Cínové figurky

Burgundští střelci z ručnic, kolem 1474–1477

Burgundští střelci z ručnic, kolem 1474–1477

  Oblast pomezí Burgundska, Savojska, Lotrinska a území švýcarského Spříseženstva byla v letech 1474–1477 zmítána konfliktem známým jako burgundské války. Mocnému burgundskému vévodovi Karlovi Smělému v této oblasti vyvstal silný soupeř v podobě švýcarského Spříseženstva. Již první srážky dopadly v neprospěch burgundských sil. Tak tomu bylo i v bitvě u Grandsonu, kde Švýcaři 2. března […]

Pruská pěchota, druhá polovina 18. století

Pruská pěchota, druhá polovina 18. století

  Po smrti bavorského kurfiřta Maxmiliána Josefa na samém konci roku 1777 neexistoval žádný přímý dědic titulu a země, čehož se rozhodl využít císař Josef II. Rozhodl se vyměnit geograficky odtržené Rakouské Nizozemí právě za Bavorsko, které chtěl připojit k zemím habsburského domu. Falcký kurfiřt Karel Teodor, na něhož jako na člena vedlejší rodové linie […]

Francouzský pěšák a kulometčík, 1916

Francouzský pěšák a kulometčík, 1916

  Zákopová válka přivedla situaci na západní frontě do patu. Náčelník německého generálního štábu Erich von Falkenhayn začal proto koncem roku připravovat plán na zkrácení fronty a tedy i úsporu lidských a materiálních nákladů dobytím oblasti Verdunu. Celou akci měla usnadnit skutečnost, že Francouzi z této oblasti stáhli část sil a především dělostřelectva. Německé přípravy […]

Ozbrojení sedláci, kolem 1525

Ozbrojení sedláci, kolem 1525

  V letech 1524‒1525 zuřila v několika oblastech Svaté říše římské takzvaná německá selská válka, doznívající v Tyrolsku ještě v roce 1526. Ačkoliv konkrétní příčiny se kraj od kraje trochu lišily, většinou se jednalo o kombinaci několika faktorů – ochrana starých práv vůči šlechtě, odpor k loupeživým rytířům a nespokojnost s poměry v církvi, umocněná […]

Římští jezdci, 5.–6. století

Římští jezdci, 5.–6. století

  Rok 476, považovaný dnes technicky za přelom starověku a středověku, byl pro tehdejší Západořímskou říši počátkem velkého období zmatků. Germánský vůdce Odoaker tehdy sesadil z císařského trůnu oficiálně panujícího mladého císaře Romula Augustula, přičemž zabil jeho otce Oresta, jež do té chvíle fakticky vládl. Odoaker se však neprohlásil císařem, imperátorské insignie poslal do Konstantinopole […]

Mušketýři, cca 1645

Mušketýři, cca 1645

  Ve čtyřicátých letech 17. století byly prakticky všechny státy bojující ve třicetileté válce vyčerpány. Ačkoliv mírová jednání na jaře 1645 již probíhala, v žádném případě to neznamenalo konec bojových operací. Lenhart Torstenson v této době vpadl se švédským vojskem do Čech. Na příkaz císaře Ferdinanda III. se proti němu obrátilo spojené vojsko maršálů Johana […]

Praporečník a těžkooděný jezdec, druhá polovina 16. století

Praporečník a těžkooděný jezdec, druhá polovina 16. století

  Série zuřivých hugenotských válek (1562–1598) byla v historii Francie pravděpodobně nejdramatičtějším náboženským konfliktem. Na počátku více jak třicet let táhnoucí se série bojů byla aféra, známá jako masakr ve Wassy (Vassy). Zde se 1. března 1562 konala ve stodole mše místních hugenotů – ti měli podle ediktu ze Saint-Germain z ledna téhož roku právo […]

Kyrysníci, první čtvrtina 17. století

Kyrysníci, první čtvrtina 17. století

  První desetiletí 17. století se v rámci habsburské monarchie neslo v duchu vnitřních rodových konfliktů. Duševní choroba, která se po roce 1600 projevila u panujícího Rudolfa II., vedla k tomu, že se do čela rodové politiky dostal Rudolfův mladší bratr Matyáš. Rudolf mu na jedné straně svěřil místodržitelství v Uhrách a udělil pravomoci pro […]

Římští legionáři, 1. století př. Kr.

Římští legionáři, 1. století př. Kr.

  Rok 46 před naším letopočtem byl v pořadí třetím rokem římské občanské války. Prokonzul Gaius Iulius Caesar vedl v čele svých příznivců z řad populárů úspěšnou válku proti optimátům, zastáncům římské republiky. Jeden z čelních Caesarových oponentů, Gnaeus Pompeius Magnus, byl sice již před dvěma roky zavražděn v Egyptě, avšak jeho přítel Titus Labienus […]

Důstojníci pěchoty, kolem 1632

Důstojníci pěchoty, kolem 1632

  Polovina listopadu roku 1632 se stala svědkem jedné z nejznámějších bitev třicetileté války. Císařské vojsko za sebou mělo pro tento rok mnoho potyček se Švédy a vrchní velitel císařské armády Albrecht z Valdštejna měl za to, že končí standardní období bojů, sváděných obvykle od jara do podzimu. Počasí věštící blízkou zimu ostatně táboření v […]

Ruští huláni, 1915

Ruští huláni, 1915

  Válečný rok 1915 vedl k dalšímu rozšíření bojišť první světové války. Do války vstoupila Itálie, ovšem trochu jinak, než se očekávalo – místo toho, aby podpořila Německo a Rakousko-Uhersko, s nimiž podle smlouvy z roku 1882 tvořila tzv. Trojspolek, postavila se na stranu mocností Dohody. Na počátku října se zdramatizovala také situace na balkánské […]

Britští pěšáci 1915

Britští pěšáci 1915

Britští pěšáci 1915 Na přelomu září a října 1915 se v severní Francii odehrála krvavá bitva o Loose (dnešní Loose-en-Gohelle). Britské síly se zde pod vedením polních maršálů Johna Frenche a Douglase Haiga pokusily mezi 25. zářím a 14. říjnem sérií útoků probít úsekem německých postavení v Artois a Champagne. Britové vedli útoky poměrně důmyslně […]

Landsknechti – pištci

Landsknechti – pištci

  Před pěti sty lety, ve dnech 13. a 14. září 1515, došlo jihovýchodně od Milána k bitvě, známé jako bitva u Marignana. Na bitevním poli se tehdy střetla francouzská armáda krále Františka I. podporovaná Benátkami, s vojskem švýcarských Spříseženců pod kardinálem Mattheusem Schinerem, jehož podporoval milánský vévoda Massimiliano Sforza. Bitva probíhala celý den a […]

Francouzští pěšáci zasažení granátem – 1915

Francouzští pěšáci zasažení granátem – 1915

  Téměř rok trvala série bojových operací od února 1915 do ledna 1916 v oblasti úžiny Dardanely. V kontinuálních bojích, známých jako bitva o Gallipoli, se dohodové síly britské a francouzské armády pokoušely o dobytí strategické spojnice Středozemního a Marmarského moře. Původně čistě námořní operace si záhy vynutila také nasazení pozemních sil. V konečném důsledku […]

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915-1916

Vojáci v uniformách britského Commonwealthu 1915-1916

  Mezi účastníky bojů v téměř rok trvající bitvě o Gallipoli (1915-1916) byli v rámci jednotek britského Commonwealthu v samostatném sboru ANZAC (Australian New Zealand Army Corps) zapojeni také Australané a Novozélanďané. K jejich prvnímu nasazení došlo v noci z 24. na 25. dubna 1915, kdy měli být Australané a Novozélanďané vysazeni u Gaba Tepe, […]

1 2 3 4

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha