Fond knihovny

Neujahrsblaetter der Gesellschaft der Constaffler

Neujahrsblaetter der Gesellschaft der Constaffler

  Od 14. století vznikaly tzv. Stubengesellschaften – spolky, jejichž členy se stávali příslušníci městského patriciátu především v Porýní a v severním Švýcarsku. Tyto spolky, které postupně získávaly na stále větší oblibě, se někdy nazývaly též termínem Trinkstube a vykazovaly tedy určité společné znaky s budoucími stolními společnostmi přelomu 19. a 20. století. I v […]

BENNETT, Matthew a kol. Bojové techniky středověkého světa

BENNETT, Matthew a kol. Bojové techniky středověkého světa

  Středověké válečnictví a jeho mnohá dosud neobjasněná tajemství je téma, které stále přitahuje laickou i odbornou veřejnost. Jednou z nejhůře probádaných oblastí přitom zůstávají otázky středověké taktiky. Protože z období evropského středověku nemáme k dispozici prakticky žádné dobové taktické příručky (ty vznikaly až v průběhu renesance), ani žádné dochované přesné rozkazy, musí se historici […]

Unsere Helden : Lebensbilder für Heer und Volk

Unsere Helden : Lebensbilder für Heer und Volk

  Před 160 lety a jedním měsícem postihla císařskou a královskou armádu bolestná ztráta, neboť 5. ledna 1858 zemřel ve věku 92 let polní maršál Josef Václav hrabě Radecký z Radče (1766‒1858). Radecký se již za svého života stal legendou a dodnes je oprávněně považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Vzhledem k faktu, […]

JÜNGER, Ernst. Der Kampf als inneres Erlebnis.

JÜNGER, Ernst. Der Kampf als inneres Erlebnis.

  Literární reflexe první světové války tvoří značně širokou kapitolu v rámci literatury dvacátého století. Vedle obecně známých děl a autorů především beletristického ražení však zůstává celá řada dalších, stojících mimo hlavní proud obecného povědomí. Právě sem patří dnes představovaný soubor esejí Ernsta Jüngera. Heidelberský rodák (nar. 29. března 1895) se narodil do rodiny chemika […]

SVOBODA, Emanuel. Aleš a Jirásek: listy dvou přátel.

SVOBODA, Emanuel. Aleš a Jirásek: listy dvou přátel.

  Prezentovaná publikace představuje korespondenci z let 1874-1912 mezi Mikolášem Alšem a Aloisem Jiráskem, které pojilo celoživotní hluboké přátelství, a navazuje na Jiráskovo dílo Z mých pamětí. Dopisy uspořádal, rejstříky sestavil a komentářem text doplnil Emanuel Svoboda (1882-1973), zeť Mikoláše Alše, který byl velkým znalcem a obdivovatelem jeho díla. To je prodchnuto láskou k historii […]

Schauplatz des Baierischen Erbfolgskrieges

Schauplatz des Baierischen Erbfolgskrieges

  V těchto dnech si připomínáme 240 let od doby, kdy v polovině ledna 1778 vstoupila rakouská vojska do Bavorska. Historie války o bavorské dědictví, řečené také bramborová válka nebo 4. slezská válka, začala o několik dní dříve, 30. prosince 1777, úmrtím bezdětného bavorského kurfiřta Maximiliana Josefa, jímž vymřela jedna z větví rodu Wittelsbachů. Jeho […]

FRONTINUS, Sextus Iulius. Die vier bücher Sexti Julij Frontini

FRONTINUS, Sextus Iulius. Die vier bücher Sexti Julij Frontini

  Vojevůdci i vojenští teoretikové raného novověku se s oblibou obraceli pro radu ke svým antickým předchůdcům. Díla starých řeckých a především římských válečníků byla v raném novověku velice oblíbená – šířila se nejen v opisech, ale zařadila se též mezi první publikace, které byly vydávány za použití zásadního vynálezu poloviny 15. století – knihtisku. […]

Slavnostní list hraničářského praporu 6

Slavnostní list hraničářského praporu 6

  Československý hraničářský prapor 6 vydal roku 1921 ve svém posádkovém městě Domažlicích krátký pamětní spisek. Stalo se tak u příležitosti dekorování praporu jednotky Československým válečným křížem. Jak bylo u podobných tisků obvyklé, obsahovala brožura kromě faktografické části i poezii a prózu. Obsahově se spis věnoval minulosti útvaru a také vzdával hold obyvatelstvu domažlického kraje, […]

REISSNER, Adam. Historia Herrn Georgen unnd Herrn Casparn von Frundsberg, Vatters und Sons

REISSNER, Adam. Historia Herrn Georgen unnd Herrn Casparn von Frundsberg, Vatters und Sons

  Georg von Frundsberg (1473–1528) patří bezesporu k významným postavám raně novověkého vojenství. Mindelheimský rodák, pokračovatel tyrolského rytířského rodu sídlícího ve Švábsku a syn kapitána švábské ligy Ulricha von Frundsberga se od rané dospělosti účastnil tažení po boku svého otce. Na přelomu století se též podílel na bojích se Švýcarskou konfederací během švábské války (1499). […]

SIENKIEWICZ, Henryk. Křižáci

SIENKIEWICZ, Henryk. Křižáci

  Historický dvoudílný román Křižáci vznikal v letech 1897–1900, kdy probíhala v pruské části Polska ze strany úřadů germanizace, na kterou kniha poměrně silně reaguje.  Jedná se o jedno z posledních větších děl Henryka Adama Aleksandera Piuse Sienkiewicze, držitele Nobelovy ceny za literaturu. Narodil se roku 1846 do zchudlé šlechtické rodiny a ve Varšavě vystudoval […]

FRONSBERGER, Leonhardt. Besatzung

FRONSBERGER, Leonhardt. Besatzung

  Jedním z nejvýznamnějších autorů vojenské příručkové literatury druhé poloviny 16. století byl bezpochyby ulmský měšťan Leonhardt Fronsberger (cca 1520–1575), jehož známá publikace Kriegßbuch byla v naší rubrice již v minulosti představena. (viz zde). Abychom zde neopakovali autorův životopis, s nímž se mohou čtenáři seznámit pod uvedeným odkazem, zdůrazníme pouze několik zajímavých aspektů úspěchu Fronsbergerových […]

LANGE, Eduard. Die Soldaten Friedrich’s des Grossen

LANGE, Eduard. Die Soldaten Friedrich’s des Grossen

  V těchto dnech si připomínáme 260. výročí bitvy u Leuthenu (dnes Lutynia v Polsku), která je oprávněně považována za jedno z největších vítězství pruského krále Friedricha II. Roku 1757 musel Friedrich po porážce v bitvě u Kolína (viz zde) ukončit obléhání Prahy a ustoupit z Čech. Následně se dostal pod silný tlak spojenců, neboť […]

Poslední číslo Obrany lidu

Poslední číslo Obrany lidu

  Obrana lidu vznikla jako ústřední novinové periodikum pro Československou armádu krátce po druhé světové válce. První číslo spatřilo světlo světa na začátku roku 1947. Během dalších desetiletí se měnila jak forma vydávání (Obrana lidu vycházela v několika mutacích, v určitém období jako týdeník, od roku 1969 jako týdeník a deník současně), tak její obsah, […]

OTTERSDORFU, Sixt z. O pokoření stavu městského léta 1547

OTTERSDORFU, Sixt z. O pokoření stavu městského léta 1547

  V letošním roce jsme si připomněli, či spíše nepřipomněli, jedno důležité výročí našich dějin. Bohužel lze konstatovat, že 470. výročí prvního stavovského odboje proti habsburskému vladaři roku 1547 patří mezi pozapomenuté události. V létě roku 1546 se císař Karel V. rozhodl vyřešit náboženskou situaci v říši a ztrestat protestantská knížata, která odmítla účast na […]

DĚJEV, Platon. Výtvarníci legionáři.

DĚJEV, Platon. Výtvarníci legionáři.

  Propojenost prostředí prvního odboje, a okruhu československých legií obzvláště, s uměleckými kruhy různých disciplín je skutečností veskrze známou. Jednalo se jak o činnost v zázemí, jakou bylo například vytváření plakátů, grafik, poštovních známek a bankovek Vojtěchem Preissigem, tak blíže frontě jako u Josefa Váchala, Otty Matouška, Emila Filly, Jindřicha Vlčka a řady dalších. Válečné […]

1 2 3 26

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha