Varia

Cena ze sportovní soutěže, 1915

Cena ze sportovní soutěže, 1915

  Život v zajateckých táborech za první světové války často poznamenávala kromě všeobecného nedostatku i nuda. Jedním z prostředků, jak se s tímto fenoménem vyrovnat, bylo organizování kulturních nebo sportovních akcí. Stylizovaná tenisová raketa, vyřezaná z jednoho kusu dřeva, je památkou na vítězství v „Lawntennisové soutěži“, pořádané v zajateckém táboře v Ťumeni v září 1915. […]

Rozkaz o provedení průzkumu, 1945

Rozkaz o provedení průzkumu, 1945

  Od října 1944 se Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii účastnila obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque. Úkol brigády spočíval především v průzkumné činnosti a kontrolování aktivity silnějšího nepřítele, kterého kromě zbraní chránil i zatopený terén posetý minami. O tom, jak rutinní hlídky na chladném atlantském pobřeží vypadaly, svědčí rozkaz k provedení průzkumu vydaný dne […]

Vyhláška Obchodnictvu na Těšínsku!, 1920

Vyhláška Obchodnictvu na Těšínsku!, 1920

  Československé obsazení sporného slezského území během tzv. sedmidenní války na počátku roku 1919 nezanechalo mezi dohodovými politiky v Paříži nejlepší dojem. Na základě informací získané Těšínskou kontrolní komisí začala v březnu jednat Nejvyšší rada v Paříži o variantách vytyčení nové hranice. Po nezdaru jednání bylo v srpnu 1919 rozhodnuto vyřešit spor lidovým plebiscitem. Kvůli […]

Výzva k nástupu demobilizovaných mužů do zaměstnání

Výzva k nástupu demobilizovaných mužů do zaměstnání

  S koncem první světové války se začali vracet domů i čeští vojáci rozpadající se rakousko-uherské armády. Jejich evidence byla složitá, protože řada z nich přijela samostatně a ihned zamířila k rodině. Zpátky do kasáren se takoví vojáci začali vracet v důsledku hladu a chybějícího žoldu až koncem listopadu 1918. Ačkoli vojenská situace v pohraničí […]

Novoroční přání, 1942

Novoroční přání, 1942

  Novoroční přání československého letectva ve Velké Británii k roku 1942 tvoří jednoduchá kartička s anglickým a českým textem vytištěná na tvrdém kartonu. Zatímco anglické přání odpovídá tradiční podobě, česká mutace si k novému roku slibuje především válečné vítězství. Grafickou podobu tvoří prolnutá silueta Prahy a Londýna, nad kterou se vznáší dva britské stíhací letouny. […]

Útěkový kompas vyrobený z kostky mýdla

Útěkový kompas vyrobený z kostky mýdla

  V průběhu 2. světové války se do německého zajetí dostalo více než 10 000 britských letců. Pokusy o útěk nebyly mezi nimi nijak ojedinělé a právo na něj bylo zakotveno i v Ženevských úmluvách. Základní pomůcku pro úspěšný útěk představoval kompas. Kromě průmyslově vyráběných „escape cmpassů“ se zajatci museli mnohdy spoléhat i na kompasy […]

Lýkový sáček na cukrovinky

Lýkový sáček na cukrovinky

  V průběhu obou světových válek bylo zvykem dávat vojákům o Vánocích různé sváteční přídavky a dárky. To se týkalo i československých vojáků pod velením pplk. Karla Klapálka, které Štědrý den roku 1941 zastihl v severoafrické pevnosti Tobruk. Pod skromným stromečkem mohli tehdy vojáci nalézt i cukrovinky uložené v lýkovém sáčku, které zaslali krajané z […]

Falešná občanská legitimace parašutisty Čestmíra Šikoly

Falešná občanská legitimace parašutisty Čestmíra Šikoly

  K nejdůležitější výbavě parašutistů, vyslaných během 2. světové války do protektorátu, patřily falešné osobní doklady, které byly základním předpokladem úspěšného života v ilegalitě a umožňovaly svým vlastníkům bez úhony přežít náhodné kontroly. Vzácnou ukázkou takového dokladu je Všeobecná občanská legitimace protektorátu Čechy a Morava vystavená na jméno Čestmír Švec (nar. 28. 11. 1916, Praha). […]

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

  Od června 1915 do září 1917 se na dolním toku řeky Soči odehrávalo celkem 11 italských ofenziv, které se snažily podél pobřeží Jaderského moře proniknout k Terstu a dále do rakousko-uherského vnitrozemí. Skutečný postup však pokulhával za operačními plány a za dva roky se italské armádě podařilo postoupit méně než 20 km od předválečných […]

Falešná občanská legitimace Milady Lužové

Falešná občanská legitimace Milady Lužové

  Období nacistické okupace nezavedlo do ilegality jen odbojové pracovníky, ale i jejich příbuzné, kteří se oprávněně obávali pomsty nacistů. Předpokladem úspěšného života v ilegalitě nebylo jen zajištění základních vitálních potřeb, ale i vlastnictví falešných dokladů, které jejich vlastníkům umožnily bez úhony přežít náhodné kontroly. Vzácnou ukázkou takového dokladu je prezentovaná Všeobecná občanská legitimace, jejímž […]

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

  Po útoku na SSSR v červnu 1941 začal v protektorátě narůstat neklid, množily se různé formy pasivního odporu a docházelo i k sabotážím v továrnách. V obavě o úroveň protektorátní průmyslové produkce se okupační moc rozhodla přiklonit k politice represí a zastrašování, protože dosavadní říšský protektor Konstantin von Neurath nebyl pro takovou koncepci vhodnou osobností, […]

První vydání Deníku plukovníka J. Švece

První vydání Deníku plukovníka J. Švece

  Dne 23. října 1918 dobyla sovětská vojska město Buguruslan v Povolží. Úkol k provedení protiútoku a obnovení fronty padl na vojáky 1. a 4. čs. střeleckého pluku patřící do sestavy 1. čs. divize. V důsledku předcházejících těžkých bojů, působení bolševických agitátorů a pokračující demoralizaci však odmítli vojáci obou pluků rozkaz splnit. To dovedlo čerstvého […]

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

  Divizní generál Kamil Holý (28. 9. 1873–26. 1. 1952) pocházel z české vojenské rodiny a svůj osud měl tak předurčen již od útlého věku. Po absolvování klasického německého gymnázia v Praze nastoupil na Technickou vojenskou akademii ve Vídni a od září 1895 sloužil jako velitel čety u c. a k. ženijního pluku č. 3. […]

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

  Vojenské identifikační známky se ve výbavě armád začaly objevovat v druhé polovině 19. století. Mezi jejich průkopníky patřila francouzská armáda, která se myšlenkou štítku umožňujícího identifikovat padlé vojáky (plaque d’identité) zabývala již v předvečer prusko-francouzské války a oficiálně jej zavedla v roce 1881. Podle předpisu se na líc razilo jméno, příjmení a rok odvodu, […]

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

  Jednou z nejrozšířenějších ukázek zákopového umění jsou zdobené dělostřelecké nábojnice. Dělostřelectvo bylo rozhodující zbraní války a dělostřelecká munice tak představovala výmluvný a zároveň dostupný symbol modernity a zkázy. Její „demilitarizace“ do podoby tepané vázy pak vytvářela zajímavý umělecký kontrast a mezi vojáky se těšila velké oblibě. Móda tepaných nábojnic se rozšířila za první světové […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha