Varia

Útěkový kompas vyrobený z kostky mýdla

Útěkový kompas vyrobený z kostky mýdla

  V průběhu 2. světové války se do německého zajetí dostalo více než 10 000 britských letců. Pokusy o útěk nebyly mezi nimi nijak ojedinělé a právo na něj bylo zakotveno i v Ženevských úmluvách. Základní pomůcku pro úspěšný útěk představoval kompas. Kromě průmyslově vyráběných „escape cmpassů“ se zajatci museli mnohdy spoléhat i na kompasy […]

Lýkový sáček na cukrovinky

Lýkový sáček na cukrovinky

  V průběhu obou světových válek bylo zvykem dávat vojákům o Vánocích různé sváteční přídavky a dárky. To se týkalo i československých vojáků pod velením pplk. Karla Klapálka, které Štědrý den roku 1941 zastihl v severoafrické pevnosti Tobruk. Pod skromným stromečkem mohli tehdy vojáci nalézt i cukrovinky uložené v lýkovém sáčku, které zaslali krajané z […]

Falešná občanská legitimace parašutisty Čestmíra Šikoly

Falešná občanská legitimace parašutisty Čestmíra Šikoly

  K nejdůležitější výbavě parašutistů, vyslaných během 2. světové války do protektorátu, patřily falešné osobní doklady, které byly základním předpokladem úspěšného života v ilegalitě a umožňovaly svým vlastníkům bez úhony přežít náhodné kontroly. Vzácnou ukázkou takového dokladu je Všeobecná občanská legitimace protektorátu Čechy a Morava vystavená na jméno Čestmír Švec (nar. 28. 11. 1916, Praha). […]

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

  Od června 1915 do září 1917 se na dolním toku řeky Soči odehrávalo celkem 11 italských ofenziv, které se snažily podél pobřeží Jaderského moře proniknout k Terstu a dále do rakousko-uherského vnitrozemí. Skutečný postup však pokulhával za operačními plány a za dva roky se italské armádě podařilo postoupit méně než 20 km od předválečných […]

Falešná občanská legitimace Milady Lužové

Falešná občanská legitimace Milady Lužové

  Období nacistické okupace nezavedlo do ilegality jen odbojové pracovníky, ale i jejich příbuzné, kteří se oprávněně obávali pomsty nacistů. Předpokladem úspěšného života v ilegalitě nebylo jen zajištění základních vitálních potřeb, ale i vlastnictví falešných dokladů, které jejich vlastníkům umožnily bez úhony přežít náhodné kontroly. Vzácnou ukázkou takového dokladu je prezentovaná Všeobecná občanská legitimace, jejímž […]

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

Druhý výnos Reinharda Heydricha o vyhlášení civilního výjimečného stavu

  Po útoku na SSSR v červnu 1941 začal v protektorátě narůstat neklid, množily se různé formy pasivního odporu a docházelo i k sabotážím v továrnách. V obavě o úroveň protektorátní průmyslové produkce se okupační moc rozhodla přiklonit k politice represí a zastrašování, protože dosavadní říšský protektor Konstantin von Neurath nebyl pro takovou koncepci vhodnou osobností, […]

První vydání Deníku plukovníka J. Švece

První vydání Deníku plukovníka J. Švece

  Dne 23. října 1918 dobyla sovětská vojska město Buguruslan v Povolží. Úkol k provedení protiútoku a obnovení fronty padl na vojáky 1. a 4. čs. střeleckého pluku patřící do sestavy 1. čs. divize. V důsledku předcházejících těžkých bojů, působení bolševických agitátorů a pokračující demoralizaci však odmítli vojáci obou pluků rozkaz splnit. To dovedlo čerstvého […]

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

Legitimace generála Kamila Holého, 1920

  Divizní generál Kamil Holý (28. 9. 1873–26. 1. 1952) pocházel z české vojenské rodiny a svůj osud měl tak předurčen již od útlého věku. Po absolvování klasického německého gymnázia v Praze nastoupil na Technickou vojenskou akademii ve Vídni a od září 1895 sloužil jako velitel čety u c. a k. ženijního pluku č. 3. […]

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

Identifikační známka Mle 1881 používaná legionářem Roty Nazdar

  Vojenské identifikační známky se ve výbavě armád začaly objevovat v druhé polovině 19. století. Mezi jejich průkopníky patřila francouzská armáda, která se myšlenkou štítku umožňujícího identifikovat padlé vojáky (plaque d’identité) zabývala již v předvečer prusko-francouzské války a oficiálně jej zavedla v roce 1881. Podle předpisu se na líc razilo jméno, příjmení a rok odvodu, […]

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

Váza z nábojnice vytepaná slovenským vojákem, 1942

  Jednou z nejrozšířenějších ukázek zákopového umění jsou zdobené dělostřelecké nábojnice. Dělostřelectvo bylo rozhodující zbraní války a dělostřelecká munice tak představovala výmluvný a zároveň dostupný symbol modernity a zkázy. Její „demilitarizace“ do podoby tepané vázy pak vytvářela zajímavý umělecký kontrast a mezi vojáky se těšila velké oblibě. Móda tepaných nábojnic se rozšířila za první světové […]

Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

Agitační letáky Slovenské republiky rad, 1919

  V průběhu československé vojenské intervence proti Maďarské republice rad byla na území dočasně obsazeného východního a jižního Slovenska vytvořena Slovenská republika rad. Loutkový stát pod vedením českého revolucionáře a novináře Antonína Janouška vznikl dne 16. června 1919 v Prešově a existoval pouhé tři týdny. S ohledem na tuto situaci jsou památky na něj poměrně […]

Program slavnosti u československé posádky v Irkutsku a Innokentěvské, 1919

Program slavnosti u československé posádky v Irkutsku a Innokentěvské, 1919

  Zatímco sibiřský venkov byl v roce 1919 sužován událostmi ruské občanské války, ve velkých městech roztroušených po transsibiřské magistrále stále probíhal čilý kulturní život. Vydatnou měrou se na něm podíleli i příslušníci intervenčních armád, kteří zde byli posádkou a vykonávali strážní službu. Propagační leták s česky vypsaným programem zve na akci uspořádanou na počest […]

Vojenské rozdělení Československé republiky

Vojenské rozdělení Československé republiky

  V létě roku 1919 se československá armáda skládala ze zahraničního vojska, domácího vojska a dobrovolnických formací. Tento stav vytvářel po stránce struktury a organizace poněkud neutěšenou situaci. Po definitivním ukončení bojových operací na Slovensku tak bylo přistoupeno k unifikaci, která měla sjednotit organizaci, vybavení a výzbroj jednotek. Od roku 1920 se vojenská správa územně […]

Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

  Po německé okupaci českých zemí odcházeli bývalí příslušníci armády i vlastenecky smýšlející muži za hranice protektorátu s cílem vstoupit do československé zahraniční armády. Způsoby, kterými se uprchlíci loučili se svými nejbližšími, byly různé. Důležitým, avšak zdaleka ne vždy dodržovaným předpokladem bylo, aby svým jednáním neohrozili bezpečnost rodin a ani na svou stopu nepřivedli předčasně […]

Dřevěná loutka psa Pluta

Dřevěná loutka psa Pluta

  Ve sbírce VHÚ Praha se nachází řada předmětů, jejichž souvislost s vojenstvím je na první pohled skryta. To je i případ loutky psa Pluta, který patřil Libušce Novákové, dceři legendárního leteckého akrobata a olympijského reprezentanta Františka Nováka (1902–1940). Loutka je poskládaná z dřevěných článků, jimiž je protažen provázek zakončený kovovým kroužkem. Provázek je úmyslně […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha