KULKA, Erich. Židé v československém vojsku na Západě

 

Když 1. září 1939 vypukla druhá světová válka, dotklo se to milionů mužů, kteří museli narukovat v rámci mobilizace. Československá exilová vláda v čele s Edvardem Benešem měla ovšem s výstavbou zahraničí armády obtíže, neboť nemohla mobilizovat v samotné republice. Musela se spolehnout na občany, kteří utekli z protektorátu, nebo na krajany žijící v zahraničí. Významný podíl v obou skupinách měli Židé. Ti se museli ovšem potýkat s předsudky a antisemitismem, který byl pro tuto dobu typický. Přesto jim to nezabránilo sloužit v československé zahraniční armádě, podílet se na porážce Německa a vrátit se do osvobozené vlasti.

Prezentovaná publikace je po obsahové stránce členěna do čtyř kapitol. První se zabývá rozpadem Československé republiky a situací židovských uprchlíků. Druhá kapitola pojednává o vytvoření 1. československé divize ve Francii, jejím bojovém nasazení a dramatickém ústupu. Třetí popisuje výstavbu Československého pěšího praporu 11 – Východního na Středním východě, jeho bojové vystoupení v obleženém Tobruku a následnou reorganizaci na 200. lehký protiletadlový pluk. Čtvrtá kapitola se věnuje formování vojenských jednotek ve Velké Británii. Představuje také konkrétní osudy židovských příslušníků československého a britského letectva. Samostatné podkapitoly jsou věnovány vývoji čs. jednotky ve Velké Británii a jejím reorganizacím, tedy 1. československé smíšené brigády, Československé samostatné brigády a Československé samostatné obrněné brigády.

Autor sám byl československý Žid, který přežil druhou světovou válku a koncentrační tábor Osvětim. Po osvobození se věnoval problematice holokaustu. Již 22. srpna 1968 během sovětské okupace se mu podařilo emigrovat do Izraele, kde pokračoval ve své vědecké činnosti na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Tam také napsal v rámci projektu „Boj československých Židů proti nacistům za druhé světové války“ své práce o českých a slovenských Židech v československé armádě. Představovaná kniha proto mohla vyjít v Čechách až v roce 1992. Za zmínku stojí také fakt, že doslov napsal současný vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Kniha formátu A5 je vázána v pevných plátěných deskách. Její obsah je s ohledem na vznik publikace v akademickém prostředí zpracován na vysoké odborné úrovni a každá kapitola je na konci doplněna seznamem použité literatury a poznámkami. Text doprovází 12 náčrtů mapek, organizačních plánků a 8 stran dobových fotografii pro lepší ilustraci této doby. Součástí je i jmenný seznam padlých Židů, rozčleněný podle bojišť. Nechybí ani kvalitní jmenný rejstřík, který usnadňuje práci s knihou.

Dnes představovaná kniha přináší podrobný popis účasti židovských vojáků v československé zahraniční armádě na Západě v bojích proti Třetí říši, což ji činí vynikajícím zdrojem informací. Jedná se o nejkompletnější a zatím jediné takto podrobně zpracované dílo zabývající se touto problematikou.

Citace:

KULKA, Erich. Židé v československém vojsku na Západě. Praha: Naše vojsko, 1992. ISBN 80-206-0169-4.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha