Fond knihovny

CHOC, Pavel. Boje o Prahu za feudalismu.

CHOC, Pavel. Boje o Prahu za feudalismu.

    Hlavní město Praha zaujímalo už od raného středověku ústřední úlohu v našich dějinách. Jeho dodnes trvající role jakožto politického, správního a duchovního centra českých zemí je v mnoha ohledech unikátní. Není proto divu, že když významný historik 19. století Václav Vladivoj Tomek sepisoval svůj Dějepis města Prahy, vytvořil vlastně výklad českých dějin do […]

Apologia, Oder entschuldigungs Schrifft

Apologia, Oder entschuldigungs Schrifft

  Před čtyřmi sty lety došlo k události, která svými důsledky rozpoutala válku, jakou svět dosud nepoznal. Odstartovala totiž české stavovské povstání (1618–1620) a spolu s ním i třicetiletou válku (1618–1648), která přinesla nejen vojenské a celospolečenské změny, ale zároveň předznamenala pozvolnou globalizaci konfliktů následujících staletí. Dne 23. května 1618 byla provedena pražská defenestrace – […]

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoffel von. Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus

GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoffel von. Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus

  Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676) byl bezpochyby jedním z nejvýznamnějších německých barokních spisovatelů. Jeho literární dílo se lišilo od spisů většiny jeho současníků tím, že v něm popisoval životy prostých lidí – nízkých společenských vrstev a mnohdy též jedinců na okraji společnosti. Za zmínku také stojí, že jeho dílo obsahovalo prvky autobiografie a […]

The Illustrated London News.

The Illustrated London News.

  Noviny The Illustrated London News patří mezi nejstarší kontinuálně existující periodika. Vydávány byly ve formě ilustrovaného magazínu s různým rozsahem a periodicitou v letech 1842‒2003. Ačkoli se v prvních letech po značném počátečním úspěchu potýkaly s kolísavým zájmem trhu, etablovala se u nich stálá skupina předplatitelů. Renomé a popularitu si týdeník vydobyl kvalitní redakční […]

E. v. St. Zum Säcular-Gedächtniss von 1758: Der Feldzug in Mähren, oder die Belagerung und der Entsatz von Olmütz.

E. v. St. Zum Säcular-Gedächtniss von 1758: Der Feldzug in Mähren, oder die Belagerung und der Entsatz von Olmütz.

  Před 260 lety zuřila v Evropě již třetím rokem sedmiletá válka. Pro obyvatele našich zemí se i rok 1758 stal rokem válečným, neboť ve střední Evropě proti sobě stála vojska české a uherské královny Marie Terezie a pruského krále Friedricha II. Ten podnikl tažení do Čech již ve dvou předchozích letech (viz bitva u […]

SIEBERT, A. Bauernland unterm NATO-Stiefel.

SIEBERT, A. Bauernland unterm NATO-Stiefel.

  Zformování dvou nových států, sice Německé spolkové republiky a Německé demokratické republiky, v roce 1949 bylo událostí významnou nejen politicky, ale i v symbolické rovině. V souvislosti se vznikem nových státních útvarů spatřily světlo světa také dva rozdílné pohledy na státní identitu, symboliku, vyrovnání se s nedávnou minulostí a začlenění do nového politického rozložení […]

KARLÍK, František Václav. Rok 1848 : dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech

KARLÍK, František Václav. Rok 1848 : dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech

  O významu revolučního roku 1848, známého také jako „Jaro národů“, jsme již ve stručnosti referovali například zde a zde. Revoluce v zemích Rakouského císařství samozřejmě určovala také dění v zemích Koruny české. Dokumenty i literatura k těmto událostem jsou velmi četné, a není proto od věci si jeden z vydaných pramenů dnes představit. V druhé […]

Podrobná mapa Podkarpatské Rusi

Podrobná mapa Podkarpatské Rusi

  Na poválečné mírové konferenci v Paříži roku 1919 bylo rozhodnuto, že do nově vzniklého československého státu bude zahrnuto i území někdejší Uherské Rusi, známé také pod označením Zakarpatsko. V meziválečné Československé republice se pro tuto oblast používal u nás dodnes vžitý název Podkarpatská Rus. Z národnostního hlediska se jednalo dosti o komplikovaný prostor. S […]

SEGEŠ, Vladimír. Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

SEGEŠ, Vladimír. Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

  Literatura věnující se vojenským dějinám středověkého Slovenska není české veřejnosti příliš známá. Je tomu tak i přes skutečnost, že české a (horno)uherské vojenské dějiny jsou velmi těsně provázány, a to už od dob nejranějšího středověku. Jako příklad nejmarkantnějších styčných bodů lze uvést zastavení postupu maďarských kmenů do Evropy na řece Lechu r. 955 díky […]

Blitzkrieg-Legende

Blitzkrieg-Legende

  Blitzkrieg je jedním z prvních slov, které vytane na mysli v souvislosti s druhou světovou válkou. Kromě synonyma rychlých úspěchů německé armády při tažení v Polsku a o rok později v západní Evropě se čtenáři jistě vybaví i notoricky známé obrazy valících se tanků, či kvílících střemhlavých bombardérů. Samotný termín je však mnohoznačnější a […]

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů

  I dnešní knihou týdne bychom si mohli připomenout nějaké výročí, třeba to, že v březnu před 407 lety vyklidilo pasovské vojsko levobřežní Prahu před postupující moravsko-rakouskou armádou uherského krále Matyáše (podrobněji viz zde). Nebo nějaké jiné, protože vzpomínky českého šlechtice Jindřicha Hýzrleho z Chodů (1575–1665) obsahují jeho zážitky z nejednoho válečného tažení, kterého se […]

Illustrierte Chronik, Chronik des Jahres 1848

Illustrierte Chronik, Chronik des Jahres 1848

  Revoluční rok 1848 – Jaro národů… Před 170 lety se svět změnil. Staré konzervativní uspořádání Evropy po napoleonských válkách již nějakou dobu leckde skřípalo a počátkem roku 1848 se začalo definitivně hroutit. Již v předchozím roce 1847 proběhla, bez velkého povšimnutí zbytku Evropy, revoluce a malá občanská válka ve Švýcarsku a v lednu vypukla […]

MELDER, Gerard. Kurtze jedoch Grundmässige Unterweisung Der Regular und Irregular Fortification

MELDER, Gerard. Kurtze jedoch Grundmässige Unterweisung Der Regular und Irregular Fortification

  Publikace zaměřené na pevnostní stavitelství tvořily významnou součást žánru knižních militarií již nedlouho po vynálezu knihtisku na konci středověku. Pravděpodobně první tištěnou fortifikační knihou byl starověký traktát Marca Vitruvia Pollia De architektura libri decem, který vyšel tiskem poprvé v Římě roku 1486 nebo 1487. Pro německy mluvící části Evropy byl ovšem bezpochyby významnější spis […]

Der Feldzug im Baltikum bis zur zweiten Einnahme von Riga: Januar bis Mai 1919.

Der Feldzug im Baltikum bis zur zweiten Einnahme von Riga: Januar bis Mai 1919.

  Když 11. listopadu 1918 utichla palba na bojištích světové války, neznamenalo to okamžitý konec všech bojů, které od léta 1914 sužovaly především Evropu. V souvislosti s četnými změnami hranic, vzniku nových států, vnitřními nepokoji a revolucemi se tak světová válka místy přerodila do přímo navazujících konfliktů. Jednou z takových lokalit se stalo Pobaltí. Kapitulací […]

Neujahrsblaetter der Gesellschaft der Constaffler

Neujahrsblaetter der Gesellschaft der Constaffler

  Od 14. století vznikaly tzv. Stubengesellschaften – spolky, jejichž členy se stávali příslušníci městského patriciátu především v Porýní a v severním Švýcarsku. Tyto spolky, které postupně získávaly na stále větší oblibě, se někdy nazývaly též termínem Trinkstube a vykazovaly tedy určité společné znaky s budoucími stolními společnostmi přelomu 19. a 20. století. I v […]

1 2 3 27

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha