Zborovská pamětní medaile

Medaile byla založena usnesením československé vlády dne 13. května 1947 a propůjčena jednorázově při příležitosti třicátého výročí bitvy u Zborova bývalým plukům 1. československé střelecké brigády a jejich příslušníkům a všem žijícím, padlým a zesnulým účastníkům bitvy. Samotná zborovská bitva začala dne 1. července 1917 mohutnou dělostřeleckou akcí následovanou útoky pěchoty. Čechoslováci přišli na řadu až druhý den po 9. hodině ranní, kdy do akce nastoupily prapory 1. a 3. československého střeleckého pluku a I. prapor 2. střeleckého pluku. Dokonale sehraný postup malých skupinek při prolamování obranných pozic nepřítele slavil úspěch. A tak po šestihodinovém boji pronikly československé oddíly místy do hloubky i přes 5 km do rakouské obrany. Nedostatečně vyzbrojené prapory Československé střelecké brigády tím dosáhly vlastně nejvýraznějšího úspěchu celé ofenzívy. Tzv. Kerenského ofenzíva, jejíž součástí tato bitva byla, sice zcela selhala, ale zborovská epizoda se stala svým politickým významem zásadním mezníkem v budování československého zahraničního vojska a v úsilí o samostatný československý stát. Medaile je ražena ze stříbra v průměru 35 mm při síle 2 mm. Celou plochu aversu vyplňuje podobizna (levostranný profil) prezidenta T. G. Masaryka v pro něj charakteristické čapce. Kolem podobizny je rozdělen oboustranně opis: PRAVDA/VÍTĚZÍ. Téměř celou plochu reversu zaujímají plasticky zpodobené historické prapory střeleckých pluků – 1. pluku Mistra Jana Husa, 2. pluku Jiřího z Poděbrad a 3. pluku Jana Žižky z Trocnova, přičemž jejich žerdě jsou v dolní části překryty vavřínovou ratolestí. V pravé dolní části opis: ZBOROV a v levé: 1917–1947. Stuha medaile je zhotovena v červené barvě, odpovídající barvě nárameníků legionářů. Jejím středem prochází ruská svatojiřská stuha (oranžová se třemi černými, stejně vzdálenými pruhy).

Pamětní medaile byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu darem Ministerstva národní obrany v roce 1947.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha