Mezinárodní seminář Bitva u Znojma a válka roku 1809

V loňském roce jsme si mezi jinými významnými jubilei našich vojenských dějin připomenuli také 210. výročí páté koaliční války proti Francii (1809). Ta v obecném historickém povědomí zůstala hluboko ve stínu třetí koaliční války a bitvy u Slavkova roku 1805. Přesto i válka páté koalice zanechala v našich zemích výrazné stopy. Vedle řady jednotek s odvodním okrskem v Čechách, na Moravě i ve Slezsku nasadilo Rakouské císařství do bojů na několika frontách také dobrovolnické formace z českých zemí, včetně proslulé Legie arcivévody Karla, a v neposlední řadě prošla svým bojovým křtem i rakouská zeměbrana (Landwehr), odváděná ve všech zemích Předlitavska.

 

Barvy císaře Františka I. tedy hájily desítky tisíc českých vojáků i zeměbranců, značnou část rakouské generality a důstojnictva tvořili představitelé české a moravské šlechty a měšťanstva. Území současné České republiky zasáhly menší boje v severních a severozápadních Čechách a v posledních dnech války se stala hlavním bojištěm jižní Morava, kde došlo také k poslední velké bitvě – bitvě u Znojma.

Popularizaci tohoto tématu se v rámci připomínek výročních událostí věnoval i mezinárodní seminář, který proběhl ve znojemské Besedě v loňském roce. Jeho organizátorem byla nezisková organizace Projekt Austerlitz, která již léta pořádá také vzpomínkové akce bitvy u Slavkova v Tvarožné. Pro ty je stěžejní předvádění oživlé vojenské historie, a proto nepřekvapila ani obsahová tematika semináře. Dopolední blok byl věnován napoleonskému reenactmentu, odpolední blok pak historii a osobnostem roku 1809.

Prvním přednášejícím se stal Karel Sáček, koordinátor projektu Primaplana.cz a letitý reenactor z KVH Nový Jičín, s příspěvkem Počátky vystupování v historických uniformách c.k. armády. Ve své přednášce vhodně skloubil oba bloky, neboť se věnoval oživování historie a vzpomínkovým akcím v různých formách od šlechtických a měšťanských vzpomínkových událostí od 18. století přes budování tradic c. a k. armády v 19. století a připomínání historických dějů v období 1. československé republiky až po současnost.

Po něm následoval historik a bývalý voják Mark Schneider z USA, čelný představitel francouzského císaře Napoleona I., s příspěvkem Good principles of Napoleonic Re-enactment. Ze zámoří, i když ne tak vzdáleného, dorazil také historik David Paget (též bývalý voják) s příspěvkem Recreating the Imperial Headquarters of Napoleon a dopolední blok zakončil viceprezident Projektu Austerlitz a CENS (Central European Napoleonic Society) a hlavní organizátor vzpomínkových akcí Jakub Samek s příspěvkem Francouzská pěchota v napoleonském re-enactmentu.

Odpolední historický blok zahájil historik Daniel Res, autor knihy Wellington: vítěz od Waterloo, připomínkou pyrenejského kontextu války roku 1809 v příspěvku Výstavba linií Torres Vedras, Portugalsko 1809. Následoval Peter Sabanoš z Bratislavy, jeden ze zakladatelů CENS, příspěvkem, který přibližoval události na zpravidla opomíjeném uherském bojišti války pod názvem Od Rábu k Prešporku.

Osobnost polozapomenutého generála Vinzenze Ferrerria Friedricha Bianchiho, který se vypracoval z měšťanského synka z rozvrácené rodiny na jednoho z nejúspěšnějších rakouských velitelů napoleonských válek, představil Zdeněk Munzar z Vojenského historického ústavu Praha. Odpolední blok uzavřel regionální historik Jiří Kacetl z Jihomoravského muzea ve Znojmě, spoluautor výstavy Znaim/Znojmo 1809, vynikajícím shrnutím událostí na jihomoravském pomezí mezi bitvou u Wagramu a koncem války v příspěvku Císař František, arcivévoda Karel a bitva u Znojma.

Pořádání konferencí, kolokvií, seminářů či přednášek u příležitosti významných dějinných výročí se stává novým trendem, který lze kvitovat velmi pozitivně. Několikadenní připomínka 210. výročí bitvy u Znojma v pojetí Projektu Austerlitz zahrnovala vernisáž výstavy Znaim/Znojmo 1809, na níž organizátoři akce spolupracovali, mezinárodní seminář s předpokládaným vydáním sborníku, pietní akty, odhalení nově vybudovaného pamětního kříže u vojenského hromadného hrobu a samozřejmě také ukázky oživlé historie vojenského tábora a bitevního střetu několika set vojáků z 15 zemí světa.

Takováto koncepce a pojetí připomínání významných vojenských událostí našich dějin, která je vlastní mimo jiné také VHÚ Praha či ČSOL, rozhodně zaslouží uznání, neboť kombinace prezentování výsledků vojenskohistorických bádání, ať již muzejní, nebo přednáškovou a publikační činností, i pieta a péče o válečné hroby by měly k vizualizaci a oživování historie (renactingu) patřit, nemá-li se z něho stát pouhé kabaretní představení.

V roce 2009 vyšel také sborník věnovaný bitvě u Znojma, a to k jejímu 200. výročí. Blíže viz ZDE.

Zdeněk Munzar

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha