Fond knihovny

REISSNER, Adam. Historia Herrn Georgen unnd Herrn Casparn von Frundsberg, Vatters und Sons

REISSNER, Adam. Historia Herrn Georgen unnd Herrn Casparn von Frundsberg, Vatters und Sons

  Georg von Frundsberg (1473–1528) patří bezesporu k významným postavám raně novověkého vojenství. Mindelheimský rodák, pokračovatel tyrolského rytířského rodu sídlícího ve Švábsku a syn kapitána švábské ligy Ulricha von Frundsberga se od rané dospělosti účastnil tažení po boku svého otce. Na přelomu století se též podílel na bojích se Švýcarskou konfederací během švábské války (1499). […]

SIENKIEWICZ, Henryk. Křižáci

SIENKIEWICZ, Henryk. Křižáci

  Historický dvoudílný román Křižáci vznikal v letech 1897–1900, kdy probíhala v pruské části Polska ze strany úřadů germanizace, na kterou kniha poměrně silně reaguje.  Jedná se o jedno z posledních větších děl Henryka Adama Aleksandera Piuse Sienkiewicze, držitele Nobelovy ceny za literaturu. Narodil se roku 1846 do zchudlé šlechtické rodiny a ve Varšavě vystudoval […]

FRONSBERGER, Leonhardt. Besatzung

FRONSBERGER, Leonhardt. Besatzung

  Jedním z nejvýznamnějších autorů vojenské příručkové literatury druhé poloviny 16. století byl bezpochyby ulmský měšťan Leonhardt Fronsberger (cca 1520–1575), jehož známá publikace Kriegßbuch byla v naší rubrice již v minulosti představena. (viz zde). Abychom zde neopakovali autorův životopis, s nímž se mohou čtenáři seznámit pod uvedeným odkazem, zdůrazníme pouze několik zajímavých aspektů úspěchu Fronsbergerových […]

LANGE, Eduard. Die Soldaten Friedrich’s des Grossen

LANGE, Eduard. Die Soldaten Friedrich’s des Grossen

  V těchto dnech si připomínáme 260. výročí bitvy u Leuthenu (dnes Lutynia v Polsku), která je oprávněně považována za jedno z největších vítězství pruského krále Friedricha II. Roku 1757 musel Friedrich po porážce v bitvě u Kolína (viz zde) ukončit obléhání Prahy a ustoupit z Čech. Následně se dostal pod silný tlak spojenců, neboť […]

Poslední číslo Obrany lidu

Poslední číslo Obrany lidu

  Obrana lidu vznikla jako ústřední novinové periodikum pro Československou armádu krátce po druhé světové válce. První číslo spatřilo světlo světa na začátku roku 1947. Během dalších desetiletí se měnila jak forma vydávání (Obrana lidu vycházela v několika mutacích, v určitém období jako týdeník, od roku 1969 jako týdeník a deník současně), tak její obsah, […]

OTTERSDORFU, Sixt z. O pokoření stavu městského léta 1547

OTTERSDORFU, Sixt z. O pokoření stavu městského léta 1547

  V letošním roce jsme si připomněli, či spíše nepřipomněli, jedno důležité výročí našich dějin. Bohužel lze konstatovat, že 470. výročí prvního stavovského odboje proti habsburskému vladaři roku 1547 patří mezi pozapomenuté události. V létě roku 1546 se císař Karel V. rozhodl vyřešit náboženskou situaci v říši a ztrestat protestantská knížata, která odmítla účast na […]

DĚJEV, Platon. Výtvarníci legionáři.

DĚJEV, Platon. Výtvarníci legionáři.

  Propojenost prostředí prvního odboje, a okruhu československých legií obzvláště, s uměleckými kruhy různých disciplín je skutečností veskrze známou. Jednalo se jak o činnost v zázemí, jakou bylo například vytváření plakátů, grafik, poštovních známek a bankovek Vojtěchem Preissigem, tak blíže frontě jako u Josefa Váchala, Otty Matouška, Emila Filly, Jindřicha Vlčka a řady dalších. Válečné […]

HOLINKA, Rudolf (ed.). Hrdinové a věštci českého národa.

HOLINKA, Rudolf (ed.). Hrdinové a věštci českého národa.

  Ačkoliv slovo „věštci“ v názvu publikace může působit zavádějícím dojmem, je zde chápáno spíše ve smyslu vzdělanci či vizionáři. Soubor životopisů vybraných osobností českých dějin představuje celkem 33 medailonků, ve kterých se různí autoři snaží přiblížit život a dílo mužů a žen, kteří významnou měrou zasáhli do historie českého státu. Jedním z nich je […]

Gottes Reich vnd sein heiliges gettliches Wortbleibl in Ewigkeit

Gottes Reich vnd sein heiliges gettliches Wortbleibl in Ewigkeit

  Po několik staletí v průběhu středověku i novověku byli osmanští Turci považováni obyvateli střední Evropy za „úhlavní nepřátele všeho křesťanstva“. Turek byl v očích křesťanů tajemnou, neznámou hrozbou z východu. Jednalo se o nepřítele, který vyznával jiné náboženství a s ním se pojící odlišnou kulturu, která byla z hlediska středoevropských křesťanů příliš zvláštní a […]

Průlom u Caporetta v Illustrirte Zeitung

Průlom u Caporetta v Illustrirte Zeitung

  Na konci října 1917 uskutečnila spojená rakousko-uherská a německá vojska na italské (jihozápadní) frontě poblíž dnešního slovinského městečka Kobarid (italsky Caporetto, německy Karfreit) úspěšný průlom, který ve svých důsledcích přivodil dočasný kolaps proti nim stojící italské armády. Itálie ve dnech následujících po průlomu přišla o přibližně 300 000 zajatých vojáků a obrovské množství válečného […]

OPITZ, Hieronymus. Von dem erschroecklichen vnnd grossen fewrigen zeychen welches am Himel am tage der vnschuldigen Kindtlein / im Jar nach der geburt Christi / M. D. LXI. an vielen orten vnd Stedten ist gesehen.

OPITZ, Hieronymus. Von dem erschroecklichen vnnd grossen fewrigen zeychen welches am Himel am tage der vnschuldigen Kindtlein / im Jar nach der geburt Christi / M. D. LXI. an vielen orten vnd Stedten ist gesehen.

Zpravodajské relace lze v širším slova smyslu pokládat za přímého předchůdce dnešních tištěných novin. Rozmach knihtisku v průběhu 16. století s sebou přinesl i vzrůst významu jednolistových tisků různého obsahu; zásadní roli sehrály například během německé reformace. V první polovině 16. století se objevil také fenomén tzv. relace, tedy krátkého, jednoduchého tisku, zpravujícího čtenáře, popř. […]

KURFÜRST, František. Válečné dějiny československé.

KURFÜRST, František. Válečné dějiny československé.

  Po skončení husitských válek v Čechách vyvstal problém, co s bývalými členy polních vojsk, kteří odvykli běžnému životu a v podstatě se profilovali jako profesionální válečníci. Jedním z řešení se stalo jejich zapojení do bojů s Turky v Uhrách. Jako žoldnéři ale nacházeli uplatnění po celé Evropě. Oddílům, které působily na území dnešního Slovenska, […]

DÜRER, Albrecht. Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett, Schlosz, vnd Flecken

DÜRER, Albrecht. Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett, Schlosz, vnd Flecken

  Významný německý malíř Albrecht Dürer (1471–1528) pocházel z Norimberku, kde se školil v malířském a grafickém ateliéru tamního dřevořezáče Michaela Wolgemuta. Později studoval též techniku mědirytu u Martina Schongauera. Po absolvování studijních cest v Německu i v zahraničí se vrátil do Norimberku, kde se postupně proslavil jako grafik a malíř. V jeho díle se […]

Socialistický legionář

Socialistický legionář

  V roce 1921 vycházelo v Československu novinové periodikum Socialistický legionář. Vydávalo ho Sdružení socialistických legionářů pod vedením sociálnědemokratického poslance Vincence Charváta, někdejšího příslušníka ruských legií. Noviny, potažmo Sdružení, vznikly jako výraz nesouhlasu se „všelegionářským sjednocením“, tedy procesem, který měl všechny čs. legionáře přivést do jednotné organizace  – Československé obce legionářské. Ta se stejně jako […]

KHOP, Václav. Husitský sborník.

KHOP, Václav. Husitský sborník.

  Husitský sborník vydaný péčí Clevelandského slavnostního výboru pro uctění 500leté paměti mučednické smrti mistra Jana Husa je odrazem doby a místa svého vzniku. Jeho prostřednictvím mohli přispěvatelé demonstrovat svoji příslušnost k národu a připomenout jedno z významných období české historie. V tomto duchu jsou také koncipovány jednotlivé příspěvky. Patří mezi ně básně, vážící se […]

1 2 3 25

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha