oblasti historie Vojenského zpravodajství (dekret číslo VZ 936 ze dne 28. 6. 2021).

Medaile k 100. výročí vzniku Vojenské kanceláře prezidenta republiky (medaile číslo 21, dekret ze dne 15. 1. 2019).

Pamětní medaile 100 let Vojenského zpravodajství, udělena u příležitosti 100. výročí založení Vojenského zpravodajství (dekret číslo VZ 215 ze dne 12. 11. 2018).

Stříbrná pamětní medaile – 100. výročí vzniku Vojenského zpravodajství.

Pamětní medaile – 100. výročí vzniku Vojenského zpravodajství.

Záslužný kříž náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky 2. stupně (pořadové číslo 107, dekret ze dne 18. 12. 2015).

Pamětní odznak Hradní stráže (pořadové číslo 221, dekret ze dne 6. 12. 2013).

Pamětní medaile Krajského vojenského velitelství Pardubice (dekret ze dne 9. 6. 2010).

Vojenské rezortní vyznamenání Záslužný kříž III. stupně (dekret ze dne 11. 11. 2009).

Pamětní odznak Ředitelství personální podpory za zodpovědné plnění služebních úkolů (pořadové číslo 299, dekret ze dne 8. 5. 2007).

 

Absolvované školicí a vzdělávací kurzy resortu Ministerstva obrany České republiky:

Osvědčení o dosažené jazykové úrovni podle STANAG 6001 z francouzského jazyka, standardizovaný jazykový profil (SLP) 2 (datum přezkoušení 14. 6. 2012, osvědčení evidenční číslo 4035 z 16. 6. 2012).

 

Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích a kolokviích

Název konference: Mezinárodní konference Ozbrojené síly a československý stát

Místo a data konání: Česká republika, Univerzita obrany Brno, Brno, 20.–21. 9. 2022

Pořádající organizace: Univerzita obrany Brno, katedra vojenského umění, Brno

Přednesený konferenční příspěvek: Od rozkolu k renesanci spolupráce Československo-francouzské vztahy v oblasti vojenského zpravodajství (září 1938 ‒ červen 1940)

Poznámka: kvůli nemoci předneseno v zastoupení

 

Název konference: Mezinárodní konference The Little Entente Centenary (1921‒2021)

Místo a data konání: Rumunsko, Bukurešť, 9. 12. 2021

Pořádající organizace: Titulescu European Foundation a Velvyslanectví České republiky v Bukurešti

Přednesený konferenční příspěvek: Little Entente, a subject of European strategy, in opinions and considerations of French military strategists in the 1930s

Poznámka: předneseno prostřednictvím on-line připojení

 

Název konference: 1921‒2021: The Centenary of the Little Entente. A documentary exhibition and views on Romanian-Czechoslovak relations during the interwar period (1921‒2021: Století Malé dohody. Dokumentární výstava a pohledy na rumunsko-československé vztahy během meziválečného období)

Místo a data konání: Česká republika, Praha, Senát Parlamentu České republiky, 29. 9. 2021

Pořádající organizace: Velvyslanectví Rumunska v Praze, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Senát Parlamentu České republiky

Přednesený konferenční příspěvek: Little Entente, a subject of European strategy, in opinions and considerations of French military strategists in the 1930s

 

Název konference: Mezinárodní vědecká konference Ozbrojené síly a československý stát.

Místo a data konání: Česká republika, Univerzita obrany Brno, Brno, 18.–19. 6.

Pořádající organizace: Univerzita obrany Brno, katedra vojenského umění, Brno

Přednesený konferenční příspěvek: Československé vojenské zpravodajství proti Německu v letech 1932‒1939. Strategie, prostředky a výsledky

 

Název konference: Mezinárodní konference Conference Democratic processes in the Eastern and Central Europe in 1917: political, military, social and cultural aspects

Místo a data konání: Lotyšsko, Riga, 27.‒28. 4. 2017

Pořádající organizace: Lotyšské válečné muzeum (Latvijas Kara muzejā) v Rize

Přednesený konferenční příspěvek: The First Decade of the Franco-Czechoslovak Military-political Alliance (1917‒1927)

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference Conference Democratic processes in the Eastern and Central Europe in 1917: political, military, social and cultural aspects

Místo a data konání: Lotyšsko, Riga, 27.‒28. 4. 2017

Pořádající organizace: Lotyšské válečné muzeum (Latvijas Kara muzejā) v Rize

Přednesený konferenční příspěvek: The First Decade of the Franco-Czechoslovak Military-political Alliance (1917‒1927)

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference France and the Second World War in Global Perspective, 1919‒45

Místo a data konání: Velká Británie, Glasgow, 2.‒3. 7. 2015

Pořádající organizace: University of Strathclyde, Glasgow ve spolupráci s redakcí mezinárodního časopisu Global War Studies

Přednesený konferenční příspěvek: An asymmetric alliance: The Renaissance of French-Czechoslovak military cooperation during the break-up of collective security (1932–1938).

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Kolokvium: pořádáno při příležitosti vernisáže výstavy VHÚ Praha pod názvem Relations France-Tchécoslovaquie  de 1914 à 1939

Místo a data konání: Francie, Agde, 4. 6. 2015

Pořádající organizace: l’Association pour la Mémoire du Camp d’Agde (AMCA)

Přednesený příspěvek: Les relations politico-militaires franco-tchécoslovaques dans les années 1918‒1939

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference Dimensions of the First World War (Dimenzije prve svetovne vojne)

Místo a data konání: Slovinsko, Lublaň, 12. 11. 2014

Pořádající organizace: Inštitut za novejšo zgodovino

Přednesený konferenční příspěvek: Sending of the French military mission to the Czechoslovak Republic in 1919 as a means to create the French post-war grand coalition

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Mezinárodní konference Kontrwywiad II RP v systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1918‒1939

Místo a data konání: Polsko, Varšava-Emów, 5.‒8. 11. 2013

Pořádající organizace: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Centralny Ośrodek Szkolenia

Přednesený konferenční příspěvek: Czechoslovak and Polish Military Intelligence in the Context of Alliance with France in the 1930s

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Název konference: Výroční mezinárodní konference pracovní skupiny pro studium konfliktů (Conflict Studies Working Group – CSWG) Konsorcia akademií obrany a institutů bezpečnostních studií partnerství pro mír (The Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes ‒  PfPC)

Místo a data konání: Bulharsko, Sofie, 27.–31. 5. 2013

Pořádající organizace: Národní akademie obrany G. S. Rakovskiho

Přednesený konferenční příspěvek: An asymmetric alliance: The Renaissance of Czech-French military cooperation during the break-up of collective security (1932–1938)

Poznámka: účast na základě pozvání organizujícího subjektu

 

Publikační činnost

Monografie

Významné osobnosti a události z dějin československého vojenského zpravodajství první poloviny 20. století: Deset historických profilů. Notable People and Events in Czechoslovak Military Intelligence History from the First Half of the Twentieth Century: Ten Historical Profiles. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2020.

Divizní generál Stanislav Čeček, příliš krátký život na velký úděl. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2017.

Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933‒1939. Zpravodajské ústředí. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2017.

Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918‒1932. Historie československé armády, 2. díl. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2013.

Vojáci, politici a diplomaté. Československá vojenská delegace na jednáních Mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení českého pohraničí v říjnu 1938. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008.

Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932–1939. Historie československé armády, 3. díl. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2007.

Souvislosti vědy a výzkumu s obranou Československé republiky – Vojenský ústav vědecký v letech 1936–1938. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2006.

 

Příspěvky do kolektivních prací, sborníků a encyklopedií

Ve službách republiky. 100 let od založení československého vojenského zpravodajství. Serving the Republic. 100 Years Since the Establishment of Czechoslovak Military Intelligence. MO ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2018.

(autorství Kapitol I.‒III., tj. období 1914‒1945.)

100 let Právní služby. MO ČR ‒  VHÚ Praha, Praha 2018.

(autorství kapitoly 1 ‒ 16. listopad ‒ významný den Právní služby Armády České republiky, kapitoly 2 ‒ Právní základy československé branné moci z let 1918‒1939 a kapitoly 4 ‒ Generál justiční služby prof. JUDr. Bohuslav Ečer.

Mobilizace 1938. Události ‒ obránci ‒ zrada. (ed. Martin Brabec) Extra Publishing, s. r. o. Brno 2018.

(autorství statě 1889‒1945 Vůdcova hra vabank a statě Vojáci v poli)

Ministr národní obrany František Udržal a branná strategie Československé republiky z let 1921‒1929. In: František Udržal. Sedlák a státník (ed. Jaroslav Rokoský ‒ Jiří Urban a kol.) Praha 2016, s. 103‒126.

Czechoslovak and Polish Military Intelligence in the Context of Alliance with France in the 1930s. In: Sekretna wojna II. Z dziejów kontrwywiadu II RP. (ed.) Zbigniew Nawrocki. Poznań 2015, s. 729‒744.

Vojenské zpravodajství (1918‒1939). In: Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň 2015, s. 74‒85.

Vojenská kancelář prezidenta republiky v letech 1918‒1939. In: Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2015, s. 6‒63.

Hradní stráž a samostatný československý stát 1918‒1938. In: Stráž na Hradě pražském. Ministerstvo obrany ČR ‒ VHÚ Praha, Praha 2013, s. 18‒83.

František Machník (1886‒1967) ‒ spolutvůrce systému obrany Československé republiky. In: Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2003, s. 83‒101.

Nerealizovaný záměr výstavby těžkého opevnění v oblasti Krušných hor. In: Fortsborník. Svazek 7. Společnost přátel československého opevnění, Brno 2000, s. 6‒20.

Realizace odstoupení pohraničních oblastí v důsledku mnichovské dohody v úseku velitelství 1. skupiny československé branné moci. In: Historie okupovaného pohraničí 1938‒1945. Svazek 3. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1999, s. 144‒170.

 

Odborné časopisecké studie, materiály, recenzní statě a informace

Představy a plány na ozbrojené vystoupení proti okupantům v Protektorátu Čechy a Morava v kontextu vztahů československého a britského zpravodajství z let 1939–1943 (I. část). Historie a vojenství 2022, č. 3, s. 56−77.

Představy a plány na ozbrojené vystoupení proti okupantům v Protektorátu Čechy a Morava v kontextu vztahů československého a britského zpravodajství z let 1939–1943 (I. část). Historie a vojenství 2022, č. 2, s. 4−19.

Recenzní stať Radan Lášek: Strážci Orlických hor 1938. Radan Lášek – Codyprint, Praha 2021. Historie a vojenství 2022, č. 1, s. 145−147.

Recenzní stať Objektivně a polemicky o nové práci na téma československého zbrojního průmyslu meziválečného období. Historie a vojenství 2021, č. 2, s. 104−125.

Prognóza války s Německem v názorech Vojenské kanceláře prezidenta republiky z jara 1938. Historie a vojenství 2021, č. 1, s. 4−35.

Obraz československého vojenského zpravodajství v názorech a poznatcích německého Vrchního velitelství pozemního vojska z druhé poloviny března 1939. Historie a vojenství 2020, č. 3, s. 76−93.

K počátkům československého zahraničního odboje po osmdesáti letech – francouzská perspektiva. Historie a vojenství 2020, č. 2, s. 4−51.

Příliš vysoká cena za „osvobození” – k problematice zapojení sudetských Němců do branného potenciálu Velkoněmecké říše. In: Dějiny a osudy. In memoriam historika Ivo Pejčocha (ed. Jiří Plachý). Svět křídel, Cheb 2020, s. 44‒71 (vyšlo v roce 2021).

Československé vojenské zpravodajství proti Německu v letech 1932‒1939. Strategie, prostředky a výsledky. In: Ozbrojené síly a československý stát (ed. Aleš Binar a kol.). Edice Vojenská historie, sv. 1, Univerzita obrany v Brně, Brno 2020, s. 53‒71.

The covert connections of an asymmetricall alliance. Czechoslovak-French cooperation in military intelligence in the years 1932−1938. Securitas Imperii 2019, č. 2, s. 12−49.

Sabotážní a teroristická síť Úřadovny Abwehru IV Drážďany v kontextu příprav na napadení ČSR z let 1938−1939. Historie a vojenství 2019, č. 1, s. 4−41.

The First Decade of the Franco-Czechoslovak Military-political Alliance (1917‒1927). In: Demokrātiskie procesi Austrumu un Centrālajā Eiropā 1917. gadā: politiskie, militārie, sociālie un kultūras aspekti. Democratic processes in the Eastern and Central Europe in 1917: political, military, social and cultural aspects. (ed. Juris Ciganovs), Latvijas Kara muzejā, Riga 2018, s. 69–87.

Prezident republiky Edvard Beneš a československá branná moc v jubilejním roce 1937. Historie a vojenství 2017, č. 2, s. 4‒21.

Zrození monumentu: počátky moderního opevňování v meziválečném Československu, II. část ‒ dokončení. Historie a vojenství 2015, č. 2, s. 4‒13.

Zrození monumentu: počátky moderního opevňování v meziválečném Československu, I. část. Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 4‒19.

Znamenalo vítězství spojeneckého tábora v první světové válce též výhru míru? Vojenské rozhledy 2014, č. 3, s. 170‒176.

Agenturní síť čs. armády v Čechách a v Německu (1937‒1938). Historie a vojenství 2012, č. 4, s. 46‒66.

Skupina 1, nestandardní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (II. část ‒ dokončení). Historie a vojenství 2012, č. 1, s. 36‒57.

Vznik Skupiny 1 v květnu 1938 a její předchůdci v Čs. branné moci. Historie a vojenství 2011, č. 3, s. 4‒25.

Památník osvobození (1929‒1939) a jeho předchůdci. Historie a vojenství 2009, č. 3, s. 32‒64.

Československé a francouzské vojenské zpravodajství 1933‒1938. Historie a vojenství 2009, č. 2, s. 32‒65.

Tajná zpráva z roku 1937 o nedostatcích lehkých tanků vz. 35. Historie a vojenství 2008, č. 1, s. 92‒108.

Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929‒1938 a příčiny jejich nezdaru (II. část ‒ dokončení). Historie a vojenství 2007, č. 1, s. 4‒15.

Pokusy o integraci československého obranného zpravodajství z let 1929‒1938 a příčiny jejich nezdaru. Historie a vojenství 2006, č. 4, s. 4‒19.

Nejvyšší rada obrany státu a československý zbrojní průmysl v letech 1936‒1938. Historie a vojenství 2006, č. 2, s. 4‒23.

 

Statě populárně-naučného zaměření

František Moravec (causa). Reflex 2022, č. 17, s. 60–63.

Autorizovaný celostránkový rozhovor Jiřího Macha s PhDr. Karlem Strakou, Ph.D. Rozhodnost generála Moravce nastartovala český odboj. Právo 23.–24. 4. 2022, č. 94, s. 10.

Blaničtí rytíři v kraji Champagne. Revue II. světová válka (Pád Francie z ediční řady Speciál II. světová válka) 2021, s. 82–85.

Autorizovaný celostránkový rozhovor s PhDr. Karlem Strakou, Ph.D., pilotní příspěvek k desetidílnému seriálu statí v Lidových novinách – Michal BERNÁTH – Tomáš MÁLEK, Moravcův ústup byl první akcí odboje. Lidové noviny (LN) 14. 2. 2019, s. 4.

Tvrdý, temperamentní šéf špiónů. LN 14. 2. 2019, s. 5.

Uletěli Němcům před nosem. LN 21. 2. 2019, s. 5.

Manažer tajné agentury. LN 28. 2. 2019, s. 5.

Informace zaplacené penězi i smrtí. LN 7. 3. 2019, s. 6.

Zpravodajec v exponovaném nasazení. LN 14. 3. 2019, s. 4.

Díra v bezpečnostní síti gestapa. LN 21. 3. 2019, s. 5.

Mistr agenturních kontaktů. LN 28. 3. 2019, s. 5.

Za oponou tajné agentury. LN 4. 4. 2019, s. 6.

První muž kontrarozvědky. LN 11. 4. 2019, s. 9.

Kontrašpionáž v boji proti terorismu. LN 18. 4. 2019, s. 7.

Těžko na cvičišti (Manévry čs. armády). I. Světová válka: 1918−1924 Zrod čs. armády, Speciál 2019, s. 48‒51.

Asymetrická aliance (Diplomacie: Spojenectví s Francií). I. Světová válka: 1918−1924 Zrod čs. armády, Speciál 2019, s. 72‒76.

Republika jako pevnost i východiště ofenzivy (Strategie: Nástupové plány). I. Světová válka: 1918−1924 Zrod čs. armády, Speciál 2019, s. 90−93.

Cesta k Mnichovu labyrintem československé strategie z let 1918‒1938. Historia Bellica. Speciál IV/2018 Československo 1938, s. 10‒19.

Na strategickém směru jihovýchod. Německé válečné plánování proti Československu z období 30. let. Historia Bellica. Speciál IV/2018  Československo 1938, s. 30‒39.

Německo versus Československo. Hlavní události let 1937 až 1938. Historia Bellica. Speciál IV/2018 Československo 1938, s. 50‒53.

Generál Stanislav Čeček. Velitel, který uměl motivovat. LN 25. 5. 2018.

Politická a vojenská diplomacie. Vypovězení boje monarchii. Historia Bellica. Speciál III/2018 100leté výročí vzniku Československa, s. 18‒23.

Raritní stát v poválečné Evropě. Speciál III/2018 100leté výročí vzniku Československa, s. 86‒87.

Úzké vojensko-politické spojenectví. Ukotvení Československé republiky ve spojenecké alianci s Francií. Speciál III/2018 100leté výročí vzniku Československa, s. 30‒35.

 

Informace, nekrology a recenzní statě

Loňské retrospektivy 100. výročí vzniku Malé dohody. Historie a vojenství 2022, č. 3, s. 137–138.

Generálův návrat do vlasti po čtyřiasedmdesáti letech. Historie a vojenství 2022, č. 2, s. 146–147.

Vyznamenání Zlaté lípy pro předního historika protinacistického odboje. Historie a vojenství 2017, č. 2, s. 127.

Historik Jan Kuklík oceněn Vyznamenáním Zlaté lípy in memoriam. Historie a vojenství 2017, č. 1, s. 121.

Zpráva o dvou vyznamenaných (Jaroslav Werstadt, Robert Kvaček). Historie a vojenství 2016, č. 1, s. 127‒128.

Karel STRAKA ‒ Jaroslav LÁNÍK, Vyznamenání ke Dni vítězství (Jaroslav Boháč a Jan Galandauer). Historie a vojenství 2015, č. 2, s. 143.

Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. (13. 11. 1926 ‒ 7. 3. 2015). Historie a vojenství 2015, č. 2, s. 146.

Zpráva o dvou vyznamenaných. Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 127.

Maryska Sandiford-Pellé (1922‒2014). Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 142.

Inspirativní setkání s Radko Břachem. Historie a vojenství 2015, č. 1, s. 110‒119.

Mezinárodní konference pracovní skupiny pro studium konfliktů Konsorcia partnerství pro mír. Historie a vojenství 2013, č. 3, s. 126‒127.

Ivo Pejčoch ‒ Prokop Tomek a kolektiv, Od svobody k nesvobodě 1945‒1956. Historie a vojenství 2012, č. 1, s. 148‒149 (recenzní stať).

Katya Kocourek, Čechoslovakista Rudolf Medek. Politický životopis. Praha 2011. Historie a vojenství 2011, č. 2, s. 141.

Ivan Medek (1925‒2010). Historie a vojenství 2010, č. 1, s. 144‒146.

Výstava Mobilizace 1938. Historie a vojenství 2008, č. 4, s. 94‒96.

Francie a Československo 1914‒1945. Historie a vojenství 2008, č. 2, s. 99‒102. Zpráva o výstavě.

Radko Břach, Generál Maurice Pellé. První náčelník hlavního štábu čs. branné moci. Praha 2007. Historie a vojenství 2007, č. 3, s. 140‒142.

Libor Stejskal, Drama ’38. Opevnění, Češi a Němci. Mobilizace na Liberecku v roce 1938. Liberec 2003. Historie a vojenství 2005, č. 4, s. 129‒130 (recenzní stať).

 

Příspěvky na webových stránkách Vojenského historického ústavu Praha

 

2022

Naléhavý hlas ze září 1938 (1. 9.)

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938–39 ocitlo. (8. 8.)

Atentát na Reinharda Heydricha a oduznání Mnichova na křižovatkách československých a velmocenských zájmů (13. 7.)

Ukrajina trpící tehdy i dnes. Velký teror na Ukrajině (1937‒1938) očima čs. generálního konzula v Kyjevě (5. 6.)

Nejkrásněji zněl hlas Libuše, aneb Jak vzniklo označení Silver A a B (12. 5. 2022)

 

2021

Ohlédnutí za velkým výročím Malé dohody zvnějšku, očima francouzských analytiků (10. 12.)

Povstání, které proběhlo pouze na stránkách britského tisku (31. 10.)

Vzkaz pro generála (9. 8.)

„Opevňujte současně vše!“ O vztahu politických a odborných hledisek v čs. Nejvyšší radě obrany státu z jara 1936 (3. 6.)

 

2020

Československý a evropský podzim 1938 ‒ o co by se vlastně bojovalo? Druhá část studie (4. 12.)

Československý a evropský podzim 1938 ‒ o co by se vlastně bojovalo? První část studie (2. 12.)

O podstatě a smyslu československé mobilizace z podzimu 1938 (9. 11.)

Dvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období (6. 8.)

Ti druzí v pozadí: Československé západní paraskupiny první vlny z perspektivy Abwehru v Protektorátu Čechy a Morava (1941–1942) 2. část (24. 6.)

Ti druzí v pozadí: Československé západní paraskupiny první vlny z perspektivy Abwehru v Protektorátu Čechy a Morava (1941–1942) 1. část (22. 6.)

Generálmajor Starkoč, další z příběhu komunistické zvůle (20. 2.)

Pohledy do budoucnosti ‒ československé představy o válce s Německem z roku 1938 (11. 3.)

 

2019

Sté jubileum Generálního štábu v roce 1919 (15. 10.)

 

2018

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 2. část (10. 11.)

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 1. část (8. 11.)

Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek, významný vojenský lékař meziválečného období (26. 3.)

 

2018 Projekt 300 ‒ 100 let

Bohumír Bradáč (25. 3. 2018)

Div.gen. Mikuláš Doležal (29. 3. 2018)

Arm.gen. Josef Bílý (7. 4. 2018)

Arm.gen. Ludvík Krejčí (18. 4. 2018)

Pplk.gšt. Václav Kropáček (20. 4. 2018)

Plk.gšt. in memoriam Tomáš Houška (8. 5. 2018)

Div.gen. in memoriam Otakar Zahálka (12. 5. 2018)

František Machník (14. 6. 2018)

 

2017

Hossbachův protokol (24. 11.)

Závěrečná cvičení čs. branné moci z roku 1929 (25. 8.)

Zborov: bitva, která čs. vojákům vydobyla respekt (30. 6.)

Ministr národní obrany František Udržal (3. 2.)

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol (13. 1.)

 

2016

Hrdina dvou odbojů z Památníku osvobození (pplk.konc. in memoriam Jaroslav Boháč, 4. 5.)

Akta ceněná i zneuctěná ‒ k osudům česko-slovenských vojenských písemností po 15. březnu 1939 (14. 3.)

Unifikace československé branné moci (12. 1.)

Vojenské školství meziválečného Československa (6. 1.)

 

2015

Výročí 28. října 1918 ‒ příležitost k historické rekapitulaci (27. 10.)

Modernizační opatření v rezortu Ministerstva vnitra z let 1936‒1938: Četnictvo a státní policie (8. 10.)

Biografická črta ‒ doc. PhDr. Radko Břach, CSc. (22. 8.)

Generál Rudolf Medek (19. 8.)

Brigádní generál M. R. Štefánik: výročí 135 let (20. 7.)

Výročí narození divizního generála Maurice Césara Josepha Pellé (16. 4.)

 

2014

Obnova československo-francouzské zpravodajské kooperace mezi březnem a srpnem 1939 (30. 10.)

Zpětné vazby vrchního velitele. Prezident Beneš na závěrečných cvičeních z roku 1937 (12. 8.)

Síla důkazů bez respektu (8. 10.)

Osmdesáté druhé výročí nejslavnějších okamžiků Památníku osvobození (3. 7.)

1936 ‒ rok strategických rozhodnutí (9. 6.)

Dilema z metropole nad Seinou: československá otázka ve francouzském Stálém výboru národní obrany z roku 1938 (24. 3.)

Měl být informován? Prezident Hácha a zpravodajská varování před okupací českých zemí v březnu 1939 (14. 3.)

Válka, politika, důsledky. Jaké poučení si můžeme z 1. světové války odnést? (11. 3.)

Francouzská vojenská mise v Československu 1919–1938 (10. 2.)

Mimořádně významný dokument ze zahraničního archivního výzkumu (25. 1.)

Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924 (22. 1.)

 

2013

Účast jednotek Československé armády v bitvě u Vouziers v říjnu 1918 (23. 10.)

Byl henleinovský pokus o puč v září 1938 očekáván? (3. 10.)

První dobrovolníci v Rusku: vznik a bojová činnost České družiny (6. 8.)

Stvoření mýtu: čs. armáda na X. všesokolském sletu v roce 1938 (5. 7.)

Částečná mobilizace v květnu 1938: od domněnek k faktům (21. 5.)

Rota Nazdar: nejen o památném boji z 9. května 1915 (6. 5.)

Čs. jednotky za první světové války v Itálii měly až 20 000 vojáků (18. 4.).

Výročí francouzského generála, který velel všem branným silám v Československu (17. 4.).

 

Statě na internetu

Mnichov s odstupem 80 let (1. díl): co vedlo k okleštění Československa 29. 9. 1938 (Technet.idnes.cz, 29. 9. 2018)

Mnichov s odstupem 80 let (2. díl): kdo o co usiloval, kdo co získal, kdo tratil (Technet.idnes.cz, 30. 9. 2018)

 

Muzejní publikace, informační a jubilejní materiály rezortu Ministerstva obrany ČR:

Jiří BÍLEK ‒ Ladislav ČEPIČKA ‒ Karel STRAKA, Od knížecí družiny k posádkovému městu. Praha vojenská od nejstarších dob po současnost. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2006.

70. výročí mobilizace československé branné moci (1938‒2008). Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008 (ve spolupráci se sekcí plánování sil Ministerstva obrany ČR).

90 let československé státnosti. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 6‒9.

90 Years of Czechoslovakian Statehood. Armed Forces Rewiew 2008, 1, s. 4‒5.

Armáda, přehlídky a společnost v proměnách historie. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 10‒13.

Kalendář na rok 2009 ‒ meziválečná československá armáda. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008.

Francie a Československo 1914‒1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. La France et la Tchécoslovaquie 1914‒1945. Les années d’éspoir, de destruction et de combats communs. Ministerstvo obrany ČR ‒ OKP. Praha 2011.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2017.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2018.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2019.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2020.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2021.

Nástěnný kalendář Vojenské zpravodajství 2022.

 

Dokumentární filmy:

Expozé pro dokumentární cyklus Zlatá dvacátá (Česká televize 2021, 3. díl).

Expozé pro dokumentární cyklus Generálové (Česká televize 2020, 2. díl).

Autorský podíl na scénáři filmového dokumentárního pásma, sestaveného pro webové stránky Ministerstva obrany ČR v rámci prezentace příprav na přehlídku Ozbrojených sil České republiky (2008).

Mobilizace 1938. Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, Praha 2008 (scénář).

Odborná expozé a konzultační činnost při natáčení televizního dokumentu o událostech roku 1938 a československém stálém opevnění pro společnost Parking Lot Productions, Inc. z USA (2017).

 

Podíl na výstavách VHÚ Praha:

Legionáři: výstava o sibiřské anabázi, těžké cestě domů i zpět do normálního života (autorský příspěvek do panelové výstavy, zpracována problematika Památníku odboje a Památníku osvobození).

Výstava Husitské války (autorský podíl příspěvkem o tradicích husitského vojenství v československém vojenství z let 1918–1939).

Výstava 100 let Generálního štábu Armády České republiky (autorský podíl příspěvkem o vzniku a vývoji Hlavního štábu čs. branné moci z let 1919–1939).

Československý zbrojní průmysl (období 1918‒1939, zpracováno pro potřeby Sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR).

Stálá expozice posádky Hranice.

Výstava 100 let armády před Generálním štábem Armády České republiky (2018).

Ve službách republiky ‒ 100 let vojenského zpravodajství (2018).

V zákopech 1. světové války. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2014‒2017 (spolupráce na doprovodných textech).

Cestami odboje, krátkodobá panelová výstava, zahájena 30. 6. 2015 při příležitosti Dne Ozbrojených sil ČR. Generální štáb AČR (autor).

Mezníky československé vojenské historie 20. století, krátkodobá panelová výstava, zahájena 30. 6. 2011 při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky. Generální štáb AČR (spoluautor).

Mobilizace 1938, krátkodobá panelová výstava, zahájena 23. 9. 2010 při příležitosti 72. výročí mobilizace čs. branné moci. Generální štáb AČR (autor).

Cestami odboje, krátkodobá panelová výstava, zahájena 30. 6. 2010 při příležitosti Dne Ozbrojených sil ČR. Generální štáb AČR (autor).

Mobilizace. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2008‒2010 (zpracování doprovodných textů a kalendárií).

Léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. Francie a Československo 1914‒1945 ‒ La France et la Tchécoslovaquie 1914‒1945. Des années d´espoir, de destruction et de combats communs. Musee de l’Armee Paříž, 2008 (spoluautor a komisař výstavy)

Doteky 2. světové války. Armádní muzeum VHÚ Žižkov, 2005‒2008 (zpracování doprovodných textů).

 

Lektorská činnost:

Přednášky v rámci výuky na katedře celoživotního vzdělávání Univerzity obrany Brno.

Lektorský podíl na předvýjezdové přípravě přidělenců Ministerstva obrany České republiky.

Příležitostné přednášky pro útvary a zařízení Armády České republiky.

AktuálněVšechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…
Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

22. 09. 2023
V Národním památníku na Vítkově se v pátek 22. září 2023 uskutečnilo slavnostní…
Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…