Chladné zbraně a zbroj

Uherská husarská šavle, kolem 1700

Uherská husarská šavle, kolem 1700

  Šavle se do Evropy dostala z východu a většího uplatnění dosáhla za tureckých válek, kdy se s ní seznámily národy bojující s Turky – Uhři, Rusové a Poláci. Turecké nájezdy v 16. století způsobily obrovskou oblibu turecké šavle typu kilidž, k jejímuž masovému rozšíření docházelo zejména v 17. století. Dominantní vliv kilidže trval až […]

Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, kolem 1650

Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, kolem 1650

  Kord nebo rapír se zvoncovým košem je posledním významným vývojovým typem této zbraně. Španělští mistři jej vytvořili někdy na počátku 17. století. Základ jeho tvaru zřejmě ani nepocházel ze Španělska. Podobné náznaky se objevují na kordech švédských a německých důstojníků v prvních letech třicetileté války. Španělsko však s obvyklou dokonalostí vypracovalo tvar této zbraně […]

Dýka pro příslušníky oddílů SA

Dýka pro příslušníky oddílů SA

  Sturmabteilung (SA), úderné oddíly nacistické strany NSDAP, byly vytvořeny v roce 1921 po velkém veřejném shromáždění NSDAP v mnichovské pivnici Hofbräuhaus. Jednotky SA, známé také jako tzv. hnědé košile, sloužily zpočátku jako pořádková a ochranná síla při stranických srazech. Pod vedením Ernsta Röhma se z původního oddílu o 46 mužích postupně vyvinula v rozsáhlou […]

Československý bojový nůž speciální vz. 85

Československý bojový nůž speciální vz. 85

  V lednu 1982 byl na Správě bojové přípravy MNO přednesen požadavek na zabezpečení bojového nože, nezbytného pro činnost průzkumných jednotek ČSLA v týlu protivníka. Bojový nůž speciální (krycí jméno BONUS) měl být domácí konstrukce a měl splňovat požadavek na pohotové použití pro boj zblízka, při seskocích padákem a víceúčelového použití při činnosti v týlu […]

Nůž útočný vz. 75

Nůž útočný vz. 75

  Na počátku 70. let přestal do té doby užívaný útočný nůž OV-7 (nůž útočný obranný výsadkový) vyhovovat armádním potřebám, takže byl zadán úkol vyvinout modernější typ útočného nože jako osobní zbraně jednotlivce pro průzkumné, výsadkové, letecké a speciální jednotky. Tímto úkolem (krycí jméno UTON) byl pověřen Výzkumný a zkušební ústav 011 Slavičín ve spolupráci […]

Kordík vzor 39 pro důstojníky a vojenské úředníky Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava

Kordík vzor 39 pro důstojníky a vojenské úředníky Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava

  Po okupaci českých zemí nacistickým Německem v březnu 1939 byly zbytky československé armády v nově vzniklém protektorátu odzbrojeny a rozpuštěny. Nařízením protektorátní vlády č. 216/39 Sb. z 25. července 1939 bylo vytvořeno Vládní vojsko, čímž mělo být vytvořeno zdání určité suverénnosti protektorátu a současně zabráněno hromadnému zapojení propuštěných vojáků do protinacistického odboje. Maximální stav […]

Bojový nůž 1-F-97 FALCO

Bojový nůž 1-F-97 FALCO

  Dýka nebo dýkovitý nůž byly od nepaměti součástí výzbroje vojáka, avšak s rozvojem palných zbraní a lineární taktiky boje v 17. a 18. století postupně zcela pozbyly bojový charakter a staly se pouhými všestrannými nástroji.  V období první světové války však zaznamenaly zcela nečekanou renesanci. Její zákopový charakter vedl k boji muže proti muži […]

Československá šavle pro důstojníky armády vzor 24

Československá šavle pro důstojníky armády vzor 24

  Stejně jako u ostatní výzbroje byly po vzniku ČSR několik let používány trofejní poboční zbraně přivezené legionáři nebo zanechané na území republiky po rozpadu Rakousko-Uherska. S výjimkou jezdecké šavle vzor 1904 však žádná z rakousko-uherských pobočních zbraní nebyla v československé armádě zavedena jako regulérní předpisový model. Předpisem MNO D-XIII-1a z roku 1924 byla do […]

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

  Nový československý stát si ponechal systém ochrany státních hranic zavedený již v habsburské monarchii. Již v únoru 1919 došlo k vyhlášení samostatného československého celního území, na jehož základě bylo nutné zajistit státní hranice nejen z bezpečnostního, ale i celního hlediska. Začaly vznikat první celní úřady a od poloviny roku 1919 byl zahájen provoz celnic […]

Československý tesák Vojenských lesních podniků

Československý tesák Vojenských lesních podniků

  Na sklonku dvacátých let minulého století byly na území první Československé republiky slučováním bývalých velkostatků zřizovány vojenské dělostřelecké střelnice. Pro jejich správu byl zřízen státní obchodní podnik Vojenské lesní podniky (VLP). Zpočátku byla ústroj jeho zaměstnanců velmi pestrá, ale protože se jednalo o podnik vojenský, bylo nezbytné tuto pestrost odstranit a nahradit ji jednotným […]

Rakouská partyzána pro důstojníky, kolem 1660

Rakouská partyzána pro důstojníky, kolem 1660

  Koncem 15. století vznikla v Itálii partyzána, dlouhá dřevcová zbraň s typickou čepelí trojúhelníkového tvaru a ostřím po obou stranách. Čepel značné délky je u základny dosti široká a směrem ke hrotu se příkře zužuje. Vyvinula se ze specifického typu kopí, známého jako volský jazyk – langedebeve (z francouzského langue-de-boeuf). Název patrně pochází z […]

Československý kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

Československý kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

  S myšlenkou na zavedení poboční zbraně pro důstojníky a rotmistry československého letectva přišel v roce 1925 gen. Stanislav Čeček, který v té době vedle své funkce přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky vykonával i funkci přednosty III. odboru (leteckého) Ministerstva národní obrany. Již zavedená šavle pro důstojníky armády nebyla pro letce vhodná, a proto bylo […]

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917, individuální úprava

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917, individuální úprava

  Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se nachází velké množství velmi vzácných a unikátních předmětů. Některé jsou zajímavé pro své technické či technologické řešení, jiné zase pro své výjimečné umělecké zpracování. Mezi nejvzácnější však patří ty, jejichž historie je bezprostředně spojena s některou z význačných osobností kulturního, politického, ale zejména vojenského života. Náleží mezi […]

Československá šavle vzor 4

Československá šavle vzor 4

  Stejně jako u ostatní výzbroje byly po vzniku ČSR několik let používány trofejní poboční zbraně přivezené legionáři nebo zanechané na území republiky po rozpadu Rakousko-Uherska. Jedinou chladnou zbraní z výzbroje armády habsburské monarchie, která byla v nově budované československé armádě zavedena jako regulérní předpisový vzor, se stala jezdecká šavle vzor 1904. Konstrukce této poslední […]

Italský útočný nůž, 1916–1918

Italský útočný nůž, 1916–1918

  Dýka nebo dýkovitý nůž byly od nepaměti součástí doplňkové výzbroje vojáka. Zákopový charakter 1. světové války vedl k boji muže proti muži ve stísněném prostoru zákopu, kde byl tehdejší dlouhý bodák nasazený na pušce prakticky nepoužitelný. Přirozenou reakcí na tuto situaci bylo vytvoření speciálního dýkovitého otevřeného nože. Zákopové nože se vyráběly primitivním způsobem v […]

1 2 3 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha