Fond knihovny

JEŽEK, Zdeněk. Boj o Slovensko v letech 1918–1919

JEŽEK, Zdeněk. Boj o Slovensko v letech 1918–1919

  Před 100 lety bojovala mladá Československá republika o svoji integritu a o vymezení svých hranic. Některé události z tohoto období jsme si již připomínali spolu s knihami věnovanými tématům obsazení pohraničí (zde) a bojům o Těšínsko (zde). Posledním a největším konfliktem, kterým musel nový stát projít, byla československo-maďarská válka o Slovensko. A protože právě […]

[ROTHENBURG, Friedrich Rudolf von.] Die Waffenthaten der Oestreicher im Jahre 1809

[ROTHENBURG, Friedrich Rudolf von.] Die Waffenthaten der Oestreicher im Jahre 1809

  Koaliční války proti revoluční a posléze napoleonské Francii zmítaly Evropou přes 20 let (1792–1815) a přinesly dalekosáhlé změny, nejen ohledně hranic evropských států, ale nakonec se staly i milníkem ve vývoji celé společnosti, neboť její proměnu ve společnost národní a občanskou již nešlo zastavit žádnou „svatou aliancí“. I vojenství prošlo během těchto bouřlivých let […]

ZEILLER, Martin. Topographia Franconiae

ZEILLER, Martin. Topographia Franconiae

  Jedním z významných nakladatelských projektů raného novověku bylo kolem poloviny 17. století vydávání série topografií – geografických a částečně též historických popisů jednotlivých regionů Svaté říše římské. Pro většinu českých badatelů je patrně nejzajímavějším dílem tohoto vydavatelského počinu svazek Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, jehož mladší edici z roku 1927 jsme v naší rubrice […]

KOKOSOV, V. B. Protiatomová, protichemická a protibakteriologická ochrana vojáka v boji.

KOKOSOV, V. B. Protiatomová, protichemická a protibakteriologická ochrana vojáka v boji.

  Zbraně hromadného ničení prošly během první poloviny 20. století překotným vývojem od obecně známého nasazení chemických zbraní na bojištích první světové války po první bojové užití jaderné zbraně Spojenými státy americkými v roce 1945. Analogicky s výzkumem nových látek pokračoval i vývoj příslušných ochranných opatření a mezinárodních legislativních snah o omezení užití a vývoje […]

EYLEND, Martin. Modus artis fortificatoriae Belgicus

EYLEND, Martin. Modus artis fortificatoriae Belgicus

  Příručky pevnostního stavitelství byly v průběhu raného novověku specifickým typem naukové literatury, který zpravidla stál na pomezí dvou žánrů – vojenských příruček a publikací o architektonickém umění. Většinu fortifikačních manuálů 17. století představují velkoformátové svazky opatřené značným množstvím ilustračních mědirytů, přičemž typografická úroveň těchto publikací je poměrně vysoká. Spolu s často honosnými vazbami se […]

Mit dem VII. Korps ins Sudetenland: Erinnerungsblätter aus großer Zeit

Mit dem VII. Korps ins Sudetenland: Erinnerungsblätter aus großer Zeit

  15. březen 1939 patří k nejtemnějším dnům novodobých českých dějin. Počátky vojenského obsazení, zřízení Protektorátu Čechy a Morava a následné více než šestileté okupace byly paradoxně německým porušením Mnichovské smlouvy uzavřené 30. září předchozího roku. Těmto událostem předcházel diplomatický nátlak na druhorepublikovou vládu, vyhlášení samostatnosti Slovenska 14. března a cesta prezidenta Háchy s ministrem […]

SPÁČIL, Jindřich. Kroměřížský sněm 1848–1849

SPÁČIL, Jindřich. Kroměřížský sněm 1848–1849

  Revoluční rok 1848, jehož jubileum jsme si představili vloni např. zde, přinesl mnohé změny, které ale často doprovázel značný chaos. Rakouské císařství se zmítalo ve víru revolucí a nejklidnější a nejloajálnější částí monarchie se staly České země, respektive Morava. Na podzim prchl císařský dvůr před třetí vídeňskou revolucí do Olomouce a říšský sněm byl […]

CAJTHAML-LIBERÉ, František. Sláva a pád „provincie Deutschböhmen“

CAJTHAML-LIBERÉ, František. Sláva a pád „provincie Deutschböhmen“

  Krvavé úterý 4. března 1919. Před 100 lety došlo k tragickým událostem, které zásadně ovlivnily česko-německé vztahy v Československé republice na další desetiletí. Co k nim ale vedlo? Mezi třemi ozbrojenými konflikty, které musel mladý československý stát svést v rámci udržení své integrity, stojí v popředí válka s Maďarskou republikou rad o Slovensko a […]

Vor dem Frieden von Versailles.

Vor dem Frieden von Versailles.

  Pařížská mírová konference byla jednou z nejvýznamnějších událostí 20. století. Mírový kongres, formálně zahájený 19. ledna 1919, měl na základě tzv. Čtrnácti bodů prezidenta Wilsona z 8. ledna 1918 ustanovit podobu poválečné Evropy. Značně nesnadný a komplikovaný diplomatický úkol se tak týkal nejen poválečného odškodnění, ale i teritoriálních změn a problematiky následnických států. Přes […]

McRAVEN, William H. Speciální operace

McRAVEN, William H. Speciální operace

  V soudobém vojenství hrají speciální operace stále důležitější roli. Teorii jejich vedení se ve své knize věnuje zkušený americký praktik, vysloužilý admirál William H. McRaven. Podle něj je úspěch akce založený na šesti principech, které vedou k získání “relativní nadřazenosti” v boji. Jako 23letý McRaven v roce 1978 absolvoval obtížný výcvik elitní jednotky námořnictva […]

PELC, Ferdinand. O Těšínsko : vzpomínky a úvahy

PELC, Ferdinand. O Těšínsko : vzpomínky a úvahy

  Po ukončení hrůz první světové války na mnoha místech Evropy nezavládl kýžený klid a mír. Místo něho nastoupil chaos rozpadajících se říší, revolucí, povstání a menších konfliktů, nezřídka občanských, které provázely vznik nových států a vymezování nových hranic. Nejinak tomu bylo i v mladé Republice československé, která o svá území musela bojovat od prvních […]

Anarchie a řád ve světové politice

Anarchie a řád ve světové politice

  Zkoumání mezinárodních vztahů patří k velmi složitým podoborům sociálních věd. Důležitým předpokladem je přijatelná znalost současných analytických rámců, které mladý obor mezinárodních vztahů nabízí. Touto problematikou se zabývá také publikace Anarchie a řád ve světové politice, která se snaží vyjma obecných otázek vyplývajících z diplomatických přístupů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) analyzovat témata evropské integrace, globalizace, […]

Jaromír Nečas: Ukrajinská otázka

Jaromír Nečas: Ukrajinská otázka

  V souvislosti s českým politickým děním si pod jménem Nečas vybavíme zpravidla předsedu vlády ČR z let 2010–2013. Do naší politiky ale výrazně zasáhla i další osoba nesoucí toto příjmení. Jaromír Nečas, původním povoláním stavební inženýr, patřil v meziválečné éře mezi význačné představitele čs. sociální demokracie. Po působení na Podkarpatské Rusi a v Kanceláři […]

NARONOWICZ-NAROŃSKI, Józef. Budownictwo wojenne

NARONOWICZ-NAROŃSKI, Józef. Budownictwo wojenne

  Józef Naronowicz-Naroński (cca 1610–1678) byl významným polským matematikem, geodetem, kartografem a pevnostním stavitelem druhé poloviny 17. století. Přes jeho nesporný význam mu dosud nebyla věnována vlastní monografie. Zatímco polští a litevští vědci Naronowicze-Narońského zmiňují alespoň v článcích zaměřených zpravidla na autorovo kartografické dílo, v českých zemích je tento spisovatel známý pouze hrstce odborníků. Naronowicz-Naroński […]

Služební předpisy čs. branné moci: Klíč značek k mapám

Služební předpisy čs. branné moci: Klíč značek k mapám

  Meziválečná československá vojenská kartografie tvoří svébytnou kapitolu v dějinách tohoto oboru na našem území. Její podoba byla formována řadou faktorů, mezi něž patří především návaznost na rakouskou vojenskou kartografii, jakožto jejího lokálního předchůdce, a tvorba nového mapování jako nezávislé kodifikace státních hranic. Převzetí již existujícího kartografického systému pro účely tvorby nového závazného mapového díla […]

1 2 3 30

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha