Fond knihovny

Anarchie a řád ve světové politice

Anarchie a řád ve světové politice

  Zkoumání mezinárodních vztahů patří k velmi složitým podoborům sociálních věd. Důležitým předpokladem je přijatelná znalost současných analytických rámců, které mladý obor mezinárodních vztahů nabízí. Touto problematikou se zabývá také publikace Anarchie a řád ve světové politice, která se snaží vyjma obecných otázek vyplývajících z diplomatických přístupů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) analyzovat témata evropské integrace, globalizace, […]

Jaromír Nečas: Ukrajinská otázka

Jaromír Nečas: Ukrajinská otázka

  V souvislosti s českým politickým děním si pod jménem Nečas vybavíme zpravidla předsedu vlády ČR z let 2010–2013. Do naší politiky ale výrazně zasáhla i další osoba nesoucí toto příjmení. Jaromír Nečas, původním povoláním stavební inženýr, patřil v meziválečné éře mezi význačné představitele čs. sociální demokracie. Po působení na Podkarpatské Rusi a v Kanceláři […]

NARONOWICZ-NAROŃSKI, Józef. Budownictwo wojenne

NARONOWICZ-NAROŃSKI, Józef. Budownictwo wojenne

  Józef Naronowicz-Naroński (cca 1610–1678) byl významným polským matematikem, geodetem, kartografem a pevnostním stavitelem druhé poloviny 17. století. Přes jeho nesporný význam mu dosud nebyla věnována vlastní monografie. Zatímco polští a litevští vědci Naronowicze-Narońského zmiňují alespoň v článcích zaměřených zpravidla na autorovo kartografické dílo, v českých zemích je tento spisovatel známý pouze hrstce odborníků. Naronowicz-Naroński […]

Služební předpisy čs. branné moci: Klíč značek k mapám

Služební předpisy čs. branné moci: Klíč značek k mapám

  Meziválečná československá vojenská kartografie tvoří svébytnou kapitolu v dějinách tohoto oboru na našem území. Její podoba byla formována řadou faktorů, mezi něž patří především návaznost na rakouskou vojenskou kartografii, jakožto jejího lokálního předchůdce, a tvorba nového mapování jako nezávislé kodifikace státních hranic. Převzetí již existujícího kartografického systému pro účely tvorby nového závazného mapového díla […]

Album velezrádců: velezrádné rejdy Čechů za hranicemi.

Album velezrádců: velezrádné rejdy Čechů za hranicemi.

  Válečná léta 1914–1918 se českých zemí dotkla v mnoha směrech, nejen ve smyslu politického vývoje, ale i v každodenním životě. V rámci bezprostředních opatření např. ekonomického rázu došlo i k odpovídajícím krokům ze strany rakouských bezpečnostních složek, především v cenzurní oblasti, ale i ve zpřísňování zákonů souvisejících s vnitrostátní bezpečností. Tato opatření nebyla v […]

Vánoční a silvestrovská Obrana lidu

Vánoční a silvestrovská Obrana lidu

  V období husákovské normalizace vycházely ústřední armádní noviny Obrana lidu ve dvou variantách, deníkové a týdeníkové. Druhá jmenovaná zpravidla nepřinášela denní zprávy, spíše preferovala literární příspěvky a články na různá společenská témata, vše ve stylu „zábava a poučení“, aby se čtení chtiví vojáci mohli zabavit a u toho nenásilně alespoň trochu ideologicky indoktrinovat. Z […]

Zajatci z Přemyšlu

Zajatci z Přemyšlu

  V březnu 1915 kapitulovala v bezvýchodné situaci rakousko-uherská pevnost Přemyšl. Po několika měsících obléhání a marných zimních pokusech o vyproštění tak pevnost padla do rukou carské armády. Téměř sto dvacet tisíc vyhladovělých obránců se dostalo do ruského zajetí. Tím však jejich útrapy zdaleka nekončily, v nehostinných podmínkách zajateckých táborů strádali podvyživení a oslabení vojáci […]

TARNOWSKI, Jan. Consilium rationis bellicae

TARNOWSKI, Jan. Consilium rationis bellicae

  Polský korunní hejtman Jan Tarnowski (1488–1561) bývá považován za nejvýznamnějšího autora polské vojenské literatury 16. století. Své mládí prožil na polských šlechtických dvorech a na dvoře královském, kde se seznamoval s klasickou literaturou, politikou i vojenstvím dané doby. Svoji první válečnou zkušenost získal v roce 1509 v bojích proti Valachům, o tři roky později […]

JÜNGER, Ernst. In Stahlgewittern

JÜNGER, Ernst. In Stahlgewittern

  Ernst Jünger patří mezi méně známé, nicméně pozoruhodné účastníky bojů první světové války, kteří svou zkušenost přetavili v literární dílo. Vedle známějších současníků, jako je Erich Maria Remarque či Ernest Hemingway, je však Jüngerovo dílo svým pojetím i názorovými východisky přinejmenším atypické. Syn chemika Ernsta Georga Jüngera a Karoline Lampl se narodil v Heidelbergu […]

Cambridge history of the Cold War: Volume 2: Crises and Détente

Cambridge history of the Cold War: Volume 2: Crises and Détente

  V roce 2010 byl vydán významný příspěvek k problematice studené války – třídílná Cambridge History of the Cold War. Není pochyb o tom, že je to jedna z nejrozsáhlejších historií studené války, které byly dosud napsány. Jakákoli intelektuálně upřímná diskuse o Cambridge History of the Cold War a o jejích kladech a slabostech musí […]

Památce Josefa Kudely

Památce Josefa Kudely

  Po skončení druhé světové války se v Besedním domě v Brně uskutečnila tryzna za Josefa Kudelu, jednu z obětí více než šestileté nacistické okupace Čech a Moravy. Uspořádalo ji místní gymnázium, v jehož čele stál Kudela několik let jako ředitel. V Brně se zapojil i do odbojové činnosti, ale na konci září 1941 byl […]

Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg, oder Neuere Geschütz-Beschreibung

Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg, oder Neuere Geschütz-Beschreibung

  V 16. století začalo v Evropě docházet k významným změnám ve vojenství, které ve svém důsledku neovlivnily pouze způsob vedení válek, ale také celou tehdejší společnost. S konceptem tzv. raně novověké revoluce ve vojenství přišel jako první Michael Roberts roku 1955, na kterého později navázala řada dalších historiků. Ti podrobili jeho teze důkladnému přezkoumání, […]

Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg in Wort und Bild

Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg in Wort und Bild

  Zákopy se staly jedním z nejznámějších symbolů první světové války. Jako v řadě dalších případů se ani zde nejednalo o novum, ale o využití již známých principů a postupů v do té doby nevídaném měřítku. Zákopy jako součást statické obrany jsou známy např. z období třicetileté války či obléhání Vídně roku 1683, blíže k […]

Posuzování škod způsobených vojskem na zemědělských plodinách

Posuzování škod způsobených vojskem na zemědělských plodinách

  Souběžně s oborovým periodikem Vojenské intendanční rozhledy, vydávaným ve třicátých letech 20. století Vojenskou intendanční školou, vycházely i příslušné tematicky související monografie. Jednalo se zpravidla o útlé svazky zaměřené na konkrétní téma, doplňující či rozvádějící téma pojednané v souvisejícím publikovaném článku. Nejinak je tomu v případě dnes představované knihy. Stať štábního kapitána Jana Macha […]

Za svobodu

Za svobodu

  Ruské legie byly zásadní (z vojenského hlediska rozhodně nejzásadnější) složkou prvního československého odboje a komplexnější zmapování jejich osudů v první světové a ruské občanské válce bylo pro československou meziválečnou historiografii bezpochyby velkou výzvou. Celkem podle očekávání převzal péči o zpracování rozsáhlejších kompletních dějin československého odboje v Rusku Památník odboje (jeden z předchůdců dnešního VHÚ) […]

1 2 3 29

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha