ATENTÁT 80: Československý zahraniční odboj na přelomu let 1941 a 1942

ATENTÁT 80: Československý zahraniční odboj na přelomu let 1941 a 1942

07. 04. 2022

Po těžkých porážkách z let 1939 v Polsku a 1940 ve Francii se podařilo československý zahraniční odboj zkonsolidovat ve Velké Británii. Zde našli Češi a Slováci vhodné podmínky pro další vedení boje za osvobození své vlasti z nacistické okupace. Přelom let 1941 a 1942 s účastí na obraně Tobruku v severní Africe a operací ANTHROPOID patří k vrcholům československého druhého odboje za celou dobu války.

Nejvyšším ústředním správním úřadem pro záležitosti československé branné moci v exilu bylo v letech 1941 a 1942 československé ministerstvo národní obrany v Londýně. V jeho čele stál ministr národní obrany divizní generál Sergěj Ingr, jenž byl členem vlády Republiky československé a byl pověřen presidentem Čs. republiky výkonem funkce hlavního velitele československé branné moci.

Ministru národní obrany příslušelo uplatňování práv a plnění povinností hlavního velitele československé branné moci v rozsahu zákonných ustanovení, vládních nařízení a vojenských předpisů. Dále mu příslušelo uplatňování postavení hlavního velitele československé branné moci i ve všech případech vyplývajících z provádění ujednaných úmluv.

Ministerstvo národní obrany bylo členěno do čtyř odborů:

I. odbor — měl na starosti personální záležitosti, věci politicko-právní a spolupráci se státními orgány.

II. odbor — měl v gesci záležitosti zpravodajské služby, včetně výsadků do vlasti.

III. odbor — se zabýval výcvikem, organizací, výchovou a studijními záležitostmi.

IV. odbor — měl na starosti materiální a správní záležitosti.

Ministerstvu národní obrany podléhali čs. vojenští a letečtí atašé, akreditovaní za druhé světové války u čs. zastupitelských orgánů. V roce 1942 působili u vlády belgické, francouzské, holandské, íránské, jugoslávské, lucemburské, norské, polské, sovětské a Spojených států severoamerických. Čs. styční důstojníci působili také v Ekvádoru, Egyptě, Kolumbii a Turecku.

Na územích, kde mimo Velkou Británii probíhalo formování, výcvik a nasazení československých vojenských jednotek, působily československé vojenské mise. V roce 1942 to byla Československá vojenská mise pro Balkán, Blízký a Střední východ v Jeruzalémě, Československá vojenská mise v Kanadě a Československá vojenská mise v Sovětském svazu.

 

Nejvíce v Británii

Jednotky československé branné moci působily v roce 1942 ve Velké Británii, na Středním východě a v Sovětském svazu. Největší počet československých vojáků byl v té době ve Velké Británii. Ze zbytků 1. československé divize, evakuované z Francie, vznikla ve Velké Británii nejprve 14. srpna 1940 v Cholmondeley 1. československá smíšená brigáda. Čs. pozemní jednotky na území Velké Británie a na Středním východě byly poté organizovány na základě dohody mezi československou exilovou vládou a vládou Velké Británie ze dne 25. října 1940.

Československá smíšená brigáda byla od října 1940 rozmístěna v okolí Leamingtonu. V červenci 1941 byla reorganizována podle britských organizačních předpisů a přejmenována na Československou samostatnou brigádu (Czechoslovak Independent Brigade Group). V roce 1941 se skládala z velitelství, smíšeného přezvědného oddílu, kulometné roty, protitankové baterie, dělostřeleckého pluku a dvou pěších praporů. V květnu 1942 se přesunula na jižní pobřeží Velké Británie k Ilminsteru. Brigáda, kromě stále probíhajícího výcviku, střežila letiště a další vojenské objekty a její 2. prapor byl nasazen v obranných postaveních na pobřeží mezi městy Sidmouth a Seaton.

Na konci srpna 1942 čekal brigádu další přesun, tentokrát na východní pobřeží k Lowestoftu, do pobřežních obranných postavení mezi městy Great Yarmouth a Southwold. Zde zůstala rozmístěna až do prvních měsíců roku 1943. Na přelomu let 1942 a 1943 měla Československá samostatná brigáda stav 3 296 mužů. Byla doplňována dobrovolníky z celého světa, ale sloužila také jako zdroj posil pro československé exilové letectvo a výsadky do vlasti.

V rámci britského Královského letectva působily 310., 312. a 313. československá stíhací peruť, sloučené od května 1942 do Československého wingu, 311. československá bombardovací peruť a československá letka u 68. stíhací peruti. Další českoslovenští piloti sloužili rozptýleni mezi nejrůznější britské letecké jednotky.

Z hlediska československého domácího odboje měli velký význam především českoslovenští piloti u 138. peruti zvláštního určení, která při nočních letech vysazovala parašutisty a vojenský materiál evropskému hnutí odporu, včetně protektorátu.

 

Středomoří

Druhá nejsilnější skupina československých vojáků v exilu působila ve východním Středomoří. Československý pěší prapor 11 – Východní se v roce 1941 účastnil obrany obleženého přístavu Tobruk v Libyi. V obranných postaveních přístavu zůstal rozmístěn i po vyproštění pevnosti z obklíčení. V dubnu 1942 byl odvelen do tehdejšího mandátního území Palestina (nynějšího Izraele).

Dne 22. května 1942 byl ve čtvrti Bath Galim v Haifě pěší prapor zrušen a místo něj byl zřízen Československý lehký protiletadlový pluk 200 – Východní. Pluk byl od července nasazen do protiletecké obrany Haify, a také Bejrútu v Libanonu. V prosinci byl odeslán opět do Tobruku. Na konci roku měl stav 1 102 mužů.

V době největšího ohrožení Nilské delty na přelomu června a července 1942 byly dvě čety Československého výcvikového střediska – Východního nasazeny v obranných postaveních u Alexandrie. Československé pozemní jednotky na Středním východě sloužily také jako zdroj posil pro československé exilové letectvo. V říjnu 1942 bylo do leteckého výcviku odesláno 171 vojáků.

 

V Sovětském svazu

Nejmladší složka československé branné moci v exilu vznikla v Sovětském svazu. Na jeho území vznikaly čs. vojenské jednotky na základě československo-sovětské smlouvy z 18. července 1941 a následně uzavřené československo-sovětské vojenské úmluvy z 27. září 1941.

Jako první vznikla v prosinci 1941 Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu. Jejím základem byla stovka veteránů Čs. legionu z polského tažení a nemnozí příslušníci čs. emigrace do SSSR z dvacátých a třicátých let.

Po roce 1939 navíc uprchlo do SSSR kolem 15 000 Čechoslováků. Většina z tohoto počtu byli Rusíni, přibližně třetina Židé a jen mizivá část komunisté, odcházející z příkazu Kominterny. Drtivou většinu uprchlíků sovětské úřady proto obvinily ze špionáže nebo z nelegálního překročení hranic. Automaticky je pak posílaly na tři až pět let do koncentračních táborů GULAGu. Amnestii pro vězněné Čechoslováky se podařilo vyjednat na přelomu let 1941 a 1942, ale zhruba polovina z nich do té doby v sovětských koncentračních táborech zahynula. Přeživší pak poskytli největší zdroj posil Čs. vojenské jednotky v SSSR v roce 1942.

V rámci Československé vojenské jednotky v Sovětském svazu byl 12. února 1942 v Buzuluku zřízen 1. polní prapor. Tento prapor měl na konci roku 1942 stav přibližně 970 mužů a žen.

 

Na Balkáně i v Asii

Další Češi a Slováci působili v boji na straně Spojenců také mimo rámec československé exilové branné moci. Ihned od počátku německé a italské okupace Jugoslávie v roce 1941 se do partyzánské války zapojili také Češi a Slováci, usídlení ve Slavonii. V oblasti mezi řekami Drávou a Sávou se partyzánského boje účastnilo více než 2 000 českých a slovenských krajanů.

Od počátku války sloužilo dvacet československých krajanů v jednotkách britské domobrany v Hong Kongu, kde byli v prosinci 1941 nasazeni proti Japonské invazi. Od roku 1940 sloužilo dvacet československých krajanů v jednotkách britské domobrany také v Singapuru, kde se v únoru 1942 účastnili těžkých bojů proti japonské armádě. V červenci 1941 vznikla československá četa britské roty Šanghajského dobrovolnického sboru. Část z celkem šedesáti dobrovolníků odešla k čs. jednotkám na Střední východ a do Británie, většinu ostatních internovali Japonci po obsazení Šanghaje v prosinci 1941.

Na Filipínách vstoupilo v prosinci 1941 po japonském vylodění dobrovolně do americké armády čtrnáct krajanů. Zúčastnili se obrany poloostrova Bataan a ostrova Corregidor, kde postupně do května 1942 padli do japonského zajetí. Další krajané se účastnili filipínského hnutí odporu, například vydáváním ilegálních tiskovin.

V japonských zajateckých táborech byli českoslovenští krajané, zajatí na všech zmíněných místech, vystaveni stejně krutým podmínkám, jako ostatní spojenečtí vojáci a velká část zajetí nepřežila.

Tomáš Jakl

AktuálněVojenský historický ústav Praha pořádá řadu workshopů:  Pátrání po vojácích první světové války – v teorii i praxi

Vojenský historický ústav Praha pořádá řadu workshopů: Pátrání po vojácích první světové války – v teorii i praxi

01. 04. 2023
Pět tematických workshopů pro veřejnost, která pořádá Vojenský historický ústav, představí zájemcům…
GRANIT-86, cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy

GRANIT-86, cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy

30. 03. 2023
Jedním z hlavních úkolů Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy ve výcvikovém…
Zemřel armádní generál Emil Boček, poslední československý stíhací pilot z 2. světové války

Zemřel armádní generál Emil Boček, poslední československý stíhací pilot z 2. světové války

25. 03. 2023
V sobotu 25. března 2023 odpoledne přišla smutná zpráva – armádní generál ve…
Antoine-Henri Jomini – prvý veľký vykladač Napoleona

Antoine-Henri Jomini – prvý veľký vykladač Napoleona

24. 03. 2023
Antoine-Henri Jomini patrí medzi dnes skoro zabudnutých vojenských teoretikov. Hoc bol stíhaný…
Představení Historie a vojenství číslo 1/2023 v novém přednáškovém sále VHÚ Praha

Představení Historie a vojenství číslo 1/2023 v novém přednáškovém sále VHÚ Praha

23. 03. 2023
V úterý 21. března 2023 proběhla ve Vojenském historickém ústavu Praha první akce…